Zákon č. 505/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 55/2017 Z. z.)

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.06.2017
30.12.2010

505

30.12.2010

ZÁKON

30.12.2010

z 8. decembra 2010,

30.12.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.12.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


30.12.2010

Čl. I

30.12.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 70/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.12.2010

1. V § 8 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to do troch pracovných dní odo dňa zistenia týchto skutočností.“.

30.12.2010

2. V § 8 ods. 4 sa slová „všeobecné predpisy o správnom konaní;12)“ nahrádzajú slovami „všeobecný predpis o správnom konaní11a) ani osobitný predpis;12)“.

30.12.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 12 znejú:

30.12.2010

11a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

30.12.2010

12) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

30.12.2010

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

30.12.2010

(7) Ak Národná banka Slovenska zistí pri výkone dohľadu nad bankami skutočnosti, ktoré by mohli viesť k postupu podľa odsekov 1 až 3, bezodkladne na to upozorní fond.“.

30.12.2010

4. V § 9 odsek 2 znie:

30.12.2010

(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.“.

30.12.2010

5. V § 10 odsek 2 znie:

30.12.2010

(2) Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do 20 pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 9. Na rozhodovanie o predchádzajúcom súhlase sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní11a) ani osobitný predpis.12) Proti tomuto rozhodnutiu o predchádzajúcom súhlase nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa)“.

30.12.2010

6. § 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

30.12.2010

(7) Fond v rámci svojich kompetencií overuje pravidelne jedenkrát ročne funkčnosť systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady. Pritom spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a bankami. Na zabezpečenie plnenia úlohy fondu podľa tohto ustanovenia sú banky povinné fondu na požiadanie a v ním určenej lehote poskytnúť údaje podľa odseku 1. Fond vypracúva správu o výsledku overenia funkčnosti systému vyplácania náhrad za nedostupné vklady za príslušný kalendárny rok a predkladá ju Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií bezodkladne po jej vypracovaní.“.

30.12.2010

7. V § 16 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“ nahrádzajú slovami „ministerstva financií“ a za slovo „ministerstva“ sa vkladá slovo „financií“.

30.12.2010

8. V § 17 ods. 1 písm. h) sa na konci pripája toto slovo: „ financií“.

30.12.2010

9. V § 17 ods. 1 písm. m) sa slovo „orgánov“ nahrádza slovom „Prezídia“.

30.12.2010

10. V § 20 ods. 2 sa v celom texte za slovo „ministerstva“ vkladá slovo „financií“.

30.12.2010

11. V § 22ba ods. 5 prvej a druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v tretej vete nie je ustanovené inak.“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj z dôvodu, že rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov sa vyrovnal s rozsahom ochrany vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike; zmluvu možno vypovedať najskôr ku dňu, keď sa rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov vyrovnal s rozsahom ochrany vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, ak zmluva neurčuje neskorší termín nadobudnutia účinnosti výpovede.“.

30.12.2010

12. V § 25 ods. 4 sa v celom texte za slovo „ministerstva“ vkladá slovo „financií“.

30.12.2010

13. Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý znie:

30.12.2010

㤠26b

30.12.2010

(1) Predsedovi rady a predsedovi dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 500 eur. Podpredsedovi rady a podpredsedovi dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 450 eur. Ostatným členom rady a ostatným členom dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 350 eur. Ustanovenie prvej až tretej vety sa nevzťahuje na zástupcu ministerstva financií. Na výkon funkcie člena rady a funkcie člena dozornej rady sa nevzťahujú osobitné predpisy.18d)

30.12.2010

(2) Vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie člena rady alebo člena dozornej rady, ktorý je zástupcom bánk alebo Národnej banky Slovenska, je na pracovnoprávne účely podľa Zákonníka práce výkonom verejnej funkcie, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno. Vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie člena rady alebo člena dozornej rady, ktorý je zástupcom ministerstva financií, sa môže umožniť aj v služobnom čase podľa osobitného predpisu.18e) “.

30.12.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 18d a 18e znejú:

30.12.2010

18d) Napríklad § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

30.12.2010

18e) § 61 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 505/2010 Z. z. “.

30.12.2010

14. V § 28 sa na konci pripája toto slovo: „financií“.

30.12.2010

15. § 28c znie:

30.12.2010

㤠28c

30.12.2010

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

30.12.2010

16. V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

30.12.2010

Čl. II

30.12.2010

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.12.2010

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

30.12.2010

21) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

30.12.2010

2. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klientskym majetkom“ nahrádzajú slovami „bolo pozastavené nakladanie s klientskym majetkom v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona,21)“.

30.12.2010

3. V § 83b ods. 5 prvej a druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v tretej vete nie je ustanovené inak.“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj z dôvodu, že rozsah ochrany klientov podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov sa vyrovnal s rozsahom ochrany klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike; zmluvu možno vypovedať najskôr ku dňu, keď sa rozsah ochrany klientov podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov vyrovnal s rozsahom ochrany klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike, ak zmluva neurčuje neskorší termín nadobudnutia účinnosti výpovede.“.

30.12.2010

4. V § 87 odsek 2 znie:

30.12.2010

(2) Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 eur.“.

30.12.2010

5. V § 88 odsek 7 znie:

30.12.2010

(7) Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za finančné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak.“.

30.12.2010

6. V § 158a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

30.12.2010

7. V § 173f ods. 1 a 5 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.

30.12.2010

8. V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.


30.12.2010

Čl. IV

30.12.2010

Účinnosť

30.12.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.


30.12.2010

Ivan Gašparovič v. r.

30.12.2010

Richard Sulík v. r.

30.12.2010

Iveta Radičová v. r.