Zákon č. 545/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 287/2012 Z. z., 392/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2011

545

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

z 8. decembra 2010

01.01.2011

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

01.01.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2011

Čl. I

01.01.2011

§ 1

01.01.2011

Predmet úpravy

01.01.2011

Tento zákon upravuje rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.01.2011

§ 2

01.01.2011

Rozsah dotácie

01.01.2011

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť na

01.01.2011

a) podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

01.10.2012

b) spoločné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „spoločný projekt“),

01.10.2012

c) presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

d) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

01.01.2011

Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

01.01.2011

§ 3

01.01.2011

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na podporu

01.01.2011

a) vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

01.01.2011

b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,

01.01.2011

c ) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

01.01.2011

(2) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

01.01.2011

a) občianske združenie,1)

01.01.2011

b) nadácia,2)

01.01.2011

c) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,3)

01.01.2011

d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,4)

01.01.2011

e) právnická osoba zriadená zákonom,5)

01.01.2011

f) fyzická osoba.

01.01.2011

(3) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.

01.01.2011

(4) Dotáciu podľa § 2 písm. a) nemožno poskytnúť na

01.01.2011

a) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,

01.01.2011

b) úhradu výdavkov na správu žiadateľa podľa odseku 2 písm. a) až e).

01.01.2011

§ 4

01.01.2011

(1) Dotácia podľa § 2 písm. a) sa môže poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predloží žiadateľ o dotáciu v lehote uvedenej pri zverejnení výzvy na webovom sídle ministerstva.

01.01.2011

(2) Výzva podľa odseku 1 sa zverejňuje najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadosti. Výzva obsahuje najmä

01.01.2011

1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

01.01.2011

2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

01.01.2011

3. okruh oprávnených subjektov,

01.01.2011

4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

01.01.2011

5. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

01.01.2011

6. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

01.01.2011

7. zloženie komisie,

01.01.2011

8. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.01.2011

(3) Žiadosť obsahuje,

01.01.2011

a) ak je žiadateľom právnická osoba,

01.01.2011

1. názov a právnu formu,

01.01.2011

2. adresu sídla,

01.01.2011

3. identifikačné číslo alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa,

01.01.2011

4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,

01.01.2011

b) ak je žiadateľom fyzická osoba,

01.01.2011

1. meno a priezvisko,

01.01.2011

2. adresu trvalého pobytu,

01.01.2011

3. dátum narodenia.

01.01.2011

(4) Žiadosť okrem údajov podľa odseku 3 obsahuje

01.01.2011

a) vymedzenie účelu použitia dotácie podľa § 3 ods. 1 a konkretizáciu aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje,

01.01.2011

b) termín a miesto uskutočnenia aktivít,

01.01.2011

c) výšku požadovanej dotácie,

01.01.2011

d) bankové spojenie žiadateľa,

01.01.2011

e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta aktivity, na ktorú sa žiada dotácia,

01.01.2011

f) predmet činnosti u právnickej osoby alebo zamestnanie u fyzickej osoby,

01.01.2011

g) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,

01.01.2011

h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti právnickej osoby alebo vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti fyzickej osoby,

01.01.2011

i) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,

01.01.2011

j) doklady podľa osobitného predpisu.6)

01.01.2011

§ 5

01.01.2011

(1) Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä

01.01.2011

a) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,

01.01.2011

b) výšku dotácie,

01.01.2011

c) čas a spôsob poskytnutia dotácie,

01.01.2011

d) dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,

01.01.2011

e) práva a povinnosti zmluvných strán,

01.01.2011

f) povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa osobitných predpisov.7)

01.01.2011

(2) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

01.01.2011

Dotácia na spoločné projekty

01.01.2011

§ 6

01.01.2011

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na spoločné projekty na základe Dohody o pozvaní Slovenskej republiky k prístupu do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

01.01.2011

(2) Spoločným projektom sa rozumie projekt, ktorý je v súlade s prioritami OECD a ktorý prispieva k praktickej realizácii záverov z rokovaní riadiacich a poradných výborov OECD vo vzťahu k Slovenskej republike.

01.01.2011

(3) Dotáciu na spoločný projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba,8) okrem štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.

01.01.2011

(4) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na základe žiadosti podľa § 4 ods. 3 písm. a) v lehote 30 dní od zverejnenia výzvy na predloženie spoločného projektu. Žiadosť okrem údajov uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) obsahuje

01.01.2011

a) vymedzenie účelu použitia dotácie podľa odseku 1 a konkretizáciu spoločných projektov, na ktoré sa dotácia požaduje,

01.01.2011

b) termín a miesto uskutočnenia spoločných projektov,

01.01.2011

c) výšku požadovanej dotácie,

01.01.2011

d) bankové spojenie žiadateľa,

01.01.2011

e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta spoločného projektu, na ktorú sa žiada dotácia,

01.01.2011

f) predmet činnosti žiadateľa,

01.01.2011

g) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,

01.01.2011

h) vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti,

01.01.2011

i) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,

01.01.2011

j) doklady podľa osobitného predpisu.6)

01.01.2011

(5) Výzvu na predloženie spoločného projektu (ďalej len „výzva“) zverejňuje ministerstvo spravidla dvakrát do roka na svojom webovom sídle.

01.01.2011

(6) Výzva obsahuje najmä

01.01.2011

a) zámery a ciele spoločného projektu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje,

01.01.2011

b) priority spoločného projektu, ak sú určené ministerstvom,

01.01.2011

c) podmienky na udelenie dotácie na spoločný projekt,

01.01.2011

d) podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť,

01.01.2011

e) kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,

01.01.2011

f) dátum vyhlásenia výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti,

01.01.2011

g) informáciu o hodnotení spoločných projektov.

01.01.2011

(7) Ministerstvo poskytne dotáciu podľa odseku 3 na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä

01.01.2011

a) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,

01.01.2011

b) výšku dotácie,

01.01.2011

c) čas a spôsob poskytnutia dotácie,

01.01.2011

d) dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,

01.01.2011

e) práva a povinnosti zmluvných strán,

01.01.2011

f) povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa osobitných predpisov.7)

01.01.2011

(8) Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

01.10.2012

Dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a dotácia na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

01.10.2012

§ 6a

01.10.2012

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na

01.10.2012

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

01.10.2012

b) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

c) podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

d) zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,

01.10.2012

e) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

f) analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

g) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

01.10.2012

h) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok,

01.10.2012

i) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd.

01.10.2012

(2) Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na

01.10.2012

a) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

01.10.2012

b) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

01.10.2012

c) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít,

01.10.2012

d) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

01.10.2012

e) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

01.10.2012

(3) Dotáciu podľa § 2 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

01.10.2012

a) obec,

01.10.2012

b) vyšší územný celok,

01.10.2012

c) občianske združenie,

01.10.2012

d) nadácia,

01.10.2012

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

01.10.2012

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

01.10.2012

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.10.2012

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,8a) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

01.10.2012

i) právnická osoba zriadená osobitným predpisom;8b) takej právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu8b) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,

01.10.2012

j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

01.10.2012

k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takej organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,

01.10.2012

l) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

01.10.2012

m) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

01.10.2012

(4) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.8c)

01.10.2012

(5) Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu8d) ani na

01.10.2012

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

01.10.2012

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

01.10.2012

c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa,

01.10.2012

d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,

01.10.2012

e) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.

01.10.2012

(6) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

01.10.2012

(7) Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.

01.10.2012

§ 6b

01.10.2012

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c) a d) sa predkladá písomne.

01.10.2012

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c) a d) okrem dokladov podľa osobitného predpisu8e) je

01.10.2012

a) popis projektu,

01.10.2012

b) štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

01.10.2012

c) doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,8a) alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom,8b)

01.10.2012

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

01.10.2012

e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,

01.10.2012

f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,

01.10.2012

g) kópia dokladu o pridelení IČO; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 6a ods. 3 písm. l),

01.10.2012

h) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,

01.10.2012

i) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

01.10.2012

j) výpis z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, alebo čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov podľa § 6a ods. 6.

01.10.2012

(3) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi ministerstvom a žiadateľom podľa § 6a ods. 3 alebo medzi ministerstvom a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 6a ods. 3 písm. k). Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

01.01.2011

§ 7

01.01.2011

Spoločné ustanovenia

01.01.2011

(1) Poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc je upravené osobitným predpisom.9)

01.01.2011

(2) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.10)

01.01.2011

(3) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

01.01.2011

(4) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

01.01.2011

(5) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.01.2011

(6) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

01.01.2011

a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.01.2011

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.01.2011

c) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.01.2011

d) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

01.01.2011

e) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,

01.01.2011

f) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

01.01.2011

(7) Ustanovenia osobitného predpisu12) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

01.01.2011

§ 8

01.01.2011

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2011

Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 603/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 118.226/2009-SEVS (oznámenie č. 23/2010 Z. z.).


01.01.2011

Čl. III

01.01.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2011

Richard Sulík v. r.

01.01.2011

Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2011

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

2) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

3) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

6) § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

7) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

8) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

01.10.2012

8a) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

8b) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

8c) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.10.2012

8d) § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.10.2012

8e) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

9) Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.

01.01.2011

10) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

11) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.2011

12) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.