01.01.2011

524

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

z 8. decembra 2010

01.01.2011

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

01.01.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2011

§ 1

01.01.2011

Predmet úpravy

01.01.2017

(1) Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).

01.01.2017

(2) Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)

01.01.2018

§ 2

01.01.2018

Účel poskytovania dotácií

01.01.2018

(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok je možné poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1a) na podporu

01.01.2018

a) národných kultúrnych pamiatok,

01.01.2018

b) projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu,

01.01.2018

c) rozvoja športu.

02.01.2018

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) je možné poskytnúť na

01.01.2018

a) podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu,

01.01.2018

b) podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,

01.01.2018

c) podporu športových podujatí nižších skupín,

01.01.2018

d) nákup športovej výbavy,

01.01.2018

e) projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.

01.01.2011

Podmienky poskytovania dotácií

01.01.2011

§ 3

01.01.2011

(1) Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

01.01.2011

a) obec,

01.01.2011

b) vyšší územný celok,

01.01.2011

c) občianske združenie,

01.01.2011

d) nadácia,

01.01.2011

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

01.01.2011

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

01.01.2011

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,4) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

01.01.2011

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom;5) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona5) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,

01.01.2011

j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,

01.01.2018

l) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2018

m) verejná výskumná inštitúcia.5a)

01.01.2011

(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6)

01.01.2011

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu7) ani na

01.01.2011

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

01.01.2011

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

01.01.2011

c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa,

01.10.2012

d) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,

01.01.2011

e) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.

01.01.2011

§ 4

01.01.2011

(1) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.

01.01.2011

(2) Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.

01.01.2011

§ 5

01.01.2011

(1) Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadosti súvisiace s nepriaznivou životnou situáciou a na žiadosti súvisiace s podporou revitalizácie krajiny, adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy a prevencie pred povodňami.

01.01.2011

(2) Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.

01.01.2011

§ 6

01.01.2011

Spôsob poskytovania dotácií

01.09.2013

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona žiadateľ predkladá písomne; vzor žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedený v prílohách č. 1a.

01.01.2011

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) je

01.01.2011

a) popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

01.01.2011

b) štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

01.01.2011

c) doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,4) alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom,5)

01.01.2011

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

01.01.2011

e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od úradu vlády; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,

01.01.2011

f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,

01.10.2012

g) kópia dokladu o pridelení IČO,

01.01.2011

h) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,

01.01.2011

i) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke,

01.01.2011

j) výpis z bankového účtu alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva alebo čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov podľa § 5.

01.01.2011

(3) Na účely podľa § 4 je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie aj

01.01.2011

a) výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva, obidva nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,

01.01.2011

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,

01.01.2011

c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 4 poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,

01.01.2011

d) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,

01.01.2011

e) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

01.01.2011

(4) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi úradom vlády a žiadateľom podľa § 3 ods. 1 alebo medzi úradom vlády a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. k). Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie úrad vlády zverejňuje na svojom webovom sídle.

01.01.2011

§ 7

01.01.2011

Vyhodnocovanie žiadostí

01.01.2011

(1) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje úrad vlády. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

01.01.2011

(2) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

01.01.2011

(3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad vlády.

01.01.2011

§ 8

01.01.2011

Zverejňovanie informácií

01.01.2011

(1) Úrad vlády zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

01.01.2011

a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.01.2011

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.01.2011

c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:

01.01.2011

1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

01.01.2011

2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

01.01.2011

3. okruh oprávnených subjektov,

01.01.2011

4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

01.01.2011

5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

01.01.2011

6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

01.01.2011

7. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

01.01.2011

8. zloženie komisie,

01.01.2011

9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,

01.01.2011

d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.01.2011

e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

01.01.2011

f) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má úrad vlády k dispozícii,

01.01.2011

g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

01.01.2011

(2) Ustanovenia osobitného predpisu10) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

01.01.2011

§ 9

01.01.2011

Kontrola a sankcie

01.01.2011

(1) Úrad vlády vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou11) a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

01.01.2011

(2) Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.12)

01.10.2012

§ 9a

01.10.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012

01.10.2012

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.

01.10.2012

(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.

01.10.2012

(3) Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel

01.10.2012

a) podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,

01.10.2012

b) podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

01.10.2012

c) podľa § 2 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

01.01.2013

§ 9b

01.01.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

01.01.2013

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktoré boli predložené do 31. decembra 2012, vybaví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.

01.01.2013

(2) Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, vykoná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2018

§ 9c

01.01.2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

01.01.2018

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré boli predložené do 31. decembra 2017, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017.

01.01.2018

(2) Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. decembra 2017, vykoná úrad vlády.


01.01.2011

Spoločné a zrušovacie ustanovenia

01.01.2011

§ 10

01.01.2011

(1) Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1)

01.01.2011

(2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

01.01.2011

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.13)

01.01.2011

§ 11

01.01.2011

Zrušuje sa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 67/2009 Z. z.).

01.01.2011

§ 12

01.01.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2011

Richard Sulík v. r.

01.01.2011

Iveta Radičová v. r.


01.01.2011

Príloha č. 1a k zákonu č. 524/2010 Z. z.

01.10.2012

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE [žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) až k) a písm. l)]

01.10.2012

Vzor 01

01.01.2011

Príloha č. 2 k zákonu č. 524/2010 Z. z.

01.01.2011

POPIS PROJEKTU

01.01.2011

Vzor 03

01.01.2011

Príloha č. 3 k zákonu č. 524/2010 Z. z.

01.01.2011

PROJEKT ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

01.01.2011

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

01.01.2017

1) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

1a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

5) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2018

5a) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

6) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

7) § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

8) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

01.01.2011

9) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.2011

10) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

11) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

12) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

13) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.