Zákon č. 56/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2010
Platnosť od 26.02.2010 do31.10.2011
Účinnosť od 01.04.2010 do31.10.2011
Zrušený 351/2011 Z. z.

OBSAH

01.04.201031.10.2011

56

01.04.201031.10.2011

ZÁKON

01.04.201031.10.2011

z 3. februára 2010,

01.04.201031.10.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

01.04.201031.10.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.201031.10.2011

Čl. I

01.04.201031.10.2011

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.201031.10.2011

1. V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou verejného telefónneho automatu je jeho kabína alebo jeho stojan.“.

01.04.201031.10.2011

2. V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

01.04.201031.10.2011

(3) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií alebo prechodu na digitálne pozemské vysielanie, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.4a) Na poskytovanie dotáciísa vzťahuje osobitný predpis.4b)

01.04.201031.10.2011

(4) Po schválení žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.

01.04.201031.10.2011

(5) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 a účele dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.04.201031.10.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

01.04.201031.10.2011

4a) Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.10.2011

4b) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.

01.04.201031.10.2011

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.04.201031.10.2011

3. V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. i)“ a slová „odsekom 4“ sa nahrádzajú slovami „odsekom 7“.

01.04.201031.10.2011

4 . V § 7 ods. 3 prvá veta znie: „Predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu.“.

01.04.201031.10.2011

5. V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech,“.

01.04.201031.10.2011

6. V § 7 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech alebo neprospech,“.

01.04.201031.10.2011

7. V § 7 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyhlásením za mŕtveho“.

01.04.201031.10.2011

8. V § 7 ods. 9 písmeno b) znie:

01.04.201031.10.2011

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom čine alebo bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,“.

01.04.201031.10.2011

9. V § 7 sa vypúšťa odsek 10.

01.04.201031.10.2011

10. V § 17 ods. 3 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.

01.04.201031.10.2011

11. V § 26 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.

01.04.201031.10.2011

12. V § 31 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.

01.04.201031.10.2011

13. V § 32 ods. 6 a 8 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.

01.04.201031.10.2011

14. V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na postihnutom území“.

01.04.201031.10.2011

15. V § 42 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na postihnutom území“.

01.04.201031.10.2011

16. V § 50 ods. 6 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.

01.04.201031.10.2011

17. V § 50 ods. 8 druhá veta znie: „Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania a telefónne číslo.“.

01.04.201031.10.2011

18. V § 59 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

01.04.201031.10.2011

(11) Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť

01.04.201031.10.2011

a) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho čísla,

01.04.201031.10.2011

b) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania účastníka volajúcej stanice.

01.04.201031.10.2011

(12) Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, podnik poskytne zobrazenie medzinárodného označenia mobilného koncového zariadenia (IMEI).“.

01.04.201031.10.2011

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

01.04.201031.10.2011

19. V § 71 ods. 3 písm. c) sa slová „neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) účastníkom, ktorým poskytuje službu roaming“ nahrádzajú slovami „nesprístupnil alebo neponúkol eurotarifu alebo SMS eurotarifu alebo neúčtoval maloobchodný poplatok bez dane z pridanej hodnoty za poskytnutie regulovaného roamingového volania alebo regulovanej roamingovej SMS správy alebo nedodržal postup pri prechode medzi tarifami podľa osobitného predpisu30a)“.

01.04.201031.10.2011

V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa citácia „Čl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007)“ nahrádza citáciou „Čl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009)“.

01.04.201031.10.2011

20. V § 71 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prenositeľnosť čísla zabezpečil v rozpore s podrobnosťami, ktoré ustanovil všeobecne záväzný právny predpis (§ 48 ods. 4)“.

01.04.201031.10.2011

21. V § 71 ods. 3 písmeno l) znie:

01.04.201031.10.2011

l) nezabezpečil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní a pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete (§ 56 ods. 1),“.

01.04.201031.10.2011

22. V § 71 ods. 3 písm. m) sa slová „roamingového volania“ nahrádzajú slovami „regulovaného roamingového volania, regulovanej roamingovej SMS správy a regulovanej dátovej roamingovej služby“.

01.04.201031.10.2011

V poznámke pod čiarou k odkazu 30b sa citácia „Čl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 3, 4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia (ES) č. 544/2009“.

01.04.201031.10.2011

23. V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

01.04.201031.10.2011

n) zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba)“.

01.04.201031.10.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 30ba znie:

01.04.201031.10.2011

30ba) Čl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009.“.

01.04.201031.10.2011

24. V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová „neposkytol základnú alebo podrobnejšiu informáciu o cenách za službu roaming“ nahrádzajú slovami „neposkytol transparentnú informáciu o regulovaných roamingových službách alebo nedodržal postup pri poskytovaní regulovaných dátových roamingových služieb,30c)“.

01.04.201031.10.2011

V poznámke pod čiarou k odkazu 30c sa citácia „Čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 6 a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009“.

01.04.201031.10.2011

25. V § 71 ods. 5 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „bezplatne neumožnil osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu alebo poverenému orgánu colnej správy prístup k údajom účastníka svojej siete (§ 55 ods. 7 písm. b),“.


01.04.201031.10.2011

Čl. II

01.04.201031.10.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.


01.04.201031.10.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.201031.10.2011

Pavol Paška v. r.

01.04.201031.10.2011

Robert Fico v. r.