Nariadenie vlády č. 85/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť od 13.04.2010
13.04.2010

85

13.04.2010

NARIADENIE VLÁDY

13.04.2010

Slovenskej republiky

13.04.2010

z 25. februára 2010,

13.04.2010

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

13.04.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


13.04.2010

§ 1

13.04.2010

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla.


13.04.2010

§ 2

13.04.2010

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

13.04.2010

§ 3

13.04.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. apríla 2010.


13.04.2010

Robert Fico v. r.


13.04.2010

Príloha k nariadeniu vlády č. 85/2010 Z. z.

13.04.2010

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

13.04.2010

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 76, 24. 3. 2009).