Vyhláška č. 325/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu

Čiastka 128/2010
Platnosť od 28.07.2010
Účinnosť od 01.08.2010
01.08.2010

325

01.08.2010

VYHLÁŠKA

01.08.2010

Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

01.08.2010

z 9. júla 2010,

01.08.2010

ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu

01.08.2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 219/2007 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. ustanovuje:


01.08.2010

§ 1

01.08.2010

(1) Členovia komisie na začiatku rokovania komisie, pred otvorením obálok s návrhmi do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru alebo do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, zvolia predsedu komisie a zapisovateľa z členov komisie. Zapisovateľ zaznamená celý priebeh rokovania komisie tak, aby mohla byť vyhotovená správa o priebehu a výsledkoch výberového konania.

01.08.2010

(2) Pred otvorením obálok členovia komisie overia neporušenosť obálok. Zapisovateľ komisie otvorí všetky obálky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o rokovaní komisie. Členovia komisie sa oboznámia s predloženými návrhmi, súvisiacou dokumentáciou a na základe stanoviska zapisovateľa komisie, ktorý posúdi úplnosť dokumentácie, overia platnosť dokladov a pravdivosť informácií obsiahnutých v návrhoch.

01.08.2010

(3) Otvorené obálky s návrhmi označí predseda komisie rímskymi číslicami v poradí, v akom boli otvorené. S týmto označením sa návrhy evidujú počas celého výberového konania.

01.08.2010

§ 2

01.08.2010

(1) Každý člen komisie vyhodnocuje návrhy podľa kritérií stanovených v oznámení o začatí výberového konania. Každý člen komisie hodnotí návrhy podľa kritérií uvedených v oznámení podľa prvej vety na samostatnom liste (ďalej len „hodnotiaci list“) tak, že určí poradie jednotlivých návrhov, podpíše a odovzdá hodnotiaci list predsedovi komisie.

01.08.2010

(2) Pri určovaní poradia jednotlivých návrhov člen komisie uvedie na jednom stupni poradia len jeden návrh. Vzor hodnotiaceho listu je uvedený v prílohe č. 1.

01.08.2010

(3) Komisia označí poradie návrhov podľa hodnotiacich listov členov komisie na súhrnnom hodnotiacom liste, urobí súčet umiestnení a určí poradie jednotlivých návrhov.

01.08.2010

(4) Určenie poradia jednotlivých návrhov sa zaznamená v súhrnnom hodnotiacom liste, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Určené poradie na súhrnnom hodnotiacom liste podpisuje každý člen komisie. Pri odmietnutí podpisu súhrnného hodnotiaceho listu člen komisie písomne uvedie dôvody odmietnutia.

01.08.2010

(5) Hodnotiace listy členov komisie vloží predseda komisie za účasti členov komisie do osobitnej obálky s označením „Neotvárať!“, ktorú zalepí a označí odtlačkom úradnej pečiatky obvodného banského úradu. Obálku podpisuje predseda komisie a zapisovateľ komisie, ktorý zabezpečí jej úschovu.

01.08.2010

(6) Súhrnný hodnotiaci list je prílohou správy o výsledkoch výberového konania.


01.08.2010

§ 3

01.08.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2010.


01.08.2010

Juraj Miškov v. r.


01.08.2010

Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.

01.08.2010

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...

01.08.2010

Hodnotiaci list člena komisie

01.08.2010

Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu (názov dobývacieho priestoru)........................................................................................................................................
podľa § 24 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

01.08.2010

Člen komisie: meno, priezvisko, titul, zástupca organizácie

01.08.2010

Hodnotenie návrhov: (uvedené v poradí, v akom boli otvárané)

01.08.2010

......................................................

01.08.2010

......................................................

01.08.2010

Poradie návrhov:

01.08.2010
UmiestnennieOznačenie návrhu
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
01.08.2010

Hodnotenie bolo vykonané podľa týchto kritérií hodnotenia návrhov:

01.08.2010

........................................................

01.08.2010

........................................................

01.08.2010

V .................... (miesto, dátum) ...........................................

01.08.2010

Podpis člena komisie

01.08.2010

Poznámky člena komisie z priebehu hodnotenia: (sú prílohou hodnotiaceho listu)

01.08.2010

Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.

01.08.2010

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...

01.08.2010

Súhrnný hodnotiaci list

01.08.2010

Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu (názov dobývacieho priestoru)........................................................................................................................................
podľa § 24 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

01.08.2010

Súhrnné hodnotenie:

01.08.2010
Označenie návrhuUmiestnenie návrhu určené členmi komisieSúčet hodnotení na 1. miesteSúčet umiestnení
ABCDE
        
        
        
        
        
01.08.2010

Záver: Na prvom mieste sa umiestnil návrh s označením ......

01.08.2010

Umiestnenie na druhom až ............ mieste je toto:

01.08.2010

Umiestnenie Označenie návrhu

01.08.2010

01.08.2010

01.08.2010

V ...................... (miesto, dátum)

01.08.2010

Meno, priezvisko Podpis člena komisie

01.08.2010

.................................................................... ....................................................

01.08.2010

.................................................................... ....................................................

01.08.2010

.................................................................... ....................................................

01.08.2010

.................................................................... ....................................................

01.08.2010

.................................................................... ....................................................