Zákon č. 548/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 414/2012 Z. z.)

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.01.2013
01.01.2011

548

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

z 21. decembra 2010,

01.01.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2011

Čl. I

01.01.2011

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. a zákona č. 374/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2011

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2011

c) daň z emisných kvót.“.

01.01.2011

2. V § 2 sa vypúšťajú písmená u) a v).

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a sa vypúšťa.

01.01.2011

3. V § 4 ods. 5 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

01.01.2011

4. V § 4 odsek 6 znie:

01.01.2011

(6) Príjem, z ktorého je možné daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) považovať za preddavok na daň, sa zahŕňa do základu dane, ak daňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.“.

01.01.2011

5. V § 5 ods. 5 písm. a) sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „okrem“ a vypúšťajú sa slová „do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi15)“.

01.01.2011

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.01.2011

16) § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2011

7. V § 5 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d sa vypúšťajú.

01.01.2011

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2011

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

01.01.2011

28) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2011

10. V § 6 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

01.01.2011

11. V § 6 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

01.01.2011

(16) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky uplatňované spôsobom podľa odseku 10. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom podľa odseku 10, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné daňové výdavky.“.

01.01.2011

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.

01.01.2011

12. V § 7 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2011

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.01.2011

13. V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

01.01.2011

14. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. a) až e) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d) a i)“.

01.01.2011

15. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2011

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

01.01.2011

16. V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „písmena a) alebo c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.

01.01.2011

17. V § 9 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a)“.

01.01.2011

18. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia“.

01.01.2011

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

01.01.2011

39) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z.“.

01.01.2011

20. V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2011

g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,“.

01.01.2011

21. V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:

01.01.2011

i) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena g) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške 500 eur,“.

01.01.2011

22. V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a peňažný príspevok za opatrovanie42)“.

01.01.2011

23. Poznámky pod čiarou k odkazom 42 až 44 znejú:

01.01.2011

42) Zákon č. 447/2008 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

43) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

44) Napríklad zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2011

24. V § 9 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slovo „ujmy,“ vkladajú slová „plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,50a)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

01.01.2011

50a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2011

25. V § 9 ods. 2 písm. v) sa slová „predpisu.59)“ nahrádzajú slovami „predpisu.59d).

01.01.2011

26. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

01.01.2011

w) príjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, vyplácané týmto osobám z osobitných finančných prostriedkov, ktoré Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka,59e)

01.01.2011

x) výnosy (príjmy) povinného účastníka schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012 podľa osobitného predpisu.59h)“.

01.01.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 59e až 59h znejú:

01.01.2011

59e) § 38a, 39, 39c a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

59f) § 2 písm. g) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

59g) Príloha č. 1 tabuľka A zákona č. 572/2004 Z. z.

01.01.2011

59h) § 9 ods. 8 zákona č. 572/2004 Z. z. v znení zákona č. 117/2007 Z. z.“.

01.01.2011

27. V § 9 ods. 3 sa slová „písm. b), alebo písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), alebo písm. b)“.

01.01.2011

28. V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.

01.01.2011

29. V § 11 odsek 1 znie:

01.01.2011

(1) Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2 a 3.“.

01.01.2011

30. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „platného životného minima“ nahrádzajú slovami „životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“)“.

01.01.2011

31. V § 11 sa vypúšťa odsek 4 a odseky 9 až 14.

01.01.2011

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

01.01.2011

32. V § 11 ods. 7 sa slová „nezdaniteľné časti základu dane podľa odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3“.

01.01.2011

33. V § 13 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

01.01.2011

a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

01.01.2011

b) rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a okrem príjmov z prenájmu a z predaja majetku zahrnutého v rozpočte zriaďovateľa, ak zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie je obec alebo vyšší územný celok,“.

01.01.2011

34. V § 13 ods. 2 písm. f) úvodnej vete sa slová „z výnosov podielových listov“ nahrádzajú slovami „výnosy z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 74b znie:

01.01.2011

74b) § 55 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.“.

01.01.2011

35. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.01.2011

j) výnosy (príjmy) povinného účastníka schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012 podľa osobitného predpisu.59h)“.

01.01.2011

36. V § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

01.01.2011

3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde,74b) z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, z výnosov z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveň postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu,76)“.

01.01.2011

37. V § 16 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „nehnuteľností alebo“ a slová „je aj dopravný prostriedok využívaný“ sa nahrádzajú slovami „sú aj motorové vozidlá a ostatné dopravné zariadenia uvedené v prílohe č. 1 využívané“.

01.01.2011

38. V § 16 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa piaty bod.

01.01.2011

Doterajšie body 6 až 9 sa označujú ako body 5 až 8.

01.01.2011

39. V § 16 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slovo „predaja“ nahrádza slovom „prevodu“.

01.01.2011

40. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2011

f) z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.“.

01.01.2011

41. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

01.01.2011

a) príjem, pri ktorom vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 je splnená daňová povinnosť alebo pri ktorom daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7,“.

01.01.2011

42. V § 17 odsek 4 znie:

01.01.2011

(4) Súčasťou základu dane je aj príjem, z ktorého daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) je možné považovať za preddavok na daň, pri ktorom daňovník využil možnosť daň vyberanú zrážkou odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7. Súčasťou základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom stálej prevádzkarne a daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) druhého bodu s výnimkou subjektu nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska je aj výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok.“.

01.01.2011

43. V § 17c ods. 3 písmeno c) znie:

01.01.2011

c) zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill upravený podľa osobitného predpisu,1) až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastal rozhodný deň;77c) ak počas tohto obdobia

01.01.2011

1. sa daňovník zrušuje s likvidáciou, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,80b)

01.01.2011

2. sa daňovník zrušuje bez likvidácie, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,80b)

01.01.2011

3. je na daňovníka vyhlásený konkurz, najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu80b) alebo

01.01.2011

4. dôjde k predaju podniku, najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku30) alebo dôjde k nepeňažnému vkladu podniku, najneskôr ku dňu splatenia nepeňažného vkladu.80c)“.

01.01.2011

44. V § 17e ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vykázaný v otváracej súvahe právneho nástupcu neupravený podľa osobitného predpisu1)“.

01.01.2011

45. V § 19 ods. 2 písm. c) šiestom bode sa slovo „predpismi,17)“ nahrádza slovami „predpismi17) okrem cestovných náhrad podľa osobitných predpisov,15)“.

01.01.2011

46. V § 19 ods. 2 písmeno d) znie:

01.01.2011

d) cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov,15) a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa osobitného predpisu,87a)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 87a znie:

01.01.2011

87a) § 14 zákona č. 283/2002 Z. z.“.

01.01.2011

47. V § 19 ods. 2 písm. e) sa čiarka za slovom „prostriedkami“ nahrádza slovom „a“, za slovami „v tomto mieste“ sa vkladá bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87)“.

01.01.2011

48. V § 19 ods. 3 písmeno j) znie:

01.01.2011

j) miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu90a) a poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:

01.01.2011

90a) § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“.

01.01.2011

49. V § 19 ods. 3 sa písmeno k) dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

01.01.2011

3. ak platiteľ dane z pridanej hodnoty má nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie90b) spôsobom podľa osobitného predpisu1) a ak ide o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo o daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14, v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie spôsobom podľa osobitného predpisu,90b)

01.01.2011

4. ak platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb,“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:

01.01.2011

90b) § 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.

01.01.2011

50. V § 19 ods. 3 písm. l) sa slová „osobitného predpisu;35)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého druhu;“.

01.01.2011

51. Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:

01.01.2011

102) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2011

52. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.01.2011

l) daň z emisných kvót.“.

01.01.2011

53. V § 22 ods. 2 písm. d) a v § 26 ods. 1 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

01.01.2011

54. V § 22 odsek 7 znie:

01.01.2011

(7) Nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu,1) ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa osobitného predpisu,1) len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c.“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 sa vypúšťa.

01.01.2011

55. V § 22 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrnuje do základu dane podľa § 17a až 17c“.

01.01.2011

56. Poznámka pod čiarou k odkazu 118 znie:

01.01.2011

118) § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.“.

01.01.2011

57. V § 32 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11“.

01.01.2011

58. V § 32 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2011

b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7.“.

01.01.2011

59. V § 32 ods. 4 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev alebo ich“ nahrádzajú slovami „Európskej únie alebo jej“.

01.01.2011

60. V § 32 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:

01.01.2011

„Osoba podľa osobitného predpisu122aa) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa osobitného predpisu.146a)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 122aa znie:

01.01.2011

122aa) § 35 Zákonníka práce.“.

01.01.2011

61. V § 32 ods. 11 , § 32a ods. 1 písm. a) šiestom bode, § 36 ods. 6 písm. c) a § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.01.2011

62. V § 32a ods. 1 písm. a) treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j),“.

01.01.2011

63. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3, 4 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 6“.

01.01.2011

64. V § 35 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vrátane dane vybranej podľa § 43“.

01.01.2011

65. V § 37 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a 4“.

01.01.2011

66. V § 37 ods. 2 sa vypúšťa slovo „územného“.

01.01.2011

67. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11,“.

01.01.2011

68. V § 38 odsek 4 znie:

01.01.2011

(4) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus, ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo.“.

01.01.2011

69. V § 38 ods. 5 prvá veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná ročné zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 na základe údajov o zdaniteľnej mzde (§ 35 ods. 1), ktoré je povinný viesť podľa tohto zákona (§ 39), dokladov preukazujúcich nárok na zníženie základu dane a na daňový bonus a potvrdení o úhrne zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o nedoplatku dane z nepeňažných zdaniteľných príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.122)“.

01.01.2011

70. V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa siedmy bod.

01.01.2011

71. V § 39 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo príjmy uvedené v § 43 ods. 3 písm. j)“ a slová „alebo príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j)“.

01.01.2011

72. V § 39 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „a dani vyberanej podľa § 43“.

01.01.2011

73. V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.“.

01.01.2011

74. V § 42 ods. 5 posledná veta znie:

01.01.2011

„Ak daňovník existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní.“.

01.01.2011

75. V § 42 ods. 7 posledná veta znie:

01.01.2011

„Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúčení, platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania spôsobom a vo výške podľa odseku 4 písm. b) až d).“.

01.01.2011

76. V § 42 ods. 9 prvej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho“.

01.01.2011

77. V § 43 odsek 2 znie:

01.01.2011

(2) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov (§ 16 ods. 2) sa vyberá zrážkou, ak ide o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. c), d) a e) prvého, druhého a štvrtého bodu, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa osobitného predpisu.76)“.

01.01.2011

78. V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „dôchodkový fond,35)“ vkladajú slová „dôchodkový fond,134a)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 134a znie:

01.01.2011

134a) § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.

01.01.2011

79. V § 43 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2011

b) výnos z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond,66) doplnkový dôchodkový fond35) a dôchodkový fond,134a)“.

01.01.2011

80. V § 43 ods. 3 písmeno g) znie:

01.01.2011

g) príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv,135) ktorými sú

01.01.2011

1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom,

01.01.2011

2. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,

01.01.2011

3. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak,“.

01.01.2011

81. V § 43 ods. 3 písmeno i) znie:

01.01.2011

i) výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska, daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne,“.

01.01.2011

82. V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú písmená j) a k).

01.01.2011

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená j) a k).

01.01.2011

83. V § 43 ods. 4 sa slová „odseku 5 alebo 9“ nahrádzajú slovami „odseku 5, 9 alebo odseku 10.“.

01.01.2011

84. V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2011

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

01.01.2011

85. V § 43 ods. 5 písm. c) sa slová „40 %“ nahrádzajú slovami „znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta pre tento príjem podľa § 6 ods. 10“.

01.01.2011

86. V § 43 odseky 6 a 7 znejú:

01.01.2011

(6) Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Daň vyberanú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň, ak bola vybraná z

01.01.2011

a) príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. d) u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou,

01.01.2011

b) príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého, druhého a štvrtého bodu, úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov podľa osobitného predpisu76) a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka z členského štátu Európskej únie a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v ďalších štátoch tvoriacich Európsky hospodársky priestor,

01.01.2011

c) príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) okrem daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska,

01.01.2011

d) výnosov z dlhopisov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne.

01.01.2011

(7) Ak sa daňovník podľa odseku 6 písm. a) až d) rozhodne daň vyberanú zrážkou z príjmov podľa odseku 6 písm. a) až d) považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku;126) rovnako aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti si môže odpočítať pomernú časť dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na spoločníka alebo komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom; manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pri ktorých možno odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok, si môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy.“.

01.01.2011

87. V § 43 ods. 9 sa slová „podielových listov“ nahrádzajú slovami „majetku v podielovom fonde74b)“.

01.01.2011

88. V § 43 odsek 11 znie:

01.01.2011

(11) Platiteľ dane122) je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane122) neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane122) povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.“.

01.01.2011

89. V § 43 sa vypúšťa odsek 13.

01.01.2011

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 13 a 14.

01.01.2011

90. V § 43 odsek 14 znie:

01.01.2011

(14) Platiteľom dane122) z výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok podľa odseku 3 písm. i) plynúcich fyzickej osobe, daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska a daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne, je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú.“.

01.01.2011

91. V § 45 ods. 3 písm. a) sa slová „Európske spoločenstvá a ich“ nahrádzajú slovami „Európsku úniu a jej“.

01.01.2011

92. V § 45 ods. 4 prvej vete sa slová „právnym aktom Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „právne záväzným aktom Európskej únie“.

01.01.2011

93. V § 46 sa slová „§ 11 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“ a na konci sa pripája táto veta: „Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eur.“.

01.01.2011

94. § 50 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

01.01.2011

(15) Ak pri vykonávaní daňovej kontroly podľa osobitného predpisu82) alebo pri miestnom zisťovaní podľa osobitného predpisu146ab) zistí miestne príslušný správca dane u daňovníka podľa odseku 1 písm. b) porušenie podmienok podľa odseku 1 písm. b) a § 52i ods. 2 a 3, uloží rozhodnutím tomuto daňovníkovi zaplatiť sumu vo výške rozdielu medzi sumou podielu zaplatenej dane uvedenou vo vyhlásení podľa odseku 3 a sumou podielu zaplatenej dane, ktorú bol oprávnený uviesť vo vyhlásení (ďalej len „rozdiel“). Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odo dňa nasledujúceho po dni poukázania podielu zaplatenej dane prijímateľovi až do dňa zaplatenia rozdielu správca dane vyrubí daňovníkovi z rozdielu sankčný úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň poukázania podielu zaplatenej dane; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %. Ak daňovník podľa odseku 1 písm. b) zistí, že vo vyhlásení uviedol vyššiu sumu podielu zaplatenej dane ako bol oprávnený podľa odseku 1 písm. b) a § 52i ods. 2 a 3, oznámi túto skutočnosť správcovi dane v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa toto zistenie týka a v rovnakej lehote tento rozdiel aj zaplatí, pričom odo dňa nasledujúceho po dni poukázania podielu zaplatenej dane prijímateľovi až do dňa zaplatenia rozdielu správca dane vyrubí daňovníkovi z rozdielu sankčný úrok vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň poukázania podielu zaplatenej dane; ak dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 7,5 %, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 7,5 %. Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou rozdielu. Sankčný úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom mal daňovník rozdiel zaplatiť.“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 146ab znie:

01.01.2011

146ab) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2011

95. Za § 51 sa vkladá § 51b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠51b

01.01.2011

Daň z emisných kvót

01.01.2011

(1) Na účely dane z emisných kvót sa rozumie

01.01.2011

a) daňovníkom povinný účastník schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) alebo bol takýmto účastníkom len časť príslušného kalendárneho roka,

01.01.2011

b) zapísanými emisnými kvótami kvóty skleníkových plynov bezodplatne pridelené a zapísané podľa osobitného predpisu59h) daňovníkovi v príslušnom kalendárnom roku vrátane emisných kvót nadobudnutých od iného daňovníka z dôvodu kúpy podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, ktoré tento iný daňovník nadobudol bezodplatne podľa osobitného predpisu59h) v príslušnom kalendárnom roku,

01.01.2011

c) spotrebovanými emisnými kvótami kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa osobitného predpisu146ac) daňovníkom za príslušný kalendárny rok zo zapísaných emisných kvót v príslušnom kalendárnom roku,

01.01.2011

d) prevedenými emisnými kvótami kvóty skleníkových plynov prevedené podľa osobitného predpisu146ad) daňovníkom v príslušnom kalendárnom roku zo zapísaných emisných kvót v príslušnom kalendárnom roku s výnimkou emisných kvót prevedených inému daňovníkovi z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev,

01.01.2011

e) nespotrebovanými emisnými kvótami za príslušný kalendárny rok zapísané emisné kvóty v príslušnom kalendárnom roku znížené o spotrebované emisné kvóty za príslušný kalendárny rok, o úsporu spotrebovaných emisných kvót dosiahnutú z dôvodu investovania daňovníka do technológií, ktorých účelom je zníženie množstva emisií vypustených do ovzdušia, a o prevedené emisné kvóty v príslušnom kalendárnom roku; za nespotrebované emisné kvóty sa nepovažujú emisné kvóty zo zapísaných emisných kvót v príslušnom kalendárnom roku, ktoré boli prevedené inému daňovníkovi z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev.

01.01.2011

(2) Predmetom dane z emisných kvót sú zapísané emisné kvóty v rokoch 2011 a 2012.

01.01.2011

(3) Základ dane z emisných kvót sa zistí ako súčet násobkov prevedených emisných kvót v jednotlivých kalendárnych mesiacoch a priemernej trhovej ceny emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa uskutočnil ich prevod, a násobku nespotrebovaných emisných kvót a priemernej trhovej ceny emisných kvót za príslušný kalendárny rok.

01.01.2011

(4) Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, vyčísli základ dane z emisných kvót ako súčet násobkov prevedených emisných kvót v jednotlivých kalendárnych mesiacoch a priemernej trhovej ceny emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa uskutočnil ich prevod.

01.01.2011

(5) Sadzba dane z emisných kvót je 80 % zo základu dane z emisných kvót podľa odsekov 3 a 4.

01.01.2011

(6) Daňovník podáva daňové priznanie na daň z emisných kvót miestne príslušnému správcovi dane za príslušný kalendárny rok v lehote do 30. júna po skončení príslušného kalendárneho roka. Daň z emisných kvót je splatná v lehote na podanie daňového priznania na daň z emisných kvót.

01.01.2011

(7) Daňovník, ktorý sa počas kalendárneho roka zrušuje bez likvidácie, je povinný podať daňové priznanie na daň z emisných kvót za časť kalendárneho roka skončenú ku dňu podľa osobitného predpisu,77c) a to v lehote do troch kalendárnych mesiacov od tohto dňa.

01.01.2011

(8) Daňovník platí polročné preddavky na daň z emisných kvót na rok 2011 vo výške jednej polovice predpokladanej dane, a to v lehote do 30. júna 2011 a do 31. decembra 2011. Predpokladanú daň vypočíta sadzbou dane podľa odseku 5 zo sumy vyčíslenej ako násobok priemernej trhovej ceny emisných kvót za rok 2010 a zapísaných emisných kvót na rok 2011 znížených o skutočne spotrebované emisné kvóty v roku 2010.

01.01.2011

(9) Daňovník platí polročné preddavky na daň z emisných kvót na rok 2012 vo výške jednej polovice daňovej povinnosti vypočítanej v daňovom priznaní na daň z emisných kvót podanom za rok 2011, a to v lehote do 30. júna 2012 a do 31. decembra 2012.

01.01.2011

(10) Ak zaplatené preddavky na daň z emisných kvót sú nižšie ako daň z emisných kvót vypočítaná v daňovom priznaní na daň z emisných kvót, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania podľa odsekov 6 a 7. Ak zaplatené preddavky na daň z emisných kvót sú vyššie ako daň z emisných kvót vypočítaná v daňovom priznaní na daň z emisných kvót, rozdiel sa považuje za daňový preplatok podľa osobitného predpisu.126)

01.01.2011

(11) Daň z emisných kvót sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

01.01.2011

(12) Priemerné ceny emisných kvót za jednotlivé mesiace a kalendárne roky zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

01.01.2011

(13) Na správu dane z emisných kvót sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.128)“.

01.01.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 146ac a 146ad znejú:

01.01.2011

146ac) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 572/2004 Z. z. v znení zákona č. 117/2007 Z. z.

01.01.2011

146ad) § 12 ods. 1 zákona č. 572/2004 Z. z.“.

01.01.2011

96. V § 52a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

01.01.2011

97. Za § 52i sa vkladá § 52j, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠52j

01.01.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

01.01.2011

(1) Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije pri zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú bol zamestnanec vyslaný po 31. decembri 2010.

01.01.2011

(2) Oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

01.01.2011

(3) Na uplatnenie § 11 ods. 1 až 4 a odseku 9 za zdaňovacie obdobie roku 2010 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2010.

01.01.2011

(4) Ustanovenie o porušení podmienok podľa § 5 ods. 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31. decembri 2010.

01.01.2011

(5) Ustanovenie § 17c ods. 3 písm. c) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije na goodwill alebo záporný goodwill vykázaný u právneho nástupcu pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, u ktorých nastal rozhodný deň77c) po 31. decembri 2010.

01.01.2011

(6) Ustanovenie § 22 ods. 7 predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije na nehmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2010.

01.01.2011

(7) Ustanovenie § 43 predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2010 a vyplatených do 31. januára 2011.

01.01.2011

(8) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) a § 13 ods. 2 písm. j) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použijú na výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v rokoch 2011 a 2012 podľa osobitného predpisu59h) plynúce do 31. decembra 2012 povinnému účastníkovi schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.59g)

01.01.2011

(9) Ustanovenia § 51b ods. 1 až 12 predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použijú poslednýkrát pri podávaní daňového priznania na daň z emisných kvót za rok 2012.

01.01.2011

(10) Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), § 21 ods. 2 písm. l) a § 51b ods. 13 predpisu účinného od 1. januára 2011 sa uplatnia, ak daňová povinnosť k dani z emisných kvót vznikla do konca roka 2012.“.

01.01.2011

98. V prílohe č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

01.01.2011

99. V prílohe č. 2 prvý a druhý bod znejú:

01.01.2011

„1. Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 21. 2. 2008).

01.01.2011

2. Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009).“.

01.01.2011

Čl. II

01.01.2011

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 475/2008 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení takto:

01.01.2011

V § 14 sa slovo „patrí“ nahrádza slovami „môže zamestnávateľ poskytnúť“ a vypúšťajú sa slová „od 5 %“.


01.01.2011

Čl. IV

01.01.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Richard Sulík v. r.

01.01.2011

Iveta Radičová v. r.