Opatrenie č. 337/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

01.09.2010

337

01.09.2010

OPATRENIE

01.09.2010

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.09.2010

z 28. júla 2010

01.09.2010

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

01.09.2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2010

§ 1

01.09.2010

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

01.09.2010

a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „344,25 eura“ nahrádza sumou „344,59 eura“,

01.09.2010

b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „862,33 eura“ nahrádza sumou „863,19 eura“,

01.09.2010

c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „129,17 eura“ nahrádza sumou „129,29 eura“,

01.09.2010

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,38 eura“,

01.09.2010

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „116,81 eura“ nahrádza sumou „116,92 eura“,

01.09.2010

f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „67,68 eura“ nahrádza sumou „67,74 eura“.


01.09.2010

§ 2

01.09.2010

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 325/2009 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

01.09.2010

§ 3

01.09.2010

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


01.09.2010

Jozef Mihál v. r.