Zákon č. 117/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011
Účinnosť od 01.09.2012
01.05.2011

117

01.05.2011

ZÁKON

01.05.2011

z 29. marca 2011,

01.05.2011

ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.05.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2011

Čl. I

01.05.2011

Zrušuje sa čl. I zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z.


01.05.2011

Čl. III

01.05.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


01.05.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2011

Richard Sulík v. r.

01.05.2011

Iveta Radičová v. r.