01.01.2011

435

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

z 26. októbra 2010

01.01.2011

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

01.01.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2011

§ 1

01.01.2011

Predmet úpravy

01.01.2011

Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.01.2011

§ 2

01.01.2011

Účel poskytovania dotácií

01.01.2011

Ministerstvo môže dotáciu poskytnúť na

01.01.2011

a) vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na

01.01.2011

1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,

01.01.2011

2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,

01.01.2011

3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky (ďalej len „obrana štátu“),

01.01.2011

4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

01.01.2011

5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov,

01.01.2011

6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu,

01.01.2011

b) podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky,

01.01.2011

c) ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny,

01.01.2011

d) úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku,

01.01.2011

e) výskum a vývoj1) na účely podpory obrany štátu,2)

01.01.2011

f) demonštračné činnosti na účely podpory obrany štátu,2)

01.01.2011

g) organizovanie konferencií a seminárov, školení a kurzov v oblasti obrany štátu,

01.01.2011

h) organizačné a administratívne zabezpečenie projektu výskumu a vývoja na účely podpory obrany štátu,2)

01.01.2011

i) vypracovanie vedeckých štúdií3) na účely podpory obrany štátu,2)

01.01.2011

j) zabezpečenie účasti zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja v oblasti obrany štátu,4)

01.01.2011

k) na riešenie projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore vrátane nákladov na ich prípravu,

01.09.2013

l) úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu a hospodárenie v lesoch z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu,

01.01.2011

m) akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,5) priaznivého stavu životného prostredia a na odstránenie následkov živelných pohrôm vo vojenskom obvode alebo na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktorými sú

01.01.2011

1. odstraňovanie inváznych druhov,6)

01.09.2013

2. vypracovanie a realizácia ekologických projektov a programov starostlivosti o lesy,

01.01.2011

3. údržba protipožiarnych pásov a opatrenie protipovodňovej ochrany,

01.01.2011

4. meliorácia pozemkov a rekultivačné opatrenia,

01.01.2011

5. odstraňovanie následkov požiarov, zosuvov, lesných kalamít a povodní,

01.01.2011

6. správa a výkony verejnoprospešného charakteru na drobných vodných tokoch a zarybňovanie rybárskych revírov,7)

01.09.2013

7. realizácia mechanických, chemických a biologických opatrení na zmiernenie a zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách,

01.09.2013

8. vyhotovenie leteckého snímkovania lesných pozemkov pred vyhotovením programov starostlivosti o lesy,

01.01.2011

9. ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana vodných zdrojov, výstavba priepustov, pevných brodov, prístupových komunikácií a protipožiarnych pásov,

01.01.2011

10. výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, žúmp, záchytných nádrží a protipožiarnych vodných nádrží,

01.09.2013

11. revitalizácia vodných tokov, lesných pozemkov, lesných porastov a iných ekosystémov, realizácia opatrení zameraných na predchádzanie a na obmedzovanie poškodzovania a ničenia ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov,8)

01.09.2013

12. zabezpečovanie priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny, územia európskeho významu a územia medzinárodného významu,9)

01.09.2013

13. zabezpečovanie a realizácia technológií zameraných na prevenciu, monitorovanie a obmedzovanie poškodzovania zdravotného stavu lesných ekosystémov,

01.09.2013

14. trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.9a)

01.01.2011

§ 3

01.01.2011

Podmienky a rozsah poskytovania dotácií

01.01.2011

(1) Dotáciu možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov10) žiadateľovi, ktorým je

01.01.2011

a) občianske združenie11) so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

b) nadácia12) alebo záujmové združenie právnických osôb13) so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

c) neinvestičný fond14) so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

d) nezisková organizácia15) poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,

01.01.2011

e) obec,

01.01.2011

f) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je výskum alebo vývoj,

01.01.2011

g) Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik.

01.01.2011

(2) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,16) možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.17)

01.01.2011

(3) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a) až d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené financovanie najmenej 10 % nákladov projektu z iných zdrojov ako zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu územnej samosprávy.

01.01.2011

(4) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. e) až k) možno poskytnúť na krytie oprávnených nákladov18) na projekt

01.01.2011

a) do výšky 100 % oprávnených nákladov,18) ak žiadateľom je právnická osoba podľa odseku 1 písm. f), ktorá je výskumnou organizáciou,19)

01.01.2011

b) najviac do výšky podľa osobitného predpisu,20) ak žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. f) oprávnená na podnikanie.

01.09.2013

(5) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) aj na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.20a)

01.09.2013

(6) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. m) štrnásteho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g) do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu20b) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 4 ods. 4, ak mladý lesný porast

01.09.2013

a) nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,

01.09.2013

b) vznikol po náhodnej ťažbe,

01.09.2013

c) je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy a zabezpečený.

01.01.2011

§ 4

01.01.2011

Spôsob poskytovania dotácií

01.01.2011

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podľa vzoru uvedeného v prílohe.

01.01.2011

(2) Žiadosť predkladá žiadateľ ministerstvu do 31. marca príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa dotácia žiada.

01.01.2011

(3) Žiadosť na účely podľa § 2 písm. e) až k) žiadateľ predkladá ministerstvu podľa osobitného predpisu21) na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom určeným ministerstvom.

01.09.2013

(4) Žiadosť na účely podľa § 2 písm. m) piateho a štrnásteho bodu žiadateľ predkladá ministerstvu na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne a spôsobom určeným ministerstvom.

01.01.2011

(5) K žiadosti na účely podľa § 2 písm. a) až d) žiadateľ okrem dokladov uvedených v osobitnom predpise22) prikladá aj

01.01.2011

a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa alebo jeho úradne overenú kópiu,

01.01.2011

b) rozpočet účelu dotácie a komentár k rozpočtu,

01.01.2011

c) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke23) alebo v pobočke zahraničnej banky,24)

01.01.2011

d) doklad preukazujúci financovanie podľa § 3 ods. 3.

01.01.2011

(6) Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá musí obsahovať

01.01.2011

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

01.01.2011

b) predmet zmluvy,

01.01.2011

c) účel poskytnutia dotácie,

01.01.2011

d) sumu poskytnutej dotácie,

01.01.2011

e) číslo účtu v banke23) alebo v pobočke zahraničnej banky,24) na ktorý sa dotácia poukazuje,

01.01.2011

f) podmienky použitia dotácie,

01.01.2011

g) práva a povinnosti zmluvných strán,

01.01.2011

h) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

01.01.2011

i) číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, a termín ich vrátenia,

01.01.2011

j) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,25)

01.01.2011

k) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.

01.01.2011

§ 5

01.01.2011

Vyhodnocovanie žiadostí

01.01.2011

(1) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba26) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

01.01.2011

(2) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

01.01.2011

(3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.01.2011

§ 6

01.01.2011

Zverejňovanie informácií

01.01.2011

(1) Ministerstvo zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

01.01.2011

a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.01.2011

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.01.2011

c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:

01.01.2011

1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

01.01.2011

2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

01.01.2011

3. okruh oprávnených subjektov,

01.01.2011

4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

01.01.2011

5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

01.01.2011

6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,

01.01.2011

7. termín postupu vyhodnocovania,

01.01.2011

8. zloženie komisie,

01.01.2011

9. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,

01.01.2011

d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.01.2011

e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

01.01.2011

f) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,

01.01.2011

g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

01.01.2011

(2) Ustanovenia osobitného predpisu27) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

01.01.2011

§ 7

01.01.2011

Kontrola

01.01.2011

Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok podľa tohto zákona, kontrolu podľa osobitného predpisu28) a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.


01.01.2011

§ 8

01.01.2011

Spoločné ustanovenia

01.01.2011

(1) Na dotáciu nie je právny nárok.

01.01.2011

(2) Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 5, ministerstvo neposudzuje.

01.09.2013

§ 8a

01.09.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

01.09.2013

Žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. g) predkladá v roku 2013 najneskôr do 15. novembra ministerstvu žiadosť na účely podľa

01.09.2013

a) § 2 písm. l), okrem žiadosti na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom obvode,

01.09.2013

b) § 2 písm. m), okrem piateho a štrnásteho bodu, na lesný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý spravuje so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

01.01.2011

§ 9

01.01.2011

Zrušovacie ustanovenia

01.01.2011

Zrušujú sa:

01.01.2011

1. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 421/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-105-79/2007-OdL (oznámenie č. 516/2007 Z. z.) a výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-205/2008-OdL (oznámenie č. 481/2008 Z. z.),

01.01.2011

2. výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu (oznámenie č. 252/2007 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-103-30/2008-OdL (oznámenie č. 480/2008 Z. z.).

01.01.2011

§ 10

01.01.2011

Účinnosť

01.01.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2011

Richard Sulík v. r.

01.01.2011

Iveta Radičová v. r.


01.01.2011

Príloha k zákonu č. 435/2010 Z. z.

01.01.2011

VZOR

01.01.2011

Žiadosť o poskytnutie dotácie

01.09.2013

Vzor

Poznámky pod čiarou

01.01.2011

1) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2011

2) § 26 ods. 1 a 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.

01.01.2011

3) § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z.

01.01.2011

4) § 11 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z.

01.01.2011

5) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

6) § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 454/2007 Z. z.

01.01.2011

7) § 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

01.01.2011

8) § 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

01.01.2011

9) § 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.

01.09.2013

9a) § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.01.2011

10) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2011

11) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

01.01.2011

12) § 2 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

13) § 20f Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

01.01.2011

14) § 2 ods. 1 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

01.01.2011

15) § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

01.01.2011

16) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

01.01.2011

17) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).

01.01.2011

18) Čl. 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 800/2008.
§ 17 zákona č. 172/2005 Z. z.

01.01.2011

19) Čl. 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.

01.01.2011

20) Čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 31 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 800/2008.

01.09.2013

20a) § 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.

01.09.2013

20b) § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z.

01.01.2011

21) § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2011

22) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

01.01.2011

23) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2011

24) § 2 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2011

25) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

26) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.2011

27) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

28) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.