Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 112/2010
Platnosť od 26.06.2010
Účinnosť od 10.02.2018 do31.08.2018 (za 6 mesiacov)
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.

01.07.2010

296

01.07.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2010

Slovenskej republiky

01.07.2010

z 9. júna 2010

01.07.2010

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

01.07.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.07.2010

PRVÁ ČASŤ

01.07.2010

§ 1

01.07.2010

Predmet úpravy

01.07.2010

Toto nariadenie vlády ustanovuje

01.07.2010

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach,1)

01.07.2010

b) spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

01.07.2010

c) sústavu špecializačných odborov a

01.07.2010

d) sústavu certifikovaných pracovných činností.

01.07.2010

§ 2

01.07.2010

Odborná spôsobilosť, sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa získava nadobudnutím

01.07.2013

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár alebo

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 a prípravou na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Príprava na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak nadobudnutiu vzdelania podľa odseku 1 písm. b) predchádzalo nadobudnutie vzdelania podľa odseku 1 písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach uvedených v odseku 1 písm. a) sa získava na vysokej škole v skupine študijných odborov zdravotníctvo2) alebo na strednej zdravotníckej škole.3)

01.07.2010

(4) Stupne vzdelania a študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohy č. 1.

10.02.2018

(5) Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, optometrista a asistent výživy musia spĺňať štandardy vzdelávania uvedené v prílohe č. 2.

01.07.2010

(6) Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností sú uvedené v prílohe č. 3.

01.07.2010

(7) Špecializačné odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva pre zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohe č. 4.

01.07.2010

(8) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3. Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní diplomu o špecializácii.4)

01.07.2010

(9) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3. Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačného študijného programu, ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní certifikátu.5)

01.07.2010

DRUHÁ ČASŤ

01.07.2010

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH

01.07.2010

§ 3

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až d).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e).

01.07.2010

§ 4

01.07.2010

Výkon pracovných činností lekára

01.07.2010

(1) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva lekár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).

10.02.2018

(5) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni vykonáva lekár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej desaťročnú odbornú prax.

10.02.2018

(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva lekár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

10.02.2018

1. verejné zdravotníctvo,

10.02.2018

2. pracovné lekárstvo,

10.02.2018

3. epidemiológia,

10.02.2018

4. hygiena detí a mládeže,

10.02.2018

5. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,

10.02.2018

6. výchova k zdraviu alebo

10.02.2018

7. služby zdravia pri práci a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

10.02.2018

(7) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

10.02.2018

1. klinická biochémia,

10.02.2018

2. klinická mikrobiológia,

10.02.2018

3. laboratórna medicína alebo

10.02.2018

4. lekárska genetika a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 5

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní lekár

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v ambulancii záchrannej zdravotnej služby sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene b).

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore, počas ktorej lekár posledné tri roky vykonával špecializované pracovné činnosti na operačnej sále zdravotníckeho zariadenia.

01.07.2010

(4) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(5) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári, na poliklinike a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti, prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(6) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a

01.07.2010

c) najmenej desaťročná odborná prax v špecializačnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

§ 6

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. a) až c).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. d).

01.07.2010

§ 7

01.07.2010

Výkon pracovných činností zubného lekára

01.07.2010

(1) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti vykonáva zubný lekár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 8

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zubný lekár

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) v špecializačných odboroch podľa prílohy č. 3 časti B písm. a) až c) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a

01.07.2010

b) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 9

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. a) a b).

01.07.2013

(3) Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne10) alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.

01.07.2010

(4) Odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov11) sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia.

01.07.2010

(5) Odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov.

01.07.2010

(6) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. c). Certifikované pracovné činnosti nezahŕňajú odborné pracovné činnosti uvedené v § 10 ods. 1.

01.07.2010

§ 10

01.07.2010

Výkon pracovných činností farmaceuta

01.07.2010

(1) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania najmenej v oblasti

01.07.2010

a) hromadnej prípravy liekov,

01.07.2010

b) výroby a kontroly liekov,

01.07.2010

c) kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,

01.07.2010

d) správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,

01.07.2010

e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

01.07.2010

f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach,

01.01.2016

g) poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach,

01.01.2016

h) ohlasovania nežiaducich účinkov liekov orgánu príslušnému na registráciu liekov,

01.01.2016

i) osobnej asistencie pacientom, ktorí užívajú lieky,

01.01.2016

j) zapájania sa do miestnych podujatí a celoštátnych podujatí so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

01.07.2010

(2) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru, inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 11

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo

15.12.2015

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. c) a d).

01.07.2010

§ 12

01.07.2010

Výkon pracovných činností sestry

01.07.2010

(1) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,12) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti12) podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) vykonáva sestra, ktorá získala

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 13

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní sestra

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,7) ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(3) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

(4) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári okrem stacionára paliatívnej starostlivosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 3, ak vzhľadom na jeho zameranie je odborným zástupcom sestra.

01.07.2010

§ 14

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo

15.12.2015

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a).

01.07.2010

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a).

01.07.2010

(4) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. b).

01.07.2010

§ 15

01.07.2010

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky

01.07.2010

(1) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2010

(3) Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti E alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 16

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činností odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia.

01.07.2010

§ 17

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo

15.12.2015

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b).

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).

01.07.2010

§ 18

01.07.2010

Výkon pracovných činností fyzioterapeuta

01.07.2010

(1) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo fyzioterapii podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva fyzioterapeut, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a

10.02.2018

d) najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 19

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. c),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 20

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b), alebo

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti G.

01.07.2010

§ 21

01.07.2010

Výkon pracovných činností verejného zdravotníka

01.07.2010

(1) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva verejný zdravotník, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti G alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 22

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 23

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

15.12.2015

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b),

10.02.2018

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo

10.02.2018

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a b).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. c) a d).

01.07.2010

§ 24

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta

01.07.2010

(1) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) a § 23 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov a výskumnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa predpísaných metód.

01.07.2010

(4) Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(5) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

10.02.2018

(6) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore

10.02.2018

1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,

10.02.2018

2. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia alebo

10.02.2018

3. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 25

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie a v laboratóriu hematológie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

§ 26

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa alebo

01.07.2010

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa.

01.07.2010

§ 27

01.07.2010

Výkon pracovných činností asistenta výživy

01.07.2010

(1) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Asistent výživy, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 26 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva asistent výživy, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 26 ods. 1 písm. a),

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti I a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti I alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 28

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička.

01.07.2010

§ 29

01.07.2010

Výkon pracovných činností dentálnej hygieničky

01.07.2010

Dentálna hygienička, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby v oblasti ústnej hygieny, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 30

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

01.07.2010

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. b).

01.07.2010

§ 31

01.07.2010

Výkon pracovných činností rádiologického technika

01.07.2010

(1) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v rádiologickej technike podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva rádiologický technik, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 30 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti J alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 32

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

10.02.2018

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť alebo

10.02.2018

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár.

10.02.2018

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti K.

01.07.2010

§ 33

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho záchranára

01.07.2013

(1) Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

10.02.2018

(3) Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti vykonáva zdravotnícky záchranár, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 32 ods. 1 písm. a) a

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti K alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 34

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik

10.02.2018

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

10.02.2018

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika alebo

10.02.2018

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný technik.

01.07.2010

§ 35

01.07.2010

Výkon pracovných činností zubného technika

10.02.2018

Zubný technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej technike a konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 36

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky

10.02.2018

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

01.07.2010

§ 37

01.07.2010

Výkon pracovných činností technika pre zdravotnícke pomôcky

10.02.2018

Technik pre zdravotnícke pomôcky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 38

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista.

01.07.2010

§ 39

01.07.2010

Výkon pracovných činností optometristu

01.07.2010

Optometrista, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 40

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant.

10.02.2018

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti L.

01.07.2010

§ 41

01.07.2010

Výkon pracovných činností farmaceutického laboranta

01.07.2010

(1) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri príprave a kontrole liekov, pri výdaji zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a pri uchovávaní a skladovaní liečiv, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 42

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.

10.02.2018

§ 43

10.02.2018

Výkon pracovných činností maséra

10.02.2018

(1) Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

10.02.2018

(2) Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 v rozsahu klasickej masáže.

01.07.2010

§ 44

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní masér

01.07.2010

Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 42.

01.07.2010

§ 45

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore očný optik.

01.07.2010

§ 46

01.07.2010

Výkon pracovných činností očného optika

01.07.2010

Očný optik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 47

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik.

01.07.2010

§ 48

01.07.2010

Výkon pracovných činností ortopedického technika

01.07.2010

Ortopedický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

§ 49

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov.

10.02.2018

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti M písm. b).

01.07.2010

§ 50

01.07.2010

Výkon pracovných činností zdravotníckeho asistenta

01.07.2010

(1) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti12) a administratíve v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

01.07.2010

(2) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

10.02.2018

(3) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2013

§ 50a

01.07.2013

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent

01.07.2013

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný asistent.

01.07.2013

§ 50b

01.07.2013

Výkon pracovných činností zubného asistenta

01.07.2013

Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivosť o pomôcky a špeciálne nástroje a prístroje, administratívne práce spojené so zubnolekárskym ošetrením, monitoruje dentálno-hygienické problémy pacientov a asistuje zubnému lekárovi pri ich vyšetrovaní a ošetrovaní.

01.07.2010

§ 51

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár

10.02.2018

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár.

10.02.2018

(2) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti N.

01.07.2010

§ 52

01.07.2010

Výkon pracovných činností sanitára

10.02.2018

(1) Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

10.02.2018

(2) Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 53

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická logopédia.

01.07.2010

§ 54

01.07.2010

Výkon pracovných činností logopéda

01.07.2010

(1) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

§ 55

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní logopéd

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 56

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

10.02.2018

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. a).

10.02.2018

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. b).

01.07.2010

§ 57

01.07.2010

Výkon pracovných činností psychológa

01.07.2010

(1) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

(3) Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 58

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1 a

10.02.2018

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. a).

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 59

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti R písm. b).

01.07.2010

§ 60

01.07.2010

Výkon pracovných činností liečebného pedagóga

01.07.2010

(1) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu;6) samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

(3) Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2010

§ 61

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg

01.07.2010

(1) Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1 a

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 62

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti Z a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická fyzika.

01.07.2010

§ 63

01.07.2010

Výkon pracovných činností fyzika

01.07.2010

(1) Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva pod dohľadom fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

01.07.2010

§ 64

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzik

01.07.2010

Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická fyzika a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax.

01.07.2010

§ 65

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik

15.12.2015

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.

10.02.2018

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a).

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov.

01.07.2010

§ 66

01.07.2010

Výkon pracovných činností laboratórneho diagnostika

01.07.2010

(1) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

01.07.2010

(2) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

(3) Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

10.02.2018

(4) Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva laboratórny diagnostik, ktorý získal

10.02.2018

a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,

10.02.2018

b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a) a

10.02.2018

c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 67

01.07.2010

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik

10.02.2018

(1) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie, v laboratóriu patológie a súdneho lekárstva zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v laboratóriu hematológie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje

01.07.2010

a) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,

01.07.2010

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a

01.07.2010

c) najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(2) Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 1.

01.07.2010

TRETIA ČASŤ

01.07.2010

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

01.07.2010

§ 68

01.07.2010

Spôsoby ďalšieho vzdelávania

01.07.2010

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa

01.07.2010

a) špecializačné štúdium (§ 69 až 72),

01.07.2010

b) certifikačnú prípravu (§ 73),

01.07.2010

c) prípravu na výkon práce v zdravotníctve (§ 74),

01.07.2010

d) sústavné vzdelávanie (§ 75).

01.07.2010

Špecializačné štúdium

01.07.2010

§ 69

01.07.2010

(1) Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.

01.07.2010

(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť, ktorá v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická časť špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo trvá najmenej šesť mesiacov a uskutočňuje sa vo všeobecnej ambulancii a v nemocnici.

10.02.2018

(3) Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „školiteľ“). Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.

01.07.2010

(4) Počas špecializačného štúdia sa do záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“) potvrdzuje osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) príslušného špecializačného odboru.

01.07.2010

§ 70

01.07.201031.08.2018

(1) Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii17) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita“) a stavovskými organizáciami v zdravotníctve18) (ďalej len „komora“), ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

01.07.2010

(2) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti.

01.07.2010

(3) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie,20) držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia21) alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,22) podáva lekár samosprávneho kraja, sestra samosprávneho kraja23) alebo farmaceut samosprávneho kraja24) podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.

01.07.2013

(4) Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.

01.07.2010

(5) Ten, kto získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, predkladá so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1 aj rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.25)

01.07.2010

(6) Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia sa jednotlivé zdravotnícke povolania1) nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú pri zaraďovaní do špecializačného štúdia vzájomne nezastupiteľné.

01.07.2013

(7) Vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka zaradí do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

10.02.2018

(8) Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1 môže príslušná vzdelávacia ustanovizeň zmeniť na iný špecializačný odbor na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý k žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto podal žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia sa môže uskutočniť najviac jedenkrát.

01.07.2013

(9) Vzdelávacia ustanovizeň pri zmene zaradenia podľa odseku 8 zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého zdravotníckeho pracovníka pôvodne zaradila, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi minimálnymi štandardmi pre špecializačné študijné programy26) v príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena zaradenia uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.

01.07.2013

(10) Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom.6) Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, ustanovenia odsekov 8 a 9 platia rovnako.

01.07.2013

§ 71

01.07.2013

(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)

10.02.2018

(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,28) pracovného voľna bez náhrady mzdy29) a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.

10.02.2018

(3) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.

10.02.2018

(4) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

01.01.2016

§ 71a

01.01.2016

Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.

01.07.2010

§ 72

01.07.2010

(1) Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3.

01.07.2013

(2) Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času;30) pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpečila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

01.07.2013

(3) Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 2 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so špecializačným štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu diplomu o špecializácii,4) ktorý je rovnocenný s diplomom o špecializácii získaným v špecializačnom štúdiu uskutočnenom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

01.07.2010

§ 73

01.07.2010

Certifikačná príprava

01.07.2010

(1) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe6) sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia. Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.

01.07.2013

(2) Na zaradenie zdravotníckeho pracovníka do certifikačnej prípravy sa použije postup podľa § 70 ods. 1 až 4.

01.07.2013

(3) Pri zmene vzdelávacej ustanovizne počas certifikačnej prípravy sa použije postup podľa § 70 ods. 10 prvej vety.

01.07.2010

§ 74

01.07.2010

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

01.07.2010

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon odborných pracovných činností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke povolania podľa § 2 ods. 1 písm. b).

10.02.2018

(2) Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá šesť mesiacov a jej obsah určuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita“).

01.07.2010

(3) Do prípravy na výkon práce v zdravotníctve žiadateľov zaraďuje Slovenská zdravotnícka univerzita, ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

01.07.2010

(4) Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.32)

01.07.2010

§ 75

01.07.2010

Sústavné vzdelávanie

10.02.2018

(1) Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Prezenčná forma spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná forma nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

01.07.2010

(2) Organizátor sústavného vzdelávania vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje

01.07.2010

a) organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

b) miesto a deň konania vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

c) charakter vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

d) špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity podľa osobitného predpisu,33)

10.02.2018

e) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej aktivite, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej stavovskej organizácie v zdravotníctve,

01.07.2010

f) spôsob účasti podľa osobitného predpisu,33)

01.07.2010

g) podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky.

01.07.2010

(3) Organizátor sústavného vzdelávania na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu33) uloží na desať rokov v registratúrnom stredisku34)

01.07.2010

a) registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,

01.07.2010

b) hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax,

01.07.2010

c) výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil,

01.07.2010

d) prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,

01.07.2010

e) vzor potvrdenia podľa odseku 2.

01.07.2010

(4) Údaje podľa odseku 3 možno archivovať v písomnej alebo elektronickej forme.

01.07.2010

§ 76

01.07.2010

Doklady o ďalšom vzdelávaní

10.02.2018

(1) Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník, ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.

01.07.201031.08.2018

(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 70 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.

01.07.2013

(3) Do indexu sa zaznamenáva

01.07.2013

a) zaradenie, priebeh a ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

01.07.2013

b) zaradenie do špecializačného štúdia a zaradenie do certifikačnej prípravy,

10.02.2018

c) zmena špecializačného odboru,

01.07.2013

d) priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,

01.07.2013

e) prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy,

01.07.2013

f) vyradenie zo špecializačného štúdia a vyradenie z certifikačnej prípravy,

01.07.2013

g) ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,

01.07.2013

h) obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)

01.07.2013

(4) Záznamy do indexu vykonáva

01.07.2013

a) zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. a),

01.07.2013

b) vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. b), c), e), f) a g),

01.07.2013

c) školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. d),

01.07.2013

d) poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).

01.07.2013

(5) Do záznamníka sa zapisuje druh zdravotného výkonu, dátum poskytnutia zdravotného výkonu a počet zdravotných výkonov a iné odborné aktivity uskutočnené zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak sa zdravotné výkony uskutočnili v rozsahu uvedenom v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností. Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.


01.07.2010

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.07.2010

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.07.2010

§ 77

01.07.2010

Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak v § 79 ods. 3, 5 a 6 nie je ustanovené inak.

01.07.2010

§ 78

01.07.2010

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník

01.07.2010

a) absolvoval špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo

01.07.2010

b) vykonával odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu posledných piatich rokov pod vedením lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností.

01.07.2010

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia, ktorý sa začal do roku 1999.

01.07.2010

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

01.07.2013

b) úplného stredného odborného vzdelania na vojenskej strednej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo zdravotník, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

01.07.2010

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v spojenom magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré sa ukončilo do roku 2008,

01.07.2010

d) vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, starostlivosť o chorých – psychológia, starostlivosť o chorých – pedagogika alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a sestra môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov alebo

01.07.2010

e) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa začalo do roku 2003, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch uvedených v písmene a).

01.07.2010

(4) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.

01.07.2010

(5) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,

01.07.2010

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,

01.07.2010

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,

01.07.2010

d) vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo

01.07.2010

e) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(6) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rádiologický asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo

01.07.2010

b) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rádiologický laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(7) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2010

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

01.07.2010

b) vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo

01.07.2010

c) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, diétna sestra alebo rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru asistent hygienickej služby vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(8) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru zdravotnícky laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.

01.07.2010

(9) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na inej ako strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore chemický laborant, ktorý absolvoval prípravu na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom do 30. júna 2010 a vykonáva odbornú prax v príslušnom odbore.

01.07.2010

(10) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér sa považuje aj absolvovanie kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ak si doplnia požadovaný stupeň vzdelania podľa tohto nariadenia vlády do 30. júna 2014.

01.07.2010

(11) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár sa považuje aj absolvovanie dlhodobých kurzov v zdravotníckych zariadeniach do roku 1992 podľa osnov vydaných ministerstvom zdravotníctva.

01.07.2010

(12) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore

01.07.2010

a) učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1967 až 1977 alebo

01.07.2010

b) učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na Pedagogickej fakulte v Trnave Univerzity Komenského Bratislava a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1977 až 1993.

01.07.2010

(13) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeuticko-výchovný smer v rokoch 1972 až 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

01.07.2013

§ 78a

01.07.2013

(1) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie

01.07.2013

a) vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie špeciálnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch činností hygiena životného a pracovného prostredia, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyšetrovacie metódy v parazitológii podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

b) úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom na úsekoch činností hygienický dozor, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce, laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii alebo radiačná hygiena podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

c) vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe, inžinierskom študijnom programe alebo doktorskom študijnom programe v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo alebo vedecká výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

d) vysokoškolského magisterského vzdelania alebo inžinierskeho vzdelania v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo, výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena životných podmienok, hygiena pracovných podmienok, hygiena výživy alebo hygiena životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,

01.07.2013

e) vysokoškolského vzdelania v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch potravinárstvo – biochémia alebo biomedicínske inžinierstvo, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti.

01.07.2013

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2013

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2010

§ 79

01.07.2010

(1) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.07.2010

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(3) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore letecké lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(4) Získanie špecializácie I. stupňa a špecializácie II. stupňa v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár a farmaceut podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(5) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne zubné lekárstvo, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo v zdravotníckom povolaní zubný lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(6) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne lekárenstvo, ktorú získal farmaceut podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(7) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády v závislosti od pracovného zaradenia.

01.07.2010

(8) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch alebo v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(9) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sociálna služba podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore sociálna starostlivosť podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(10) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť alebo v špecializačnom odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť uvedená v diplome o špecializácii, ktorý získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(11) Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti uvedená vo vysvedčení o špecializácii, ktorý získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(12) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(13) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ktorú získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(14) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(15) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností na úseku práce v dialýze, ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(16) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj

01.07.2010

a) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná detská sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

01.07.2010

b) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná operačná sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále,

01.07.2010

c) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná psychiatrická sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo

01.07.2010

d) nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná sestra urgentnej medicíny podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť.

01.07.2010

(17) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa a stravovanie, ktorú získala diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(18) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o ženu, ktorú získala ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(19) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu vedúcich stravovacích prevádzok podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2010

(20) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická výživa, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(21) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant podľa tohto nariadenia.

01.07.2010

(22) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(23) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore metódy farmaceutického skúšania v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(24) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dispečing záchrannej služby, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(25) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiračných ochorení a fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

§ 79a

01.07.2013

(1) Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(2) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health sa považuje aj nadobudnutie vzdelania absolvovaním

01.07.2013

a) trojročného postgraduálneho štúdia odborník pre riadenie verejného zdravotníctva Master of Public Health na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny, Škole verejného zdravotníctva v Bratislave v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

01.07.2013

b) spoločného štúdia verejné zdravotníctvo Master of Public Health pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 a predpisov účinných do 31. decembra 2004.

01.07.2013

(3) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(4) Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

§ 80

01.07.2010

(1) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

(3) Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti kardiologické vyšetrovacie metódy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2010

§ 81

15.12.2015

(1) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(2) Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti môže vykonávať zubný lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 4 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(3) Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(4) Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(5) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať fyzioterapeut, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 18 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 18 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(6) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávat verejný zdravotník, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 21 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 21 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(7) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 5 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 24 ods. 5 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(8) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať asistent výživy, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 27 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 27 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(9) Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávat rádiologický technik, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 31 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 31 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(10) Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať zdravotnícky záchranár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 3 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(11) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať laboratórny diagnostik, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 66 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 66 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

01.07.2013

§ 81a

01.07.2013

Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, ak má

01.07.2013

a) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a

01.07.2013

b) najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2010

§ 82

01.07.2010

(1) Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax a nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon samostatnej zdravotníckej praxe do 31. decembra 2015.

01.07.2010

(2) Odborný zástupca, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon činnosti odborného zástupcu do 31. decembra 2015.

01.07.2010

§ 83

01.07.2010

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.

01.07.2010

(2) Doklad preukazujúci nadobudnutie odbornej praxe v cudzine vydaný podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 a predložený so žiadosťou o započítanie odbornej praxe na účely špecializačného štúdia do 30. júna 2010 sa považuje za doklad vydaný podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(3) Do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) a certifikačnej prípravy v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e) môže byť zaradený aj lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa v príslušnom špecializačnom odbore podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.

01.07.2013

83a

01.07.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

01.07.2013

(1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostáva zachovaná.

01.07.2013

(2) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.

01.07.2013

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubná inštrumentárka podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.

01.07.2013

(4) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(5) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(6) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(7) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(8) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej genetike podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(9) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(10) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(11) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(12) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.

01.07.2013

(13) Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

01.07.2013

(14) Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.

01.07.2013

(15) Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) môže vykonávať do 31. decembra 2020 zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.

15.12.2015

§ 83b

15.12.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015

15.12.2015

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.

15.12.2015

(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, zostáva zachovaná.

15.12.2015

(3) Odborný zástupca v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 13 ods. 2 písm. a), môže vykonávať činnosť odborného zástupcu do 31. decembra 2020.

15.12.2015

(4) Odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 12 ods. 4 písm. c) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.

10.02.2018

§ 83c

10.02.2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2018

10.02.2018

(1) Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 31. januára 2018 zostáva zachovaná.

10.02.2018

(2) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. januára 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2018.

10.02.2018

(3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant podľa predpisov účinných do 31. januára 2018.

10.02.2018

(4) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár podľa predpisov účinných do 31. januára 2018.

10.02.2018

(5) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zubný technik podľa predpisov účinných do 31. januára 2018.

10.02.2018

(6) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník vykonal na strednej zdravotníckej škole skúšky z predpísaných predmetov potrebných na preradenie do odboru zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej ambulancii.

10.02.2018

(7) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník má najmenej desaťročnú odbornú prax v laboratóriu zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

10.02.2018

(8) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(9) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(10) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(11) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pôrodná asistencia v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(12) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(13) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(14) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže alebo špecializačnom odbore výchova k zdraviu, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(15) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal lekár v špecializačnom odbore lekárska imunológia nad špecializačným odborom pediatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(16) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia I. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia II. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, alebo špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(17) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(18) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006 alebo do 30. júna 2010, a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia alebo v špecializačnom odbore andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 alebo do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(19) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore manažment a administrácia v oblasti zdravia podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v študijnom programe administrácia vo verejnom zdravotníctve, ktorého štúdium sa začalo najneskôr 1. septembra 2017.

10.02.2018

(20) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(21) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových bankách, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. januára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových zariadeniach podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(22) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti gynekologická sexuológia, certifikovanej pracovnej činnosti psychiatrická sexuológia alebo certifikovanej pracovnej činnosti andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.

10.02.2018

(23) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie certifikátu USG prsnej žľazy na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny.

10.02.2018

(24) Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe podľa § 12 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).

10.02.2018

(25) Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie podľa § 15 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností nadobudnutím vzdelania podľa § 11 ods. 1 písm. c), ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a vykonáva odborné pracovné činnosti pôrodnej asistencie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

10.02.2018

(26) Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).

10.02.2018

(27) Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa 13 ods. 3 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).

10.02.2018

(28) Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) spĺňa aj fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 5 písm. b) alebo c).

01.07.2010

§ 84

01.07.2010

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

01.07.2010

§ 85

01.07.2010

Zrušujú sa:

01.07.2010

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2006 Z. z.,

01.07.2010

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2007 Z. z.

01.07.2010

§ 86

01.07.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.


01.07.2010

Robert Fico v. r.


01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH

01.07.2010

A. lekár

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

01.07.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.07.2010

– VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO

01.07.2010

C. FARMACEUT

01.07.2010

– VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA

01.07.2010

D. SESTRA

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

01.07.2010

3. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

15.12.2015

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

15.12.2015

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

15.12.2015

2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

01.07.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA

01.07.2010

3. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT

01.07.2010

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.07.2010

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2010

1. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

01.07.2010

2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

10.02.2018

3. ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.07.2010

I. ASISTENT VÝŽIVY

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa

01.07.2010

2. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy

01.07.2010

J. DENTÁLNA HYGIENIČKA

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore dentálna hygiena

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička

01.07.2010

K. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika

01.07.2010

2. vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent

01.07.2010

L. ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť

10.02.2018

2. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

01.07.2010

M. ZUBNÝ TECHNIK

01.07.2010

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika

10.02.2018

2. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný technik

01.07.2010

N. TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky

01.07.2010

O. OPTOMETRISTA

01.07.2010

– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista

01.07.2010

P. FARMACEUTICKÝ LABORANT

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant

01.07.2010

Q. MASÉR

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných

01.07.2010

R. OČNÝ OPTIK

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore očný optik

01.07.2010

S. ORTOPEDICKÝ TECHNIK

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ortopedický technik

01.07.2010

T. ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

01.07.2010

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent

01.07.2013

U. ZUBNÝ ASISTENT

01.07.2013

– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent

01.07.2013

V. SANITÁR

01.07.2010

– stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore sanitár

01.07.2013

W. LOGOPÉD

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia

01.07.2013

X. PSYCHOLÓG

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia

01.07.2013

Y. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

01.07.2010

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika

01.07.2013

Z. FYZIK

01.07.2013

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

15.12.2015

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, v študijnom odbore informatika alebo v študijnom odbore elektronika

15.12.2015

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – informatika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia

01.07.2013

AA. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

01.07.2010

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

15.12.2015

a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

15.12.2015

b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

01.07.2010

01.09.2010

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

10.02.2018

ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKYH POVOLANIACH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, FYZIOTERAPEUT, VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, DENTÁLNA HYGIENIČKA, RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR, ZUBNÝ TECHNIK, OPTOMETRISTA A ASISTENT VÝŽIVY

01.09.2010

A. LEKÁR

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA ŠESŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ 5 500 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY.

01.09.2010

B) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. VO VEDÁCH, VO VEDNÝCH OBLASTIACH, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÁ MEDICÍNA A DOBRÉ OVLÁDANIE VEDECKÝCH METÓD VRÁTANE PRINCÍPOV MERANIA BIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ, HODNOTENIA VEDECKY ZISTENÝCH FAKTOV A ANALÝZ ÚDAJOV,

01.09.2010

2. O ŠTRUKTÚRE, FUNKCIÁCH A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB, O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVÍM A ŽIVOTNÝM A PRACOVNÝM PROSTREDÍM, PSYCHOSOCIÁLNYM PROSTREDÍM A SPÔSOBOM ŽIVOTA ČLOVEKA,

10.02.2018

3. Z KLINICKÝCH DISCIPLÍN A PRAKTÍK, KTORÉ POSKYTUJÚ UCELENÚ PREDSTAVU O MENTÁLNYCH CHOROBÁCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A O MEDICÍNE Z HĽADISKA PREVENCIE, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A HUMÁNNEJ REPRODUKCIE,

10.02.2018

4. v radiačnej ochrane zamerané na vznik, interakcie a základy detekcie ionizujúceho žiarenia, fyzikálne charakteristiky rádiologických zariadení používaných na diagnostiku a liečbu, základné princípy radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov pri práci so zdrojmi žiarenia, zabezpečenie radiačnej ochrany pacientov, odôvodnenie, optimalizáciu a diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia, osobitné požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany detí a tehotných žien a zamerané na mimoriadne situácie a nehody a

01.09.2010

KLINICKÁ PRAX V NEMOCNICI POD ODBORNÝM VEDENÍM.

01.09.2010

B. ZUBNÝ LEKÁR

01.01.2016

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V DOKTORSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA NAJMENEJ PÄŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ 5 000 HODÍN TEORETICKEJ A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z TOHO NAJMENEJ 1500 HODÍN PRIAMEJ KLINICKEJ PRÁCE V ÚSTNEJ DUTINE PRI OŠETROVANÍ PACIENTOV NA ZÍSKAVANIE KLINICKÝCH ZRUČNOSTÍ.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. ZÁKLADNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.1 CHÉMIA,

01.09.2010

1.2 FYZIKA,

01.09.2010

1.3 BIOLÓGIA,

01.09.2010

2. LEKÁRSKO-BIOLOGICKÉ A VŠEOBECNÉ LEKÁRSKE PREDMETY

01.09.2010

2.1 ANATÓMIA,

01.09.2010

2.2 EMBRYOLÓGIA,

01.09.2010

2.3 HISTOLÓGIA VRÁTANE CYTOLÓGIE,

01.09.2010

2.4 FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

2.5 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

2.6 PATOLOGICKÁ ANATÓMIA,

01.09.2010

2.7 VŠEOBECNÁ PATOLÓGIA,

01.09.2010

2.8 FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

2.9 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

2.10 HYGIENA,

01.09.2010

2.11 PREVENTÍVNA MEDICÍNA A EPIDEMIOLÓGIA,

01.09.2010

2.12 RÁDIOLÓGIA,

01.09.2010

2.13 FYZIOTERAPIA,

01.09.2010

2.14 VŠEOBECNÁ CHIRURGIA,

01.09.2010

2.15 VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO VRÁTANE PEDIATRIE,

01.09.2010

2.16 OTORINOLARYNGOLÓGIA,

01.09.2010

2.17 DERMATOVENEROLÓGIA,

01.09.2010

2.18 VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

2.19 PSYCHOPATOLÓGIA-NEUROPATOLÓGIA,

01.09.2010

2.20 ANESTEZIOLÓGIA,

10.02.2018

2.21. radiačná ochrana,

01.09.2010

3. PREDMETY PRIAMO SÚVISIACE SO ZUBNÝM LEKÁRSTVOM

01.09.2010

3.1 ORTODONCIA,

01.09.2010

3.2 DENTÁLNE MATERIÁLY A PRÍSTROJE,

01.09.2010

3.3 KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.4 PREVENTÍVNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.5 ANESTETIKÁ A SEDATÍVA V ZUBNOM LEKÁRSTVE,

01.09.2010

3.6 ŠPECIÁLNA CHIRURGIA (DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA, ZÁKLADY MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE),

01.09.2010

3.7 ŠPECIÁLNA PATOLÓGIA (OROFACIÁLNA PATOLÓGIA),

01.09.2010

3.8 KLINICKÁ PRAX,

01.09.2010

3.9 DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.10 ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA,

01.09.2010

3.11 PARADONTOLÓGIA,

01.09.2010

3.12 ZUBNÁ RÁDIOLÓGIA (RÁDIOLÓGIA OROFACIÁLNEJ OBLASTI),

01.09.2010

3.13 GNATOLÓGIA,

01.09.2010

3.14 ORGANIZÁCIA, ETIKA A LEGISLATÍVA V ODBORE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3.15 SOCIÁLNE ASPEKTY ZUBÁRSKEJ PRAXE

01.09.2010

3.16 NÁUKA O ZÁKLADNÝCH LABORATÓRNYCH POSTUPOCH PRI ZHOTOVOVANÍ PROTETICKÝCH PRÁC.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. Z VEDNÝCH OBLASTÍ, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO A DOBRÉ POROZUMENIE VEDECKÝM METÓDAM, VRÁTANE PRINCÍPOV MERANIA BIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ, VYHODNOCOVANIA VEDECKY PODLOŽENÝCH FAKTOV A ANALÝZ ÚDAJOV,

01.09.2010

2. O TELESNEJ KONŠTITÚCII, FYZIOLÓGII A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB A O VPLYVE PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A SPOLOČENSKÉHO PROSTREDIA NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TIETO FAKTORY OVPLYVŇUJÚ ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

3. O ŠTRUKTÚRE A FUNKCII ZDRAVÝCH ZUBOV A CHORÝCH ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV A O ICH VZŤAHU K CELKOVÉMU ZDRAVOTNÉMU STAVU A K TELESNÉMU BYTIU A SPOLOČENSKÉMU BYTIU PACIENTA,

01.09.2010

4. O KLINICKÝCH DISCIPLÍNACH A METÓDACH POSKYTUJÚCICH ZUBNÉMU LEKÁROVI SÚVISLÝ OBRAZ O ANOMÁLIÁCH, LÉZIÁCH A OCHORENIACH ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV A O PREVENTÍVNOM, DIAGNOSTICKOM A TERAPEUTICKOM ZUBNOM LEKÁRSTVE A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI POD ODBORNÝM DOHĽADOM. VZDELÁVANIE POSKYTNE VEDOMOSTI POTREBNÉ NA VYKONÁVANIE VŠETKÝCH ČINNOSTÍ ZAHŔŇAJÚCICH PREVENCIU, DIAGNOSTIKU A LIEČENIE ANOMÁLIÍ A OCHORENÍ ZUBOV, ÚSTNEJ DUTINY, ČEĽUSTÍ A OKOLITÝCH TKANÍV.

01.09.2010

C. FARMACEUT

01.01.2016

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PÄŤ ROKOV A ZAHŔŇA NAJMENEJ ŠTYRI ROKY TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY NA UNIVERZITE A NAJMENEJ ŠESŤ MESIACOV PRAXE VO VEREJNEJ LEKÁRNI ALEBO V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI POČAS TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY ALEBO PO JEJ SKONČENÍ.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV,

01.09.2010

2. FYZIKA,

01.09.2010

3. VŠEOBECNÁ A ANORGANICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

4. ORGANICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

5. ANALYTICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

6. FARMACEUTICKÁ CHÉMIA VRÁTANE ANALÝZY LIEKOV,

01.09.2010

7. VŠEOBECNÁ A APLIKOVANÁ BIOCHÉMIA (LEKÁRSKA),

01.09.2010

8. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA, LEKÁRSKA TERMINOLÓGIA,

01.09.2010

9. MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

10. FARMAKOLÓGIA A FARMAKOTERAPIA,

01.09.2010

11. FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA,

01.09.2010

12. TOXIKOLÓGIA,

01.09.2010

13. FARMAKOGNÓZIA,

01.09.2010

14. LEGISLATÍVA A PROFESIJNÁ ETIKA.

01.09.2010

C) ROVNOVÁHA MEDZI TEORETICKOU VÝUČBOU A PRAKTICKOU VÝUČBOU SA ZABEZPEČÍ V KAŽDOM PREDMETE.

01.09.2010

D) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

01.09.2010

1. O LIEČIVÁCH A POMOCNÝCH LÁTKACH POUŽÍVANÝCH PRI VÝROBE LIEKOV,

01.09.2010

2. Z FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE, FYZIKÁLNEHO, CHEMICKÉHO, BIOLOGICKÉHO A MIKROBIOLOGICKÉHO SKÚŠANIA LIEKOV,

01.09.2010

3. O METABOLIZME ENDOGÉNNYCH A EXOGÉNNYCH LÁTOK VRÁTANE LIEČIV, O ÚČINKOCH LIEČIV, O POUŽÍVANÍ LIEKOV A O PÔSOBENÍ TOXICKÝCH LÁTOK,

01.09.2010

4. UMOŽŇUJÚCE VYHODNOTIŤ VEDECKÉ ÚDAJE O LIEKOCH S CIEĽOM POSKYTOVAŤ NA ICH ZÁKLADE PRIMERANÉ INFORMÁCIE,

01.09.2010

5. O PRÁVNYCH A INÝCH POŽIADAVKÁCH SÚVISIACICH S VÝKONOM FARMACEUTICKÝCH ČINNOSTÍ.

01.09.2010

D. SESTRA

10.02.2018

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby a trvá najmenej tri roky v dennej forme štúdia a externej forme štúdia. Vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 OŠETROVATEĽSTVO

01.09.2010

1.1.1 POVAHA A ETIKA PROFESIE,

01.09.2010

1.1.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA,

01.09.2010

1.1.3 ZÁSADY OŠETROVATEĽSTVA VO VZŤAHU K

01.09.2010

1.1.3.1 VŠEOBECNEJ MEDICÍNE A K ŠPECIALIZOVANEJ MEDICÍNE,

01.09.2010

1.1.3.2 VŠEOBECNEJ CHIRURGII A K ŠPECIALIZOVANEJ CHIRURGII,

01.09.2010

1.1.3.3 STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A K PEDIATRII,

01.09.2010

1.1.3.4 STAROSTLIVOSTI O MATKU,

01.09.2010

1.1.3.5 DUŠEVNÉMU ZDRAVIU A K PSYCHIATRII,

01.09.2010

1.1.3.6 STAROSTLIVOSTI O STARÝCH A KU GERIATRII,

01.09.2010

1.2 ZÁKLADNÉ VEDNÉ DISCIPLÍNY

01.09.2010

1.2.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.3 BAKTERIOLÓGIA, VIROLÓGIA A PARAZITOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.4 BIOFYZIKA, BIOCHÉMIA A RÁDIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.5 DIETETIKA,

01.09.2010

1.2.6 HYGIENA,

01.09.2010

1.2.6.1 PREVENTÍVNA MEDICÍNA,

01.09.2010

1.2.6.2 ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA,

01.09.2010

1.2.7. FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

1.3 SOCIÁLNE VEDY

01.09.2010

1.3.1 SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.2 PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.3 ZÁKLADY ADMINISTRATÍVY,

01.09.2010

1.3.4 ZÁKLADY PEDAGOGIKY,

01.09.2010

1.3.5 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.3.6 PRÁVNE ASPEKTY OŠETROVATEĽSTVA,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

2.1 OŠETROVATEĽSTVO VO VZŤAHU K

01.09.2010

2.1.1 VŠEOBECNEJ MEDICÍNE A K ŠPECIALIZOVANEJ MEDICÍNE,

01.09.2010

2.1.2 VŠEOBECNEJ CHIRURGII A K ŠPECIALIZOVANEJ CHIRURGII,

01.09.2010

2.1.3 STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A K PEDIATRII,

01.09.2010

2.1.4 STAROSTLIVOSTI V MATERSTVE,

01.09.2010

2.1.5 MENTÁLNEMU ZDRAVIU A K PSYCHIATRII,

01.09.2010

2.1.6 STAROSTLIVOSTI O STARÝCH A KU GERIATRII,

01.09.2010

2.1.7 OŠETROVANIU V DOMÁCNOSTI,

01.09.2010

2.1.8 PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI A KU KOMUNITE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VEDECKÝCH ODBOROV, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÉ VŠEOBECNÉ OŠETROVATEĽSTVO VRÁTANE DOSTATOČNÉHO POCHOPENIA ŠTRUKTÚRY, FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ A SPRÁVANIA ZDRAVÉHO ČLOVEKA A CHORÉHO ČLOVEKA A VZŤAHOV MEDZI ZDRAVÍM ČLOVEKA A JEHO FYZICKÝM PROSTREDÍM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM,

01.09.2010

2. O POVAHE A ETIKE PROFESIE A O VŠEOBECNÝCH ZÁSADÁCH ZDRAVOTNÍCTVA A OŠETROVATEĽSTVA A OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI Z ČINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ODDELENIA PRIAMO POD ODBORNÝM DOHĽADOM SESTRY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH A KOMUNITÁCH S DOSTATOČNÝM POČTOM KVALIFIKOVANÉHO PERSONÁLU A PRIMERANÝM MATERIÁLNO-TECHNICKÝM VYBAVENÍM NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI PACIENTOM. ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ AJ VEDOMOSTI ZO VZDELÁVANIA SESTIER A SKÚSENOSTI Z PRÁCE SO SESTRAMI A ZO SPOLUPRÁCE S OSTATNÝMI ZDRAVOTNÍCKYMI PRACOVNÍKMI V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH V ZDRAVOTNÍCTVE.

01.09.2010

D) TEORETICKÁ VÝUČBA JE ČASŤ VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV, NA KTORÝCH ZÁKLADE ZÍSKAVAJÚ VEDOMOSTI A PROFESIJNÉ ZRUČNOSTI POTREBNÉ NA ORGANIZOVANIE, PLÁNOVANIE, POSKYTOVANIE A VYHODNOTENIE KOMPLEXNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI. VYKONÁVA SA VO VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNIACH ZAMERANÝCH NA PRÍPRAVU SESTIER A USKUTOČŇUJÚ JU NAJMÄ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI, KTORÍ SÚ ODBORNE SPÔSOBILÍ NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ SESTRA. TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S PRAKTICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI UVEDENÉ V PÍSMENE C) MOHLI ZÍSKAŤ ZODPOVEDAJÚCIM SPÔSOBOM.

01.09.2010

E) PRAKTICKÁ VÝUČBA JE ČASŤ VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV, NA KTOREJ ZÁKLADE ZÍSKAVAJÚ AKO ČLENOVIA TÍMU VEDOMOSTI PLÁNOVAŤ, POSKYTOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ POŽADOVANÚ OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ V PRIAMOM KONTAKTE SO ZDRAVÝM ALEBO S CHORÝM JEDINCOM ALEBO KOMUNITOU A UČIA SA VIESŤ TAKÝTO TÍM A ORGANIZOVAŤ OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY PRE JEDNOTLIVCOV A MALÉ SKUPINY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ALEBO PRE KOMUNITY. VÝUČBA SA USKUTOČŇUJE V NEMOCNICIACH A V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH A V KOMUNITE POD ODBORNÝM DOHĽADOM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÍ SÚ ODBORNE SPÔSOBILÍ NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ SESTRA. NA VYUČOVACOM PROCESE SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ AJ INÝ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL. ŽIACI A ŠTUDENTI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRÁCI PRÍSLUŠNÝCH ODDELENÍ, AK TIETO PRÁCE PRISPEJÚ K ICH ODBORNÉMU VZDELÁVANIU A UMOŽNIA IM, ABY SA NAUČILI PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ SÚVISIACU S OŠETROVATEĽSKOU STAROSTLIVOSŤOU. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA AJ POVINNÚ KLINICKÚ A LETNÚ PRÁZDNINOVÚ PRAX.

01.09.2010

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

01.01.2016

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z ktorej klinická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu.

01.01.2016

B) DENNÉ ŠTÚDIUM V TRVANÍ NAJMENEJ 18 MESIACOV, KTORÉ ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 000 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ PÔRODNÁ ASISTENTKA PODĽA PRÍLOHY Č. 2, KTORÁ NEBOLA PREDMETOM ROVNOCENNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY SESTIER ZODPOVEDNÝCH ZA VŠEOBECNÚ STAROSTLIVOSŤ, DO KTOREJ MÔŽE VSTÚPIŤ SESTRA, KTORÁ ZÍSKALA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE DRUHÉHO STUPŇA V MAGISTERSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO, VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE OŠETROVATEĽSTVO ALEBO VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA.

01.09.2010

C) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA A TECHNICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 VŠEOBECNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ZÁKLADY ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.2 ZÁKLADY PATOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.3 ZÁKLADY BAKTERIOLÓGIE, VIROLÓGIE A PARAZITOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.4 ZÁKLADY BIOFYZIKY, BIOCHÉMIE A RÁDIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.5 PEDIATRIA S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA NOVORODENCOV,

01.09.2010

1.1.6 HYGIENA, ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA, PREVENTÍVNA MEDICÍNA, VČASNÁ DIAGNOSTIKA CHORÔB,

01.09.2010

1.1.7 VÝŽIVA A DIETETIKA S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA ŽENY, NOVORODENCOV A DOJČATÁ,

01.09.2010

1.1.8 ZÁKLADY SOCIOLÓGIE A SOCIÁLNO-MEDICÍNSKE PROBLÉMY,

01.09.2010

1.1.9 ZÁKLADY FARMAKOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.10 PSYCHOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.11 ZÁSADY A METÓDY UČENIA,

01.09.2010

1.1.12 ZDRAVOTNÍCKA A SOCIÁLNA LEGISLATÍVA A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.1.13 PROFESIJNÁ ETIKA A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.1.14 VÝCHOVA K SEXUÁLNEMU ŽIVOTU A PLÁNOVANIE RODINY,

01.09.2010

1.1.15 PRÁVNA OCHRANA MATKY A DIEŤAŤA,

01.09.2010

2. PREDMETY ŠPECIFICKÉ PRE ČINNOSŤ PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

01.09.2010

2.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

2.2 EMBRYOLÓGIA A VÝVIN PLODU,

01.09.2010

2.3 TEHOTENSTVO, PÔROD A ŠESTONEDELIE,

01.09.2010

2.4 GYNEKOLOGICKÁ A PÔRODNÍCKA PATOLÓGIA,

01.09.2010

2.5 PORADENSTVO PRE TEHOTNÉ ŽENY A PRÍPRAVA NA RODIČOVSTVO VRÁTANE PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PÔROD,

01.09.2010

2.6 PRÍPRAVA NA PÔROD (VRÁTANE POZNATKOV O TECHNICKOM VYBAVENÍ V PÔRODNÍCTVE A O ICH POUŽITÍ),

01.09.2010

2.7 ANALGÉZIA, ANESTÉZIA A RESUSCITÁCIA,

01.09.2010

2.8 FYZIOLÓGIA A PATOLÓGIA NOVORODENCA,

01.09.2010

2.9 STAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA A DOHĽAD NAD NÍM,

01.09.2010

2.10 PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE FAKTORY,

01.09.2010

3. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

3.1 PORADENSTVO PRE TEHOTNÉ ŽENY VRÁTANE VYKONANIA NAJMENEJ 100 PRENATÁLNYCH VYŠETRENÍ,

01.09.2010

3.2 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O NAJMENEJ 40 TEHOTNÝCH ŽIEN, ODVEDENIE NAJMENEJ 40 PÔRODOV; AK TENTO POČET NEMOŽNO DOSIAHNUŤ VZHĽADOM NA NEDOSTATOK RODIACICH ŽIEN, MOŽNO HO ZNÍŽIŤ NA MINIMUM 30 PÔRODOV ZA PREDPOKLADU, ŽE ASISTUJE PRI ĎALŠÍCH 20 PÔRODOCH,

01.09.2010

3.3 ASISTENCIA PRI JEDNOM/DVOCH KLIEŠŤOVÝCH PÔRODOCH,

01.09.2010

3.4 SKÚSENOSTI S EPIZIOTÓMIOU A UVEDENIE DO PROBLEMATIKY ZOŠÍVANIA,

01.09.2010

3.5 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O 40 ŽIEN S RIZIKOVÝM TEHOTENSTVOM ALEBO PÔRODOM, ALEBO POPÔRODNOU STAROSTLIVOSŤOU,

01.09.2010

3.6 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE VYŠETRENÍ ASPOŇ O 100 ŠESTONEDIELOK A O ZDRAVÝCH NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.7 DOHĽAD A STAROSTLIVOSŤ O MATKY A NOVORODENCOV VRÁTANE NEDONOSENÝCH A PRENOSENÝCH NOVORODENCOV, NOVORODENCOV S NÍZKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU A CHORÝCH NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.8 STAROSTLIVOSŤ O PATOLOGICKÉ PRÍPADY NA ÚSEKU GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA A CHOROBY NOVORODENCOV,

01.09.2010

3.9 ÚVOD DO STAROSTLIVOSTI O BEŽNÉ PATOLOGICKÉ PRÍPADY V INTERNEJ MEDICÍNE A V CHIRURGII.

01.09.2010

D) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI PÔRODNÝCH ASISTENTIEK, NAJMÄ Z PÔRODNÍCTVA A Z GYNEKOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z PROFESIJNEJ ETIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV,

01.01.2016

3. O BIOLOGICKÝCH FUNKCIÁCH Z ANATÓMIE, FYZIOLÓGIE A FARMAKOLÓGIE NA ÚSEKU PÔRODNÍCTVA A NÁUKY O NOVORODENCOCH, AKO AJ VEDOMOSTI O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVOTNÝM STAVOM A FYZICKÝM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM ĽUDSKEJ BYTOSTI A O JEJ SPRÁVANÍ,

01.01.2016

4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúseností z práce so zdravotníckymi pracovníkmi,

01.01.2016

5. z klinickej praxe získanej v zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže samostatne v potrebnom rozsahu okrem patologických situácií riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a zabezpečiť starostlivosť po pôrode v zdravotníckych zariadeniach, zmierniť pôrodné bolesti, zabezpečiť starostlivosť po narodení a oživovať novorodenca pred príchodom lekára.

01.09.2010

E) TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S KLINICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA UVEDENÉ VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI NADOBÚDALI PRIMERANÝM SPÔSOBOM.

01.09.2010

F) PRAKTICKÁ VÝUČBA MÁ FORMU ODBORNE VEDENÉHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA V NEMOCNICIACH A V INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH POD DOHĽADOM UČITEĽOV – PÔRODNÝCH ASISTENTIEK A V SPOLUPRÁCI A S PODPOROU OSTATNÝCH PÔRODNÝCH ASISTENTIEK. POČAS VÝUČBY SA ŠTUDENTI ZÚČASTŇUJÚ NA ČINNOSTIACH NEMOCNIČNÉHO PRACOVISKA A OSVOJUJÚ SI POVINNOSTI, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S VÝKONOM ČINNOSTI PÔRODNEJ ASISTENTKY.

01.09.2010

F. FYZIOTERAPEUT

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE PRVÉHO STUPŇA V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA ALEBO VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 570 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 2 040 HODÍN A USKUTOČŇUJE SA V ODBORNÝCH UČEBNIACH, NA AMBULANTNÝCH PRACOVISKÁCH A LÔŽKOVÝCH PRACOVISKÁCH FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, NA JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH PRACOVISKÁCH NEMOCNÍC A V ŠPECIALIZOVANÝCH REHABILITAČNÝCH ZARIADENIACH A ÚSTAVOCH. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA AJ POVINNÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ DESAŤ TÝŽDŇOV V ZARIADENIACH PREVENTÍVNEJ A LIEČEBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE FYZIOTERAPIA SA USKUTOČŇUJE POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ FYZIOTERAPEUT. VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT SA USKUTOČŇUJE POD DOHĽADOM PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ FYZIOTERAPEUT.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.3 PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.4 VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.5 ORTOPÉDIA A PROTETIKA,

01.09.2010

1.1.6 CHIRURGIA A ÚRAZOVÁ CHIRURGIA,

01.09.2010

1.1.7 GERIATRIA,

01.09.2010

1.1.8 NEUROLÓGIA,

01.09.2010

1.1.9 PEDIATRIA,

01.09.2010

1.1.10 GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO,

01.09.2010

1.1.11 FARMAKOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.12 OŠETROVATEĽSTVO,

01.09.2010

1.1.13 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.1.14 ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.1.15 NÁUKA O VÝŽIVE,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PROFESIJNÁ ETIKA,

01.09.2010

1.2.3 KOMUNIKÁCIA VO FYZIOTERAPII,

01.09.2010

1.2.4 PRÁVO A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY VÝSKUMU VO FYZIOTERAPII,

01.09.2010

1.2.6 KONDIČNÁ PRÍPRAVA,

01.09.2010

1.3 FYZIOTERAPEUTICKÉ PREDMETY

01.09.2010

1.3.1 KINEZIOLÓGIA A PATOKINEZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.2 FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA LOKOMOČNÉHO SYSTÉMU,

01.09.2010

1.3.3 METÓDY KINEZIOTERAPIE,

01.09.2010

1.3.4 ELEKTROFOTOTERAPIA,

01.09.2010

1.3.5 BALNEO-, KLIMATO-, HYDRO- A TERMOTERAPIA,

01.09.2010

1.3.6 MASÁŽE,

01.09.2010

1.3.7 REKONDIČNO-RELAXAČNÉ CVIČENIA,

01.09.2010

1.3.8 KINEZIOTERAPIA V KLINICKÝCH ODBOROCH,

01.09.2010

2. KLINICKÁ VÝUČBA, FYZIOTERAPEUTICKÁ PRAX VYKONÁVANÁ POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 FYZIOTERAPIA NA JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH ODBOROCH – NEUROLÓGIA, ORTOPÉDIA, CHIRURGIA, ÚRAZOVÁ CHIRURGIA, VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO, GERIATRIA, PEDIATRIA, ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH,

01.09.2010

2.2 FYZIOTERAPIA NA PRACOVISKÁCH FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, ŠPECIALIZOVANÉ REHABILITAČNÉ A KÚPEĽNÉ ZARIADENIA.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VEDECKÝCH ODBOROV, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÁ FYZIOTERAPIA A DOBRÉ POCHOPENIE ŠTRUKTÚRY FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ A SPRÁVANIA ZDRAVÉHO ČLOVEKA A CHORÉHO ČLOVEKA A VZŤAHOV MEDZI NIMI,

01.09.2010

2. O TELESNEJ KONŠTITÚCII, FYZIOLÓGII A SPRÁVANÍ ZDRAVÝCH OSÔB A CHORÝCH OSÔB A O VPLYVE PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A SPOLOČENSKÉHO PROSTREDIA NA ZDRAVOTNÝ STAV ČLOVEKA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TIETO FAKTORY OVPLYVŇUJÚ FYZIOTERAPIU,

01.09.2010

3. O KLINICKÝCH DISCIPLÍNACH A METÓDACH POSKYTUJÚCICH FYZIOTERAPEUTOVI OBRAZ O LÉZIÁCH A OCHORENIACH V JEDNOTLIVÝCH KLINICKÝCH ODBOROCH A O PREVENTÍVNOM PROCESE, DIAGNOSTICKOM PROCESE A TERAPEUTICKOM PROCESE A

01.09.2010

KLINICKÁ PRAX V NEMOCNICI, ŠPECIALIZOVANÝCH REHABILITAČNÝCH ZARIADENIACH A ÚSTAVOCH POD ODBORNÝM DOHĽADOM.

01.09.2010

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 2 950 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY. Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 1 504 HODÍN POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S PRÍSLUŠNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA PRACOVISKU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.3 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.1.4 ZÁKLADY JEDNOTLIVÝCH MEDICÍNSKYCH ODBOROV,

01.09.2010

1.1.5 BIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.6 BIOFYZIKA,

01.09.2010

1.1.7 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.2 ZÁKLADY ETIKY,

01.09.2010

1.2.3 PRÁVO A LEGISLATÍVA V ZDRAVOTNÍCTVE,

01.09.2010

1.2.4 ZÁKLADY EKONOMIKY,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY MANAŽMENTU,

01.09.2010

1.2.6 APLIKOVANÝ VÝSKUM,

01.09.2010

1.2.7 ZÁKLADY INFORMATIKY A PC ZRUČNOSTÍ,

01.09.2010

1.2.8 CUDZÍ JAZYK,

01.09.2010

1.3. ŠPECIFICKÉ PREDMETY PRE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

01.09.2010

1.3.1 ZÁKLADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA,

01.09.2010

1.3.2 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.3 EPIDEMIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.4 ZÁKLADY PREVENCIE,

01.09.2010

1.3.5 ZÁKLADY HYGIENY,

01.09.2010

1.3.6 ZÁKLADY ZDRAVOTNEJ POLITIKY,

01.09.2010

1.3.7 ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA,

01.09.2010

1.3.8 ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE,

01.09.2010

1.3.9 OCHRANA ZDRAVIA,

01.09.2010

1.3.10 ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR,

01.09.2010

1.3.11 ZDRAVIE PRI PRÁCI,

01.09.2010

1.3.12 OBJEKTIVIZÁCIA FAKTOROV ŽIVOTNÉHO A PRACOVNÉHO PROSTREDIA,

01.09.2010

1.3.13 PODPORA A VÝCHOVA K ZDRAVIU,

01.09.2010

1.3.14 DEMOGRAFIA,

01.09.2010

1.3.15 SOCIÁLNE DETERMINANTY ZDRAVIA,

01.09.2010

1.3.16 HUMÁNNA EKOLÓGIA,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKÁ MIKROBIOLÓGIE,

01.09.2010

2.2 PRACOVISKÁ EPIDEMIOLÓGIE,

01.09.2010

2.3 PRACOVISKÁ PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA,

01.09.2010

2.4 PRACOVISKÁ PORADNÍ ZDRAVIA,

01.09.2010

2.5 VYBRANÉ PRACOVISKÁ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ,

01.09.2010

2.6 EXKURZIE DO PODNIKOV,

01.09.2010

2.7 HYGIENICKÉ LABORATÓRIA ZAMERANÉ NA HYGIENU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, EXKURZIE DO HYDROMETEOROLOGICKÝCH ÚSTAVOV, ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD, SKLÁDOK TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A PODOBNE,

01.09.2010

2.8 ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍKA, NAJMÄ Z EPIDEMIOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z ENVIRONMENTÁLNEHO ZDRAVIA,

01.09.2010

3. Z PROFESIJNEJ ETIKY, KOMUNIKÁCIE, EKONOMIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV A

01.09.2010

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI ZÍSKANÉ NA ÚRADOCH VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A POD ODBORNÝM DOHĽADOM VEREJNÝCH ZDRAVOTNÍKOV A OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

01.09.2010

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 300 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY, Z ČOHO PRAKTICKÁ VÝUČBA JE NAJMENEJ 1 650 HODÍN POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S PRÍSLUŠNOU ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA PRACOVISKU ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.3 PRVÁ POMOC,

01.09.2010

1.2.4 HEMATOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.5 MIKROBIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.6 NUKLEÁRNA MEDICÍNA,

01.09.2010

1.2.7 GENETIKA,

01.09.2010

1.2.8 TOXIKOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.9 BIOFYZIKA,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.2 ZÁKLADY ETIKY,

01.09.2010

1.2.3 PRÁVO A LEGISLATÍVA V ZDRAVOTNÍCTVE,

01.09.2010

1.2.3 ZÁKLADY EKONOMIKY,

01.09.2010

1.2.4 APLIKOVANÝ VÝSKUM,

01.09.2010

1.2.5 LATINSKÝ JAZYK,

01.09.2010

1.3 ŠPECIFICKÉ PREDMETY PRE LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY

01.09.2010

1.3.1 LABORATÓRNA TECHNIKA,

01.09.2010

1.3.2 ANALYTICKÁ CHÉMIA,

01.09.2010

1.3.3 BIOCHÉMIA,

01.09.2010

1.3.4 VYŠETROVACIE METÓDY V BIOCHÉMII,

01.09.2010

1.3.5 VYŠETROVACIE METÓDY V MIKROBIOLÓGII,

01.09.2010

1.3.6 VYŠETROVACIE METÓDY V HEMATOLÓGII A TRANSFÚZIOLÓGII,

01.09.2010

1.3.7 VYŠETROVACIE METÓDY V HISTOPATOLÓGII,

01.09.2010

1.3.8 VYŠETROVACIE METÓDY V IMUNOLÓGII A GENETIKE,

01.09.2010

1.3.9 VYŠETROVACIE METÓDY V KLINICKEJ CYTOLÓGII,

01.09.2010

1.3.10 VYŠETROVACIE METÓDY V TOXIKOLÓGII,

01.09.2010

1.3.11 ZÁKLADY HYGIENY,

01.09.2010

1.3.12 ZÁKLADY MANAŽMENTU,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKO KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE,

01.09.2010

2.2 PRACOVISKO HISTOLÓGIE A HISTOLOGICKEJ TECHNIKY,

01.09.2010

2.3 PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE,

01.09.2010

2.4 PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE,

01.09.2010

2.5 PRACOVISKO KLINICKEJ CYTOLÓGIE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z ANATÓMIE, FYZIOLÓGIE A PATOLÓGIE ČLOVEKA, KTORÉ UMOŽŇUJÚ POCHOPIŤ STAVBU, FUNKCIU, VÝVOJ ORGANIZMU A CHOROBNÝCH PROCESOV V ORGANIZME,

01.09.2010

2. O PRAVIDLÁCH SPRÁVNEHO ODBERU, EVIDENCIE, PRÍJMU, SPRACOVANIA, UCHOVANIA A LIKVIDÁCIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU RÔZNEHO DRUHU,

01.09.2010

3. O PRINCÍPOCH JEDNOTLIVÝCH LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ,

01.09.2010

4. O POSTUPE LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ PODĽA ŠTANDARDNÝCH ANALYTICKÝCH METÓD A O FYZIOLOGICKÝCH HODNOTÁCH STANOVENÝCH PARAMETROV A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI V SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽKÁCH POD ODBORNÝM DOHĽADOM ZDRAVOTNÍCKYCH LABORANTOV ALEBO LEKÁROV ODBORNE SPÔSOBILÝCH NA VÝKON ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V PRÍSLUŠNOM ŠPECIALIZAČNOM ODBORE.

01.09.2010

I. DENTÁLNA HYGIENIČKA

01.09.2010

A) VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME V ŠTUDIJNOM ODBORE DENTÁLNA HYGIENA TRVÁ V DENNEJ FORME ŠTÚDIA TRI ROKY A ZAHŔŇA NAJMENEJ 3 500 HODÍN TEORETICKEJ VÝUČBY A PRAKTICKEJ VÝUČBY. PRAKTICKÁ VÝUČBA JE V ROZSAHU NAJMENEJ 2 040 HODÍN VÝUČBY POD DOHĽADOM VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ DENTÁLNA HYGIENIČKA V SPOLUPRÁCI SO ZUBNÝM LEKÁROM. ŠTÚDIUM ZAHŔŇA POVINNÚ SÚVISLÚ KLINICKÚ PRAX V ROZSAHU NAJMENEJ ŠTYRI TÝŽDNE NA KLINIKE DENTÁLNEJ HYGIENY, NA ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVISKÁCH DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE.

01.09.2010

B) MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH VZDELÁVANIA:

01.09.2010

1. TEORETICKÁ VÝUČBA

01.09.2010

1.1 MEDICÍNSKE PREDMETY

01.09.2010

1.1.1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA HLAVY,

01.09.2010

1.1.2 PATOLÓGIA ORGÁNOV DUTINY ÚSTNEJ,

01.09.2010

1.1.3 ZÁKLADY BIOFYZIKY BIOCHÉMIE A RÁDIOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.4 MIKROBIOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA A HYGIENA,

01.09.2010

1.1.5 PREVENTÍVNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO,

01.09.2010

1.1.6 ZÁKLADY FARMAKOLÓGIE,

01.09.2010

1.1.7 PROPEDEUTIKA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA,

01.09.2010

1.1.8 VÝŽIVA SO ZRETEĽOM NA ÚSTNE ZDRAVIE,

01.09.2010

1.2 HUMANITNÉ PREDMETY

01.09.2010

1.2.1 PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A SOCIOLÓGIA,

01.09.2010

1.2.2 PROFESIJNÁ ETIKA,

01.09.2010

1.2.3 PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA,

01.09.2010

1.2.4 PRÁVO A LEGISLATÍVA,

01.09.2010

1.2.5 ZÁKLADY VÝSKUMU,

01.09.2010

1.2.6 ERGONÓMIA PRÁCE,

01.09.2010

1.3 ŠPECIFICKÉ PREDMETY DENTÁLNEJ HYGIENY

01.09.2010

1.3.1 MORFOLÓGIA ZUBOV,

01.09.2010

1.3.2 EMBRYOLÓGIA ZUBOV,

01.09.2010

1.3.3 DENTÁLNA HYGIENA,

01.09.2010

1.3.4 PATOFYZIOLÓGIA A KLINIKA CHORÔB SO ZAMERANÍM NA ÚSTNU DUTINU,

01.09.2010

1.3.5 DENTÁLNE MATERIÁLY,

01.09.2010

1.3.6 PARODONTOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.7 STOMATOLOGICKÉ INŠTRUMENTÁRIUM,

01.09.2010

1.3.8 KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO, RÁDIOLÓGIA V DENTÁLNEJ HYGIENE, ZUBNÁ PROTETIKA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA, DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO, DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA,

01.09.2010

1.3.9 ALGEZIOLÓGIA A ANESTÉZIOLÓGIA,

01.09.2010

1.3.10 VÝCHOVA K ÚSTNEJ HYGIENE,

01.09.2010

2. PRAKTICKÁ VÝUČBA POD ODBORNÝM DOHĽADOM

01.09.2010

2.1 PRACOVISKO DENTÁLNEJ HYGIENY, ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKÁ DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE.

01.09.2010

C) ŠTÚDIOM SA ZÍSKAVAJÚ PRIMERANÉ VEDOMOSTI

01.09.2010

1. Z VIED, NA KTORÝCH SÚ ZALOŽENÉ ČINNOSTI DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK, NAJMÄ Z DENTÁLNEJ HYGIENY, PREVENTÍVNEHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE,

01.09.2010

2. Z PROFESIJNEJ ETIKY A PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV,

01.09.2010

3. O BIOLOGICKÝCH FUNKCIÁCH Z ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE CHRUPU A PARODONTU, AKO AJ VEDOMOSTI O VZŤAHOCH MEDZI ZDRAVOTNÝM STAVOM A FYZICKÝM PROSTREDÍM A SOCIÁLNYM PROSTREDÍM ĽUDSKEJ BYTOSTI A O JEJ SPRÁVANÍ,

01.09.2010

4. O VZDELÁVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A SKÚSENOSTI Z PRÁCE S TAKÝMITO PRACOVNÍKMI A

01.09.2010

KLINICKÉ SKÚSENOSTI V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH POD DOHĽADOM DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK ALEBO ZUBNÝCH LEKÁROV.

01.09.2010

D) TEORETICKÁ VÝUČBA MUSÍ BYŤ VYVÁŽENÁ A KOORDINOVANÁ S KLINICKOU VÝUČBOU TAK, ABY SA UVEDENÉ VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI NADOBÚDALI PRIMERANÝM SPÔSOBOM.

01.09.2010

E) PRAKTICKÁ VÝUČBA MÁ FORMU ODBORNE VEDENÉHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA NA KLINIKE DENTÁLNEJ HYGIENY, NA ŠPECIALIZOVANÝCH PRACOVISKÁCH DETSKÉHO ZUBNÉHO LEKÁRSTVA A PARODONTOLÓGIE POD ODBORNÝM DOHĽADOM UČITEĽOV – ZUBNÝCH LEKÁROV A DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK.

01.09.2010

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 140 hodín. Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na rádiologických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 topografická anatómia,

01.09.2010

1.1.3 patológia,

01.09.2010

1.1.4 mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.5 preventívne lekárstvo,

01.09.2010

1.1.6 farmakológia,

01.09.2010

1.1.7 vnútorné lekárstvo,

01.09.2010

1.1.8 chirurgia,

01.09.2010

1.1.9 prvá pomoc,

01.09.2010

1.1.10 klinická onkológia,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 psychológia, pedagogika a sociológia,

01.09.2010

1.2.2 profesijná etika,

01.09.2010

1.2.3 profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.4 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.5 základy výskumu,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety rádiologickej techniky

01.09.2010

1.3.1 rádiologická fyzika,

01.09.2010

1.3.2 rádiológia,

01.09.2010

1.3.3 rádiobiológia,

01.09.2010

1.3.4 základy ošetrovateľstva,

01.09.2010

1.3.5 radiačná onkológia,

01.09.2010

1.3.6 nukleárna medicína,

01.09.2010

1.3.7 ochrana pred ionizujúcim žiarením,

01.09.2010

2. praktická výučba vykonávaná pod odborným dohľadom v zdravotníckych zariadeniach na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, radiačnej onkológie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti rádiologického asistenta, najmä z topografickej anatómie a patológie, ionizujúceho žiarenia, klinickej onkológie a nukleárnej medicíny,

01.09.2010

2. z profesijnej etiky, psychológie, komunikácie a príslušných právnych predpisov,

01.09.2010

3. o základných skupinách chorôb a stavov postihnutia, o príčinách ich vzniku, o možnosti diagnostikovania a liečenia a

01.09.2010

klinická prax v zdravotníckom zariadení na pracoviskách rádiológie, nukleárnej medicíny, rádioterapie, počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie.

01.09.2010

K. zdravotnícky záchranár

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 370 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 850 hodín a uskutočňuje sa pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár v spolupráci s lekármi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Štúdium zahŕňa súvislú odbornú prax štyri týždne a výcvikové kurzy zamerané na problematiku záchrany v špecifických podmienkach (horská záchranná služba, vodná záchranná služba, letecká záchranná služba a hasičská záchranná služba).

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 patofyziológia,

01.09.2010

1.1.3 základy biofyziky, biochémie a rádiológie,

01.09.2010

1.1.4 mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.5 epidemiológia a hygiena,

01.09.2010

1.1.6 farmakológia a toxikológia,

01.09.2010

1.1.7 klinická propedeutika,

01.09.2010

1.1.8 ošetrovateľské techniky,

01.09.2010

1.1.9 latinský jazyk,

01.09.2010

1.1.10 vnútorné lekárstvo,

01.09.2010

1.1.11 chirurgia a úrazová chirurgia,

01.09.2010

1.1.12 gynekológia a pôrodníctvo,

01.09.2010

1.1.13 pediatria,

01.09.2010

1.1.14 neurológia,

01.09.2010

1.1.15 psychiatria,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 aplikovaná psychológia, pedagogika a sociológia,

01.09.2010

1.2.2 profesijná etika,

01.09.2010

1.2.3 profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.4 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.5 základy výskumu,

01.09.2010

1.2.6 kondičná príprava,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety urgentnej zdravotnej starostlivosti

01.09.2010

1.3.1 urgentná medicína,

01.09.2010

1.3.2 prvá pomoc,

01.09.2010

1.3.3 urgentná zdravotná starostlivosť,

01.09.2010

1.3.4 základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti,

01.09.2010

1.3.5 základy kartografie a topografie,

01.09.2010

1.3.6 zdravotnícky a krízový manažment,

10.02.2018

1.3.7 radiačná ochrana, radiačná udalosť, radiačná nehoda a radiačná havária,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom

01.09.2010

2.1 v ústavnom zdravotníckom zariadení na pracoviskách chirurgie, vnútorného lekárstva, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotky intenzívnej starostlivosti a urgentného príjmu,

01.09.2010

2.2 na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2010

2.3 v záchrannej zdravotnej službe,

01.09.2010

2.4 v ostatných zložkách integrovaného záchranného systému formou exkurzie.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára, najmä z urgentnej medicíny,

01.09.2010

2. z profesijnej etiky, komunikácie a príslušných právnych predpisov a

01.09.2010

klinické skúsenosti v zdravotníckom zariadení v jednotlivých klinických odboroch pod odborným dohľadom sestier a lekárov, praktické skúsenosti zo záchrannej zdravotnej služby pod odborným dohľadom zdravotníckych záchranárov a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

01.09.2010

L. zubný technik

01.09.2010

a) Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zubná technika trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností zubného technika. Štúdium zahŕňa aj povinnú súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na pracovisku zubnej techniky.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 medicínske predmety

01.09.2010

1.1.1 anatómia a fyziológia,

01.09.2010

1.1.2 patológia,

01.09.2010

1.1.3 hygiena, epidemiológia a mikrobiológia,

01.09.2010

1.1.4 prvá pomoc,

01.09.2010

1.2 humanitné predmety

01.09.2010

1.2.1 psychológia a profesijná komunikácia,

01.09.2010

1.2.2 latinský jazyk,

01.09.2010

1.2.3 cudzí jazyk,

01.09.2010

1.2.4 základy ekonomiky,

01.09.2010

1.2.5 základy manažmentu,

01.09.2010

1.2.6 právo a legislatíva,

01.09.2010

1.2.7 aplikovaný výskum,

01.09.2010

1.3 špecifické predmety pre zubnú techniku

01.09.2010

1.3.1 zubná protetika,

01.09.2010

1.3.1.1 fixné náhrady,

01.09.2010

1.3.1.2 snímateľné náhrady,

01.09.2010

1.3.1.3 čeľustná ortopédia,

01.09.2010

1.3.1.4 implantológia,

01.09.2010

1.3.2 parodontológia,

01.09.2010

1.3.3 dentálna hygiena,

01.09.2010

1.3.4 technológia,

01.09.2010

1.3.4.1 prístroje a nástroje v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.2 materiály v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.3 spracovanie materiálov v zubnej technike,

01.09.2010

1.3.4.4 predprotetická chirurgia a implantológia,

01.09.2010

1.3.5 stomatológia,

01.09.2010

1.3.6 kreslenie a modelovanie,

01.09.2010

1.3.6.1 morfológia zubov,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom na pracovisku zubnej techniky

01.09.2010

2.1 cvičenia z kreslenia a modelovania,

01.09.2010

2.2 zhotovovanie zubných náhrad.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti zubného technika, najmä z materiálov v zubnej technike, technológie spracovania materiálov, prístrojov a nástrojov v zubnej technike,

01.09.2010

2. z profesijnej komunikácie, ekonomiky a príslušných právnych predpisov,

01.09.2010

3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie chrupu a parodontu, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,

01.09.2010

4. o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takýmito pracovníkmi a

01.09.2010

praktické skúsenosti na pracoviskách zubnej techniky pod odborným dohľadom zubných technikov.

01.09.2010

M. optometrista

01.09.2010

a) Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 400 hodín výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 750 hodín. Štúdium zahŕňa aj súvislú odbornú prax najmenej štyri týždne na pracovisku očnej optiky.

01.09.2010

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

01.09.2010

1. teoretická výučba

01.09.2010

1.1 optometria

01.09.2010

1.1.1 povaha a etika profesie,

01.09.2010

1.1.2 opticko-fyzikálna podstata optometrie,

01.09.2010

1.1.3 princíp a funkcia vyšetrovacích prístrojov v optometrii a oftalmológii

01.09.2010

1.1.4 optometria vo vzťahu k

01.09.2010

1.1.4.1 starostlivosti o zrak a videnie,

01.09.2010

1.1.4.2 všeobecnej medicíne a k oftalmológii,

01.09.2010

1.1.4.3 kontaktológii,

01.09.2010

1.2 základné vedné disciplíny

01.09.2010

1.2.1 anatómia a fyziológia hlavy,

01.09.2010

1.2.2 patológia oka a adnex,

01.09.2010

1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,

01.09.2010

1.2.4 biofyzika a biochémia procesu videnia,

01.09.2010

1.2.5 hygiena zraku,

01.09.2010

1.2.6 zdravotná výchova,

01.09.2010

1.3 sociálne vedy

01.09.2010

1.3.1 sociológia,

01.09.2010

1.3.2 psychológia,

01.09.2010

1.3.3 zásady manažmentu,

01.09.2010

1.3.4 zásady pedagogiky,

01.09.2010

1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,

01.09.2010

1.3.6 právne aspekty optometrie a oftalmológie,

01.09.2010

2. praktická výučba pod odborným dohľadom optometristu v očnej optike alebo lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore oftalmológia na oftalmologickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia alebo v očnej ambulancii.

01.09.2010

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

01.09.2010

1. z vedeckých odborov, na ktorých je založená oftalmológia a optometria vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií emetropického oka a oka s refrakčnou chybou a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,

01.09.2010

2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a optometrie a

01.09.2010

praktické skúsenosti zo starostlivosti o zrak a kvalitu videnia v kontakte s emetropom alebo jedincov s refrakčnou chybou.

10.02.2018

N. ASISTENT VÝŽIVY

10.02.2018

a) Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej
4 500 hodín výučby, z ktorej praktická výučba predstavuje najmenej 1 700 hodín, uskutočňuje sa v odborných učebniach, na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania, pracoviskách ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pracoviskách ústavnej zdravotnej starostlivosti, v kúpeľných zariadeniach, poradniach zdravia zameraných na riešenie nadváhy a obezity a v zariadeniach spoločného stravovania. Štúdium zahŕňa aj súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyroch týždňov na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania.

10.02.2018

b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:

10.02.2018

1. teoretická výučba

10.02.2018

1.1 medicínske predmety

10.02.2018

1.1.1 anatómia a fyziológia,

10.02.2018

1.1.2 biológia,

10.02.2018

1.1.3 patológia a patologická fyziológia,

10.02.2018

1.1.4 farmakológia,

10.02.2018

1.1.5 hygiena a epidemiológia,

10.02.2018

1.1.6 chirurgia,

10.02.2018

1.1.7 mikrobiológia,

10.02.2018

1.1.8 onkológia,

10.02.2018

1.1.9 pediatria,

10.02.2018

1.1.10 preventívne lekárstvo,

10.02.2018

1.1.11 organizácia zdravotníctva,

10.02.2018

1.1.12 prvá pomoc,

10.02.2018

1.1.13 vnútorné lekárstvo,

10.02.2018

1.1.14 gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, psychiatria, geriatria, imunológia a alergológia a iné klinické odbory,

10.02.2018

1.2 humanitné predmety

10.02.2018

1.2.1 základy ošetrovateľstva,

10.02.2018

1.2.2 pedagogika a výchova k zdraviu,

10.02.2018

1.2.3 profesijná komunikácia,

10.02.2018

1.2.4 profesijná etika,

10.02.2018

1.2.5 zdravotnícke právo,

10.02.2018

1.2.6 sociológia,

10.02.2018

1.2.7 všeobecná a vývojová psychológia,

10.02.2018

1.2.8 základy výskumu,

10.02.2018

1.2.9 informačné systémy v zdravotníctve,

10.02.2018

1.2.10 cudzí jazyk,

10.02.2018

1.2.11 latinský jazyk,

10.02.2018

1.3 špecifické predmety fyziologickej a klinickej výživy

10.02.2018

1.3.1 chémia – medicínska a potravinárska,

10.02.2018

1.3.2 biochémia a metabolizmus,

10.02.2018

1.3.3 ekonomika stravovacej prevádzky,

10.02.2018

1.3.4 epidemiológia výživy,

10.02.2018

1.3.5 fyziologická výživa,

10.02.2018

1.3.6 hygiena potravín a výživy,

10.02.2018

1.3.7 nutričná propedeutika,

10.02.2018

1.3.8 nutričné poradenstvo,

10.02.2018

1.3.9 klinická výživa,

10.02.2018

1.2.10 dietetika

10.02.2018

1.3.11 kulinárska technológia,

10.02.2018

1.3.12 základy zdravotníckeho manažmentu,

10.02.2018

1.3.13 technológia prípravy pokrmov,

10.02.2018

2. praktická výučba a odborná klinická výučba pod odborným dohľadom

10.02.2018

2.1 nutričná terapia v klinických odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, onkológia, geriatria, pediatria a gynekológia a pôrodníctvo,

10.02.2018

2.2 nutričná terapia na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania a v kúpeľných zariadeniach,

10.02.2018

2.3 odborná prax v zariadeniach spoločného stravovania a poradniach zdravia.

10.02.2018

c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti

10.02.2018

1. z vied, na ktorých je založená fyziologická výživa a dietetika vrátane dostatočného pochopenia výživových dávok pre obyvateľstvo jednotlivých vekových skupín v rámci jednotlivých ochorení populácie,

10.02.2018

2. zo zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo jednotlivých vekových skupín, dietetiky, dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe v zariadení spoločného stravovania a hygienicko-epidemiologického režimu vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,

10.02.2018

3. z určovania technologických postupov a kontroly pri príprave stravy podľa zásad správnej výrobnej praxe, zostavovania stravovacích plánov pre jednotlivé diéty v zdravotníckom zariadení, zo zabezpečovania starostlivosti o nutričný stav pacienta vrátane pacientov so závažnými poruchami výživy a metabolizmu,

10.02.2018

4. z výchovy a vzdelávania jednotlivcov a rodín v oblasti fyziologickej výživy a liečebnej výživy pri akútnych ochoreniach a chronických ochoreniach,

10.02.2018

5. z ekonomiky a všeobecne záväzných právnych predpisov v zdravotníctve.

10.02.2018

d) Praktická časť výučby sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolských učiteľov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy, zdravotníckom povolaní lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore gastroenterológia.

01.07.201009.02.2018

10.02.2018

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

10.02.2018

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

10.02.2018

A. LEKÁR

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov

10.02.2018

1. cievna chirurgia

10.02.2018

2. detská chirurgia

10.02.2018

3. gastroenterologická chirurgia

10.02.2018

4. hrudníková chirurgia

10.02.2018

5. chirurgia

10.02.2018

6. kardiochirurgia

10.02.2018

7. klinická onkológia

10.02.2018

8. maxilofaciálna chirurgia

10.02.2018

9. neurochirurgia

10.02.2018

10. neuropsychiatria

10.02.2018

11. ortopédia

10.02.2018

12. plastická chirurgia

10.02.2018

13. úrazová chirurgia

10.02.2018

14. urgentná medicína

10.02.2018

15. urológia

10.02.2018

16. vnútorné lekárstvo

10.02.2018

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

10.02.2018

1. detská psychiatria

10.02.2018

2. gastroenterológia

10.02.2018

3. geriatria

10.02.2018

4. gynekológia a pôrodníctvo

10.02.2018

5. verejné zdravotníctvo

10.02.2018

6. infektológia

10.02.2018

7. kardiológia

10.02.2018

8. klinická biochémia

10.02.2018

9. klinická farmakológia

10.02.2018

10. klinická imunológia a alergológia

10.02.2018

11. klinická mikrobiológia

10.02.2018

12. laboratórna medicína

10.02.2018

13. lekárska genetika

10.02.2018

14. nefrológia

10.02.2018

15. neurológia

10.02.2018

16. nukleárna medicína

10.02.2018

17. patologická anatómia

10.02.2018

18. pediatria

10.02.2018

19. pneumológia a ftizeológia

10.02.2018

20. pracovné lekárstvo

10.02.2018

21. psychiatria

10.02.2018

22. radiačná onkológia

10.02.2018

23. rádiológia

10.02.2018

24. reumatológia

10.02.2018

25. tropická medicína

10.02.2018

c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy neustanovujú inak,

10.02.2018

1. anestéziológia a intenzívna medicína

10.02.2018

2. angiológia

10.02.2018

3. dermatovenerológia

10.02.2018

4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

10.02.2018

5. endokrinológia

10.02.2018

6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

10.02.2018

7. hematológia a transfúziológia

10.02.2018

8. hepatológia

10.02.2018

9. oftalmológia

10.02.2018

10. otorinolaryngológia

10.02.2018

11. súdne lekárstvo

10.02.2018

12. všeobecné lekárstvo

10.02.2018

13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

10.02.2018

d) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c)

10.02.2018

1. algeziológia

10.02.2018

2. akupunktúra

10.02.2018

3. epidemiológia

10.02.2018

4. foniatria

10.02.2018

5. gerontopsychiatria

10.02.2018

6. gynekologická urológia

10.02.2018

7. hygiena detí a mládeže

10.02.2018

8. mamológia

10.02.2018

9. materno-fetálna medicína

10.02.2018

10. neonatológia

10.02.2018

11. onkológia v gynekológii

10.02.2018

12. onkológia v chirurgii

10.02.2018

13. onkológia v urológii

10.02.2018

14. ortopedická protetika

10.02.2018

15. paliatívna medicína

10.02.2018

16. pediatrická anestéziológia

10.02.2018

17. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

10.02.2018

18. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

10.02.2018

19. pediatrická gynekológia

10.02.2018

20. pediatrická hematológia a onkológia

10.02.2018

21. pediatrická intenzívna medicína

10.02.2018

22. pediatrická kardiológia

10.02.2018

23. pediatrická nefrológia

10.02.2018

24. pediatrická neurológia

10.02.2018

25. pediatrická pneumológia a ftizeológia

10.02.2018

26. pediatrická reumatológia

10.02.2018

27. pediatrická urológia

10.02.2018

28. posudkové lekárstvo

10.02.2018

29. reprodukčná medicína

10.02.2018

30. revízne lekárstvo

10.02.2018

31. sexuológia

10.02.2018

32. služby zdravia pri práci

10.02.2018

33. telovýchovné lekárstvo

10.02.2018

34. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

10.02.2018

e) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. abdominálna ultrasonografia u dospelých

10.02.2018

2. abdominálna ultrasonografia v pediatrii

10.02.2018

3. audioprotetika

10.02.2018

4. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia

10.02.2018

5. diagnostická a intervenčná kolonoskopia

10.02.2018

6. dorastové lekárstvo

10.02.2018

7. echokardiografia

10.02.2018

8. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

10.02.2018

9. expertná kolposkopia

10.02.2018

10. farmakoekonomika

10.02.2018

11. chirurgia prsníka

10.02.2018

12. implantácia kardiostimulátorov

10.02.2018

13. intervenčná angiológia

10.02.2018

14. intervenčná rádiológia

10.02.2018

15. intervenčná ultrasonografia v urológii

10.02.2018

16. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii

10.02.2018

17. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu

10.02.2018

18. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

19. klinická osteológia

10.02.2018

20. klinické skúšanie liekov

10.02.2018

21. komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy

10.02.2018

22. letecké lekárstvo

10.02.2018

23. mamodiagnostika v gynekológii

10.02.2018

24. mamodiagnostika v rádiológii

10.02.2018

25. medicína drogových závislostí

10.02.2018

26. mikrochirurgia oka

10.02.2018

27. psychoterapia

10.02.2018

28. somnológia

10.02.2018

29. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

10.02.2018

B. ZUBNÝ LEKÁR

10.02.2018

a) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

10.02.2018

maxilofaciálna chirurgia

10.02.2018

b) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

10.02.2018

čeľustná ortopédia

10.02.2018

c) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. dentoalveolárna chirurgia

10.02.2018

2. choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu

10.02.2018

3. implantológia

10.02.2018

4. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

5. revízne zubné lekárstvo

10.02.2018

C. FARMACEUT

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

10.02.2018

1. farmaceutická technológia

10.02.2018

2. lekárenstvo

10.02.2018

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

10.02.2018

1. nemocničné lekárenstvo

10.02.2018

2. klinická farmácia

10.02.2018

c) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. farmakoekonomika

10.02.2018

2. príprava cytostatík

10.02.2018

3. revízne lekárenstvo

10.02.2018

4. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

10.02.2018

D. SESTRA

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

10.02.2018

2. inštrumentovanie v operačnej sále

10.02.2018

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

10.02.2018

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

10.02.2018

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

10.02.2018

6. ošetrovateľská starostlivosť v komunite

10.02.2018

7. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

10.02.2018

8. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

10.02.2018

9. perfuziológia

10.02.2018

b) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

10.02.2018

revízne ošetrovateľstvo

10.02.2018

c) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. audiometria

10.02.2018

2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch

10.02.2018

3. funkčné vyšetrovacie metódy

10.02.2018

4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy

10.02.2018

5. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

6. ortoptika a pleoptika

10.02.2018

7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

10.02.2018

8. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

10.02.2018

9. ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

10.02.2018

10. ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii

10.02.2018

11. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

10.02.2018

12. sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

10.02.2018

13. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

10.02.2018

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

pôrodná asistencia v rodine a komunite

10.02.2018

psychofyzická príprava na pôrod

10.02.2018

F. FYZIOTERAPEUT

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia

10.02.2018

1. fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

10.02.2018

2. fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému

10.02.2018

3. fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

10.02.2018

4. fyzioterapia v športe a telovýchove

10.02.2018

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut

10.02.2018

1. ergoterapia

10.02.2018

2. fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

10.02.2018

c) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

2. mobilizačné techniky

10.02.2018

3. reflexná terapia podľa Vojtu

10.02.2018

4. techniky terapie lymfedému

10.02.2018

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

10.02.2018

1. epidemiológia infekčných ochorení

10.02.2018

2. epidemiológia neinfekčných ochorení

10.02.2018

3. environmentálne zdravie

10.02.2018

4. zdravie pri práci

10.02.2018

5. podpora zdravia

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. hodnotenie dopadov na zdravie

10.02.2018

2. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

10.02.2018

1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia

10.02.2018

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

10.02.2018

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

10.02.2018

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

10.02.2018

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

10.02.2018

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

10.02.2018

7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia

10.02.2018

8. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov

10.02.2018

9. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve

10.02.2018

b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

10.02.2018

laboratórne metódy v klinickej biochémii

10.02.2018

c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant

10.02.2018

1. vyšetrovacie metódy v histopatológii

10.02.2018

2. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

10.02.2018

3. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

10.02.2018

4. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

10.02.2018

5. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

10.02.2018

d) certifikovaná pracovná činnosť

10.02.2018

organizácia a techniky v tkanivových zariadeniach

10.02.2018

e) certifikované pracovné činnosti po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

10.02.2018

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

10.02.2018

f) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

10.02.2018

klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

I. ASISTENT VÝŽIVY

10.02.2018

špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

liečebná výživa

10.02.2018

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

1. nukleárna medicína

10.02.2018

2. radiačná onkológia

10.02.2018

3. špeciálna rádiológia

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

2. magnetická rezonancia – MR

10.02.2018

3. mamografia

10.02.2018

4. počítačová tomografia – CT

10.02.2018

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

10.02.2018

špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť

10.02.2018

1. operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

10.02.2018

2. starostlivosť o kriticky chorých

10.02.2018

L. FARMACEUTICKÝ LABORANT

10.02.2018

špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

1. lekárenstvo

10.02.2018

2. metódy farmaceutického skúšania

10.02.2018

3. technológia prípravy liekov

10.02.2018

4. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

10.02.2018

5. zdravotnícke pomôcky

10.02.2018

M. ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

10.02.2018

a) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

10.02.2018

starostlivosť o seniorov

10.02.2018

b) certifikovaná pracovná činnosť

10.02.2018

asistencia v záchrannej zdravotnej službe

10.02.2018

N. SANITÁR

10.02.2018

certifikovaná pracovná činnosť

10.02.2018

asistencia v záchrannej zdravotnej službe

10.02.2018

O. LOGOPÉD

10.02.2018

špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky

10.02.2018

klinická logopédia

10.02.2018

P. PSYCHOLÓG

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky

10.02.2018

1. klinická psychológia

10.02.2018

2. poradenská psychológia

10.02.2018

3. pracovná a organizačná psychológia

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a), ak minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy neustanovujú inak,

10.02.2018

1. dopravná psychológia

10.02.2018

2. látkové a nelátkové závislosti

10.02.2018

3. psychoterapia

10.02.2018

Q. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

10.02.2018

a) špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky

10.02.2018

liečebná pedagogika

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti

10.02.2018

1. látkové a nelátkové závislosti

10.02.2018

2. psychosociálna rehabilitácia

10.02.2018

3. včasná intervencia

10.02.2018

R. FYZIK

10.02.2018

špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

10.02.2018

klinická fyzika

10.02.2018

S. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

10.02.2018

a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie alebo vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie

10.02.2018

1. laboratórna medicína

10.02.2018

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

10.02.2018

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

10.02.2018

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii

10.02.2018

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii

10.02.2018

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii

10.02.2018

7. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve

10.02.2018

8. laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii

10.02.2018

9. príprava rádiofarmák

10.02.2018

b) certifikované pracovné činnosti po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

10.02.2018

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

10.02.2018

2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

01.07.201009.02.2018

10.02.2018

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

10.02.2018

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

10.02.2018

A. LEKÁR

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. organizácia vojenského zdravotníctva

10.02.2018

4. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

B. ZUBNÝ LEKÁR

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

C. FARMACEUT

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

10.02.2018

4. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

D. SESTRA

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

E. PÔRODNÁ ASISTENTKA

10.02.2018

a) po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

b) po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

10.02.2018

manažment v pôrodnej asistencii

10.02.2018

F. FYZIOTERAPEUT

10.02.2018

a) po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

b) po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia

10.02.2018

manažment vo fyzioterapii

10.02.2018

G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

I. ASISTENT VÝŽIVY

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa

10.02.2018

manažment vo fyziologickej a klinickej výžive

10.02.2018

J. RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

10.02.2018

manažment v rádiologickej technike

10.02.2018

K. ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť

10.02.2018

manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti

10.02.2018

L. LOGOPÉD

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

M. PSYCHOLÓG

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

N. LIEČEBNÝ PEDAGÓG

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

O. FYZIK

10.02.2018

1. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

2. zdravotnícky manažment a financovanie

10.02.2018

P. LABORATÓRNY DIAGNOSTIK

10.02.2018

po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia alebo chémia v skupine študijných odborov prírodné vedy

10.02.2018

1. manažment a administrácia v oblasti zdravia

10.02.2018

2. odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

10.02.2018

3. zdravotnícky manažment a financovanie

01.07.2010

01.01.2016

Príloha č. 4a k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

10.02.2018

ZAPOČÍTANIE ČASTI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ LEKÁR

01.01.2016

A. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, do ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti B

01.01.2016

1. anestéziológia a intenzívna medicína

01.01.2016

2. cievna chirurgia

01.01.2016

3. dermatovenerológia

01.01.2016

4. detská chirurgia

01.01.2016

5. detská psychiatria

01.01.2016

6. endokrinológia

01.01.2016

7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

01.01.2016

8. gastroenterológia

01.01.2016

9. gastroenterologická chirurgia

01.01.2016

10. geriatria

01.01.2016

11. gynekológia a pôrodníctvo

01.01.2016

12. hematológia a transfúziológia

01.01.2016

13. hrudníková chirurgia

01.01.2016

14. chirurgia

01.01.2016

15. infektológia

01.01.2016

16. kardiológia

01.01.2016

17. klinická biochémia

01.01.2016

18. klinická farmakológia

01.01.2016

19. klinická imunológia a alergológia

01.01.2016

20. klinická mikrobiológia

01.01.2016

21. klinická onkológia

01.01.2016

22. laboratórna medicína

01.01.2016

23. lekárska genetika

01.01.2016

24. maxilofaciálna chirurgia

01.01.2016

25. nefrológia

01.01.2016

26. neurochirurgia

01.01.2016

27. neurológia

01.01.2016

28. neuropsychiatria

01.01.2016

29. nukleárna medicína

01.01.2016

30. oftalmológia

01.01.2016

31. ortopédia

01.01.2016

32. otorinolaryngológia

01.01.2016

33. patologická anatómia

01.01.2016

34. pediatria

01.01.2016

35. pneumológia a ftizeológia

01.01.2016

36. plastická chirurgia

01.01.2016

37. pracovné lekárstvo

01.01.2016

38. psychiatria

01.01.2016

39. radiačná onkológia

01.01.2016

40. rádiológia

01.01.2016

41. reumatológia

01.01.2016

42. tropická medicína

01.01.2016

43. úrazová chirurgia

01.01.2016

44. urgentná medicína

01.01.2016

45. urológia

01.01.2016

46. verejné zdravotníctvo

01.01.2016

47. vnútorné lekárstvo

01.01.2016

B. Špecializačné odbory špecializačného štúdia, z ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti A

01.01.2016

1. alergológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

2. anestéziológia a intenzívna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

3. anestéziológia a resuscitácia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

4. cievna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

5. dermatovenerológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

6. dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

7. detská chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

8. detská psychiatria podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

9. endokrinológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

10. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

11. gastroenterológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

12. gastroenterologická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

13. geriatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

14. gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

15. gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

16. hematológia a transfúziológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

17. hematológia a transfúzna služba podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

18. hrudníková chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

19. hygiena a epidemiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

20. hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

01.01.2016

21. chirurgia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

22. chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

23. infektológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

24. interné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

25. kardiológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

26. klinická biochémia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

27. klinická biochémia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

28. klinická farmakológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

29. klinická imunológia a alergológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

30. klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004

01.01.2016

31. klinická mikrobiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

32. klinická onkológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

33. laboratórna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

34. lekárska genetika podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

35. lekárska imunológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

36. lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

37. maxilofaciálna chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

38. nefrológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

39. neurochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

40. neurológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

41. neurológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

42. neuropsychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

43. nukleárna medicína podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

44. oftalmológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

45. oftalmológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

46. ortopédia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

47. ortopédia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

48. otorinolaryngológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

49. otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

50. patológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

51. patologická anatómia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

52. patologická anatómia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

53. pediatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

54. pediatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

55. plastická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

56. pľúcna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

57. pneumológia a ftizeológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

58. pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

59. prenosné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

60. psychiatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

61. psychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

62. radiačná onkológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

63. rádiodiagnostika II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

64. rádiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

65. rádioterapia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

66. reumatológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

67. stomatologická chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

68. torakochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

69. traumatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

70. tropická medicína podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

71. tuberkulóza a pľúcne choroby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002

01.01.2016

72. tuberkulóza a respiračné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

73. úrazová chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

74. urgentná medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

75. urológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002

01.01.2016

76. urológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

77. ústna, čeľustná a obličajová chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

01.01.2016

78. verejné zdravotníctvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

01.01.2016

79. vnútorné lekárstvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.

10.02.2018

C. Špecializačné odbory špecializačného štúdia a certifikované odbory v certifikovaných pracovných činnostiach, z ktorých možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia alebo časť absolvovanej certifikovanej pracovnej činnosti v certifikovaných odboroch do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, špecializačnom odbore súdne lekárstvo alebo špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády,

10.02.2018

1. angiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

2. poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981

10.02.2018

3. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

4. hepatológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

5. kardiochirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

6. špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných do 30. júna 2010

10.02.2018

7. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

8. súdne lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010

10.02.2018

9. všeobecné lekárstvo I. stupňa alebo všeobecné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 a všeobecné lekárstvo podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.

01.07.2010

01.07.2010

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.

01.07.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2016

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009).

01.01.2016

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

10.02.2018

3. Smernica Rady 2013/59/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 7. 1. 2014).

Poznámky pod čiarou

01.07.2010

1) § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

2) § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

01.07.2010

3) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

4) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

5) § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

6) § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

7) § 10 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

8) § 12 ods. 9 a § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

9) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.07.2010

10) § 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

11) § 29 až 31 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

12) § 2 ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

13) § 2 ods. 15 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

14) § 2 ods. 17 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

15) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

16) § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

17) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.201031.08.2018

18) § 43 až 47g zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

19) § 47 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

01.07.2010

20) § 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

21) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

22) § 7 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

23) § 46 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

24) § 68a zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

25) § 35 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

26) § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

27) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

28) § 166 až 169 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

29) § 136 a 141 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

01.07.2010

30) § 85 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

32) § 41 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

33) § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

34) § 33 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

35) § 34 a 34a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.