Vyhláška č. 410/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Účinnosť od 01.11.2010
01.11.2010

410

01.11.2010

VYHLÁŠKA

01.11.2010

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.11.2010

z 20. októbra 2010

01.11.2010

o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.11.2010

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. ustanovuje:


01.11.2010

§ 1

01.11.2010

(1) Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje v nemocnici s poliklinikou, kúpeľno-liečebných ústavoch, kúpeľno-rehabilitačnom ústave a v ďalších zdravotníckych zariadeniach ministerstva, Horskej záchrannej služby a Strediska štátnej športovej reprezentácie (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“).

01.11.2010

(2) Zdravotnícke zariadenia podľa odseku 1 sa členia na zdravotnícke zariadenia

01.11.2010

a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti

01.11.2010

1. ambulancia všeobecná,

01.11.2010

2. ambulancia špecializovaná,

01.11.2010

3. poliklinika,

01.11.2010

b) ústavnej zdravotnej starostlivosti

01.11.2010

1. nemocnica špecializovaná,

01.11.2010

2. kúpeľná liečebňa,

01.11.2010

c) lekárenskej starostlivosti

01.11.2010

nemocničná lekáreň.

01.11.2010

(3) Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje vo forme

01.11.2010

a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti

01.11.2010

1. všeobecnej,

01.11.2010

2. špecializovanej,

01.11.2010

3. špecializovanej inej,

01.11.2010

b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.11.2010

c) lekárenskej starostlivosti.

01.11.2010

§ 2

01.11.2010

Zdravotnícke povolanie v pôsobnosti ministerstva vykonávajú zdravotnícki pracovníci1) v služobnom pomere2) a zdravotnícki pracovníci v pracovnoprávnom vzťahu.3)

01.11.2010

§ 3

01.11.2010

(1) Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje

01.11.2010

a) príslušníkovi Policajného zboru,

01.11.2010

b) príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru,

01.11.2010

c) príslušníkovi Železničnej polície,

01.11.2010

d) príslušníkovi Slovenskej informačnej služby,

01.11.2010

e) príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu,

01.11.2010

f) profesionálnemu vojakovi ozbrojených síl Slovenskej republiky,

01.11.2010

g) príslušníkovi Horskej záchrannej služby,

01.11.2010

h) príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

01.11.2010

i) štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, alebo v inom služobnom úrade v pôsobnosti ministerstva, zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancovi na ministerstve alebo v rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v Slovenskej informačnej službe alebo Národnom bezpečnostnom úrade,

01.11.2010

j) štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, alebo v inom služobnom úrade v pôsobnosti ministerstva obrany, zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancovi na ministerstve obrany alebo v rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva obrany,

01.11.2010

k) športovcovi Strediska štátnej športovej reprezentácie,

01.11.2010

l) poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku,4)

01.11.2010

m) vojnovému veteránovi,5)

01.11.2010

n) cudzincovi podľa osobitného predpisu,6)

01.11.2010

o) osobe, ktorej bola spôsobená ujma na zdraví, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, príslušníkom Horskej záchrannej služby, príslušníkom Železničnej polície, príslušníkom Slovenskej informačnej služby alebo príslušníkom Národného bezpečnostného úradu pri výkone štátnej služby.

01.11.2010

(2) Inej osobe možno zdravotnú starostlivosť poskytovať na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v osobitnom predpise;7) inak sa tejto osobe poskytne len neodkladná zdravotná starostlivosť.8)


01.11.2010

§ 4

01.11.2010

Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. mája 2000 č. 21/2000 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 172/2000 Z. z.).

01.11.2010

§ 5

01.11.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.


01.11.2010

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2010

1) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

2) § 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
§ 12 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

3) § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

01.11.2010

4) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

5) § 6 písm. a) zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

6) § 68 ods. 2 a § 75 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

7) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2010

8) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.