01.01.2011

526

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

z 9. decembra 2010

01.01.2011

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.01.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2011

§ 1

01.01.2011

Predmet úpravy

01.01.2011

Tento zákon upravuje poskytovanie dotácií na účely podľa § 2 a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.10.2012

Účel dotácie

01.01.2011

§ 2

01.07.2017

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť žiadateľovi na podporu

01.07.2017

a) odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému,2)

01.01.2011

b) zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),

01.07.2017

c) ochrany pred požiarmi, a to na

01.07.2017

1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice,2b)

01.07.2017

2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

01.07.2017

3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

01.07.2017

4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,

01.07.2017

5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,

01.07.2017

d) prevencie kriminality a boja proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu,3)

01.07.2017

e) činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky,

01.07.2017

f) organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovania pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu,

01.07.2017

g) výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu,

01.07.2017

h) zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky,

01.07.2017

i) sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

01.10.2012

§ 2a

01.07.2017

Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na

01.10.2012

a) podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,

01.10.2012

b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania,3a) projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,

01.10.2012

c) podporu vzdelávania a výchovy,

01.10.2012

d) podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,

01.10.2012

e) podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,

01.10.2012

f) podporu športových aktivít,

01.10.2012

g) podporu zriaďovania rómskych občianskych hliadok,

01.10.2012

h) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,

01.10.2012

i) podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,

01.10.2012

j) podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,

01.10.2012

k) podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,

01.10.2012

l) podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,

01.10.2012

m) podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,

01.10.2012

n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám.

01.01.2011

§ 3

01.01.2011

Subjekty dotácie

01.07.2017

(1) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a), b) a d) až i) možno poskytnúť

01.01.2011

a) občianskemu združeniu,4)

01.01.2011

b) nadácii,5)

01.01.2011

c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,6)

01.01.2011

d) obci,

01.01.2011

e) vyššiemu územnému celku,

01.01.2011

f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

01.10.2012

g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,8)

01.10.2012

h) Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

01.10.2012

i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

01.01.2018

j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2018

k) verejnej výskumnej inštitúcii.8aa)

01.07.2017

(2) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť

01.07.2017

a) obci,

01.07.2017

b) občianskemu združeniu zaradenému do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,8a)

01.07.2017

c) právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

01.02.2013

§ 3a

01.02.2013

(1) Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.

01.02.2013

(2) Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.

01.01.2011

§ 4

01.01.2011

Základné podmienky poskytnutia dotácie

01.01.2011

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu9), že má

01.01.2011

a) vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,

01.07.2017

b) zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov.

01.07.2017

(2) Ak sa dotácia neposkytuje v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov možno znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.

01.07.2017

(3) Dotáciu na rovnaký účel možno poskytnúť rovnakému žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku; to sa nevzťahuje na poskytovanie dotácie podľa § 2 písm. c).

01.07.2017

(4) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelov uvedených v osobitnom predpise10) ani na

01.07.2017

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

01.07.2017

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

01.07.2017

(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

01.07.2017

(6) Žiadateľovi sa nemôže poskytnúť dotácia podľa tohto zákona, ak ministerstvo odstúpilo od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom tri roky po odstúpení od zmluvy.

01.10.2012

§ 4a

01.10.2012

Podmienky poskytnutia dotácie podľa § 2a

01.10.2012

(1) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že také právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.

01.10.2012

(2) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekonštrukciu alebo projektovú dokumentáciu na uvedené účely, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.

01.07.2017

(3) Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3; na účely podľa § 2a písm. j) a k) sa nevzťahuje aj § 4 ods. 3.

01.01.2011

§ 5

01.01.2011

Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

01.07.2017

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Člen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.

01.01.2011

(2) Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 čestným vyhlásením.

01.07.2017

(3) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti dotácie musia byť očíslované.

01.01.2011

§ 6

01.07.2017

Náležitosti žiadosti

01.07.2017

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) druhého bodu.

01.07.2017

(2) Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu12) je

01.10.2012

a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

01.01.2011

b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať,

01.07.2017

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,

01.10.2012

d) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

01.07.2017

e) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä čestné vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov,

01.07.2017

f) doklad o pridelení IČO,

01.07.2017

g) doklad, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, pokiaľ to nevyplýva z dokladov predložených podľa písmena a),

01.07.2017

h) zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s príslušným okresným úradom v sídle kraja alebo projekt vypracovaný na účel poskytovania pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému, schválený príslušným okresným úradom v sídle kraja v prípade poskytnutia dotácie podľa § 2 písm. a) a b).12a)

01.07.2017

(3) Na účely podľa § 2a písm. b) je prílohou k žiadosti aj

01.07.2017

a) výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva; obidva doklady nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti,

01.07.2017

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,

01.07.2017

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 2a písm. b) poskytnutá najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,

01.07.2017

d) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,

01.07.2017

e) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

01.01.2011

§ 7

01.01.2011

Poskytovanie dotácií

01.10.2012

(1) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle

01.01.2011

a) znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.01.2011

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.07.2017

c) výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä

01.07.2017

1. účel dotácie, kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a poradie ich dôležitosti,

01.07.2017

2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

01.01.2011

3. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

01.01.2011

4. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

01.01.2011

5. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,

01.10.2012

6. výberový a hodnotiaci orgán,

01.01.2011

7. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,

01.01.2011

d) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,

01.01.2011

e) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

01.01.2011

(2) Ustanovenia osobitného predpisu13) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

01.07.2017

(3) Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

01.01.2011

(4) Ministerstvo uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

01.01.2011

(5) Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

01.01.2011

a) označenie zmluvných strán,

01.01.2011

b) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

01.01.2011

c) sumu poskytovanej dotácie,

01.01.2011

d) číslo bankového účtu príjemcu dotácie, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,

01.01.2011

e) podmienky poskytnutia a použitia dotácie,

01.01.2011

f) lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,

01.01.2011

g) lehotu, v ktorej sa má do štátneho rozpočtu odviesť výnos z prostriedkov dotácie vedených v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

01.10.2012

h) spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,

01.10.2012

i) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,

01.10.2012

j) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,

01.10.2012

k) možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,

01.10.2012

l) povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,

01.10.2012

m) povinnosť predkladania účtovných výkazov príjemcom dotácie,

01.07.2017

n) záväzok príjemcu dotácie, že hasičskú stanicu, hasičskú zbrojnicu alebo s nimi súvisiaci objekt bude užívať najmenej desať rokov na účel, na ktorý sa dotácia poskytla, ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. c),

01.07.2017

o) záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku okrem dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k),

01.10.2012

p) povinnosť zúčtovania dotácie a podmienky spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov.

01.10.2012

(6) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.14)

01.01.2011

§ 8

01.01.2011

Evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie a zverejňovanie informácií o dotáciách

01.01.2011

(1) Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách, ktorá obsahuje tieto údaje:

01.01.2011

a) názov žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia,

01.01.2011

b) účel poskytnutej dotácie podľa § 2,

01.01.2011

c) sumu poskytnutej dotácie,

01.07.2017

d) informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom podľa § 4 ods. 6.

01.01.2011

(2) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

01.07.2017

a) zoznam schválených žiadostí aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ich poskytnutia, výšky a účelu dotácie a označenia konečného príjemcu dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.10.2012

b) zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.

01.01.2011

§ 9

01.01.2011

Kontrola

01.07.2017

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.15)

01.01.2011

(2) Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.16)


01.01.2011

§ 10

01.01.2011

Prechodné ustanovenie

01.01.2011

Na účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona v roku 2011 zverejní ministerstvo konkrétne účely podľa § 2 do 31. januára 2011; žiadosti o poskytnutie dotácie možno podať do 28. februára 2011. Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotácie najneskôr do 31. marca 2011.

01.01.2011

§ 11

01.01.2011

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2011

Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 126/2008 Z. z.).

01.01.2011

§ 12

01.01.2011

Účinnosť

01.01.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2011

Richard Sulík v. r.

01.01.2011

Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2011

1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2017

2) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.

01.07.2017

2a) § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

01.07.2017

2b) § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

01.01.2011

3) § 10 zákona č. 583/2008 Z. z o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2012

3a) Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

01.01.2011

4) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

5) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

6) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

7) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 499/1991 Zb.

01.01.2011

8) § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2017

8a) § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

8aa) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

9) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

10) § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

11) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.2011

12) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.10.2012

12a) § 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

13) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

14) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.07.2017

15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

16) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.