Nariadenie vlády č. 1/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Čiastka 1/2011
Platnosť od 06.01.2011
Účinnosť od 10.01.2011

OBSAH

10.01.2011

1

10.01.2011

NARIADENIE VLÁDY

10.01.2011

Slovenskej republiky

10.01.2011

z 15. decembra 2010,

10.01.2011

ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

10.01.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


10.01.2011

§ 1

10.01.2011

(1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

10.01.2011

(2) V ustanovenom čase sa zisťujú údaje

10.01.2011

a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,

10.01.2011

b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.


10.01.2011

§ 2

10.01.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. januára 2011.


10.01.2011

Iveta Radičová v. r.