Zákon č. 83/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť od 01.05.2010

OBSAH

01.05.2010

83

01.05.2010

ZÁKON

01.05.2010

zo 4. marca 2010,

01.05.2010

ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

01.05.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2010

Čl. I

01.05.2010

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.05.2010

1. V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov6ad) podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.“.

01.05.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:

01.05.2010

6ad) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.
§ 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.“.

01.05.2010

2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.05.2010

„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.

01.05.2010

Zoznam tovarov so sadzbou 6 % zo základu dane

01.05.2010
Číselné kódy
Spoločného colného
sadzobníka
1)
Opis tovaru
0201, 0202mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené alebo mrazené
0203mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené
0204mäso z oviec a kôz čerstvé, chladené alebo mrazené
0207mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105
0208ostatné mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
02081010mäso z domácich králikov
0301, 0302živé ryby, ryby čerstvé alebo chladené
0401surové mlieko
040700vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé
04090000prírodný med
01.05.2010

“.


01.05.2010

Čl. II

01.05.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.


01.05.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2010

Pavol Paška v. r.

01.05.2010

Robert Fico v. r.