Nariadenie vlády č. 517/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

01.01.2011

517

01.01.2011

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2011

Slovenskej republiky

01.01.2011

z 15. decembra 2010,

01.01.2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

01.01.2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.01.2011

Čl. I

01.01.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2011

1. V § 3 odsek 2 znie:

01.01.2011

(2) Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové náklady“). Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určí ministerstvo podľa objemu finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky na osobné náklady a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak. Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po zohľadnení priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.

01.01.2011

2. V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:

01.01.2011

b) koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 12; koeficienty pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a výšky kreditového príplatku sú uvedené v prílohe č. 12.“.

01.01.2011

3. V § 3 odsek 5 znie:

01.01.2011

(5) Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).“.

01.01.2011

4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.

01.01.2011

5. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2011

f) centrum voľného času.12a)“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

01.01.2011

12a) § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

01.01.2011

6. V § 7 ods. 3 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.

01.01.2011

7. V § 7 ods. 5 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.

01.01.2011

8. V § 7 ods. 17 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.

01.01.2011

9. V § 7 ods. 18 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.

01.01.2011

10. V § 8 ods. 7 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.

01.01.2011

11. V § 8 ods. 8 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.

01.01.2011

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠9a

01.01.2011

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona

01.01.2011

(1) Objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na účely podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona na kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu úväzkov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „asistent učiteľa“) schválených ministerstvom a normatívu na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok.

01.01.2011

(2) Úväzok asistenta učiteľa predstavuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti19) asistenta učiteľa.

01.01.2011

(3) Normatív na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu úväzkov asistentov učiteľa schválených ministerstvom na príslušný kalendárny rok.“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

01.01.2011

19) § 3 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2011

13. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠12a

01.01.2011

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

01.01.2011

Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom je v roku 2011 deväť ku dvom.“.

01.01.2011

14. Príloha č. 1 znie:

01.01.2011

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

01.01.2011

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl

01.01.2011
Názov kategórie školy
s jednotným mzdovým normatívom
podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae)
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 3. kategória2398 6, 3248 4, 6441 4,
Stredná odborná škola – 4. kategória2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória2679 4,
Stredná odborná škola – 10. kategória5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6,
Stredná odborná škola – 11. kategória2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória2398 1, 2398 4, 2430 2, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2683 2, 2698 2, 2878 2, 2889 2, 2962 2, 2963 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 16. kategória 2433 2, 2954 2, 2955 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 4571 2, 4575 2, 8545 2, 8551 2,
Stredná odborná škola – 17. kategória5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, 
Stredná odborná škola – 18. kategória3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 19. kategória3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 20. kategória2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 21. kategória3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
Stredná odborná škola – 22. kategória5376 6,
Stredná odborná škola – 23. kategória2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
Stredná odborná škola – 24. kategória8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
Stredná odborná škola – 25. kategória6317 6,
Stredná odborná škola – 26. kategória2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6,
Stredná odborná škola – 27. kategória2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6.
01.01.2011

“.

01.01.2011

15. Príloha č. 5 znie:

01.01.2011

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

01.01.2011

Kategórie školských zariadení

01.01.2011

Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1

01.01.2011
 Druh školského zariadeniaKategória
1školský klub detíškolský klub detí
2školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxeškolské hospodárstvo
stredisko odbornej praxe
3školské stredisko záujmovej činnostiškolské stredisko záujmovej činnosti
4centrum voľného časucentrum voľného času
01.01.2011

Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1

01.01.2011
Druh školského zariadeniaKategória
špeciálne školské zariadeniadiagnostické centrum
reedukačné centrum
liečebno-výchovné sanatórium
01.01.2011

“.

01.01.2011

16. Príloha č. 10 znie:

01.01.2011

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

01.01.2011

Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)

01.01.2011
Skupina výkonovVýkonyKoeficient
Vyšetrenie dieťaťavstupné vyšetrenie dieťaťa4
Preventívno-výchovná činnosťpreventívne aktivity s deťmi1
výcvikové skupiny4
Preventívne programypreventívne programy20
Metodicko-odborná činnosťindividuálna činnosť s dieťaťom2
skupinová činnosť s dieťaťom2
služby školám1
ostatné odborné činnosti1
01.01.2011

“.

01.01.2011

17. Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá znie:

01.01.2011

„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

01.01.2011

ČASŤ A

01.01.2011

VZOREC

01.01.2011

na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy

01.01.2011

Vzorec 01

01.01.2011

Vysvetlivky:

01.01.2011

i – pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede s príslušným kreditovým príplatkom

01.01.2011

ci – koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu s príslušným kreditovým
príplatkom „i“

01.01.2011

PPZi – prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede s príslušným kreditovým
príplatkom

01.01.2011

ČASŤ B

01.01.2011

Koeficienty
pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy s príslušným kreditovým príplatkom

01.01.2011
 Pedagogický zamestnanec podľa platovej triedy a výšky kreditového príplatkuKoeficient
1.7. platová trieda bez kreditového príplatku0,74
2.7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,78
3.7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %0,83
4.8. platová trieda bez kreditového príplatku0,82
5.8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,87
6.8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %0,92
7.9. platová trieda bez kreditového príplatku0,92
8.9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,98
9.9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,03
10.10. platová trieda bez kreditového príplatku1
11.10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,06
12.10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,12
13.11. platová trieda bez kreditového príplatku1,07
14.11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,13
15.11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,2
16.12. platová trieda bez kreditového príplatku1,17
17.12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,24
18.12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,31

01.01.2011

Čl. II

01.01.2011

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Iveta Radičová v. r.