Zákon č. 106/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2011
Platnosť od 14.04.2011
Účinnosť od 01.06.2011
01.06.2011

106

01.06.2011

ZÁKON

01.06.2011

z 24. marca 2011,

01.06.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

01.06.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2011

Čl. I

01.06.2011

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z. a zákona č. 473/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2011

1. V § 9 sa vypúšťa písmeno c).

01.06.2011

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

01.06.2011

2. V § 10 ods. 2 sa za slová „obvodného úradu11)“ vkladajú slová „alebo v územnom obvode kraja“.

01.06.2011

3. Nadpis § 11 znie:

01.06.2011

„Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a Sociálnej poisťovne“.

01.06.2011

4. V § 11 odsek 5 znie:

01.06.2011

(5) Obvodný úrad v sídle kraja je povinný oznámiť územnej vojenskej správe udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu21) u občanov, ktorým vznikla branná povinnosť.“.

01.06.2011

5. V § 11 sa vypúšťa odsek 8.

01.06.2011

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.06.2011

6. V § 11 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

01.06.2011

(9) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti údaje podľa odseku 8 písm. a), b) a d) o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí boli na základe rozhodnutia alebo posudku príslušného orgánu uznaní za občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

01.06.2011

(10) Sociálna poisťovňa zašle územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti údaje podľa odseku 8 písm. a), b) a d) o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí boli na základe jej posudku uznaní za invalidných; zároveň uvedie, ktorým z týchto občanov bola určená lehota na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky.“.

01.06.2011

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

01.06.2011

7. V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

01.06.2011

8. V § 14 odsek 2 znie:

01.06.2011

(2) Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení do aktívnych záloh; v ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení dohody o zaradení do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 15 kalendárnych dní v kalendárnom roku.“.

01.06.2011

9. V § 14 ods. 15 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu,“ nahrádzajú slovami „ustanovené služobným predpisom, ktorý vydá minister,“.

01.06.2011

10. V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.06.2011

f) v Horskej záchrannej službe,“.

01.06.2011

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

01.06.2011

11. V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovami „súdu Slovenskej republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,“.

01.06.2011

12. V § 17 ods. 5 sa slovo „zánik“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „skončenie“ v príslušnom tvare.

01.06.2011

13. V § 17 ods. 5 písm. e) tretí bod znie:

01.06.2011

3. o dôvode skončenia služobného pomeru,“.

01.06.2011

14. V § 17 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

01.06.2011

15. V § 17 ods. 8 sa slová „do 31. januára kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „každoročne do 31. januára“.

01.06.2011

16. V § 17 odsek 9 znie:

01.06.2011

(9) Ak v období krízovej situácie1) vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby, zamestnávateľ uvedený v odseku 4 je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušnej územnej vojenskej správe.“.

01.06.2011

17. V § 19 odsek 3 znie:

01.06.2011

(3) Občan podáva žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu prostredníctvom územnej vojenskej správy ministerstvu, ktoré ju so svojím stanoviskom, stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky predkladá prezidentovi Slovenskej republiky na rozhodnutie.“.

01.06.2011

18. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2011

㤠20a

01.06.2011

Správne delikty

01.06.2011

(1) Správneho deliktu sa dopustí zamestnávateľ, ak poruší oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 17 ods. 5, 8 alebo ods. 9.

01.06.2011

(2) Územná vojenská správa uloží za správny delikt podľa odseku 1 pokutu do výšky 1 000 eur a pri opakovanom správnom delikte až do výšky 5 000 eur.

01.06.2011

(3) Územná vojenská správa uloží pokutu do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.06.2011

(4) Územná vojenská správa pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, okolnosti, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

01.06.2011

(5) Územná vojenská správa v rozhodnutí o uložení pokuty zamestnávateľovi súčasne uloží, aby vykonal nápravu protiprávneho stavu, za ktorého spôsobenie bola pokuta uložená.

01.06.2011

(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

01.06.2011

(7) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.06.2011

19. V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.06.2011

(4) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby územná vojenská správa poskytne vojenskému útvaru údaje o občanovi uvedené v odseku 3 písm. a) až d), i), l) a n).“.

01.06.2011

Doterajšie odseky 4 až 17 sa označujú ako odseky 5 až 18.

01.06.2011

20. V § 21 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.

01.06.2011

Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.

01.06.2011

Čl. II

01.06.2011

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 473/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2011

1. V § 5 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.

01.06.2011

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.06.2011

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

01.06.2011

(18) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby územná vojenská správa poskytne zamestnávateľovi údaje o občanovi uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až d), g) až i) a l).“.


01.06.2011

Čl. III

01.06.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.


01.06.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2011

Richard Sulík v. r.

01.06.2011

Iveta Radičová v. r.