Nariadenie vlády č. 364/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.12.2010
01.12.2010

364

01.12.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.12.2010

Slovenskej republiky

01.12.2010

z 11. augusta 2010,

01.12.2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

01.12.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


01.12.2010

Čl. I

01.12.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2010

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a práva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na vykonávanie, účasť alebo spoluprácu pri vyšetrovaní námorných nešťastí pri tejto preprave“.

01.12.2010

2. V § 2 písm. l) sa slová „podstatne zainteresovaným členským štátom“ nahrádzajú slovami „členským štátom s podstatným záujmom“.

01.12.2010

3. V § 2 sa vypúšťajú písmená m) a n).

01.12.2010

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno m).

01.12.2010

4. V § 3 písm. a) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

01.12.2010

5. V § 4 písm. b) sa slová „podstatne zainteresovaný členský štát“ nahrádzajú slovami „členský štát s podstatným záujmom“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 11“.

01.12.2010

6. § 11 sa vypúšťa.

01.12.2010

7. Slová „námorné nešťastie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť“ v príslušnom tvare.

01.12.2010

8. § 12 znie:

01.12.2010

㤠12

01.12.2010

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

01.12.2010

9. Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

01.12.2010

10. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.12.2010

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.


01.12.2010

Čl. II

01.12.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.


01.12.2010

Iveta Radičová v. r.