Zákon č. 558/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 199/2010
Platnosť od 31.12.2010
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011 okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.

01.02.2011

558

01.02.2011

ZÁKON

01.02.2011

z 15. decembra 2010,

01.02.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.02.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2011

Čl. I

01.02.2011

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2011

1. V § 3 ods. 5 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „1“.

01.04.2011

2. V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW.“.

01.02.2011

3. V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.“.

01.04.2011

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.04.2011

(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.

01.04.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.04.2011

9a) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2011

5. V § 5 ods. 6 písm. a) sa slová „s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia menej ako 4 MW“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 5“.

01.02.2011

6. V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nepoužije na stanovenie ceny elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce obnoviteľné zdroje energie podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 2 a 3.“.

01.02.2011

7. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.02.2011

c) pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15a)“.

01.02.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

01.02.2011

15a) Zákon č. 50/1976 Zb.“.

01.02.2011

8. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.“.

01.02.2011

9. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2011

㤠18b

01.02.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011

01.02.2011

(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

01.02.2011

(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.

01.02.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

01.02.2011

20) § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.


01.02.2011

Čl. III

01.02.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011 okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.


01.02.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2011

Richard Sulík v. r.

01.02.2011

Iveta Radičová v. r.