Nariadenie vlády č. 41/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010
Účinnosť od 10.02.2010

OBSAH

10.02.2010

41

10.02.2010

NARIADENIE VLÁDY

10.02.2010

Slovenskej republiky

10.02.2010

z 27. januára 2010,

10.02.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

10.02.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:


10.02.2010

Čl. I

10.02.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

10.02.2010

1. V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „na 50 eurocentov smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na najbližších desať eurocentov smerom nahor“.

10.02.2010

2. V § 3 ods. 4 druhá veta znie: „Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.“.

10.02.2010

3. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

10.02.2010

㤠11a

10.02.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010

10.02.2010

Ustanoveniami tohto nariadenia účinnými od 10. februára 2010 sa spravuje výška pracovných taríf obvinených a odsúdených od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.“.

10.02.2010

4. Prílohy č. 3 a 4 znejú:

10.02.2010

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

10.02.2010

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

10.02.2010

(v eurách mesačne)

10.02.2010
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov140,40152,40164,90269,90
2od 5 do 10 rokov146,70158,60172,20281,90
3nad 10 rokov152,90165,40179,40293,30
10.02.2010

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

10.02.2010

VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

10.02.2010

(v eurách za hodinu)

10.02.2010
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov0,8070,8760,9481,551
2od 5 do 10 rokov0,8430,9110,9901,620
3nad 10 rokov0,8790,9511,0311,686
10.02.2010

“.


10.02.2010

Čl. II

10.02.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2010.


10.02.2010

Robert Fico v. r.