Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 112/2010
Platnosť od 26.06.2010
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.

01.07.2010

296

01.07.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2010

Slovenskej republiky

01.07.2010

z 9. júna 2010

01.07.2010

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

01.07.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.07.2010

PRVÁ ČASŤ

01.07.2010

§ 1

01.07.2010

Predmet úpravy

01.07.2010

Toto nariadenie vlády ustanovuje

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach,1)

01.07.2010

b) spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

01.07.2010

c) sústavu špecializačných odborov a

01.07.2010

d) sústavu certifikovaných pracovných činností.

01.07.2010

§ 2

01.07.2010

Odborná spôsobilosť, sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa získava nadobudnutím

01.07.2013

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár alebo

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 a prípravou na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Príprava na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak nadobudnutiu vzdelania podľa odseku 1 písm. b) predchádzalo nadobudnutie vzdelania podľa odseku 1 písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach uvedených v odseku 1 písm. a) sa získava na vysokej škole v skupine študijných odborov zdravotníctvo2) alebo na strednej zdravotníckej škole.3)

01.07.2010

(4) Stupne vzdelania a študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohy č. 1.

01.09.2010

(5) Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik a optometrista musia spĺňať štandardy vzdelávania uvedené v prílohe č. 2.

01.07.2010

(6) Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností sú uvedené v prílohe č. 3.

01.07.2010

(7) Špecializačné odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva pre zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohe č. 4.

01.07.2010

(8) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3. Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní diplomu o špecializácii.4)

01.07.2010

(9) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3. Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačného študijného programu, ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní certifikátu.5)

01.07.2010

DRUHÁ ČASŤ

01.07.2010

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH

01.07.2010

§ 3

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až d).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e).

01.07.2010

§ 4

01.07.2010

Výkon pracovných činností lekára

01.07.2010

(1) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva lekár, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).

01.07.2010

(5) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni vykonáva lekár, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2010

d) najmenej desaťročnú odbornú prax.

01.07.2013

(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva lekár, ktorý získal

01.07.2013

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2013

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

01.07.2013

1. verejné zdravotníctvo,

01.07.2013

2. pracovné lekárstvo,

01.07.2013

3. epidemiológia,

01.07.2013

4. hygiena detí a mládeže,

01.07.2013

5. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,

01.07.2013

6. výchova k zdraviu alebo

01.07.2013

7. služby zdravia pri práci,

01.07.2013

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2013

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2013

(7) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal

01.07.2013

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2013

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

01.07.2013

1. klinická biochémia,

01.07.2013

2. klinická mikrobiológia,

01.07.2013

3. laboratórna medicína alebo

01.07.2013

4. lekárska genetika,

01.07.2013

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2013

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 5

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní lekár

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v ambulancii záchrannej zdravotnej služby sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene b).

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore, počas ktorej lekár posledné tri roky vykonával špecializované pracovné činnosti na operačnej sále zdravotníckeho zariadenia.

01.07.2010

(4) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(5) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári, na poliklinike a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti, prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(6) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a

01.07.2010

c) najmenej desaťročná odborná prax v špecializačnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

§ 6

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. a) až c).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. d).

01.07.2010

§ 7

01.07.2010

Výkon pracovných činností zubného lekára

01.07.2010

(1) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti vykonáva zubný lekár, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1,

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B a

01.07.2010

c) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 8

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zubný lekár

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) v špecializačných odboroch podľa prílohy č. 3 časti B písm. a) až c) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a

01.07.2010

b) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 9

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. a) a b).

01.07.2013

(3) Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne10) alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.

01.07.2010

(4) Odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov11) sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia.

01.07.2010

(5) Odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov.

01.07.2010

(6) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. c). Certifikované pracovné činnosti nezahŕňajú odborné pracovné činnosti uvedené v § 10 ods. 1.

01.07.2010

§ 10

01.07.2010

Výkon pracovných činností farmaceuta

01.07.2010

(1) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania najmenej v oblasti

01.07.2010

a) hromadnej prípravy liekov,

01.07.2010

b) výroby a kontroly liekov,

01.07.2010

c) kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,

01.07.2010

d) správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,

01.07.2010

e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

01.07.2010

f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach,

01.01.2016

g) poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach,

01.01.2016

h) ohlasovania nežiaducich účinkov liekov orgánu príslušnému na registráciu liekov,

01.01.2016

i) osobnej asistencie pacientom, ktorí užívajú lieky,

01.01.2016

j) zapájania sa do miestnych podujatí a celoštátnych podujatí so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

01.07.2010

(2) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru, inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 11

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo

15.12.2015

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. c) a d).

01.07.2010

§ 12

01.07.2010

Výkon pracovných činností sestry

01.07.2010

(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,12) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti12) podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) vykonáva sestra, ktorá získala

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D písm. a) a

01.07.2010

d) najmenej trojročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 13

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní sestra

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,7) ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(4) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári okrem stacionára paliatívnej starostlivosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 3, ak vzhľadom na jeho zameranie je odborným zástupcom sestra.

01.07.2010

§ 14

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo

15.12.2015

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a).

01.07.2010

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a).

01.07.2010

(4) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. b).

01.07.2010

§ 15

01.07.2010

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky

01.07.2010

(1) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala

15.12.2015

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v pôrodnej asistencii a

01.07.2010

d) najmenej trojročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 16

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činností odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia.

01.07.2010

§ 17

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo

15.12.2015

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).

01.07.2010

§ 18

01.07.2010

Výkon pracovných činností fyzioterapeuta

01.07.2010

(1) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo fyzioterapii podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva fyzioterapeut, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 19

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 20

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b), alebo

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti G.

01.07.2010

§ 21

01.07.2010

Výkon pracovných činností verejného zdravotníka

01.07.2010

(1) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva verejný zdravotník, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G,

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti G písm. a) a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 22

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 23

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b),

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,

01.07.2010

c) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo

01.07.2010

d) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. c) a d).

01.07.2010

§ 24

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta

01.07.2010

(1) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) a § 23 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov a výskumnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa predpísaných metód.

01.07.2010

(4) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(5) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2013

(6) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal

01.07.2013

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

01.07.2013

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

01.07.2013

1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,

01.07.2013

2. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia alebo

01.07.2013

3. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,

01.07.2013

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H a

01.07.2013

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 25

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie a v laboratóriu hematológie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

§ 26

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa alebo

01.07.2010

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa.

01.07.2010

§ 27

01.07.2010

Výkon pracovných činností asistenta výživy

01.07.2010

(1) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 26 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva asistent výživy, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 26 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa,

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment vo fyziologickej a klinickej výžive a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 28

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička.

01.07.2010

§ 29

01.07.2010

Výkon pracovných činností dentálnej hygieničky

01.07.2010

Dentálna hygienička, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby v oblasti ústnej hygieny, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 30

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. b).

01.07.2010

§ 31

01.07.2010

Výkon pracovných činností rádiologického technika

01.07.2010

(1) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v rádiologickej technike podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva rádiologický technik, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 30 ods. 1,

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 32

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť,

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo

01.07.2010

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.

01.07.2010

§ 33

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho záchranára

01.07.2013

(1) Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti vykonáva zdravotnícky záchranár, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 32 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti a

01.07.2010

c) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 34

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika,

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo

01.07.2010

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný technik.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti L.

01.07.2010

§ 35

01.07.2010

Výkon pracovných činností zubného technika

01.07.2010

(1) Zubný technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej technike a konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zubný technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v zubnej technike podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 36

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

01.07.2010

§ 37

01.07.2010

Výkon pracovných činností technika pre zdravotnícke pomôcky

01.07.2010

(1) Technik pre zdravotnícke pomôcky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Technik pre zdravotnícke pomôcky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 38

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista.

01.07.2010

§ 39

01.07.2010

Výkon pracovných činností optometristu

01.07.2010

Optometrista, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 40

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant.

15.12.2015

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti N.

01.07.2010

§ 41

01.07.2010

Výkon pracovných činností farmaceutického laboranta

01.07.2010

(1) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri príprave a kontrole liekov, pri výdaji zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a pri uchovávaní a skladovaní liečiv, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 42

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.

01.07.2010

§ 43

01.07.2010

Výkon pracovných činností maséra

01.07.2010

Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné masérske činnosti a odborné činnosti vo fototerapii, v hydroterapii, termoterapii a v balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane podieľania sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 44

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní masér

01.07.2010

Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 42.

01.07.2010

§ 45

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore očný optik.

01.07.2010

§ 46

01.07.2010

Výkon pracovných činností očného optika

01.07.2010

Očný optik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 47

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik.

01.07.2010

§ 48

01.07.2010

Výkon pracovných činností ortopedického technika

01.07.2010

Ortopedický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 49

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov.

01.07.2010

§ 50

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho asistenta

01.07.2010

(1) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti12) a administratíve v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2013

§ 50a

01.07.2013

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent

01.07.2013

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný asistent.

01.07.2013

§ 50b

01.07.2013

Výkon pracovných činností zubného asistenta

01.07.2013

Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivosť o pomôcky a špeciálne nástroje a prístroje, administratívne práce spojené so zubnolekárskym ošetrením, monitoruje dentálno-hygienické problémy pacientov a asistuje zubnému lekárovi pri ich vyšetrovaní a ošetrovaní.

01.07.2010

§ 51

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár.

01.07.2010

§ 52

01.07.2010

Výkon pracovných činností sanitára

01.07.2010

Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 53

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická logopédia.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. b).

01.07.2010

§ 54

01.07.2010

Výkon pracovných činností logopéda

01.07.2010

(1) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

(3) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 55

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní logopéd

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 56

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti Q písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti Q písm. b).

01.07.2010

§ 57

01.07.2010

Výkon pracovných činností psychológa

01.07.2010

(1) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

(3) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 58

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti Q písm. a).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 59

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti R písm. b).

01.07.2010

§ 60

01.07.2010

Výkon pracovných činností liečebného pedagóga

01.07.2010

(1) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu;6) samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

(3) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 61

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 62

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti Z a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická fyzika.

01.07.2010

§ 63

01.07.2010

Výkon pracovných činností fyzika

01.07.2010

(1) Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva pod dohľadom fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

§ 64

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzik

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická fyzika a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 65

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti T písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov.

01.07.2010

§ 66

01.07.2010

Výkon pracovných činností laboratórneho diagnostika

01.07.2010

(1) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

(4) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva laboratórny diagnostik, ktorý získal

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,

01.07.2010

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti T písm. a),

01.07.2010

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P a

01.07.2010

d) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 67

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik

01.07.2010

(1) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie a v laboratóriu hematológie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 1.

01.07.2010

TRETIA ČASŤ

01.07.2010

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

01.07.2010

§ 68

01.07.2010

Spôsoby ďalšieho vzdelávania

01.07.2010

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa

01.07.2010

a) špecializačné štúdium (§ 69 až 72),

01.07.2010

b) certifikačnú prípravu (§ 73),

01.07.2010

c) prípravu na výkon práce v zdravotníctve (§ 74),

01.07.2010

d) sústavné vzdelávanie (§ 75).

01.07.2010

Špecializačné štúdium

01.07.2010

§ 69

01.07.2010

(1) Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

01.07.2010

(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť, ktorá v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická časť špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo trvá najmenej šesť mesiacov a uskutočňuje sa vo všeobecnej ambulancii a v nemocnici.

01.07.2010

(3) Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „školiteľ“). Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(4) Počas špecializačného štúdia sa do záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“) potvrdzuje osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

§ 70

01.07.2010

(1) Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii17) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita“) a stavovskými organizáciami v zdravotníctve18) (ďalej len „komora“), ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

01.07.2010

(2) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.

01.07.2010

(3) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie,20) držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia21) alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,22) podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja23) alebo farmaceut samosprávneho kraja24) podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.

01.07.2013

(4) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.

01.07.2010

(5) Ten, kto získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, predkladá so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1 aj rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.25)

01.07.2010

(6) Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia sa jednotlivé zdravotnícke povolania1) nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú pri zaraďovaní do špecializačného štúdia vzájomne nezastupiteľné.

01.07.2013

(7) Vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka zaradí do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

01.07.2013

(8) Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1 môže príslušná vzdelávacia ustanovizeň zmeniť na iný špecializačný odbor na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý k žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto podal žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám.

01.07.2013

(9) Vzdelávacia ustanovizeň pri zmene zaradenia podľa odseku 8 zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého zdravotníckeho pracovníka pôvodne zaradila, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi minimálnymi štandardmi pre špecializačné študijné programy26) v príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena zaradenia uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.

01.07.2013

(10) Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom.6) Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, ustanovenia odsekov 8 a 9 platia rovnako.

01.07.2013

§ 71

01.07.2013

(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)

01.07.2013

(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky 28) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.29)

01.01.2016

§ 71a

01.01.2016

Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.

01.07.2010

§ 72

01.07.2010

(1) Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3.

01.07.2013

(2) Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času;30) pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpečila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

01.07.2013

(3) Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 2 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so špecializačným štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu diplomu o špecializácii,4) ktorý je rovnocenný s diplomom o špecializácii získaným v špecializačnom štúdiu uskutočnenom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

01.07.2010

§ 73

01.07.2010

Certifikačná príprava

01.07.2010

(1) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe6) sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia. Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2013

(2) Na zaradenie zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy sa použije postup podľa § 70 ods. 1 až 4.

01.07.2013

(3) Pri zmene vzdelávacej ustanovizne počas certifikačnej prípravy sa použije postup podľa § 70 ods. 10 prvej vety.

01.07.2010

§ 74

01.07.2010

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

01.07.2010

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke povolania podľa § 2 ods. 1 písm. b).

01.07.2010

(2) Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá šesť mesiacov a jej obsah určuje Slovenská zdravotnícka univerzita.

01.07.2010

(3) Do prípravy na výkon práce v zdravotníctve žiadateľov zaraďuje Slovenská zdravotnícka univerzita, ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

01.07.2010

(4) Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.32)

01.07.2010

§ 75

01.07.2010

Sústavné vzdelávanie

01.07.2010

(1) Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná metóda nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

01.07.2010

(2) Organizátor sústavného vzdelávania vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje

01.07.2010

a) organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

b) miesto a deň konania vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

c) charakter vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

d) špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity podľa osobitného predpisu,33)

01.07.2010

e) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej aktivite, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej komory,

01.07.2010

f) spôsob účasti podľa osobitného predpisu,33)

01.07.2010

g) podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky.

01.07.2010

(3) Organizátor sústavného vzdelávania na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu33) uloží na desať rokov v registratúrnom stredisku34)

01.07.2010

a) registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,

01.07.2010

b) hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax,

01.07.2010

c) výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil,

01.07.2010

d) prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

e) vzor potvrdenia podľa odseku 2.

01.07.2010

(4) Údaje podľa odseku 3 možno archivovať v písomnej alebo elektronickej forme.

01.07.2010

§ 76

01.07.2010

Doklady o ďalšom vzdelávaní

01.07.2010

(1) Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník, ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

01.07.2010

(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 70 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.

01.07.2013

(3) Do indexu sa zaznamenáva

01.07.2013

a) zaradenie, priebeh a ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

01.07.2013

b) zaradenie do špecializačného štúdia a zaradenie do certifikačnej prípravy,

01.07.2013

c) zmena zaradenia do špecializačného štúdia,

01.07.2013

d) priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,

01.07.2013

e) prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy,

01.07.2013

f) vyradenie zo špecializačného štúdia a vyradenie z certifikačnej prípravy,

01.07.2013

g) ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,

01.07.2013

h) obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)

01.07.2013

(4) Záznamy do indexu vykonáva

01.07.2013

a) zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. a),

01.07.2013

b) vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. b), c), e), f) a g),

01.07.2013

c) školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. d),

01.07.2013

d) poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).

01.07.2013

(5) Do záznamníka sa zapisuje druh zdravotného výkonu, dátum poskytnutia zdravotného výkonu a počet zdravotných výkonov a iné odborné aktivity uskutočnené zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak sa zdravotné výkony uskutočnili v rozsahu uvedenom v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností. Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.


01.07.2010

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.07.2010

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.07.2010

§ 77

01.07.2010

Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak v § 79 ods. 3, 5 a 6 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

§ 78

01.07.2010

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník

01.07.2010

a) absolvoval špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo

01.07.2010

b) vykonával odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu posledných piatich rokov pod vedením lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností.

01.07.2010

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia, ktorý sa začal do roku 1999.

01.07.2010

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

01.07.2013

b) úplného stredného odborného vzdelania na vojenskej strednej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo zdravotník, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

01.07.2010

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v spojenom magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré sa ukončilo do roku 2008,

01.07.2010

d) vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, starostlivosť o chorých – psychológia, starostlivosť o chorých – pedagogika alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a sestra môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov alebo

01.07.2010

e) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa začalo do roku 2003, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch uvedených v písmene a).

01.07.2010

(4) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.

01.07.2010

(5) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,

01.07.2010

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,

01.07.2010

d) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo

01.07.2010

e) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(6) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rádiologický asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo

01.07.2010

b) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rádiologický laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(7) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo

01.07.2010

c) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, diétna sestra alebo rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru asistent hygienickej služby vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(8) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru zdravotnícky laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(9) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na inej ako strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore chemický laborant, ktorý absolvoval prípravu na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom do 30. júna 2010 a vykonáva odbornú prax v príslušnom odbore.

01.07.2010

(10) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér sa považuje aj absolvovanie kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ak si doplnia požadovaný stupeň vzdelania podľa tohto nariadenia vlády do 30. júna 2014.

01.07.2010

(11) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár sa považuje aj absolvovanie dlhodobých kurzov v zdravotníckych zariadeniach do roku 1992 podľa osnov vydaných ministerstvom zdravotníctva.

01.07.2010

(12) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore

01.07.2010

a) učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1967 až 1977 alebo

01.07.2010

b) učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na Pedagogickej fakulte v Trnave Univerzity Komenského Bratislava a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1977 až 1993.

01.07.2010

(13) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeuticko-výchovný smer v rokoch 1972 až 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

01.07.2013

§ 78a

01.07.2013

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie špeciálnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch činností hygiena životného a pracovného prostredia, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyšetrovacie metódy v parazitológii podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

b) úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom na úsekoch činností hygienický dozor, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce, laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii alebo radiačná hygiena podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

c) vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe, inžinierskom študijnom programe alebo doktorskom študijnom programe v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo alebo vedecká výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

d) vysokoškolského magisterského vzdelania alebo inžinierskeho vzdelania v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo, výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena životných podmienok, hygiena pracovných podmienok, hygiena výživy alebo hygiena životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

e) vysokoškolského vzdelania v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch potravinárstvo – biochémia alebo biomedicínske inžinierstvo, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti.

01.07.2013

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2013

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2010

§ 79

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore letecké lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(4) Získanie špecializácie I. stupňa a špecializácie II. stupňa v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár a farmaceut podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(5) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne zubné lekárstvo, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo v zdravotníckom povolaní zubný lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(6) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne lekárenstvo, ktorú získal farmaceut podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(7) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády v závislosti od pracovného zaradenia.

01.07.2010

(8) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch alebo v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(9) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sociálna služba podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore sociálna starostlivosť podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(10) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť alebo v špecializačnom odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť uvedená v diplome o špecializácii, ktorý získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(11) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti uvedená vo vysvedčení o špecializácii, ktorý získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(12) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(13) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ktorú získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(14) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(15) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností na úseku práce v dialýze, ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(16) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj

01.07.2010

a) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná detská sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

01.07.2010

b) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná operačná sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále,

01.07.2010

c) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná psychiatrická sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo

01.07.2010

d) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná sestra urgentnej medicíny podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

01.07.2010

(17) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa a stravovanie, ktorú získala diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(18) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o ženu, ktorú získala ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(19) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu vedúcich stravovacích prevádzok podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2010

(20) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická výživa, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(21) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant podľa tohto nariadenia.

01.07.2010

(22) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(23) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore metódy farmaceutického skúšania v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(24) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dispečing záchrannej služby, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(25) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiračných ochorení a fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

§ 79a

01.07.2013

(1) Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health sa považuje aj nadobudnutie vzdelania absolvovaním

01.07.2013

a) trojročného postgraduálneho štúdia odborník pre riadenie verejného zdravotníctva Master of Public Health na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny, Škole verejného zdravotníctva v Bratislave v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

01.07.2013

b) spoločného štúdia verejné zdravotníctvo Master of Public Health pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 a predpisov účinných do 31. decembra 2004.

01.07.2013

(3) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(4) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

§ 80

01.07.2010

(1) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(3) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti kardiologické vyšetrovacie metódy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

§ 81

15.12.2015

(1) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(2) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti môže vykonávať zubný lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 4 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(3) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(4) Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(5) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať fyzioterapeut, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 18 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 18 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávat verejný zdravotník, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 21 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 21 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(7) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 5 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 24 ods. 5 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(8) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať asistent výživy, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 27 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 27 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(9) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávat rádiologický technik, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 31 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 31 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(10) Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať zdravotnícky záchranár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 3 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(11) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať laboratórny diagnostik, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 66 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 66 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

01.07.2013

§ 81a

01.07.2013

Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, ak má

01.07.2013

a) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2013

b) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 82

01.07.2010

(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax a nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon samostatnej zdravotníckej praxe do 31. decembra 2015.

01.07.2010

(2) Odborný zástupca, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon činnosti odborného zástupcu do 31. decembra 2015.

01.07.2010

§ 83

01.07.2010

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.

01.07.2010

(2) Doklad preukazujúci nadobudnutie odbornej praxe v cudzine vydaný podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 a predložený so žiadosťou o započítanie odbornej praxe na účely špecializačného štúdia do 30. júna 2010 sa považuje za doklad vydaný podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(3) Do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) a certifikačnej prípravy v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e) môže byť zaradený aj lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa v príslušnom špecializačnom odbore podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.

01.07.2013

83a

01.07.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

01.07.2013

(1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostáva zachovaná.

01.07.2013

(2) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.

01.07.2013

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubná inštrumentárka podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2013

(4) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(5) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(6) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(7) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(8) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej genetike podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(9) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(10) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(11) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(12) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(13) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

01.07.2013

(14) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2013

(15) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) môže vykonávať do 31. decembra 2020 zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.

15.12.2015

§ 83b

15.12.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015

15.12.2015

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.

15.12.2015

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, zostáva zachovaná.

15.12.2015

(3) Odborný zástupca v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 13 ods. 2 písm. a), môže vykonávať činnosť odborného zástupcu do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(4) Odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 12 ods. 4 písm. c) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.

01.07.2010

§ 84

01.07.2010

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

01.07.2010

§ 85

01.07.2010

Zrušujú sa:

01.07.2010

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2006 Z. z.,

01.07.2010

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2007 Z. z.

01.07.2010

§ 86

01.07.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.


01.07.2010

Robert Fico v. r.


01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH

01.07.2010

A. lekár

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

01.07.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.07.2010

– VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO

01.07.2010

C. FARMACEUT

01.07.2010

– VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA

01.07.2010

D. SESTRA

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

01.07.2010

3. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

15.12.2015

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

15.12.2015

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

15.12.2015

2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

01.07.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

3. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.07.2010

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

01.07.2010

3. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ MEDICÍNSKO-TECHNICKÝ LABORANT

01.07.2010

4. ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2010

I. ASISTENT VÝŽIVY

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa

01.07.2010

2. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy

01.07.2010

J. DENTÁLNA HYGIENIČKA

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička

01.07.2010

K. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent

01.07.2010

L. ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár

01.07.2010

3. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

01.07.2010

M. ZUBNÝ TECHNIK

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik

01.07.2010

3. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný technik

01.07.2010

N. TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky

01.07.2010

O. OPTOMETRISTA

01.07.2010

– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista

01.07.2010

P. FARMACEUTICKÝ LABORANT

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant

01.07.2010

Q. MASÉR

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných

01.07.2010

R. OČNÝ OPTIK

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore očný optik

01.07.2010

S. ORTOPEDICKÝ TECHNIK

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ortopedický technik

01.07.2010

T. ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent

01.07.2013

U. ZUBNÝ ASISTENT

01.07.2013

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent

01.07.2013

V. SANITÁR

01.07.2010

– stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore sanitár

01.07.2013

W. LOGOPÉD

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia

01.07.2013

X. PSYCHOLÓG

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia

01.07.2013

Y. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.07.2013

Z. FYZIK

01.07.2013

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

15.12.2015

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, v študijnom odbore informatika alebo v študijnom odbore elektronika

15.12.2015

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – informatika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia

01.07.2013

AA. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

01.07.2010

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

15.12.2015

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

15.12.2015

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

01.07.2010

01.09.2010

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.09.2010

ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKYH POVOLANIACH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, FYZIOTERAPEUT, VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, DENTÁLNA HYGIENIČKA, RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR, ZUBNÝ TECHNIK A OPTOMETRISTA

01.09.2010

A. LEKÁR

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA ŠESŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ 5 500 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY.

01.09.2010

B) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. VO VEDÁCH, VO VEDNÝCH OBLASTIACH, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÁ MEDICÍNA A DOBRÉ OVLÁDANIE VEDECKÝCH METÓD VRÁTANE PRINCÍPOV MERANIA BIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ, HODNOTENIA VEDECKY ZISTENÝCH FAKTOV A ANALÝZ ÚDAJOV,

01.09.2010

2. O ŠTRUKTÚRE, FUNKCIÁCH A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB, O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVÍM A ŽIVOTNÝM A PRACOVNÝM PROSTREDÍM, PSYCHOSOCIÁLNYM PROSTREDÍM A SPÔSOBOM ŽIVOTA ČLOVEKA,

01.09.2010

3. Z KLINICKÝCH DISCIPLÍN A PRAKTÍK, KTORÉ POSKYTUJÚ UCELENÚ PREDSTAVU O MENTÁLNYCH CHOROBÁCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A O MEDICÍNE Z HĽADISKA PREVENCIE, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A HUMÁNNEJ REPRODUKCIE A

01.09.2010

KLINICKÁ PRAX V NEMOCNICI POD ODBORNÝM VEDENÍM.

01.09.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.01.2016

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA NAJMENEJ PÄŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ 5 000 HODÍN TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z TOHO NAJMENEJ 1500 HODÍN PRIAMEJ KLINICKEJ PRÁCE V ÚSTNEJ DUTINE PRI OŠETROVANÍ PACIENTOV NA ZÍSKAVANIE KLINICKÝCH ZRUČNOSTÍ.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. ZÁKLADNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.1 CHÉMIA,

01.09.2010

1.2 FYZIKA,

01.09.2010

1.3 BIOLÓGIA,

01.09.2010

2. LEKÁRSKO-BIOLOGICKÉ A VŠEOBECNÉ LEKÁRSKE PREDMETY

01.09.2010

2.1 ANATÓMIA,

01.09.2010

2.2 EMBRYOLÓGIA,

01.09.2010

2.3 HISTOLÓGIA VRÁTANE CYTOLÓGIE,

01.09.2010

2.4 FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

2.5 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

2.6 PATOLOGICKÁ ANATÓMIA,

01.09.2010

2.7 VŠEOBECNÁ PATOLÓGIA,

01.09.2010

2.8 FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

2.9 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

2.10 HYGIENA,

01.09.2010

2.11 PREVENTÍVNA MEDICÍNA A EPIDEMIOLÓGIA,

01.09.2010

2.12 RÁDIOLÓGIA,

01.09.2010

2.13 FYZIOTERAPIA,

01.09.2010

2.14 VŠEOBECNÁ CHIRURGIA,

01.09.2010

2.15 VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO VRÁTANE PEDIATRIE,

01.09.2010

2.16 OTORINOLARYNGOLÓGIA,

01.09.2010

2.17 DERMATOVENEROLÓGIA,

01.09.2010

2.18 VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

2.19 PSYCHOPATOLÓGIA-NEUROPATOLÓGIA,

01.09.2010

2.20 ANESTEZIOLÓGIA,

01.09.2010

3. PREDMETY PRIAMO SÚVISIACE SO ZUBNÝM LEKÁRSTVOM

01.09.2010

3.1 ORTODONCIA,

01.09.2010

3.2 DENTÁLNE MATERIÁLY A PRÍSTROJE,

01.09.2010

3.3 KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.4 PREVENTÍVNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.5 ANESTETIKÁ A SEDATÍVA V ZUBNOM LEKÁRSTVE,

01.09.2010

3.6 ŠPECIÁLNA CHIRURGIA (DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA, ZÁKLADY MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE),

01.09.2010

3.7 ŠPECIÁLNA PATOLÓGIA (OROFACIÁLNA PATOLÓGIA),

01.09.2010

3.8 KLINICKÁ PRAX,

01.09.2010

3.9 DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.10 ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA,

01.09.2010

3.11 PARADONTOLÓGIA,

01.09.2010

3.12 ZUBNÁ RÁDIOLÓGIA (RÁDIOLÓGIA OROFACIÁLNEJ OBLASTI),

01.09.2010

3.13 GNATOLÓGIA,

01.09.2010

3.14 ORGANIZÁCIA, ETIKA A LEGISLATÍVA V ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.15 SOCIÁLNE ASPEKTY ZUBÁRSKEJ PRAXE

01.09.2010

3.16 NÁUKA O ZÁKLADNÝCH LABORATÓRNYCH POSTUPOCH PRI ZHOTOVOVANÍ PROTETICKÝCH PRÁC.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. Z VEDNÝCH OBLASTÍ, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO A DOBRÉ POROZUMENIE VEDECKÝM METÓDAM, VRÁTANE PRINCÍPOV MERANIA BIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ, VYHODNOCOVANIA VEDECKY PODLOŽENÝCH FAKTOV A ANALÝZ ÚDAJOV,

01.09.2010

2. O TELESNEJ KONŠTITÚCII, FYZIOLÓGII A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB A O VPLYVE PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A SPOLOČENSKÉHO PROSTREDIA NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TIETO FAKTORY OVPLYVŇUJÚ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3. O ŠTRUKTÚRE A FUNKCII ZDRAVÝCH ZUBOV A CHORÝCH ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV A O ICH VZŤAHU K CELKOVÉMU ZDRAVOTNÉMU STAVU A K TELESNÉMU BYTIU A SPOLOČENSKÉMU BYTIU PACIENTA,

01.09.2010

4. O KLINICKÝCH DISCIPLÍNACH A METÓDACH POSKYTUJÚCICH ZUBNÉMU LEKÁROVI SÚVISLÝ OBRAZ O ANOMÁLIÁCH, LÉZIÁCH A OCHORENIACH ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV A O PREVENTÍVNOM, DIAGNOSTICKOM A TERAPEUTICKOM ZUBNOM LEKÁRSTVE A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI POD ODBORNÝM DOHĽADOM. VZDELÁVANIE POSKYTNE VEDOMOSTI POTREBNÉ NA VYKONÁVANIE VŠETKÝCH ČINNOSTÍ ZAHŔŇAJÚCICH PREVENCIU, DIAGNOSTIKU A LIEČENIE ANOMÁLIÍ A OCHORENÍ ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV.

01.09.2010

C. FARMACEUT

01.01.2016

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PÄŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ ŠTYRI ROKY TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY NA UNIVERZITE A NAJMENEJ ŠESŤ MESIACOV PRAXE VO VEREJNEJ LEKÁRNI ALEBO V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI POČAS TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY ALEBO PO JEJ SKONČENÍ.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV,

01.09.2010

2. FYZIKA,

01.09.2010

3. VŠEOBECNÁ A ANORGANICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

4. ORGANICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

5. ANALYTICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

6. FARMACEUTICKÁ CHÉMIA VRÁTANE ANALÝZY LIEKOV,

01.09.2010

7. VŠEOBECNÁ A APLIKOVANÁ BIOCHÉMIA (LEKÁRSKA),

01.09.2010

8. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA, LEKÁRSKA TERMINOLÓGIA,

01.09.2010

9. MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

10. FARMAKOLÓGIA A FARMAKOTERAPIA,

01.09.2010

11. FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA,

01.09.2010

12. TOXIKOLÓGIA,

01.09.2010

13. FARMAKOGNÓZIA,

01.09.2010

14. LEGISLATÍVA A PROFESIJNÁ ETIKA.

01.09.2010

C) ROVNOVÁHA MEDZI TEORETICKOU VÝUČBOU A PRAKTICKOU VÝUČBOU SA ZABEZPEČÍ V KAŽDOM PREDMETE.

01.09.2010

D) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. O LIEČIVÁCH A POMOCNÝCH LÁTKACH POUŽÍVANÝCH PRI VÝROBE LIEKOV,

01.09.2010

2. Z FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE, FYZIKÁLNEHO, CHEMICKÉHO, BIOLOGICKÉHO A MIKROBIOLOGICKÉHO SKÚŠANIA LIEKOV,

01.09.2010

3. O METABOLIZME ENDOGÉNNYCH A EXOGÉNNYCH LÁTOK VRÁTANE LIEČIV, O ÚČINKOCH LIEČIV, O POUŽÍVANÍ LIEKOV A O PÔSOBENÍ TOXICKÝCH LÁTOK,

01.09.2010

4. UMOŽŇUJÚCE VYHODNOTIŤ VEDECKÉ ÚDAJE O LIEKOCH S CIEĽOM POSKYTOVAŤ NA ICH ZÁKLADE PRIMERANÉ INFORMÁCIE,

01.09.2010

5. O PRÁVNYCH A INÝCH POŽIADAVKÁCH SÚVISIACICH S VÝKONOM FARMACEUTICKÝCH ČINNOSTÍ.

01.09.2010

D. SESTRA

01.01.2016

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO ALEBO VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA NAJMENEJ TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 4 600 HODÍN VÝUČBY, Z KTOREJ TEORETICKÁ VÝUČBA PREDSTAVUJE NAJMENEJ JEDNU TRETINU A PRAKTICKÁ VÝUČBA NAJMENEJ JEDNU POLOVICU VÝUČBY.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 OŠETROVATEĽSTVO

01.09.2010

1.1.1 POVAHA A ETIKA PROFESIE,

01.09.2010

1.1.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA,

01.09.2010

1.1.3 ZÁSADY OŠETROVATEĽSTVA VO VZŤAHU K

01.09.2010

1.1.3.1 VŠEOBECNEJ MEDICÍNE A K ŠPECIALIZOVANEJ MEDICÍNE,

01.09.2010

1.1.3.2 VŠEOBECNEJ CHIRURGII A K ŠPECIALIZOVANEJ CHIRURGII,

01.09.2010

1.1.3.3 STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A K PEDIATRII,

01.09.2010

1.1.3.4 STAROSTLIVOSTI O MATKU,

01.09.2010

1.1.3.5 DUŠEVNÉMU ZDRAVIU A K PSYCHIATRII,

01.09.2010

1.1.3.6 STAROSTLIVOSTI O STARÝCH A KU GERIATRII,

01.09.2010

1.2 ZÁKLADNÉ VEDNÉ DISCIPLÍNY

01.09.2010

1.2.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.3 BAKTERIOLÓGIA, VIROLÓGIA A PARAZITOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.4 BIOFYZIKA, BIOCHÉMIA A RÁDIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.5 DIETETIKA,

01.09.2010

1.2.6 HYGIENA,

01.09.2010

1.2.6.1 PREVENTÍVNA MEDICÍNA,

01.09.2010

1.2.6.2 ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA,

01.09.2010

1.2.7. FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

1.3 SOCIÁLNE VEDY

01.09.2010

1.3.1 SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.2 PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.3 ZÁKLADY ADMINISTRATÍVY,

01.09.2010

1.3.4 ZÁKLADY PEDAGOGIKY,

01.09.2010

1.3.5 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.3.6 PRÁVNE ASPEKTY OŠETROVATEĽSTVA,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

2.1 OŠETROVATEĽSTVO VO VZŤAHU K

01.09.2010

2.1.1 VŠEOBECNEJ MEDICÍNE A K ŠPECIALIZOVANEJ MEDICÍNE,

01.09.2010

2.1.2 VŠEOBECNEJ CHIRURGII A K ŠPECIALIZOVANEJ CHIRURGII,

01.09.2010

2.1.3 STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A K PEDIATRII,

01.09.2010

2.1.4 STAROSTLIVOSTI V MATERSTVE,

01.09.2010

2.1.5 MENTÁLNEMU ZDRAVIU A K PSYCHIATRII,

01.09.2010

2.1.6 STAROSTLIVOSTI O STARÝCH A KU GERIATRII,

01.09.2010

2.1.7 OŠETROVANIU V DOMÁCNOSTI,

01.09.2010

2.1.8 PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI A KU KOMUNITE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VEDECKÝCH ODBOROV, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÉ VŠEOBECNÉ OŠETROVATEĽSTVO VRÁTANE DOSTATOČNÉHO POCHOPENIA ŠTRUKTÚRY, FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ A SPRÁVANIA ZDRAVÉHO ČLOVEKA A CHORÉHO ČLOVEKA A VZŤAHOV MEDZI ZDRAVÍM ČLOVEKA A JEHO FYZICKÝM PROSTREDÍM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM,

01.09.2010

2. O POVAHE A ETIKE PROFESIE A O VŠEOBECNÝCH ZÁSADÁCH ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA A OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI Z ČINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ODDELENIA PRIAMO POD ODBORNÝM DOHĽADOM SESTRY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH A KOMUNITÁCH S DOSTATOČNÝM POČTOM KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU A PRIMERANÝM MATERIÁLNO-TECHNICKÝM VYBAVENÍM NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOM. ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ AJ VEDOMOSTI ZO VZDELÁVANIA SESTIER A SKÚSENOSTI Z PRÁCE SO SESTRAMI A ZO SPOLUPRÁCE S OSTATNÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH V ZDRAVOTNÍCTVE.

01.09.2010

D) TEORETICKÁ VÝUČBA JE ČASŤ VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV, NA KTORÝCH ZÁKLADE ZÍSKAVAJÚ VEDOMOSTI A PROFESIJNÉ ZRUČNOSTI POTREBNÉ NA ORGANIZOVANIE, PLÁNOVANIE, POSKYTOVANIE A VYHODNOTENIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI. VYKONÁVA SA VO VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNIACH ZAMERANÝCH NA PRÍPRAVU SESTIER A USKUTOČŇUJÚ JU NAJMÄ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI, KTORÍ SÚ ODBORNE SPÔSOBILÍ NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ SESTRA. TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S PRAKTICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI UVEDENÉ V PÍSMENE C) MOHLI ZÍSKAŤ ZODPOVEDAJÚCIM SPÔSOBOM.

01.09.2010

E) PRAKTICKÁ VÝUČBA JE ČASŤ VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV, NA KTOREJ ZÁKLADE ZÍSKAVAJÚ AKO ČLENOVIA TÍMU VEDOMOSTI PLÁNOVAŤ, POSKYTOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ POŽADOVANÚ OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ V PRIAMOM KONTAKTE SO ZDRAVÝM ALEBO S CHORÝM JEDINCOM ALEBO KOMUNITOU A UČIA SA VIESŤ TAKÝTO TÍM A ORGANIZOVAŤ OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY PRE JEDNOTLIVCOV A MALÉ SKUPINY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ALEBO PRE KOMUNITY. VÝUČBA SA USKUTOČŇUJE V NEMOCNICIACH A V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH A V KOMUNITE POD ODBORNÝM DOHĽADOM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÍ SÚ ODBORNE SPÔSOBILÍ NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ SESTRA. NA VYUČOVACOM PROCESE SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ AJ INÝ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. ŽIACI A ŠTUDENTI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRÁCI PRÍSLUŠNÝCH ODDELENÍ, AK TIETO PRÁCE PRISPEJÚ K ICH ODBORNÉMU VZDELÁVANIU A UMOŽNIA IM, ABY SA NAUČILI PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ SÚVISIACU S OŠETROVATEĽSKOU STAROSTLIVOSŤOU. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA AJ POVINNÚ KLINICKÚ A LETNÚ PRÁZDNINOVÚ PRAX.

01.09.2010

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

01.01.2016

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z ktorej klinická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu.

01.01.2016

B) DENNÉ ŠTÚDIUM V TRVANÍ NAJMENEJ 18 MESIACOV, KTORÉ ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 000 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ PÔRODNÁ ASISTENTKA PODĽA PRÍLOHY Č. 2, KTORÁ NEBOLA PREDMETOM ROVNOCENNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY SESTIER ZODPOVEDNÝCH ZA VŠEOBECNÚ STAROSTLIVOSŤ, DO KTOREJ MÔŽE VSTÚPIŤ SESTRA, KTORÁ ZÍSKALA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO, VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO ALEBO VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA.

01.09.2010

C) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA A TECHNICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 VŠEOBECNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ZÁKLADY ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.2 ZÁKLADY PATOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.3 ZÁKLADY BAKTERIOLÓGIE, VIROLÓGIE A PARAZITOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.4 ZÁKLADY BIOFYZIKY, BIOCHÉMIE A RÁDIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.5 PEDIATRIA S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA NOVORODENCOV,

01.09.2010

1.1.6 HYGIENA, ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA, PREVENTÍVNA MEDICÍNA, VČASNÁ DIAGNOSTIKA CHORÔB,

01.09.2010

1.1.7 VÝŽIVA A DIETETIKA S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA ŽENY, NOVORODENCOV A DOJČATÁ,

01.09.2010

1.1.8 ZÁKLADY SOCIOLÓGIE A SOCIÁLNO-MEDICÍNSKE PROBLÉMY,

01.09.2010

1.1.9 ZÁKLADY FARMAKOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.10 PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.11 ZÁSADY A METÓDY UČENIA,

01.09.2010

1.1.12 ZDRAVOTNÍCKA A SOCIÁLNA LEGISLATÍVA A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.1.13 PROFESIJNÁ ETIKA A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.1.14 VÝCHOVA K SEXUÁLNEMU ŽIVOTU A PLÁNOVANIE RODINY,

01.09.2010

1.1.15 PRÁVNA OCHRANA MATKY A DIEŤAŤA,

01.09.2010

2. PREDMETY ŠPECIFICKÉ PRE ČINNOSŤ PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

01.09.2010

2.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

2.2 EMBRYOLÓGIA A VÝVIN PLODU,

01.09.2010

2.3 TEHOTENSTVO, PÔROD A ŠESTONEDELIE,

01.09.2010

2.4 GYNEKOLOGICKÁ A PÔRODNÍCKA PATOLÓGIA,

01.09.2010

2.5 PORADENSTVO PRE TEHOTNÉ ŽENY A PRÍPRAVA NA RODIČOVSTVO VRÁTANE PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PÔROD,

01.09.2010

2.6 PRÍPRAVA NA PÔROD (VRÁTANE POZNATKOV O TECHNICKOM VYBAVENÍ V PÔRODNÍCTVE A O ICH POUŽITÍ),

01.09.2010

2.7 ANALGÉZIA, ANESTÉZIA A RESUSCITÁCIA,

01.09.2010

2.8 FYZIOLÓGIA A PATOLÓGIA NOVORODENCA,

01.09.2010

2.9 STAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA A DOHĽAD NAD NÍM,

01.09.2010

2.10 PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE FAKTORY,

01.09.2010

3. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

3.1 PORADENSTVO PRE TEHOTNÉ ŽENY VRÁTANE VYKONANIA NAJMENEJ 100 PRENATÁLNYCH VYŠETRENÍ,

01.09.2010

3.2 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O NAJMENEJ 40 TEHOTNÝCH ŽIEN, ODVEDENIE NAJMENEJ 40 PÔRODOV; AK TENTO POČET NEMOŽNO DOSIAHNUŤ VZHĽADOM NA NEDOSTATOK RODIACICH ŽIEN, MOŽNO HO ZNÍŽIŤ NA MINIMUM 30 PÔRODOV ZA PREDPOKLADU, ŽE ASISTUJE PRI ĎALŠÍCH 20 PÔRODOCH,

01.09.2010

3.3 ASISTENCIA PRI JEDNOM/DVOCH KLIEŠŤOVÝCH PÔRODOCH,

01.09.2010

3.4 SKÚSENOSTI S EPIZIOTÓMIOU A UVEDENIE DO PROBLEMATIKY ZOŠÍVANIA,

01.09.2010

3.5 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O 40 ŽIEN S RIZIKOVÝM TEHOTENSTVOM ALEBO PÔRODOM, ALEBO POPÔRODNOU STAROSTLIVOSŤOU,

01.09.2010

3.6 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE VYŠETRENÍ ASPOŇ O 100 ŠESTONEDIELOK A O ZDRAVÝCH NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.7 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O MATKY A NOVORODENCOV VRÁTANE NEDONOSENÝCH A PRENOSENÝCH NOVORODENCOV, NOVORODENCOV S NÍZKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU A CHORÝCH NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.8 STAROSTLIVOSŤ O PATOLOGICKÉ PRÍPADY NA ÚSEKU GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA A CHOROBY NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.9 ÚVOD DO STAROSTLIVOSTI O BEŽNÉ PATOLOGICKÉ PRÍPADY V INTERNEJ MEDICÍNE A V CHIRURGII.

01.09.2010

D) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI PÔRODNÝCH ASISTENTIEK, NAJMÄ Z PÔRODNÍCTVA A Z GYNEKOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z PROFESIJNEJ ETIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV,

01.01.2016

3. O BIOLOGICKÝCH FUNKCIÁCH Z ANATÓMIE, FYZIOLÓGIE A FARMAKOLÓGIE NA ÚSEKU PÔRODNÍCTVA A NÁUKY O NOVORODENCOCH, AKO AJ VEDOMOSTI O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVOTNÝM STAVOM A FYZICKÝM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM ĽUDSKEJ BYTOSTI A O JEJ SPRÁVANÍ,

01.01.2016

4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúseností z práce so zdravotníckymi pracovníkmi,

01.01.2016

5. z klinickej praxe získanej v zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže samostatne v potrebnom rozsahu okrem patologických situácií riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a zabezpečiť starostlivosť po pôrode v zdravotníckych zariadeniach, zmierniť pôrodné bolesti, zabezpečiť starostlivosť po narodení a oživovať novorodenca pred príchodom lekára.

01.09.2010

E) TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S KLINICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA UVEDENÉ VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI NADOBÚDALI PRIMERANÝM SPÔSOBOM.

01.09.2010

F) PRAKTICKÁ VÝUČBA MÁ FORMU ODBORNE VEDENÉHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA V NEMOCNICIACH A V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH POD DOHĽADOM UČITEĽOV – PÔRODNÝCH ASISTENTIEK A V SPOLUPRÁCI A S PODPOROU OSTATNÝCH PÔRODNÝCH ASISTENTIEK. POČAS VÝUČBY SA ŠTUDENTI ZÚČASTŇUJÚ NA ČINNOSTIACH NEMOCNIČNÉHO PRACOVISKA A OSVOJUJÚ SI POVINNOSTI, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S VÝKONOM ČINNOSTI PÔRODNEJ ASISTENTKY.

01.09.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA ALEBO VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 570 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 2 040 HODÍN A USKUTOČŇUJE SA V ODBORNÝCH UČEBNIACH, NA AMBULANTNÝCH PRACOVISKÁCH A LÔŽKOVÝCH PRACOVISKÁCH FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, NA JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH PRACOVISKÁCH NEMOCNÍC A V ŠPECIALIZOVANÝCH REHABILITAČNÝCH ZARIADENIACH A ÚSTAVOCH. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA AJ POVINNÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ DESAŤ TÝŽDŇOV V ZARIADENIACH PREVENTÍVNEJ A LIEČEBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA SA USKUTOČŇUJE POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ FYZIOTERAPEUT. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT SA USKUTOČŇUJE POD DOHĽADOM PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ FYZIOTERAPEUT.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.3 PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.4 VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.5 ORTOPÉDIA A PROTETIKA,

01.09.2010

1.1.6 CHIRURGIA A ÚRAZOVÁ CHIRURGIA,

01.09.2010

1.1.7 GERIATRIA,

01.09.2010

1.1.8 NEUROLÓGIA,

01.09.2010

1.1.9 PEDIATRIA,

01.09.2010

1.1.10 GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO,

01.09.2010

1.1.11 FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.12 OŠETROVATEĽSTVO,

01.09.2010

1.1.13 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.1.14 ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.1.15 NÁUKA O VÝŽIVE,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PROFESIJNÁ ETIKA,

01.09.2010

1.2.3 KOMUNIKÁCIA VO FYZIOTERAPII,

01.09.2010

1.2.4 PRÁVO A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY VÝSKUMU VO FYZIOTERAPII,

01.09.2010

1.2.6 KONDIČNÁ PRÍPRAVA,

01.09.2010

1.3 FYZIOTERAPEUTICKÉ PREDMETY

01.09.2010

1.3.1 KINEZIOLÓGIA A PATOKINEZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.2 FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA LOKOMOČNÉHO SYSTÉMU,

01.09.2010

1.3.3 METÓDY KINEZIOTERAPIE,

01.09.2010

1.3.4 ELEKTROFOTOTERAPIA,

01.09.2010

1.3.5 BALNEO-, KLIMATO-, HYDRO- A TERMOTERAPIA,

01.09.2010

1.3.6 MASÁŽE,

01.09.2010

1.3.7 REKONDIČNO-RELAXAČNÉ CVIČENIA,

01.09.2010

1.3.8 KINEZIOTERAPIA V KLINICKÝCH ODBOROCH,

01.09.2010

2. KLINICKÁ VÝUČBA, FYZIOTERAPEUTICKÁ PRAX VYKONÁVANÁ POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 FYZIOTERAPIA NA JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH ODBOROCH – NEUROLÓGIA, ORTOPÉDIA, CHIRURGIA, ÚRAZOVÁ CHIRURGIA, VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO, GERIATRIA, PEDIATRIA, ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH,

01.09.2010

2.2 FYZIOTERAPIA NA PRACOVISKÁCH FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, ŠPECIALIZOVANÉ REHABILITAČNÉ A KÚPEĽNÉ ZARIADENIA.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VEDECKÝCH ODBOROV, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÁ FYZIOTERAPIA A DOBRÉ POCHOPENIE ŠTRUKTÚRY FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ A SPRÁVANIA ZDRAVÉHO ČLOVEKA A CHORÉHO ČLOVEKA A VZŤAHOV MEDZI NIMI,

01.09.2010

2. O TELESNEJ KONŠTITÚCII, FYZIOLÓGII A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB A O VPLYVE PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A SPOLOČENSKÉHO PROSTREDIA NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TIETO FAKTORY OVPLYVŇUJÚ FYZIOTERAPIU,

01.09.2010

3. O KLINICKÝCH DISCIPLÍNACH A METÓDACH POSKYTUJÚCICH FYZIOTERAPEUTOVI OBRAZ O LÉZIÁCH A OCHORENIACH V JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH ODBOROCH A O PREVENTÍVNOM PROCESE, DIAGNOSTICKOM PROCESE A TERAPEUTICKOM PROCESE A

01.09.2010

KLINICKÁ PRAX V NEMOCNICI, ŠPECIALIZOVANÝCH REHABILITAČNÝCH ZARIADENIACH A ÚSTAVOCH POD ODBORNÝM DOHĽADOM.

01.09.2010

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 2 950 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY. Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 1 504 HODÍN POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S PRÍSLUŠNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA PRACOVISKU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.3 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.1.4 ZÁKLADY JEDNOTLIVÝCH MEDICÍNSKYCH ODBOROV,

01.09.2010

1.1.5 BIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.6 BIOFYZIKA,

01.09.2010

1.1.7 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.2 ZÁKLADY ETIKY,

01.09.2010

1.2.3 PRÁVO A LEGISLATÍVA V ZDRAVOTNÍCTVE,

01.09.2010

1.2.4 ZÁKLADY EKONOMIKY,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY MANAŽMENTU,

01.09.2010

1.2.6 APLIKOVANÝ VÝSKUM,

01.09.2010

1.2.7 ZÁKLADY INFORMATIKY A PC ZRUČNOSTÍ,

01.09.2010

1.2.8 CUDZÍ JAZYK,

01.09.2010

1.3. ŠPECIFICKÉ PREDMETY PRE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.09.2010

1.3.1 ZÁKLADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.3.2 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.3 EPIDEMIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.4 ZÁKLADY PREVENCIE,

01.09.2010

1.3.5 ZÁKLADY HYGIENY,

01.09.2010

1.3.6 ZÁKLADY ZDRAVOTNEJ POLITIKY,

01.09.2010

1.3.7 ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA,

01.09.2010

1.3.8 ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE,

01.09.2010

1.3.9 OCHRANA ZDRAVIA,

01.09.2010

1.3.10 ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR,

01.09.2010

1.3.11 ZDRAVIE PRI PRÁCI,

01.09.2010

1.3.12 OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV ŽIVOTNÉHO A PRACOVNÉHO PROSTREDIA,

01.09.2010

1.3.13 PODPORA A VÝCHOVA K ZDRAVIU,

01.09.2010

1.3.14 DEMOGRAFIA,

01.09.2010

1.3.15 SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA,

01.09.2010

1.3.16 HUMÁNNA EKOLÓGIA,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKÁ MIKROBIOLÓGIE,

01.09.2010

2.2 PRACOVISKÁ EPIDEMIOLÓGIE,

01.09.2010

2.3 PRACOVISKÁ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA,

01.09.2010

2.4 PRACOVISKÁ PORADNÍ ZDRAVIA,

01.09.2010

2.5 VYBRANÉ PRACOVISKÁ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ,

01.09.2010

2.6 EXKURZIE DO PODNIKOV,

01.09.2010

2.7 HYGIENICKÉ LABORATÓRIA ZAMERANÉ NA HYGIENU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, EXKURZIE DO HYDROMETEOROLOGICKÝCH ÚSTAVOV, ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD, SKLÁDOK TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A PODOBNE,

01.09.2010

2.8 ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍKA, NAJMÄ Z EPIDEMIOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z ENVIRONMENTÁLNEHO ZDRAVIA,

01.09.2010

3. Z PROFESIJNEJ ETIKY, KOMUNIKÁCIE, EKONOMIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV A

01.09.2010

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI ZÍSKANÉ NA ÚRADOCH VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A POD ODBORNÝM DOHĽADOM VEREJNÝCH ZDRAVOTNÍKOV A OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 300 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 1 650 HODÍN POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S PRÍSLUŠNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA PRACOVISKU ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.3 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.2.4 HEMATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.5 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.6 NUKLEÁRNA MEDICÍNA,

01.09.2010

1.2.7 GENETIKA,

01.09.2010

1.2.8 TOXIKOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.9 BIOFYZIKA,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.2 ZÁKLADY ETIKY,

01.09.2010

1.2.3 PRÁVO A LEGISLATÍVA V ZDRAVOTNÍCTVE,

01.09.2010

1.2.3 ZÁKLADY EKONOMIKY,

01.09.2010

1.2.4 APLIKOVANÝ VÝSKUM,

01.09.2010

1.2.5 LATINSKÝ JAZYK,

01.09.2010

1.3 ŠPECIFICKÉ PREDMETY PRE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY

01.09.2010

1.3.1 LABORATÓRNA TECHNIKA,

01.09.2010

1.3.2 ANALYTICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

1.3.3 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

1.3.4 VYŠETROVACIE METÓDY V BIOCHÉMII,

01.09.2010

1.3.5 VYŠETROVACIE METÓDY V MIKROBIOLÓGII,

01.09.2010

1.3.6 VYŠETROVACIE METÓDY V HEMATOLÓGII A TRANSFÚZIOLÓGII,

01.09.2010

1.3.7 VYŠETROVACIE METÓDY V HISTOPATOLÓGII,

01.09.2010

1.3.8 VYŠETROVACIE METÓDY V IMUNOLÓGII A GENETIKE,

01.09.2010

1.3.9 VYŠETROVACIE METÓDY V KLINICKEJ CYTOLÓGII,

01.09.2010

1.3.10 VYŠETROVACIE METÓDY V TOXIKOLÓGII,

01.09.2010

1.3.11 ZÁKLADY HYGIENY,

01.09.2010

1.3.12 ZÁKLADY MANAŽMENTU,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKO KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE,

01.09.2010

2.2 PRACOVISKO HISTOLÓGIE A HISTOLOGICKEJ TECHNIKY,

01.09.2010

2.3 PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE,

01.09.2010

2.4 PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE,

01.09.2010

2.5 PRACOVISKO KLINICKEJ CYTOLÓGIE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z ANATÓMIE, FYZIOLÓGIE A PATOLÓGIE ČLOVEKA, KTORÉ UMOŽŇUJÚ POCHOPIŤ STAVBU, FUNKCIU, VÝVOJ ORGANIZMU A CHOROBNÝCH PROCESOV V ORGANIZME,

01.09.2010

2. O PRAVIDLÁCH SPRÁVNEHO ODBERU, EVIDENCIE, PRÍJMU, SPRACOVANIA, UCHOVANIA A LIKVIDÁCIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU RÔZNEHO DRUHU,

01.09.2010

3. O PRINCÍPOCH JEDNOTLIVÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ,

01.09.2010

4. O POSTUPE LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ PODĽA ŠTANDARDNÝCH ANALYTICKÝCH METÓD A O FYZIOLOGICKÝCH HODNOTÁCH STANOVENÝCH PARAMETROV A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI V SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽKÁCH POD ODBORNÝM DOHĽADOM ZDRAVOTNÍCKYCH LABORANTOV ALEBO LEKÁROV ODBORNE SPÔSOBILÝCH NA VÝKON ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V PRÍSLUŠNOM ŠPECIALIZAČNOM ODBORE.

01.09.2010

I. DENTÁLNA HYGIENIČKA

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE DENTÁLNA HYGIENA TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 500 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY. PRAKTICKÁ VÝUČBA JE V ROZSAHU NAJMENEJ 2 040 HODÍN VÝUČBY POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ DENTÁLNA HYGIENIČKA V SPOLUPRÁCI SO ZUBNÝM LEKÁROM. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA KLINIKE DENTÁLNEJ HYGIENY, NA ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVISKÁCH DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA HLAVY,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA ORGÁNOV DUTINY ÚSTNEJ,

01.09.2010

1.1.3 ZÁKLADY BIOFYZIKY BIOCHÉMIE A RÁDIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.4 MIKROBIOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA A HYGIENA,

01.09.2010

1.1.5 PREVENTÍVNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.6 ZÁKLADY FARMAKOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.7 PROPEDEUTIKA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA,

01.09.2010

1.1.8 VÝŽIVA SO ZRETEĽOM NA ÚSTNE ZDRAVIE,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PROFESIJNÁ ETIKA,

01.09.2010

1.2.3 PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.4 PRÁVO A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY VÝSKUMU,

01.09.2010

1.2.6 ERGONÓMIA PRÁCE,

01.09.2010

1.3 ŠPECIFICKÉ PREDMETY DENTÁLNEJ HYGIENY

01.09.2010

1.3.1 MORFOLÓGIA ZUBOV,

01.09.2010

1.3.2 EMBRYOLÓGIA ZUBOV,

01.09.2010

1.3.3 DENTÁLNA HYGIENA,

01.09.2010

1.3.4 PATOFYZIOLÓGIA A KLINIKA CHORÔB SO ZAMERANÍM NA ÚSTNU DUTINU,

01.09.2010

1.3.5 DENTÁLNE MATERIÁLY,

01.09.2010

1.3.6 PARODONTOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.7 STOMATOLOGICKÉ INŠTRUMENTÁRIUM,

01.09.2010

1.3.8 KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO, RÁDIOLÓGIA V DENTÁLNEJ HYGIENE, ZUBNÁ PROTETIKA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA, DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO, DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA,

01.09.2010

1.3.9 ALGEZIOLÓGIA A ANESTÉZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.10 VÝCHOVA K ÚSTNEJ HYGIENE,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKO DENTÁLNEJ HYGIENY, ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKÁ DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK, NAJMÄ Z DENTÁLNEJ HYGIENY, PREVENTÍVNEHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z PROFESIJNEJ ETIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV,

01.09.2010

3. O BIOLOGICKÝCH FUNKCIÁCH Z ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE CHRUPU A PARODONTU, AKO AJ VEDOMOSTI O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVOTNÝM STAVOM A FYZICKÝM PROSTREDÍM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM ĽUDSKEJ BYTOSTI A O JEJ SPRÁVANÍ,

01.09.2010

4. O VZDELÁVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A SKÚSENOSTI Z PRÁCE S TAKÝMITO PRACOVNÍKMI A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH POD DOHĽADOM DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK ALEBO ZUBNÝCH LEKÁROV.

01.09.2010

D) TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S KLINICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA UVEDENÉ VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI NADOBÚDALI PRIMERANÝM SPÔSOBOM.

01.09.2010

E) PRAKTICKÁ VÝUČBA MÁ FORMU ODBORNE VEDENÉHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA NA KLINIKE DENTÁLNEJ HYGIENY, NA ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVISKÁCH DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE POD ODBORNÝM DOHĽADOM UČITEĽOV – ZUBNÝCH LEKÁROV A DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK.

01.09.2010

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 140 hodín. Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na rádiologických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 topografická anatómia,

01.09.2010

1.1.3 patológia,

01.09.2010

1.1.4 mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.5 preventívne lekárstvo,

01.09.2010

1.1.6 farmakológia,

01.09.2010

1.1.7 vnútorné lekárstvo,

01.09.2010

1.1.8 chirurgia,

01.09.2010

1.1.9 prvá pomoc,

01.09.2010

1.1.10 klinická onkológia,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 psychológia, pedagogika a sociológia,

01.09.2010

1.2.2 profesijná etika,

01.09.2010

1.2.3 profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.4 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.5 základy výskumu,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety rádiologickej techniky

01.09.2010

1.3.1 rádiologická fyzika,

01.09.2010

1.3.2 rádiológia,

01.09.2010

1.3.3 rádiobiológia,

01.09.2010

1.3.4 základy ošetrovateľstva,

01.09.2010

1.3.5 radiačná onkológia,

01.09.2010

1.3.6 nukleárna medicína,

01.09.2010

1.3.7 ochrana pred ionizujúcim žiarením,

01.09.2010

2. praktická výučba vykonávaná pod odborným dohľadom v zdravotníckych zariadeniach na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, radiačnej onkológie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti rádiologického asistenta, najmä z topografickej anatómie a patológie, ionizujúceho žiarenia, klinickej onkológie a nukleárnej medicíny,

01.09.2010

2. z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov,

01.09.2010

3. o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia a

01.09.2010

klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, rádioterapie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

01.09.2010

K. zdravotnícky záchranár

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 370 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 850 hodín a uskutočňuje sa pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár v spolupráci s lekármi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Štúdium zahŕňa súvislú odbornú prax štyri týždne a výcvikové kurzy zamerané na problematiku záchrany v špecifických podmienkach (horská záchranná služba, vodná záchranná služba, letecká záchranná služba a hasičská záchranná služba).

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 patofyziológia,

01.09.2010

1.1.3 základy biofyziky, biochémie a rádiológie,

01.09.2010

1.1.4 mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.5 epidemiológia a hygiena,

01.09.2010

1.1.6 farmakológia a toxikológia,

01.09.2010

1.1.7 klinická propedeutika,

01.09.2010

1.1.8 ošetrovateľské techniky,

01.09.2010

1.1.9 latinský jazyk,

01.09.2010

1.1.10 vnútorné lekárstvo,

01.09.2010

1.1.11 chirurgia a úrazová chirurgia,

01.09.2010

1.1.12 gynekológia a pôrodníctvo,

01.09.2010

1.1.13 pediatria,

01.09.2010

1.1.14 neurológia,

01.09.2010

1.1.15 psychiatria,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 aplikovaná psychológia, pedagogika a sociológia,

01.09.2010

1.2.2 profesijná etika,

01.09.2010

1.2.3 profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.4 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.5 základy výskumu,

01.09.2010

1.2.6 kondičná príprava,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety urgentnej zdravotnej starostlivosti

01.09.2010

1.3.1 urgentná medicína,

01.09.2010

1.3.2 prvá pomoc,

01.09.2010

1.3.3 urgentná zdravotná starostlivosť,

01.09.2010

1.3.4 základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti,

01.09.2010

1.3.5 základy kartografie a topografie,

01.09.2010

1.3.6 zdravotnícky a krízový manažment,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom

01.09.2010

2.1 v ústavnom zdravotníckom zariadení na pracoviskách chirurgie, vnútorného lekárstva, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotky intenzívnej starostlivosti a urgentného príjmu,

01.09.2010

2.2 na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2010

2.3 v záchrannej zdravotnej službe,

01.09.2010

2.4 v ostatných zložkách integrovaného záchranného systému formou exkurzie.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej medicíny,

01.09.2010

2. z profesijnej etiky, komunikácie a príslušných právnych predpisov a

01.09.2010

klinické skúsenosti v zdravotníckom zariadení v jednotlivých klinických odboroch pod odborným dohľadom sestier a lekárov, praktické skúsenosti zo záchrannej zdravotnej služby pod odborným dohľadom zdravotníckych záchranárov a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

01.09.2010

L. zubný technik

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností zubného technika. Štúdium zahŕňa aj povinnú súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na pracovisku zubnej techniky.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 patológia,

01.09.2010

1.1.3 hygiena, epidemiológia a mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.4 prvá pomoc,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 psychológia a profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.2 latinský jazyk,

01.09.2010

1.2.3 cudzí jazyk,

01.09.2010

1.2.4 základy ekonomiky,

01.09.2010

1.2.5 základy manažmentu,

01.09.2010

1.2.6 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.7 aplikovaný výskum,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety pre zubnú techniku

01.09.2010

1.3.1 zubná protetika,

01.09.2010

1.3.1.1 fixné náhrady,

01.09.2010

1.3.1.2 snímateľné náhrady,

01.09.2010

1.3.1.3 čeľustná ortopédia,

01.09.2010

1.3.1.4 implantológia,

01.09.2010

1.3.2 parodontológia,

01.09.2010

1.3.3 dentálna hygiena,

01.09.2010

1.3.4 technológia,

01.09.2010

1.3.4.1 prístroje a nástroje v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.2 materiály v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.3 spracovanie materiálov v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.4 predprotetická chirurgia a implantológia,

01.09.2010

1.3.5 stomatológia,

01.09.2010

1.3.6 kreslenie a modelovanie,

01.09.2010

1.3.6.1 morfológia zubov,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom na pracovisku zubnej techniky

01.09.2010

2.1 cvičenia z kreslenia a modelovania,

01.09.2010

2.2 zhotovovanie zubných náhrad.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti zubného technika, najmä z materiálov v zubnej technike, technológie spracovania materiálov, prístrojov a nástrojov v zubnej technike,

01.09.2010

2. z profesijnej komunikácie, ekonomiky a príslušných právnych predpisov,

01.09.2010

3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie chrupu a parodontu, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,

01.09.2010

4. o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takýmito pracovníkmi a

01.09.2010

praktické skúsenosti na pracoviskách zubnej techniky pod odborným dohľadom zubných technikov.

01.09.2010

M. optometrista

01.09.2010

a) Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 400 hodín výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 750 hodín. Štúdium zahŕňa aj súvislú odbornú prax najmenej štyri týždne na pracovisku očnej optiky.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 optometria

01.09.2010

1.1.1 povaha a etika profesie,

01.09.2010

1.1.2 opticko-fyzikálna podstata optometrie,

01.09.2010

1.1.3 princíp a funkcia vyšetrovacích prístrojov v optometrii a oftalmológii

01.09.2010

1.1.4 optometria vo vzťahu k

01.09.2010

1.1.4.1 starostlivosti o zrak a videnie,

01.09.2010

1.1.4.2 všeobecnej medicíne a k oftalmológii,

01.09.2010

1.1.4.3 kontaktológii,

01.09.2010

1.2 základné vedné disciplíny

01.09.2010

1.2.1 anatómia a fyziológia hlavy,

01.09.2010

1.2.2 patológia oka a adnex,

01.09.2010

1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,

01.09.2010

1.2.4 biofyzika a biochémia procesu videnia,

01.09.2010

1.2.5 hygiena zraku,

01.09.2010

1.2.6 zdravotná výchova,

01.09.2010

1.3 sociálne vedy

01.09.2010

1.3.1 sociológia,

01.09.2010

1.3.2 psychológia,

01.09.2010

1.3.3 zásady manažmentu,

01.09.2010

1.3.4 zásady pedagogiky,

01.09.2010

1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,

01.09.2010

1.3.6 právne aspekty optometrie a oftalmológie,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom optometristu v očnej optike alebo lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore oftalmológia na oftalmologickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia alebo v očnej ambulancii.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená oftalmológia a optometria vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií emetropického oka a oka s refrakčnou chybou a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,

01.09.2010

2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a optometrie a

01.09.2010

praktické skúsenosti zo starostlivosti o zrak a kvalitu videnia v kontakte s emetropom alebo jedincov s refrakčnou chybou.

01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

01.07.2010

A. LEKÁR

01.07.2010

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov

01.07.2010

1. cievna chirurgia

01.07.2010

2. detská chirurgia

01.07.2010

3. gastroenterologická chirurgia

01.07.2010

4. hrudníková chirurgia

01.07.2010

5. chirurgia

01.07.2010

6. kardiochirurgia

01.07.2010

7. klinická onkológia

01.07.2010

8. maxilofaciálna chirurgia

01.07.2010

9. neurochirurgia

01.07.2010

10. neuropsychiatria

01.07.2010

11. ortopédia

01.07.2010

12. plastická chirurgia

01.07.2010

13. úrazová chirurgia

01.07.2010

14. urgentná medicína

01.07.2010

15. urológia

01.07.2010

16. vnútorné lekárstvo

01.07.2010

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

01.07.2010

1. detská psychiatria

01.07.2010

2. gastroenterológia

01.07.2010

3. geriatria

01.07.2010

4. gynekológia a pôrodníctvo

01.07.2010

5. verejné zdravotníctvo

01.07.2010

6. infektológia

01.07.2010

7. kardiológia

01.07.2010

8. klinická biochémia

01.07.2010

9. klinická farmakológia

01.07.2010

10. klinická imunológia a alergológia

01.07.2010

11. klinická mikrobiológia

01.07.2010

12. laboratórna medicína

01.07.2010

13. lekárska genetika

01.07.2010

14. nefrológia

01.07.2010

15. neurológia

01.07.2010

16. nukleárna medicína

01.07.2010

17. patologická anatómia

01.07.2010

18. pediatria

01.07.2010

19. pneumológia a ftizeológia

01.07.2010

20. pracovné lekárstvo

01.07.2010

21. psychiatria

01.07.2010

22. radiačná onkológia

01.07.2010

23. rádiológia

01.07.2010

24. reumatológia

01.07.2010

25. tropická medicína

15.10.2012

c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy26) neustanovujú inak,

01.07.2010

1. anestéziológia a intenzívna medicína

01.07.2010

2. angiológia

01.07.2010

3. dermatovenerológia

01.07.2010

4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

01.07.2010

5. endokrinológia

01.07.2010

6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

01.07.2010

7. hematológia a transfúziológia

01.07.2010

8. hepatológia

01.07.2010

9. oftalmológia

01.07.2010

10. otorinolaryngológia

01.07.2010

11. súdne lekárstvo

01.07.2010

12. všeobecné lekárstvo

01.07.2010

13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

01.07.2010

d) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c), ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy26) neustanovujú inak,

01.07.2010

1. algeziológia

01.07.2010

2. akupunktúra

01.07.2010

3. andrológia

01.07.2010

4. epidemiológia

01.07.2010

5. foniatria

01.07.2010

6. gerontopsychiatria

01.07.2010

7. gynekologická urológia

01.07.2010

8. hygiena detí a mládeže

01.07.2010

9. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

01.07.2010

10. mamológia

01.07.2010

11. materno-fetálna medicína

01.07.2010

12. neonatológia

01.07.2010

13. onkológia v gynekológii

01.07.2010

14. onkológia v chirurgii

01.07.2010

15. onkológia v urológii

01.07.2010

16. ortopedická protetika

01.07.2010

17. paliatívna medicína

01.07.2010

18. pediatrická anestéziológia

01.07.2010

19. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

01.07.2010

20. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

01.07.2010

21. pediatrická gynekológia

01.07.2010

22. pediatrická hematológia a onkológia

01.07.2010

23. pediatrická intenzívna medicína

01.07.2010

24. pediatrická kardiológia

01.07.2010

25. pediatrická nefrológia

01.07.2010

26. pediatrická neurológia

01.07.2010

27. pediatrická oftalmológia

01.07.2013

28. pediatrická pneumológia a ftizeológia

01.07.2013

29. pediatrická reumatológia

01.07.2013

30. pediatrická urgentná medicína

01.07.2013

31. pediatrická urológia

01.07.2013

32. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

01.07.2013

33. posudkové lekárstvo

01.07.2013

34. psychiatrická sexuológia

01.07.2013

35. reprodukčná medicína

01.07.2013

36. revízne lekárstvo

01.07.2013

37. služby zdravia pri práci

01.07.2013

38. telovýchovné lekárstvo

01.07.2013

39. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

01.07.2013

40. všeobecná starostlivosť o deti a dorast

01.07.2013

41. výchova k zdraviu

01.07.2010

e) certifikované pracovné činnosti

01.07.2010

1. abdominálna ultrasonografia u dospelých

01.07.2010

2. audioprotetika

01.07.2010

3. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia

01.07.2010

4. diagnostická a intervenčná kolonoskopia

01.07.2010

5. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii

01.07.2010

6. dorastové lekárstvo

01.07.2010

7. echokardiografia

01.07.2010

8. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

01.07.2010

9. endoskopia respiračného systému

01.07.2010

10. farmakoekonomika

01.07.2010

11. chirurgia prsníka

01.07.2010

12. implantácia kardiostimulátorov

01.07.2010

13. intervenčná rádiológia

01.07.2010

14. intervenčná ultrasonografia v urológii

01.07.2010

15. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii

01.07.2010

16. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu

15.10.2012

17. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.12.2015

18. klinická osteológia

15.12.2015

19. klinické skúšanie liekov

15.12.2015

20. komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy

15.12.2015

21. letecké lekárstvo

15.12.2015

22. mamodiagnostika v gynekológii

15.12.2015

23. mamodiagnostika v rádiológii

15.12.2015

24. medicína drogových závislostí

15.12.2015

25. mikrochirurgia oka

15.12.2015

26. pediatrická ortopédia

15.12.2015

27. posudkové lekárstvo

15.12.2015

28. produktívne a terapeutické hemaferézy

15.12.2015

29. psychoterapia

15.12.2015

30. spondylochirurgia

15.12.2015

31. spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek

15.12.2015

32. transplantácia kmeňových krvotvorných buniek

15.12.2015

33. ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému

15.12.2015

34. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

01.07.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.07.2010

a) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

01.07.2010

– maxilofaciálna chirurgia

01.07.2010

b) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

01.07.2010

– čeľustná ortopédia

01.07.2010

c) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky

01.07.2010

– detské zubné lekárstvo

01.07.2010

d) certifikované pracovné činnosti

01.07.2010

1. dentoalveolárna chirurgia

01.07.2010

2. choroby slizníc ústnej dutiny

01.07.2010

3. implantológia

15.10.2012

4. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.10.2012

5. mukogingiválna chirurgia

15.10.2012

6. revízne zubné lekárstvo

01.07.2010

C. FARMACEUT

01.07.2010

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

01.07.2010

1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov

01.07.2010

2. farmaceutická technológia

01.07.2010

3. lekárenstvo

01.07.2010

4. technológia rádiofarmák

01.07.2010

5. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

01.07.2010

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

01.07.2010

1. analytická toxikológia

01.07.2010

2. klinická farmácia

01.07.2010

c) certifikované pracovné činnosti

01.07.2010

1. farmakoekonomika

01.07.2010

2. klinické skúšanie produktov a liekov

01.07.2010

3. príprava cytostatík

01.07.2010

4. revízne lekárenstvo

01.07.2010

5. sterilizácia zdravotníckych pomôcok

01.07.2010

6. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

01.07.2010

D. SESTRA

01.07.2010

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

01.07.2010

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

01.07.2010

2. inštrumentovanie v operačnej sále

01.07.2010

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

01.07.2010

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

01.07.2010

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

01.07.2010

6. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

01.07.2010

7. ošetrovateľská starostlivosť v komunite

01.07.2010

8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

01.07.2010

9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

01.07.2010

10. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

01.07.2010

11. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

01.07.2010

12. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

15.12.2015

13. perfuziológia

01.07.2010

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

01.07.2010

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci

01.07.2010

2. revízne ošetrovateľstvo

01.07.2010

c) certifikované pracovné činnosti

01.07.2010

1. audiometria

01.07.2010

2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch

01.07.2010

3. funkčné vyšetrovacie metódy

01.07.2010

4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii

01.07.2010

5. kalmetizácia

15.10.2012

6. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.10.2012

7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

15.10.2012

8. ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii

15.10.2012

9. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách

01.07.2013

10. ortoptika a pleoptika

01.07.2013

11. paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

01.07.2013

12. starostlivosť o drogovo závislých

01.07.2013

13. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

01.07.2013

14. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

01.07.2010

d) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

01.07.2010

– psychoterapia

01.07.2010

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

01.07.2010

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

01.07.2010

1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

01.07.2010

2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

01.07.2010

3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite

01.07.2010

b) certifikované pracovné činnosti

15.10.2012

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.10.2012

2. plánované rodičovstvo a antikoncepcia

15.10.2012

3. psychofyzická príprava na pôrod

01.07.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

A) ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

1. ERGONOMIKA A REHABILITAČNÉ INŽINIERSTVO

01.07.2010

2. FYZIOTERAPIA FUNKČNÝCH A ŠTRUKTURÁLNYCH PORÚCH POHYBOVÉHO SYSTÉMU

01.07.2010

3. FYZIOTERAPIA PORÚCH CNS

01.07.2010

4. FYZIOTERAPIA PORÚCH PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJA

01.07.2010

5. FYZIOTERAPIA V ŠPORTE A TELOVÝCHOVE

01.07.2010

B) ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA ALEBO VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

1. ERGOTERAPIA

01.07.2010

2. FYZIOTERAPIA PSYCHOSOMATICKÝCH A CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

01.07.2010

3. FYZIOTERAPIA RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

01.07.2010

4. FYZIOTERAPIA VYBRANÝCH OCHORENÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU

01.07.2010

C) CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

15.10.2012

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.10.2012

2. MOBILIZAČNÉ TECHNIKY

15.10.2012

3. REFLEXNÁ TERAPIA PODĽA VOJTU

15.10.2012

4. TECHNIKY TERAPIE LYMFEDÉMU

01.07.2010

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.07.2013

a) ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.07.2010

1. EPIDEMIOLÓGIA

01.07.2010

2. HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE

01.07.2010

3. HYGIENA VÝŽIVY

01.07.2010

4. HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZDRAVIA

01.07.2010

5. OCHRANA ZDRAVIA PRED IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

01.07.2010

6. VÝCHOVA K ZDRAVIU

01.07.2010

7. ZDRAVIE PRI PRÁCI

01.07.2010

8. ZDRAVOTNÍCKA INFORMATIKA A BIOŠTATISTIKA

01.07.2013

b) certifikovaná pracovná činnosť

01.07.2013

– hodnotenie dopadov na zdravie

01.07.2013

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2013

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

01.07.2013

1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia

01.07.2013

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

01.07.2013

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

01.07.2013

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

01.07.2013

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

01.07.2013

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

01.07.2013

7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia

01.07.2013

8. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov

01.07.2013

9. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve

01.07.2013

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant

01.07.2013

1. laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii

01.07.2013

2. laboratórne metódy v klinickej biochémii

01.07.2013

3. laboratórne metódy v klinickej genetike

01.07.2013

4. laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii

01.07.2013

5. laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii

01.07.2013

c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant

01.07.2013

1. vyšetrovacie metódy v histopatológii

01.07.2013

2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene

01.07.2013

3. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

01.07.2013

4. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

01.07.2013

5. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

01.07.2013

6. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

15.12.2015

7. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

15.12.2015

8. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

15.12.2015

9. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

01.07.2013

d) certifikovaná pracovná činnosť

01.07.2013

– organizácia a techniky v tkanivových bankách

01.07.2013

e) certifikované pracovné činnosti po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

01.07.2013

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

01.07.2013

2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

01.07.2013

f) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

01.07.2013

– klasifikačný systém v zdravotníctve

01.07.2010

I. ASISTENT VÝŽIVY

01.07.2010

ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK

01.07.2010

– LIEČEBNÁ VÝŽIVA

01.07.2010

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.07.2010

A) ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK

01.07.2010

1. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

01.07.2010

2. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

01.07.2010

3. ŠPECIÁLNA RÁDIOLÓGIA

01.07.2010

B) CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

15.10.2012

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

01.07.2013

2. magnetická rezonancia – MR

01.07.2013

3. MAMOGRAFIA

01.07.2013

4. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA – CT

01.07.2010

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

01.07.2010

ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA JEDEN ROK PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ALEBO VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

01.07.2010

– OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

01.07.2010

L. ZUBNÝ TECHNIK

01.07.2010

CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

01.07.2010

1. IMPLANTOLÓGIA V ZUBNEJ TECHNIKE

01.07.2010

2. OROFACIÁLNE NÁHRADY V ZUBNEJ TECHNIKE

01.07.2010

M. TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

01.07.2010

CERTIFIKOVANÁ PRACOVNÁ ČINNOSŤ

01.07.2010

– DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY IN VITRO

01.07.2010

N. FARMACEUTICKÝ LABORANT

01.07.2013

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK

01.07.2010

1. LEKÁRENSTVO

01.07.2010

2. METÓDY FARMACEUTICKÉHO SKÚŠANIA

01.07.2010

3. TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY LIEKOV

01.07.2010

4. VYŠETROVACIE METÓDY V TOXIKOLÓGII A FARMAKOLÓGII

01.07.2010

5. ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

01.07.2010

O. ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

01.07.2010

ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA JEDEN ROK

01.07.2010

– STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

01.07.2010

P. LOGOPÉD

01.07.2010

A) ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA DVA ROKY

01.07.2010

– KLINICKÁ LOGOPÉDIA

01.07.2010

B) CERTIFIKOVANÁ PRACOVNÁ ČINNOSŤ

01.07.2010

– AFAZIOLÓGIA

01.07.2010

– PSYCHOTERAPIA

01.07.2010

Q. PSYCHOLÓG

01.07.2010

A) ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA DVA ROKY

01.07.2010

1. KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

01.07.2010

2. PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA

01.07.2010

3. PRACOVNÁ A ORGANIZAČNÁ PSYCHOLÓGIA

01.07.2010

B) CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI PO ZÍSKANÍ ŠPECIALIZÁCIE V NIEKTOROM ZO ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV UVEDENÝCH V PÍSMENE A), AK MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY26) NEUSTANOVUJÚ INAK,

01.07.2010

1. DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

01.07.2010

2. DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

01.07.2010

3. PSYCHOTERAPIA

01.07.2010

R. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

01.07.2010

A) ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA DVA ROKY

01.07.2010

– LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA

01.07.2010

B) CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

01.07.2010

1. DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

01.07.2010

2. PSYCHOTERAPIA

01.07.2010

S. FYZIK

01.07.2010

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY S MINIMÁLNOU DĹŽKOU TRVANIA ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA DVA ROKY

01.07.2010

– KLINICKÁ FYZIKA

01.07.2010

T. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

01.07.2013

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia alebo chémia v skupine študijných odborov prírodné vedy

01.07.2013

1. laboratórna medicína

01.07.2013

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

01.07.2013

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

01.07.2013

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

01.07.2013

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

01.07.2013

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

01.07.2013

7. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve

01.07.2013

8. laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii

01.07.2013

9. príprava rádiofarmák

15.10.2012

b) certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

15.10.2012

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

15.10.2012

2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

A. LEKÁR

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. SOCIÁLNE LEKÁRSTVO A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

3. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

4. ORGANIZÁCIA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. SOCIÁLNE LEKÁRSTVO A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

3. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

C. FARMACEUT

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. SOCIÁLNA FARMÁCIA A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

3. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

D. SESTRA

15.12.2015

- PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. SOCIÁLNE LEKÁRSTVO A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA

01.07.2010

3. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

01.07.2010

– MANAŽMENT V PÔRODNEJ ASISTENCII

01.07.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

A) PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

B) PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA ALEBO VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

– MANAŽMENT VO FYZIOTERAPII

01.07.2013

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.07.2013

po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

01.07.2013

– odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

01.07.2010

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2010

A) PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

B) PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE ALEBO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE, ALEBO VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ MEDICÍNSKO-TECHNICKÝ LABORANT

01.07.2010

– MANAŽMENT V LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓDACH V ZDRAVOTNÍCTVE

01.07.2010

I. ASISTENT VÝŽIVY

01.07.2010

PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

01.07.2010

– MANAŽMENT VO FYZIOLOGICKEJ A KLINICKEJ VÝŽIVE

01.07.2010

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.07.2010

– MANAŽMENT V RÁDIOLOGICKEJ TECHNIKE

01.07.2010

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

01.07.2010

PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ALEBO VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELANIA V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

01.07.2010

– MANAŽMENT V URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

01.07.2010

L. LOGOPÉD

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

M. PSYCHOLÓG

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

N. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

O. FYZIK

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

P. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

01.07.2010

PO ZÍSKANÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V INŽINIERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE CHÉMIA ALEBO BIOCHÉMIA V SKUPINE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PRÍRODNÉ VEDY ALEBO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE BIOLÓGIA ALEBO CHÉMIA V SKUPINE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PRÍRODNÉ VEDY

01.07.2010

1. ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE

01.07.2010

2. ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH

01.07.2010

01.01.2016

Príloha č. 4a k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.01.2016

ZAPOČÍTANIE ČASTI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ LEKÁR

01.01.2016

A. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, do ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti B

01.01.2016

1. anestéziológia a intenzívna medicína

01.01.2016

2. cievna chirurgia

01.01.2016

3. dermatovenerológia

01.01.2016

4. detská chirurgia

01.01.2016

5. detská psychiatria

01.01.2016

6. endokrinológia

01.01.2016

7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

01.01.2016

8. gastroenterológia

01.01.2016

9. gastroenterologická chirurgia

01.01.2016

10. geriatria

01.01.2016

11. gynekológia a pôrodníctvo

01.01.2016

12. hematológia a transfúziológia

01.01.2016

13. hrudníková chirurgia

01.01.2016

14. chirurgia

01.01.2016

15. infektológia

01.01.2016

16. kardiológia

01.01.2016

17. klinická biochémia

01.01.2016

18. klinická farmakológia

01.01.2016

19. klinická imunológia a alergológia

01.01.2016

20. klinická mikrobiológia

01.01.2016

21. klinická onkológia

01.01.2016

22. laboratórna medicína

01.01.2016

23. lekárska genetika

01.01.2016

24. maxilofaciálna chirurgia

01.01.2016

25. nefrológia

01.01.2016

26. neurochirurgia

01.01.2016

27. neurológia

01.01.2016

28. neuropsychiatria

01.01.2016

29. nukleárna medicína

01.01.2016

30. oftalmológia

01.01.2016

31. ortopédia

01.01.2016

32. otorinolaryngológia

01.01.2016

33. patologická anatómia

01.01.2016

34. pediatria

01.01.2016

35. pneumológia a ftizeológia

01.01.2016

36. plastická chirurgia

01.01.2016

37. pracovné lekárstvo

01.01.2016

38. psychiatria

01.01.2016

39. radiačná onkológia

01.01.2016

40. rádiológia

01.01.2016

41. reumatológia

01.01.2016

42. tropická medicína

01.01.2016

43. úrazová chirurgia

01.01.2016

44. urgentná medicína

01.01.2016

45. urológia

01.01.2016

46. verejné zdravotníctvo

01.01.2016

47. vnútorné lekárstvo

01.01.2016

B. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, z ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti A

01.01.2016

1. alergológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

2. anestéziológia a intenzívna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

3. anestéziológia a resuscitácia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

4. cievna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

5. dermatovenerológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

6. dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

7. detská chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

8. detská psychiatria podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

9. endokrinológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

10. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

11. gastroenterológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

12. gastroenterologická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

13. geriatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

14. gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

15. gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

16. hematológia a transfúziológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

17. hematológia a transfúzna služba podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

18. hrudníková chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

19. hygiena a epidemiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

20. hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

01.01.2016

21. chirurgia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

22. chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

23. infektológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

24. interné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

25. kardiológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

26. klinická biochémia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

27. klinická biochémia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

28. klinická farmakológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

29. klinická imunológia a alergológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

30. klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

01.01.2016

31. klinická mikrobiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

32. klinická onkológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

33. laboratórna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

34. lekárska genetika podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

35. lekárska imunológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

36. lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

37. maxilofaciálna chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

38. nefrológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

39. neurochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

40. neurológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

41. neurológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

42. neuropsychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

43. nukleárna medicína podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

44. oftalmológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

45. oftalmológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

46. ortopédia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

47. ortopédia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

48. otorinolaryngológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

49. otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

50. patológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

51. patologická anatómia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

52. patologická anatómia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

53. pediatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

54. pediatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

55. plastická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

56. pľúcna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

57. pneumológia a ftizeológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

58. pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

59. prenosné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

60. psychiatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

61. psychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

62. radiačná onkológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

63. rádiodiagnostika II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

64. rádiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

65. rádioterapia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

66. reumatológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

67. stomatologická chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

68. torakochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

69. traumatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

70. tropická medicína podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

71. tuberkulóza a pľúcne choroby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

72. tuberkulóza a respiračné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

73. úrazová chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

74. urgentná medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

75. urológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

76. urológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

77. ústna, čeľustná a obličajová chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

78. verejné zdravotníctvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

79. vnútorné lekárstvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.

01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2016

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).

01.01.2016

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

Poznámky pod čiarou

01.07.2010

1) § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

2) § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

01.07.2010

3) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

4) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

5) § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

6) § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

7) § 10 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

8) § 12 ods. 9 a § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

9) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.07.2010

10) § 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

11) § 29 až 31 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

12) § 2 ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

13) § 2 ods. 15 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

14) § 2 ods. 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

15) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

16) § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

17) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

18) § 43 až 47g zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

19) § 47 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

01.07.2010

20) § 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

21) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

22) § 7 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

23) § 46 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

24) § 68a zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

25) § 35 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

26) § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

27) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

28) § 166 až 169 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

29) § 136 a 141 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

01.07.2010

30) § 85 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

32) § 41 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

33) § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

34) § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

35) § 34 a 34a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.