Zákon č. 373/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu až pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom treťom b...

23.09.2010

373

23.09.2010

ZÁKON

23.09.2010

z 9. septembra 2010,

23.09.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

23.09.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


23.09.2010

Čl. I

23.09.2010

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2011

1. V § 12 písm. e) sa vypúšťajú slová „vypracúvaní a“.

01.01.2011

2. V § 12 písmeno g) znie:

01.01.2011

g) realizovať projekty a programy podľa § 45, § 53c, § 53d a § 54,“.

01.01.2011

3. V § 13 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „schvaľovať a“.

01.01.2011

4. V § 13 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „vypracúvať a“.

01.01.2011

5. V § 13 ods. 1 písmeno p) znie:

01.01.2011

p) spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,“.

01.01.2011

6. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ab).

01.01.2011

Doterajšie písmená ac) až ai) sa označujú ako písmená ab) až ah).

01.01.2011

7. V § 18 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d)“.

01.01.2011

8. § 27 vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠27

01.01.2011

Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa

01.01.2011

Pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa sa postupuje podľa osobitného predpisu.11)“.

01.01.2011

9. V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „regionálne,“.

01.01.2011

10. V § 45 ods. 3 sa slová „Regionálne, národné,“ nahrádzajú slovom „Národné“.

01.01.2011

11. V § 46 ods. 3 prvá veta znie: „Ústredie a úrad môžu zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom.“.

01.01.2011

12. V § 47 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2011

13. V § 49a ods. 10 písm. j) sa za slová „zapracovania, že“ vkladajú slová „nasledujúci deň“.

01.01.2011

14. § 49a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.01.2011

(13) Ak si poskytovateľ zapracovania nesplní záväzok podľa odseku 10 písm. j), novú dohodu podľa odseku 10 je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa porušenia záväzku podľa odseku 10 písm. j).“.

01.01.2011

15. V § 50 ods. 1, § 50a ods. 5, § 50c ods. 2 a § 50i ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 51a,“.

23.09.2010

16. Za § 50i sa vkladá § 50j, ktorý vrátane nadpisu znie:

23.09.2010

㤠50j

23.09.2010

Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

23.09.2010

(1) Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi podľa odseku 3, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 50d, § 50e, § 50i, § 51a, § 52, § 52a, § 56 a 56a.

23.09.2010

(2) Príspevok sa poskytuje na

23.09.2010

a) realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu,54)

23.09.2010

b) riešenie následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu.55)

23.09.2010

(3) Na účely poskytovania príspevku sa za zamestnávateľa považuje

23.09.2010

a) obec alebo samosprávny kraj,

23.09.2010

b) právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,

23.09.2010

c) právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov,56) a jej vnútorné organizačné jednotky,57)

23.09.2010

d) právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu.

23.09.2010

(4) Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

23.09.2010

(5) Zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. a) sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.

23.09.2010

(6) U zamestnávateľa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.58)

23.09.2010

(7) Zamestnávateľ môže o príspevok z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie.

23.09.2010

(8) Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada; zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. d) poskytuje príspevok úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol vedený zamestnanec prijatý na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 9.

23.09.2010

(9) Dohoda podľa odseku 8 obsahuje

23.09.2010

a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

23.09.2010

b) dátum vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak sa príspevok poskytuje na riešenie následkov mimoriadnej situácie,

23.09.2010

c) počet vytvorených pracovných miest, účel poskytovaného príspevku a dohodnutý druh vykonávaných prác,

23.09.2010

d) dátum vzniku pracovného pomeru,

23.09.2010

e) výšku príspevku,

23.09.2010

f) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,

23.09.2010

g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

23.09.2010

h) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

23.09.2010

i) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

23.09.2010

j) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

23.09.2010

k) záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok podľa odseku 4 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,

23.09.2010

l) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom podľa odseku 3 písm. a),

23.09.2010

m) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

23.09.2010

n) ďalšie dohodnuté náležitosti.

23.09.2010

(10) Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)“.

23.09.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 58 znejú:

23.09.2010

54) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

23.09.2010

55) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

23.09.2010

56) § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

23.09.2010

57) § 10 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

23.09.2010

58) Nariadenie (ES) č. 1998/2006.“.

01.01.2011

17. V § 51 ods. 4 prvej vete sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „najmenej 3 mesiace a“.

01.01.2011

18. § 51a sa vypúšťa.

01.01.2011

19. V § 53 odsek 3 znie:

01.01.2011

(3) Príspevok na dochádzku sa poskytuje v sume preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.“.

01.01.2011

20. V § 53c odsek 2 znie:

01.01.2011

(2) Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa uskutočňuje formou národného projektu, ktorý schvaľuje ministerstvo najmenej pre územný obvod kraja. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) realizuje projekt, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ďalšie dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo úradom.“.

01.01.2011

21. § 54 vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠54

01.01.2011

Pilotné projekty

01.01.2011

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad; tieto projekty sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu.“.

01.01.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a sa vypúšťa.

01.01.2011

22. V § 56 ods. 1 sa slová „občana so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie“.

01.01.2011

23. V § 56 ods. 4 a § 56a ods. 3 sa za slovami „§ 50c“ vypúšťa čiarka a slová „§ 51a“.

01.01.2011

24. V § 56a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.“.

01.01.2011

25. V § 56a odsek 2 znie:

01.01.2011

(2) Mesačná výška príspevku je

01.01.2011

a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, najviac vo výške 0,72-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

01.01.2011

b) 0,36-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, najviac vo výške 0,36-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.

01.01.2011

26. § 57 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2011

(8) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol príspevok poskytnutý.“.

01.01.2011

27. V § 63 ods. 1 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a za slová „vedie občanov so zdravotným postihnutím“ sa vkladá čiarka.

01.01.2011

28. § 64 vrátane nadpisu znie:

01.01.2011

㤠64

01.01.2011

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

01.01.2011

(1) Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

01.01.2011

(2) Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

01.01.2011

(3) Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

01.01.2011

(4) Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

01.01.2011

(5) Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

01.01.2011

(6) Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)

01.01.2011

(7) Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb podľa odseku 6 a výškou zákazky podľa odseku 5. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

01.01.2011

(8) Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

01.01.2011

(9) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.

01.01.2011

29. § 64a sa vypúšťa.

01.01.2011

30. V § 65a sa za slovami „§ 64“ vypúšťa čiarka a slová „§ 64a“.

01.01.2011

31. V § 65b sa vypúšťajú slová „§ 51a,“ a slová „§ 64a,“.

01.01.2011

32. V § 69 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2011

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

23.09.2010

33. Za § 72m sa vkladajú § 72n až 72r, ktoré vrátane nadpisov znejú:

23.09.2010

㤠72n

23.09.2010

O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu55) v období od 1. mája 2010 do dňa vyhlásenia tohto zákona možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

01.12.2010

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010

01.12.2010

§ 72o

01.12.2010

(1) Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

01.12.2010

(2) Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

01.12.2010

(3) Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.

01.01.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

01.01.2011

§ 72p

01.01.2011

(1) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.

01.01.2011

(2) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011.

01.01.2011

(3) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a účinných do 31. decembra 2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 2011.

01.01.2011

§ 72r

01.01.2011

Projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.“.

01.12.2010

Čl. III

01.12.2010

Zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.12.2010

V čl. III druhá veta znie: „Ustanovenia § 50e až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie § 50d v čl. I stráca účinnosť 31. decembra 2011.“.


23.09.2010

Čl. IV

23.09.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu až pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.


23.09.2010

Ivan Gašparovič v. r.

23.09.2010

Richard Sulík v. r.

23.09.2010

Iveta Radičová v. r.