Vyhláška č. 429/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

Čiastka 161/2010
Platnosť od 13.11.2010
Účinnosť od 01.12.2010
01.12.2010

429

01.12.2010

VYHLÁŠKA

01.12.2010

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.12.2010

z 2. novembra 2010,

01.12.2010

ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

01.12.2010

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


01.12.2010

§ 1

01.12.2010

Vydáva sa Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy uvedený v prílohe.


01.12.2010

§ 2

01.12.2010

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 189/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.

01.12.2010

§ 3

01.12.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.


01.12.2010

Ľudmila Benkovičová v. r.


01.12.2010

Príloha k vyhláške č. 429/2010 Z. z.

01.12.2010

ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ORGÁNOV ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

01.12.2010
Číselný
kód
Úplný názov orgánov ústrednej štátnej správy
03Úrad vlády Slovenskej republiky
10Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
11Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
31Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32Štatistický úrad Slovenskej republiky
33Úrad pre verejné obstarávanie
36Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
40Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41Národný bezpečnostný úrad
42Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky