Vyhláška č. 552/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2014
Zrušený 106/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 381/2013 Z. z. vložil do zákona č. 106/2004 Z. z. nový § 45b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 552/2010 Z. z.

OBSAH

01.01.201131.12.2014

552

01.01.201131.12.2014

VYHLÁŠKA

01.01.201131.12.2014

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.201131.12.2014

z 3. augusta 2010,

01.01.201131.12.2014

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

01.01.201131.12.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 32 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.201131.12.2014

§ 1

01.01.201131.12.2014

(1) Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, certifikovaného a vyrobeného pre tlač kontrolnej známky, ktorý obsahuje minimálne dva druhy ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra.

01.01.201131.12.2014

(2) Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmeroch 20 mm × 44 mm a je rozdelená na hlavné pole a voľné polia. Hlavné pole sa nachádza v strednej časti kontrolnej známky a voľné polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké, sa nachádzajú v hornej časti kontrolnej známky a dolnej časti kontrolnej známky.

01.01.201131.12.2014

(3) V hlavnom poli je umiestnený

01.01.201131.12.2014

a) štátny znak Slovenskej republiky,

01.01.201131.12.2014

b) text „Slovenská republika“,

01.01.201131.12.2014

c) číselný údaj o počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,

01.01.201131.12.2014

d) údaj o dĺžke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a príslušným číslom, a to takto:

01.01.201131.12.2014

1. A1 znamená dĺžku jednej cigarety do 80 mm vrátane,

01.01.201131.12.2014

2. A2 dĺžku jednej cigarety viac ako 80 mm do 110 mm vrátane,

01.01.201131.12.2014

3. A3 dĺžku jednej cigarety viac ako 110 mm do 140 mm vrátane,

01.01.201131.12.2014

4. A spolu s ďalším číslom zvýšeným o jedna znamená každých ďalších 30 mm dĺžky cigarety,

01.01.201131.12.2014

e) znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet podľa § 6 ods. 5 zákona, a to v dolnej časti.

01.01.201131.12.2014

(4) V každom voľnom poli kontrolnej známky je umiestnený údaj o

01.01.201131.12.2014

a) registračnom odbernom čísle na odber kontrolných známok,

01.01.201131.12.2014

b) cene cigariet.

01.01.201131.12.2014

(5) Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošovými ochrannými prvkami, ochranným mikrotextom, prípadne ďalšími prvkami ochrany.

01.01.201131.12.2014

(6) Na vyhotovovanie kontrolnej známky sa používajú ceninové farby, certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej známky, z ktorých najmenej jedna farba je kontrolovateľná v ultrafialovej oblasti spektra a jedna farba je kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra.

01.01.201131.12.2014

§ 2

01.01.201131.12.2014

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)


01.01.201131.12.2014

§ 3

01.01.201131.12.2014

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z. a vyhlášky č. 631/2008 Z. z.

01.01.201131.12.2014

§ 4

01.01.201131.12.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.201131.12.2014

Ivan Mikloš v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.201131.12.2014

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.