Nariadenie vlády č. 409/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2010

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Účinnosť od 31.10.2010

OBSAH

31.10.2010

409

31.10.2010

NARIADENIE VLÁDY

31.10.2010

Slovenskej republiky

31.10.2010

z 20. októbra 2010

31.10.2010

o sumách vianočného príspevku v roku 2010

31.10.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


31.10.2010

§ 1

31.10.2010

(1) Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2009 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2010 je

31.10.2010

a) 25 %,

31.10.2010

b) 30 %,

31.10.2010

c) 35 %,

31.10.2010

d) 40 %,

31.10.2010

e) 45 %,

31.10.2010

f) 50 %,

31.10.2010

g) 55 %,

31.10.2010

h) 60 %.

31.10.2010

(2) Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2009 je

31.10.2010

a) podľa odseku 1 písm. a) 186,20 eura,

31.10.2010

b) podľa odseku 1 písm. b) 223,40 eura,

31.10.2010

c) podľa odseku 1 písm. c) 260,60 eura,

31.10.2010

d) podľa odseku 1 písm. d) 297,80 eura,

31.10.2010

e) podľa odseku 1 písm. e) 335,10 eura,

31.10.2010

f) podľa odseku 1 písm. f) 372,30 eura,

31.10.2010

g) podľa odseku 1 písm. g) 409,50 eura,

31.10.2010

h) podľa odseku 1 písm. h) 446,70 eura.

31.10.2010

(3) Suma vianočného príspevku v roku 2010 je

31.10.2010

a) 66,39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 186,20 eura,

31.10.2010

b) 62,69 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 186,30 eura do 223,40 eura,

31.10.2010

c) 58,95 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 223,50 eura do 260,60 eura,

31.10.2010

d) 55,23 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 260,70 eura do 297,80 eura,

31.10.2010

e) 51,50 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 297,90 eura do 335,10 eura,

31.10.2010

f) 47,78 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 335, 20 eura do 372,30 eura,

31.10.2010

g) 44,06 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 372,40 eura do 409,50 eura,

31.10.2010

h) 40,34 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 409,60 eura do 446,70 eura.


31.10.2010

§ 2

31.10.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2010.


31.10.2010

Iveta Radičová v. r.