Zákon č. 486/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2010
Platnosť od 18.12.2010
Účinnosť od 31.12.2010

OBSAH

31.12.2010

486

31.12.2010

ZÁKON

31.12.2010

z 8. decembra 2010,

31.12.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

31.12.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


31.12.2010

Čl. I

31.12.2010

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.12.2010

1. V § 22 ods. 9 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „a Európskych spoločenstiev“.

31.12.2010

2. V § 22 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

31.12.2010

(12) Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok; ustanovenia odsekov 10 a 11 sa v takomto prípade nepoužijú.“.

31.12.2010

Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.

31.12.2010

3. V § 22 ods. 17 sa číslo „15“ nahrádza číslom „16“.

31.12.2010

4. V § 39c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

31.12.2010

5. Za § 39g sa vkladá § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:

31.12.2010

㤠39h

31.12.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2010

31.12.2010

Ustanovenie § 22 ods. 12 v znení účinnom od 31. decembra 2010 sa prvýkrát použije pri posudzovaní povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ktoré sa zostavujú k 31. decembru 2010 a neskôr.“.

31.12.2010

6. V prílohe sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

31.12.2010

7. Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

31.12.2010

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).“.


31.12.2010

Čl. II

31.12.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.


31.12.2010

Ivan Gašparovič v. r.

31.12.2010

Richard Sulík v. r.

31.12.2010

Iveta Radičová v. r.