Opatrenie č. 335/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

01.01.2011

335

01.01.2011

OPATRENIE

01.01.2011

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2011

z 28. júla 2010

01.01.2011

o ustanovení súm rodičovského príspevku

01.01.2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2011

§ 1

01.01.2011

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,40 eura“.

01.01.2011

§ 2

01.01.2011

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 2 zákona sa suma „256 eur“ nahrádza sumou „256,30 eura“.


01.01.2011

§ 3

01.01.2011

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


01.01.2011

Jozef Mihál v. r.