Vyhláška č. 314/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010
Účinnosť od 15.07.2010
15.07.2010

314

15.07.2010

VYHLÁŠKA

15.07.2010

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

15.07.2010

z 22. júna 2010,

15.07.2010

ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

15.07.2010

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovuje:


15.07.2010

§ 1

15.07.2010

Obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „program“) je uvedený v prílohe.

15.07.2010

§ 2

15.07.2010

Ak je niektorá časť programu obchodným tajomstvom prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo prevádzkovateľa stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

15.07.2010

§ 3

15.07.2010

Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vypracuje alebo aktualizuje program, informuje verejnosť o znečisťovaní ovzdušia a o pripravovaných a vykonávaných opatreniach na obmedzenie znečisťovania ovzdušia; tretí a piaty bod programu uverejní na svojom webovom sídle a spôsobom v mieste obvyklým.


15.07.2010

§ 4

15.07.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.


15.07.2010

Jozef Medveď v. r.


15.07.2010

Príloha k vyhláške č. 314/2010 Z. z.

15.07.2010

OBSAH PROGRAMU

15.07.2010

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

15.07.2010

1.1 Názov a sídlo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“).

15.07.2010

1.2 Kategorizácia stacionárneho zdroja a jeho umiestnenie.

15.07.2010

1.3 Rok začatia výroby a výrobná kapacita stacionárneho zdroja; pri technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon v členení podľa zariadení vymedzených na priradenie emisných limitov.

15.07.2010

2. TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

15.07.2010

2.1 Skladba stacionárneho zdroja – stručný opis jednotlivých technologických stupňov podľa technologickej schémy od vstupu surovín až po finálny výrobok.

15.07.2010

2.2 Opis jednotlivých technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.

15.07.2010

2.3 Porovnanie stacionárneho zdroja s požiadavkami platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ovzdušia vo vzťahu k

15.07.2010

2.3.1 emisným limitom a k požiadavkám ich preukazovania (zhodnotenie technickej úrovne stacionárneho zdroja vrátane jeho odlučovacej techniky a jej porovnanie s najlepšou dostupnou technikou,1)

15.07.2010

2.3.2 technickým požiadavkám a všeobecným podmienkam prevádzkovania stacionárneho zdroja.

15.07.2010

3. ZHODNOTENIE VPLYVU STACIONÁRNEHO ZDROJA NA ÚROVEŇ ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V JEHO OKOLÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ

15.07.2010

Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína alebo výduchu podľa základného výpočtu uvedeného v Metodike Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uverejnenej vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ročník IV čiastka č. 5 z roku 1996.

15.07.2010

4. POSTUP, KTORÝM SA PREVÁDZKA STACIONÁRNEHO ZDROJA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY TÝKAJÚCEJ SA OCHRANY OVZDUŠIA

15.07.2010

4.1 Návrhy technických riešení jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.

15.07.2010

4.2 Ekonomický odhad navrhovaných riešení.

15.07.2010

4.3 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.

15.07.2010

5. OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA

Poznámky pod čiarou

15.07.2010

1) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.