Nariadenie vlády č. 118/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do31.12.2011
Zrušený 211/2000 Z. z.

OBSAH

01.05.201131.12.2011

118

01.05.201131.12.2011

NARIADENIE VLÁDY

01.05.201131.12.2011

Slovenskej republiky

01.05.201131.12.2011

z 30. marca 2011,

01.05.201131.12.2011

ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

01.05.201131.12.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.05.201131.12.2011

§ 1

01.05.201131.12.2011

Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.

01.05.201131.12.2011

§ 2

01.05.201131.12.2011

Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

01.05.201131.12.2011

§ 3

01.05.201131.12.2011

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.


01.05.201131.12.2011

§ 4

01.05.201131.12.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


01.05.201131.12.2011

Iveta Radičová v. r.