Vyhláška č. 290/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu

Čiastka 111/2010
Platnosť od 25.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010 do31.03.2011
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 46/2011 Z. z. vložil do zákona č. 483/2001 Z. z. nový § 123a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 290/2010 Z. z.

OBSAH

01.07.201031.03.2011

290

01.07.201031.03.2011

VYHLÁŠKA

01.07.201031.03.2011

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.07.201031.03.2011

zo 16. júna 2010

01.07.201031.03.2011

o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu

01.07.201031.03.2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. ustanovuje:


01.07.201031.03.2011

§ 1

01.07.201031.03.2011

V rámci základného bankového produktu sa poskytuje

01.07.201031.03.2011

a) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro uskutočnených prostredníctvom internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,

01.07.201031.03.2011

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro uskutočnených platobnou kartou v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru u osoby, ktorá prijíma platobné karty,

01.07.201031.03.2011

c) tri hotovostné platobné operácie a neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií mesačne v mene euro uskutočnených platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,

01.07.201031.03.2011

d) jedna hotovostná platobná operácia a tri bezhotovostné platobné operácie mesačne v mene euro v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru uskutočnené v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.


01.07.201031.03.2011

§ 2

01.07.201031.03.2011

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


01.07.201031.03.2011

v z. Peter Kažimír v. r.