Vyhláška č. 283/2010 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010
01.07.2010

283

01.07.2010

VYHLÁŠKA

01.07.2010

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

01.07.2010

z 9. júna 2010,

01.07.2010

ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

01.07.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2010

§ 1

01.07.2010

Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov

01.07.2010

(1) Ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa sú prevádzkové náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi tepla v roku t, v ktorom odberateľ ukončil odber tepla dohodou.1)

01.07.2010

(2) Ekonomicky oprávnené náklady sú

01.07.2010

a) pomerná časť fixných nákladov za regulačný príkon v roku t v cene schválenej úradom rozhodnutím o návrhu ceny tepla,2) ktoré odberateľ neuhradil dodávateľovi,

01.07.2010

b) náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa odberateľ odpojil, ak je to potrebné,

01.07.2010

c) náklady na práce súvisiace s odpojením časti sústavy tepelných zariadení (tepelnej prípojky),

01.07.2010

d) náklady na zabezpečenie určených meradiel podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona na meranie množstva dodaného tepla na odbernom mieste v časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa odberateľ odpojil.

01.07.2010

§ 2

01.07.2010

Spôsob výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov

01.07.2010

(1) Pomerná časť fixných nákladov za regulačný príkon, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), sa určí ako rozdiel súčinu fixnej zložky ceny tepla, ktorú úrad schválil cenovým rozhodnutím,2) a regulačného príkonu na odbernom mieste odberateľa a uhradených fixných nákladov v roku t odberateľom ku dňu odpojenia podľa vzorca

01.07.2010

PFO = (CFZ . RPZM) – PFU,

01.07.2010

kde

01.07.2010

PFO – pomerná časť fixných nákladov [eur],

01.07.2010

CFZ – fixná zložka maximálnej ceny tepla
určená v cenovom rozhodnutí [eur/kW],

01.07.2010

RPZM – regulačný príkon odberného miesta
odberateľa, ktorý sa odpojil [kW],

01.07.2010

PFU – platba odberateľa uhradená ku dňu
odpojenia [eur].

01.07.2010

(2) Náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), sa určia najviac do výšky 25 eur za každé hydraulicky vyregulované odberné miesto.

01.07.2010

(3) Náklady na práce súvisiace s odpojením, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. c), sa určia najviac do výšky 165 eur za každé odberné miesto, ktoré je predmetom odpojenia.

01.07.2010

(4) Náklady na zabezpečenie určených meradiel, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. d), sa stanovia najviac do výšky zostatkovej hodnoty určeného meradla, ktoré bolo inštalované na odbernom mieste odberateľa, ktorý sa odpojil.


01.07.2010

§ 3

01.07.2010

Zrušovacie ustanovenie

01.07.2010

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

01.07.2010

§ 4

01.07.2010

Účinnosť

01.07.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


01.07.2010

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.2010

1) § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

2) § 14 ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.