Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Predpis č. 117/2011 Z. z.

Predpis č. 117/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zo dňa29.03.2011
Čiastka038/2011
Platnosť od15.04.2011
Účinnosť od01.05.2011
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 15.01.2014)

Znenie 01.09.2012


117

ZÁKON

z 29. marca 2011,

ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zrušuje sa čl. I zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Presunúť na začiatok