Zákon č. 381/2010 Z. z.Zákon o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 329/2011 Z. z.)

Čiastka 146/2010
Platnosť od 30.09.2010
Účinnosť od 18.10.2011
30.09.2010

381

30.09.2010

ZÁKON

30.09.2010

z 10. septembra 2010

30.09.2010

o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.09.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


30.09.2010

Čl. I

30.09.2010

§ 1

30.09.2010

Predmet úpravy

30.09.2010

(1) Tento zákon upravuje

18.10.2011

a) poskytovanie špecifických štátnych záruk Slovenskou republikou v súvislosti s jej účasťou na finančnom stabilizačnom mechanizme, ktorý zabezpečuje akciová spoločnosť European Financial Stability Facility, societé anonyme, založená v Luxemburgu, zaregistrovaná pod registračným číslom R.C.S. Luxembourg B153.414 (ďalej len „spoločnosť“),

30.09.2010

b) správu a financovanie poskytnutých špecifických štátnych záruk.

30.09.2010

(2) Na špecifické štátne záruky poskytované podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky.1)

30.09.2010

§ 2

30.09.2010

Vymedzenie základných pojmov

30.09.2010

Na účely tohto zákona sa rozumie

30.09.2010

a) rámcovou zmluvou2) zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou a členskými štátmi eurozóny,

18.10.2011

b) špecifickými štátnymi zárukami štátne záruky, ktoré zahŕňajú istiny v celkovom objeme neprevyšujúcom limit podľa § 5 ods. 2 a k nim prislúchajúce úroky, poskytnuté Slovenskou republikou na základe rámcovej zmluvy,

30.09.2010

c) nástrojmi financovania cenné papiere, investičné nástroje, iné finančné dohody vydané alebo uzatvorené spoločnosťou v súlade s podmienkami a účelmi určenými rámcovou zmluvou,

30.09.2010

d) eurozónou regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej spoločnú menovú politiku určuje Európska centrálna banka,

30.09.2010

e) ručiteľom členský štát eurozóny, ktorý spoločnosti poskytne záruky v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy,

30.09.2010

f) zmluvou o úvere zmluva medzi spoločnosťou a členským štátom eurozóny uzatvorená v súlade s rámcovou zmluvou,

30.09.2010

g) finančnou stabilizačnou pomocou poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosťou členskému štátu eurozóny na základe zmluvy o úvere v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy,

30.09.2010

h) dlžníkom členský štát eurozóny, ktorý podľa rámcovej zmluvy požiadal o finančnú stabilizačnú pomoc,

30.09.2010

i) veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom cenných papierov vydaných spoločnosťou,

30.09.2010

j) realizáciou špecifických štátnych záruk plnenie záväzku vyplývajúceho zo špecifickej štátnej záruky za dlžníka v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

30.09.2010

§ 3

30.09.2010

Majetková účasť v spoločnosti

30.09.2010

Financovanie a správu majetkovej účasti Slovenskej republiky v spoločnosti v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy a stanovami spoločnosti vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

30.09.2010

§ 4

30.09.2010

Správa špecifických štátnych záruk

30.09.2010

(1) Správou špecifických štátnych záruk je

30.09.2010

a) evidencia a účtovanie špecifických štátnych záruk,

30.09.2010

b) monitorovanie plnenia podmienok dlžníka vyplývajúcich z rámcovej zmluvy a iných záväzných dokumentov prijatých na úrovni riadiacich skupín alebo pracovných skupín Európskej komisie,

30.09.2010

c) realizácia špecifických štátnych záruk,

30.09.2010

d) správa pohľadávok štátu z realizovaných špecifických štátnych záruk,

30.09.2010

e) evidencia a účtovanie pohľadávok a s nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných špecifických štátnych záruk.

30.09.2010

(2) Správu špecifických štátnych záruk vykonáva ministerstvo; v rozsahu podľa osobitného predpisu3) vykonáva správu špecifických štátnych záruk aj Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.

30.09.2010

§ 5

30.09.2010

Podmienky a postup poskytnutia špecifických štátnych záruk

30.09.2010

(1) Špecifické štátne záruky je podľa tohto zákona možné poskytnúť len za podmienok a na účely určené rámcovou zmluvou.

18.10.2011

(2) Objem istín špecifických štátnych záruk poskytnutých v rokoch 2010 až 2013 na základe rámcovej zmluvy nesmie presiahnuť sumu 7 727 570 000 eur.

30.09.2010

(3) Špecifické štátne záruky sa poskytujú veriteľom na základe žiadosti dlžníka o finančnú stabilizačnú pomoc schválenej ručiteľmi v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

30.09.2010

(4) Špecifické štátne záruky môže ministerstvo poskytnúť aj spoločnosti v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

18.10.2011

(5) Jednotlivá špecifická štátna záruka alebo odškodnenie podľa § 6 ods. 5 poskytnutá ministerstvom v súvislosti s nástrojmi financovania nesmie prekročiť sumu rovnajúcu sa násobku 165 % kvocientu pripadajúceho na každého ručiteľa určeného v rámcovej zmluve a celkovej sumy záväzkov týkajúcej sa jednotlivých nástrojov financovania.

30.09.2010

§ 6

30.09.2010

Realizácia špecifických štátnych záruk a odškodnenie ručiteľa

30.09.2010

(1) Ministerstvo realizuje špecifické štátne záruky v súlade s rámcovou zmluvou na základe

30.09.2010

a) žiadosti spoločnosti o realizáciu špecifickej štátnej záruky,

30.09.2010

b) žiadosti zástupcu veriteľov o realizáciu špecifickej štátnej záruky alebo

30.09.2010

c) žiadosti o realizáciu špecifickej štátnej záruky zo strany akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je zmluvnou stranou v nástroji financovania.

30.09.2010

(2) Podrobný postup realizácie špecifických štátnych záruk určuje dokumentácia pre emitovanie jednotlivých nástrojov financovania a príslušné špecifické štátne záruky v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

30.09.2010

(3) Ak sa ministerstvo pri realizácii špecifických štátnych záruk omešká s platbou spoločnosti a spoločnosť bude z tohto dôvodu nútená v súlade s rámcovou zmluvou použiť na krytie svojich záväzkov hotovostnú rezervu, ministerstvo na základe písomnej žiadosti spoločnosti uhradí záväzok Slovenskej republiky spolu s úrokmi podľa rámcovej zmluvy.

30.09.2010

(4) Ministerstvo uplatní akýkoľvek nárok vyplývajúci z realizácie špecifických štátnych záruk voči spoločnosti alebo ručiteľom v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy.

30.09.2010

(5) Ak záväzok niektorého ručiteľa prekročí jeho podiel na krytí záväzkov spoločnosti požadovaný rámcovou zmluvou, ministerstvo poskytne v súlade s rámcovou zmluvou takémuto ručiteľovi podiel Slovenskej republiky na jeho odškodnení na základe písomnej žiadosti takéhoto ručiteľa, finančnej inštitúcie alebo agentúry poverenej výpočtom a úpravou výšky realizácie špecifických štátnych záruk a záruk poskytnutých iným členským štátom eurozóny v súlade s rámcovou zmluvou.


30.09.2010

Čl. II

30.09.2010

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.09.2010

V § 17 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

30.09.2010

b) zabezpečuje podľa pokynov ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zabezpečením finančnej stability eurozóny,28aa)“.

30.09.2010

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).

30.09.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

30.09.2010

28aa) Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

30.09.2010

Čl. III

30.09.2010

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 378/2009 Z. z. sa mení takto:

30.09.2010

1. V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

30.09.2010

(2) Objem záväzkov štátu podľa odseku 1 bude v príslušnom rozpočtovom roku vyšší o hodnotu predčasne splatných istín úverov, späť odkúpených a umorených štátnych cenných papierov a cenných papierov potrebných na pokrytie špecifických štátnych záruk; o rovnakú hodnotu bude v príslušnom rozpočtovom roku väčší objem zdrojov na ich krytie.

30.09.2010

(3) Ministerstvo môže zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu podľa odsekov 1 a 2 v príslušnom rozpočtovom roku najviac o 30 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku; to neplatí, ak v danom roku ministerstvo zabezpečuje aj zdroje financovania realizácie špecifických štátnych záruk.5a)“.

30.09.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

30.09.2010

5a) Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

30.09.2010

2. V § 5 odsek 1 znie:

30.09.2010

(1) Na účely financovania štátneho dlhu a záväzkov, ktoré Slovenskej republike vzniknú z dôvodu jej členstva v eurozóne na zabezpečenie finančnej stability eurozóny,5a) ministerstvo vykonáva finančné operácie na domácom finančnom trhu a na zahraničných finančných trhoch prijímaním úverov, vydávaním štátnych cenných papierov a inými činnosťami súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu. Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.5b)“.

30.09.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

30.09.2010

5b) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


30.09.2010

Čl. IV

30.09.2010

Účinnosť

30.09.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.09.2010

Ivan Gašparovič v. r.

30.09.2010

Richard Sulík v. r.

30.09.2010

Iveta Radičová v. r.

Poznámky pod čiarou

30.09.2010

1) § 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.09.2010

2) EFSF Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 380/2010 Z. z.).

30.09.2010

3) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.