Nariadenie vlády č. 445/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách

Čiastka 166/2010
Platnosť od 20.11.2010
Účinnosť od 01.06.2011 do19.04.2016
Zrušený 145/2016 Z. z.

OBSAH

01.06.201119.04.2016

445

01.06.201119.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

01.06.201119.04.2016

Slovenskej republiky

01.06.201119.04.2016

z 12. novembra 2010,

01.06.201119.04.2016

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách

01.06.201119.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.06.201119.04.2016

Čl. I

01.06.201119.04.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách sa mení a dopĺňa takto:

01.06.201119.04.2016

1. V § 4 písmeno e) znie:

01.06.201119.04.2016

e) uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného sprístupnenia meradla určeného pre konečného užívateľa,“.

01.06.201119.04.2016

2. V § 4 písm. f) sa slová „bol určený“ nahrádzajú slovami „je určené“.

01.06.201119.04.2016

3. V § 4 písm. h) sa za slovo „harmonizovanou“ vkladá slovo „európskou“ a slová „je publikovaná“ nahrádzajú slovami „na ktorú je odkaz zverejnený“.

01.06.201119.04.2016

4. V § 4 písm. i) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C.“.

01.06.201119.04.2016

5. V § 5 odsek 1 znie:

01.06.201119.04.2016

(1) Ak príslušná príloha vzťahujúca sa na konkrétne meradlo ustanovuje základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre čiastkové zostavy ustanovenia tohto nariadenia.“.

01.06.201119.04.2016

6. V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „harmonizované“ vkladá slovo „európske“.

01.06.201119.04.2016

7. V § 12 písm. d) a písmene e) prvom bode sa slovo „bola“ nahrádza slovom „je“.

01.06.201119.04.2016

8. § 13 vrátane nadpisu znie:

01.06.201119.04.2016

„§13

01.06.201119.04.2016

Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty

01.06.201119.04.2016

(1) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.

01.06.201119.04.2016

(2) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.

01.06.201119.04.2016

(3) Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.

01.06.201119.04.2016

(4) Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.“.

01.06.201119.04.2016

9. V § 14 ods. 1 sa slová „európska harmonizovaná“ nahrádzajú slovami „harmonizovaná európska“.

01.06.201119.04.2016

10. V § 14 ods. 2 prvej vete sa slová „na ktorý boli odkazy zverejnené“ nahrádzajú slovami „na ktorý je odkaz zverejnený“.

01.06.201119.04.2016

11. V § 15 odsek 2 znie:

01.06.201119.04.2016

(2) Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo umiestnených v obdĺžniku. Výška obdĺžnika sa rovná výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za označenie CE.“.

01.06.201119.04.2016

12. V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.06.201119.04.2016

13. § 21 znie:

01.06.201119.04.2016

㤠21

01.06.201119.04.2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

01.06.201119.04.2016

14. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

01.06.201119.04.2016

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

01.06.201119.04.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.06.201119.04.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

01.06.201119.04.2016

2. Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších dovolených chýb (Ú. v. EÚ L 294, 11. 11. 2009).“.

01.06.201119.04.2016

15. V prílohe D bode 3.3 druhej vete, v prílohe D1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe E bode 3.3 druhej vete, v prílohe E1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe H bode 3.3 druhej vete a v prílohe H1 bode 3.3 druhej vete sa za slovo „harmonizovanú“ vkladá slovo „európsku“.

01.06.201119.04.2016

16. V prílohe D nadpis nad bodom 4.1, v prílohe D1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe E nadpis nad bodom 4.1, v prílohe E1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe H nadpis nad bodom 4.1 a v prílohe H1 nadpis nad bodom 5.1 znie: „Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou“.

01.06.201119.04.2016

17. V prílohe F bode 4.2 druhej vete a bode 5.4 tretej vete a v prílohe F1 bode 6.2 druhej vete a bode 7.4 tretej vete sa slová „po výrobe posledného meradla“ nahrádzajú slovami „po certifikácii meradla“.

01.06.201119.04.2016

18. V prílohe MI-001 sa za bod 6 vkladá nový bod 6.1, ktorý znie:

01.06.201119.04.2016

„6.1 Pri vodomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

19. V prílohe MI-002 časti I bode 2.1 posledná veta znie: „Pri plynomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

20. V prílohe MI-002 časti II ôsmom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri prepočítavači objemu plynu nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

21. V prílohe MI-003 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri elektromere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

22. V prílohe MI-004 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri kompaktnom merači tepla nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

23. V prílohe MI-005 tabuľka č. 1 znie:

01.06.201119.04.2016

„Tabuľka č. 1

01.06.201119.04.2016
Špecifická meracia zostavaDruh kvapalinyNajmenší pomer Qmax : Qmin
Výdajné stojanykvapalné palivá okrem skvapalnených plynov10:1
skvapalnené plyny5:1
Meracia zostavakryogénne kvapaliny5:1
Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterienvšetky kvapalinypodľa použitia
Všetky ostatné meracie zostavyvšetky kvapaliny4:1
01.06.201119.04.2016

“.

01.06.201119.04.2016

24. V prílohe MI-005 druhom bode sa za bod 2.7 vkladá nový bod 2.8, ktorý znie:

01.06.201119.04.2016

„2.8 Pri meracej zostave nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.

01.06.201119.04.2016

25. V prílohe MI-008 kapitole II časti Definície druhá a tretia veta znejú: „Čiarková nádoba je výčapná nádoba, ktorej menovitý objem Vn je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba je výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem Vr sa rovná menovitému objemu.“.

01.06.201119.04.2016

26. V prílohe MI-008 kapitole II tabuľka č. 1 znie:

01.06.201119.04.2016

„Tabuľka č. 1

01.06.201119.04.2016
 Čiarková nádobaKoncová odmerná nádoba
Nádoby na prenášanie  
< 100 ml± 2 ml– 0
+ 4 ml
≥ 100 ml± 3 % Vn– 0
+ 6 % Vr
Nádoby na pitie  
< 200 ml± 5 % Vn– 0
+ 10 % Vr
≥ 200 ml± (5 ml + 2,5 % Vn)– 0
+ 10 ml + 5 % Vr
01.06.201119.04.2016

“.

01.06.201119.04.2016

27. V prílohe MI-008 kapitole II sa za tabuľku č. 1 vkladá poznámka, ktorá znie: „Poznámka: Pre koncové odmerné nádoby znamienko „+“ znamená, že objem nádoby je najmenej Vr a najviac Vr plus najväčšia dovolená chyba.“.

01.06.201119.04.2016

28. V prílohe MI-009 kapitole I prvom bode písm. a) sa slová „v bode 2.3“ nahrádzajú slovami „v bode 2“.


01.06.201119.04.2016

Čl. II

01.06.201119.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2011.


01.06.201119.04.2016

Iveta Radičová v. r.