Vyhláška č. 261/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Čiastka 104/2010
Platnosť od 10.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010
15.06.2010

261

15.06.2010

VYHLÁŠKA

15.06.2010

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

15.06.2010

z 28. mája 2010,

15.06.2010

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

15.06.2010

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.06.2010

§ 1

15.06.2010

Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác

15.06.2010

(1) Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku, tvorí textová časť a grafická časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme. Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác je uvedený v prílohe č. 1.

15.06.2010

(2) Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý vypracúvajú subjekty podľa § 10 ods. 2 písm. c) a d) zákona, tvoria časti prílohy č. 1 určené správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku.

15.06.2010

(3) Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva zhotoviteľ stavby zasahujúcej do vodného toku alebo inundačného územia, je uvedený v prílohe č. 2.

15.06.2010

§ 2

15.06.2010

Obsah povodňového plánu záchranných prác

15.06.2010

(1) Povodňový plán záchranných prác tvorí textová časť a grafická časť; textová časť sa vypracúva a aktualizuje aj v elektronickej forme.

15.06.2010

(2) Obsah povodňového plánu záchranných prác, ktorý vypracúva obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja, je uvedený v prílohe č. 3.

15.06.2010

(3) Obsah povodňového plánu záchranných prác, ktorý vypracúva obec, je uvedený v prílohe č. 4.

15.06.2010

(4) Ak sú úlohy a opatrenia záchranných prác súčasťou plánovacej dokumentácie vypracovanej podľa osobitných predpisov,1) táto časť povodňového plánu záchranných prác sa spracúva v rozsahu zabezpečujúcom vzájomnú previazanosť dokumentov.

15.06.2010

(5) Obec, obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja pri vypracúvaní a aktualizácii povodňového plánu záchranných prác využívajú údaje, ktoré na požiadanie poskytli orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.

15.06.2010

§ 3

15.06.2010

Postup schvaľovania povodňových plánov

15.06.2010

(1) Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie,

15.06.2010

a) predkladá návrh povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vyjadrenie správcovi vodného toku a zapracuje požiadavky a pripomienky správcu vodného toku do povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby,

15.06.2010

b) predkladá správcom vodného toku odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na schválenie obvodnému úradu životného prostredia,

15.06.2010

c) predkladá schválený povodňový plán zabezpečovacích prác pred začatím stavebných prác špeciálnemu stavebnému úradu.

15.06.2010

(2) Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca drobného vodného toku, predkladá na schválenie obvodnému úradu životného prostredia

15.06.2010

a) štátna organizácia2) do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým bola prevedená správa drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku,

15.06.2010

b) obec, koncesionár, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ3) do jedného mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy o nájme alebo výpožičke drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku.

15.06.2010

(3) Regionálna správa ciest každoročne do 31. mája vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje

15.06.2010

a) zoznam úsekov ciest vo svojej správe, ktoré môže zaplaviť povodeň so strednou pravdepodobnosťou výskytu, úsekov ciest, ktoré môže poškodiť odtok vody z povodia, mostov, priepustov a iných súčastí ciest, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd alebo sa na nich môžu pri povodni zachytávať vodou priplavené predmety, a odovzdá ho správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutým správcom drobných vodných tokov a vyššiemu územnému celku,

15.06.2010

b) plán hliadkovej služby počas povodňovej situácie na úsekoch ciest a na mostoch a priepustoch zahrnutých do zoznamov vypracovaných podľa písmena a) a predkladá ho na schválenie vyššiemu územnému celku a schválený plán hliadkovej služby odovzdá správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a dotknutým správcom drobných vodných tokov.

15.06.2010

(4) Správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok každoročne do 31. mája vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác, pričom zmeny a doplnky predkladá obvodnému úradu životného prostredia na schválenie a po schválení dve vyhotovenia zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

15.06.2010

(5) Vlastník, správca alebo užívateľ vodnej stavby a zariadenia pri vodnom toku a vodnej nádrži každoročne do 31. mája vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác, pričom zmeny a doplnky predkladá obvodnému úradu životného prostredia na schválenie a po schválení dve vyhotovenia zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

15.06.2010

(6) Správca drobného vodného toku

15.06.2010

a) vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán zabezpečovacích prác každoročne do 31. mája, pričom zmeny a doplnky predkladá obvodnému úradu životného prostredia na schválenie a po schválení dve vyhotovenia zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,

15.06.2010

b) odovzdáva každoročne do 15. augusta obvodnému úradu a obci časti schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác potrebné na vypracúvanie povodňových plánov záchranných prác, ktoré boli vzájomne dohodnuté.

15.06.2010

(7) Správca vodohospodársky významných vodných tokov

15.06.2010

a) vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje každoročne do 30. júna povodňový plán zabezpečovacích prác, pričom zmeny a doplnky predkladá na schválenie ministerstvu,

15.06.2010

b) pred predkladaním povodňového plánu zabezpečovacích prác na schválenie odsúhlasuje termíny vykonania povodňových prehliadok s obvodným úradom životného prostredia a s krajským úradom životného prostredia,

15.06.2010

c) odovzdáva každoročne do 31. júla schválený povodňový plán zabezpečovacích prác alebo jeho zmeny a doplnky v jednom vyhotovení obvodnému úradu životného prostredia a v dvoch vyhotoveniach krajskému úradu životného prostredia na účely vypracúvania povodňových plánov ich územných obvodov,

15.06.2010

d) odovzdáva každoročne do 15. augusta obvodnému úradu časti schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác potrebné na vypracúvanie povodňových plánov záchranných prác, ktoré boli vzájomne dohodnuté.

15.06.2010

(8) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ každoročne do 31. júla povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje a predkladá ho obci.

15.06.2010

(9) Obec každoročne do 31. augusta vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho obvodnému úradu. Časti povodňového plánu zabezpečovacích prác správcu vodohospodársky významných vodných tokov, ktoré sú potrebné na vypracúvanie alebo aktualizovanie povodňového plánu záchranných prác obce, poskytuje obci na požiadanie obvodný úrad.

15.06.2010

(10) Obvodný úrad každoročne do 30. septembra vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác okresu a predkladá ho obvodnému úradu v sídle kraja.

15.06.2010

(11) Obvodný úrad životného prostredia každoročne do 31. októbra zostavuje povodňový plán obvodu.

15.06.2010

(12) Obvodný úrad v sídle kraja každoročne do 31. októbra vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác kraja.

15.06.2010

(13) Krajský úrad životného prostredia každoročne do 30. novembra zostavuje povodňový plán kraja.

15.06.2010

§ 4

15.06.2010

Zmeny a doplnky povodňového plánu

15.06.2010

(1) Ak sa po preskúmaní povodňového plánu podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d), f) a g) a odseku 3 zákona nenavrhujú zmeny a doplnky, povodňový plán zostáva v platnosti. Predkladateľ povodňového plánu o tejto skutočnosti informuje ten orgán podľa § 3, ktorý jeho povodňový plán schvaľuje.

15.06.2010

(2) Ak regionálna správa ciest po preskúmaní nenavrhuje zmeny v zozname vyhotovenom podľa § 33 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona a v pláne hliadkovej služby, zoznam a plán hliadkovej služby zostávajú v platnosti. Regionálna správa ciest o tejto skutočnosti informuje vyšší územný celok, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a dotknutých správcov drobných vodných tokov.

15.06.2010

(3) Zmeny a doplnky v povodňových plánoch, ktoré sa bezodkladne zapracujú, sú

15.06.2010

a) zmena vodného stavu alebo prietoku stanoveného pre I. stupeň povodňovej aktivity, II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity,

15.06.2010

b) zmena rozčlenenia povodňových úsekov,

15.06.2010

c) zmena rozsahu alebo obsahu opatrení na ochranu pred povodňami určených v povodňovom pláne.

15.06.2010

(4) Zoznam osôb zaradených do ochrany pred povodňami, členov pracovných čiat, dopravných prostriedkov, strojov a zariadení uvedený v povodňovom pláne sa aktualizuje priebežne.

15.06.2010

(5) Povodňový plán zhotoviteľa stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, sa v prípade potreby aktualizuje bezodkladne, pričom sa postupuje podľa § 3 ods. 1.

15.06.2010

(6) Ak dôjde k zmene zhotoviteľa stavby počas plynutia lehoty na dokončenie stavby, ktorá je určená záväznými podmienkami uskutočňovania stavby podľa osobitného predpisu,4) nový zhotoviteľ stavby bezodkladne vypracuje návrh povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby a postupuje podľa § 3 ods. 1 a 2.


15.06.2010

§ 5

15.06.2010

Prechodné ustanovenie

15.06.2010

Povodňový plán vypracovaný podľa doterajších predpisov uvedie do súladu s touto vyhláškou

15.06.2010

a) právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona do 15. septembra 2010,

15.06.2010

b) zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, vlastník, správca a užívateľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok, vlastník, správca alebo užívateľ vodnej stavby a zariadenia pri vodnom toku a vodnej nádrži do 15. septembra 2010,

15.06.2010

c) správca drobného vodného toku a správca vodohospodársky významných vodných tokov do 30. septembra 2010,

15.06.2010

d) obec do 15. októbra 2010,

15.06.2010

e) obvodný úrad do 31. októbra 2010,

15.06.2010

f) obvodný úrad životného prostredia do 15. novembra 2010,

15.06.2010

g) obvodný úrad v sídle kraja do 30. novembra 2010,

15.06.2010

h) krajský úrad životného prostredia do 15. decembra 2010.

15.06.2010

§ 6

15.06.2010

Účinnosť

15.06.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


15.06.2010

Jozef Medveď v. r.


15.06.2010

Príloha č. 1 k vyhláške č. 261/2010 Z. z.

15.06.2010

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC

15.06.2010

I. Organizácia ochrany pred povodňami

15.06.2010

A. Organizácia ochrany pred povodňami

15.06.2010

1. Štruktúra orgánov ochrany pred povodňami a systém riadenia ochrany pred povodňami.

15.06.2010

2. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami na území Slovenskej republiky.

15.06.2010

3. Opis a schéma organizácie ochrany pred povodňami správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

15.06.2010

B. Rozčlenenie povodňových úsekov

15.06.2010

1. Stručný opis oblasti
Charakteristické znaky, celkové dĺžky vodných tokov a ochranných hrádzí, celkové dĺžky upravených a neupravených tokov, ich opis a začlenenie vodných tokov do povodňových úsekov.

15.06.2010

2. Opis povodňových úsekov

15.06.2010

2.1 Všetky vodné toky (evidenčné a identifikačné číslo vodného toku, dĺžka) a názvy katastrálnych území obcí, ktorými úsek prechádza.

15.06.2010

2.2 Objekty, stavby a zariadenia, ktoré križujú vodný tok, ochranné hrádze alebo protipovodňové línie, sú do nich zabudované alebo sa pri nich nachádzajú, staničenie vodného toku, staničenie hrádzí a protipovodňových línií, názov správcu. Objektmi, stavbami a zariadeniami sú najmä elektrické, optické a telefónne vedenia, ropovody, plynovody, teplovody a iné potrubné líniové vedenia, mosty, cesty, prejazdy, rampy, vodomerné a vodočetné stanice, strážne domy, pevné rádiostanice, retranslácie, povodňové sklady, stanovištia na povodňových úsekoch a čísla telefónov, vodohospodárske objekty a zariadenia, priepusty, stavidlá, výpusty, zaústenie prítokov, zaústenie výpustných objektov do vodných tokov. Na konci jednotlivých povodňových úsekov sa uvádzajú nadväzujúce povodňové úseky ostatných správcov vodných tokov s uvedením príslušného správcu, názov vodného toku, označenie úseku vodného toku a jeho evidenčné a identifikačné číslo.

15.06.2010

C. Stupne povodňovej aktivity

15.06.2010

1. Opis stupňov povodňovej aktivity.

15.06.2010

2. Postup vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity.

15.06.2010

3. Zoznam vodomerných a vodočetných staníc s označením staníc, pre ktoré predpovedná povodňová služba vydáva hydrologické predpovede: názov vodného toku, staničenie profilu a názov stanice, okres, nula vodočtu, správca stanice, povodňový úsek, vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.

15.06.2010

4. Vodné stavy, pri ktorých treba varovať správcov stavieb, objektov a zariadení na vodných tokoch na uskutočnenie prípravných prác.

15.06.2010

D1. Technicko-organizačné opatrenia správcu vodného toku

15.06.2010

1. Opis povodňových zabezpečovacích prác, ktoré bude správca vodného toku vykonávať.

15.06.2010

2. Podrobnosti o spôsobe nástupu zamestnancov zaradených do ochrany pred povodňami po vyhlásení II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

3. Spôsob vyrozumenia a zvolania zamestnancov zaradených do ochrany pred povodňami.

15.06.2010

4. Vonkajšie označenie zamestnancov určených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác.

15.06.2010

5. Časový plán služieb počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

6. Zabezpečenie spojenia.

15.06.2010

7. Technicko-organizačné opatrenia počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity podľa povodňových úsekov a organizácie vykonávania povodňových zabezpečovacích prác.

15.06.2010

8. Spojenia s ostatnými správcami vodných tokov v predmetnom povodňovom úseku a na priľahlých povodňových úsekoch.

15.06.2010

9. Harmonogram vykonávania povodňových prehliadok podľa povodňových úsekov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona.

15.06.2010

D2. Technicko-organizačné opatrenia správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok

15.06.2010

Údaje o ropovodoch, plynovodoch, teplovodoch a iných potrubných líniových vedeniach (ďalej len „potrubné líniové vedenie“):

15.06.2010

1. Základné údaje o vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi potrubného líniového vedenia (ďalej len „správca“).

15.06.2010

2. Spôsob spojenia medzi správcom potrubného líniového vedenia, povodňovými orgánmi a správcom toku.

15.06.2010

3. Opis potrubného líniového vedenia, jeho umiestnenie, staničenie vodného toku a potrubného líniového vedenia, technické parametre potrubného líniového vedenia a jeho stavebných častí, spôsob uloženia potrubného líniového vedenia a spôsob zakladania jeho stavebných častí.

15.06.2010

4. Vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity pre príslušné vodomerné stanice a vodočetné stanice.

15.06.2010

5. Zoznam zamestnancov zodpovedných za prevádzku potrubného líniového vedenia s uvedením adries pracoviska, bydliska a spôsobu spojenia.

15.06.2010

6. Technicko-organizačné opatrenia, ktoré sa vykonávajú počas jednotlivých stupňov povodňovej aktivity.

15.06.2010

7. Súpis vecných prostriedkov, prípadne špeciálnych prvkov a strojov a možnosť ich získania.

15.06.2010

8. Prehľadná situácia vo vhodnej mierke so zakreslením potrubného líniového vedenia, vodného toku, ochrannej hrádze, prístupu k potrubnému líniovému vedeniu počas povodne.

15.06.2010

9. Pozdĺžne a priečne rezy potrubným líniovým vedením a jeho stavebnými časťami.

15.06.2010

10. Opis povodňových zabezpečovacích prác, ktoré bude vykonávať správca potrubného líniového vedenia.

15.06.2010

D3. Technicko-organizačné opatrenia vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území

15.06.2010

1. Opis povodňových zabezpečovacích prác, ktoré bude vykonávať vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území.

15.06.2010

2. Stanovenie podmienok, napríklad vodných stavov alebo prietokov, pre začiatok a ukončenie vykonávania povodňových zabezpečovacích prác podľa miery nebezpečenstva povodne, charakteru a technického riešenia pred povodňou chránených stavieb, objektov a zariadení.

15.06.2010

3. Špecifické technicko-organizačné opatrenia a zásahy povodňových zabezpečovacích prác potrebné na zabezpečenie ochrany stavieb, objektov a zariadení pred poškodením povodňou.

15.06.2010

E. Zoznam vodných stavieb a objektov na vodných tokoch

15.06.2010

1. Zoznam vodných stavieb a objektov s údajmi: názov, staničenie na vodnom toku, povodňový úsek, meno vedúceho vodnej stavby, adresa bydliska, číslo telefónu domov a na pracovisko, manipulačný poriadok – kedy, kým a pod akým číslom schválený.

15.06.2010

2. Stupne povodňovej aktivity pre vodné stavby.

15.06.2010

F. Spolupráca s povodňovými službami susedných štátov na hraničných tokoch

15.06.2010

Podrobnosti o zabezpečení povinností, ktoré vyplývajú z medzištátnych dohôd, zmlúv a medzivládnych dohôd.

15.06.2010

II. Zabezpečenie povodňových úsekov

15.06.2010

Označenie povodňových úsekov a stanovíšť povodňovej služby pre II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity.

15.06.2010

Zoznam obsahuje presné označenie úseku, stanovište, spojenie, e-mailovú adresu, číslo telefónu, číslo faxu, rádiostanicu, stupeň povodňovej aktivity pre nástup osôb zaradených do ochrany pred povodňami na povodňový úsek.

15.06.2010

III. Zoznam osôb zaradených do ochrany pred povodňami

15.06.2010

Zoznam obsahuje meno a priezvisko zaradenej osoby a funkčné zaradenie počas povodňovej aktivity.

15.06.2010

1. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia predsedov povodňových komisií obcí alebo krízových štábov obcí, obvodných úradov životného prostredia a krajských úradov životného prostredia a vedúcich technických štábov povodňových komisií.

15.06.2010

2. Mená a priezviská, adresy a spôsob spojenia vlastných zamestnancov, ktorí sú členmi obvodných povodňových komisií a krajských povodňových komisií alebo ich technických štábov.

15.06.2010

3. Zoznam spolupracujúcich orgánov a organizácií, druh spolupráce a e-mailová adresa, číslo telefónu, číslo faxu.

15.06.2010

4. Zoznam miest – úsekov, na ktorých v prípade potreby treba vykonávať poriadkovú službu príslušníkmi polície.

15.06.2010

5. Mená a priezviská a adresy členov technického štábu správcu vodohospodársky významných vodných tokov.

15.06.2010

IV. Zoznam strojov a zariadení

15.06.2010

Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení určených na nasadenie pri povodňových zabezpečovacích prácach.

15.06.2010

V. Zoznam vecných prostriedkov

15.06.2010

Zoznam vecných prostriedkov na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác rozdelený podľa druhov vecných prostriedkov s uvedením skutočného stavu a miesta uloženia:

15.06.2010

materiál, náradie a náčinie, vybavenie, náhradné diely pre vodné stavby a čerpacie stanice.

15.06.2010

VI. Telekomunikačné spojenie

15.06.2010

Telefónny zoznam, číslo faxu a e-mailová adresa

15.06.2010

1. Orgány ochrany pred povodňami.

15.06.2010

2. Ostatné orgány pôsobiace pri ochrane pred povodňami.

15.06.2010

3. Organizácie, ktoré sa zúčastňujú na ochrane pred povodňami.

15.06.2010

VII. Vnútorné vody a čerpacie stanice

15.06.2010

1. Opis odvodňovacieho systému, katastrálne územie, ktoré je odvodňované, celková odvodňovaná plocha.

15.06.2010

2. Situácia územia na mape vo vhodnej mierke, na ktorej sú vyznačené hlavné a vedľajšie odvodňovacie kanály a ich staničenie, čerpacie stanice, vodomerné a vodočetné stanice.

15.06.2010

3. Prehľadný zoznam merných a limnigrafických zariadení.

15.06.2010

4. Stupne povodňovej aktivity pre čerpacie stanice a sieť odvodňovacích kanálov.

15.06.2010

5. Zoznam zamestnancov na čerpacej stanici s uvedením mena, funkcie, spôsobu spojenia; zoznam hliadkových čiat s uvedením ich stanovíšť.

15.06.2010

6. Schematický pozdĺžny profil hlavných odvodňovacích kanálov a ich charakteristické priečne profily.

15.06.2010

VIII. Povodňový denník

15.06.2010

Povodňový denník je uložený ..........................................................................................................................

15.06.2010

Povodňový denník obsahuje v chronologickom poradí záznamy s uvedením časov zápisov a mena toho, kto vydal a prevzal príkaz, správu alebo informáciu:

15.06.2010

1. Dôležité udalosti.

15.06.2010

2. Prijaté a vydané príkazy.

15.06.2010

3. Prijaté a odoslané informácie.

15.06.2010

4. Postupy vykonané podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác a ďalšie opatrenia vykonané na ochranu pred povodňami.

15.06.2010

5. Nasadenie zamestnancov a použité vecné prostriedky.

15.06.2010

6. Ďalšie okolnosti potrebné na zdokumentovanie priebehu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác a postupu podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác alebo príkazov orgánov ochrany pred povodňami.

15.06.2010

IX. Pomocná dokumentácia

15.06.2010

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s ochranou pred povodňami s uvedením prehľadu ustanovení týkajúcich sa povodňových plánov.

15.06.2010

X. Grafická časť

15.06.2010

A. Situácie

15.06.2010

V situáciách vyhotovených na aktuálnej vodohospodárskej mape územia v mierke 1 : 50 000 alebo na podrobnejšej mape sa vyznačí:

15.06.2010

1. Povodňové úseky.

15.06.2010

2. Staničenie vodného toku a protipovodňových línií v prípade použitia podrobnejšej mapy.

15.06.2010

3. Vodné stavby: stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, vodné nádrže, hate, poldre, čerpacie stanice a iné.

15.06.2010

4. Mosty, priepusty a lávky cez vodné toky.

15.06.2010

5. Vodomerné stanice a vodočetné stanice.

15.06.2010

6. Objekty na vodných tokoch a protipovodňových líniách: priepusty, stavidlá, zhybky, výpusty, rampy, prejazdy a iné.

15.06.2010

7. Križovanie elektrického, optického, telefónneho vedenia a potrubných líniových vedení s vodnými tokmi.

15.06.2010

8. Nebezpečné lokality:

15.06.2010

a) miesta vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vody,

15.06.2010

b) miesta výskytu priesakov a výverov v minulosti,

15.06.2010

c) miesta prietrží protipovodňových línií v minulosti.

15.06.2010

9. Podúseky, strážne obvody, strážne domy, stanovištia úsekových technikov a hrádzových dozorov.

15.06.2010

10. Sklady vecných prostriedkov určených na výkon povodňových zabezpečovacích prác, skládky kameňa a zdroje piesku.

15.06.2010

11. Umiestnenie základňových, pevných rádiostaníc a retranslácií.

15.06.2010

K situáciám sa prikladajú aktuálne, územne príslušné mapy povodňového ohrozenia podľa § 6 zákona a mapy povodňového rizika podľa § 7 zákona.

15.06.2010

B. Pozdĺžne profily vodných tokov a priečne profily protipovodňových línií

15.06.2010

1. V pozdĺžnych profiloch sa vyznačí

15.06.2010

a) rozčlenenie povodňových úsekov,

15.06.2010

b) miesta prietrží protipovodňových línií v minulosti,

15.06.2010

c) maximálne hladiny významných povodní a rozdiely medzi maximálnou hladinou a korunou hrádze.

15.06.2010

2. Priečne profily protipovodňových línií
Charakteristické priečne profily protipovodňových línií s uvedením údajov o konštrukcii.

15.06.2010

C. Merné krivky

15.06.2010

Platné merné krivky vodomerných staníc, v ktorých sa vydávajú štandardné hydrologické predpovede, v grafickej forme a písanej forme.

15.06.2010

XI. Textové prílohy

15.06.2010

A. Povodňové plány zabezpečovacích prác ostatných subjektov

15.06.2010

a) Zoznam povodňových plánov zabezpečovacích prác správcov drobných vodných tokov,

15.06.2010

b) zoznam povodňových plánov zabezpečovacích prác správcov ropovodov, plynovodov, teplovodov alebo iných potrubných líniových vedení križujúcich vodné toky,

15.06.2010

c) zoznam povodňových plánov zabezpečovacích prác vlastníkov, správcov alebo užívateľov vodných stavieb a zariadení pri vodných tokov a vodných nádržiach.

15.06.2010

B. Údaje regionálnej správy ciest

15.06.2010

a) Zoznam úsekov ciest v správe regionálnej správy ciest, ktoré môže zaplaviť povodeň so strednou pravdepodobnosťou výskytu, úsekov ciest, ktoré môže poškodiť odtok vody z povodia, mostov, priepustov a iných súčastí ciest, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd alebo sa na nich môžu pri povodni zachytávať vodou priplavené predmety,

15.06.2010

b) plán hliadkovej služby regionálnej správy ciest.

15.06.2010

C. Povodňové plány zhotoviteľov stavieb

15.06.2010

Zoznam povodňových plánov zabezpečovacích prác zhotoviteľov stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie.

15.06.2010

Príloha č. 2 k vyhláške č. 261/2010 Z. z.

15.06.2010

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC ZHOTOVITEĽA STAVBY

15.06.2010

Tlačivo 02

15.06.2010

Príloha č. 3 k vyhláške č. 261/2010 Z. z.

15.06.2010

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC

15.06.2010

1. Obvodný úrad

15.06.2010

A. Textová časť

15.06.2010

Textová časť povodňového plánu záchranných prác obvodu obsahuje

15.06.2010

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

15.06.2010

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

15.06.2010

1. Obvodný úrad životného prostredia

15.06.2010

2. Krajský úrad životného prostredia

15.06.2010

3. Obvodná povodňová komisia

15.06.2010

4. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

15.06.2010

5. Krajská povodňová komisia

15.06.2010

6. Technický štáb krajskej povodňovej komisie

15.06.2010

7. Krízový štáb obvodného úradu

15.06.2010

8. Obvodný úrad v sídle kraja

15.06.2010

9. Krízový štáb obvodného úradu v sídle kraja

15.06.2010

10. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

15.06.2010

III. Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba

15.06.2010

1. Vodné toky a povodňové úseky v obvode, vrátane prehľadnej situácie.

15.06.2010

2. Stanovené stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v obvode.

15.06.2010

3. Predpovedná povodňová služba – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.

15.06.2010

4. Zoznam správcov vodných tokov v obvode – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.

15.06.2010

5. Zoznam obcí v obvode, ktoré treba varovať pred nebezpečenstvom povodne po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity a spôsob spojenia.

15.06.2010

IV. Povodňové záchranné práce vykonávané podľa § 18 zákona

15.06.2010

1. Spôsob varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb ohrozených povodňou.

15.06.2010

2. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch z vodou priplavených predmetov).

15.06.2010

3. Spôsob organizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.

15.06.2010

4. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.

15.06.2010

5. Postup na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.

15.06.2010

6. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie vrátane evakuačných opatrení.

15.06.2010

7. Postup na zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.

15.06.2010

8. Opatrenia na zamedzenie vstupu a pohybu osobám na povodňou ohrozené alebo povodňou postihnuté územie.

15.06.2010

9. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov počas povodní.

15.06.2010

10. Zabezpečenie ďalších činností na povodňou ohrozenom území podľa konkrétnej situácie.

15.06.2010

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

15.06.2010

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Tabuľka obsahuje najmä tieto údaje:

15.06.2010
Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Poskytovateľ
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Číslo
telefónu
na
pracovisku
Číslo
mobilu
Číslo
telefónu
domov
Číslo faxuE-mailová adresa
        
        
        
15.06.2010

2. Prehľad pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, zoznam hasičských jednotiek v územnom obvode a ich početné stavy, zoznam veliteľov hasičských jednotiek s uvedením čísla telefónu na pracovisko, čísla telefónu domov, čísla mobilu, čísla faxu, e-mailovej adresy, zoznamy pracovných čiat v obciach a v podnikoch s uvedením čísiel telefónov na pracovisko, domov a čísiel mobilov).

15.06.2010

3. Prehľad materiálu potrebného na vykonávanie povodňových záchranných prác jednotiek Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek, ktoré sú určené na vykonávanie povodňových záchranných prác.

15.06.2010

4. Prehľad využiteľnej techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky s uvedením spojenia na kompetentné osoby, ktoré o ich nasadení môžu rozhodnúť.

15.06.2010

5. Prehľad jednotiek pre potrebu územia využiteľných na vykonávanie povodňových záchranných prác.

15.06.2010

6. Prehľad ďalších síl a prostriedkov využiteľných na vykonávanie povodňových záchranných prác.

15.06.2010

VI. Pomocná dokumentácia

15.06.2010

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami.

15.06.2010

2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

15.06.2010

VII. Prílohy

15.06.2010

Obsahom prílohy sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti plánu záchranných prác.

15.06.2010

B. Grafická časť

15.06.2010

1. Grafická časť obsahuje najmä

15.06.2010

a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia

15.06.2010

b) komunikácie a evakuačné trasy, po ktorých sa vykoná evakuácia

15.06.2010

c) objekty na núdzové ubytovanie

15.06.2010

d) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu

15.06.2010

e) priestory sústredenia dopravných prostriedkov, strojov a zariadení určených na vykonávanie povodňových záchranných prác

15.06.2010

f) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky

15.06.2010

g) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc

15.06.2010

h) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí

15.06.2010

i) vyznačenie sídiel hasičských staníc.

15.06.2010

2. Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obvode sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.

15.06.2010

2. Obvodný úrad v sídle kraja

15.06.2010

A. Textová časť

15.06.2010

1. Povodňový plán záchranných prác kraja je spracovaný pre územný obvod kraja a zostavuje sa v rovnakom členení ako povodňový plán, ktorý vypracúva obvodný úrad.

15.06.2010

2. Povodňový plán záchranných prác kraja ďalej obsahuje

15.06.2010

a) plán vlastných opatrení,

15.06.2010

b) povodňové plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú obvodné úrady v územnom obvode kraja.

15.06.2010

B. Grafická časť

15.06.2010

1. Grafická časť obsahuje najmä

15.06.2010

a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia, zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia

15.06.2010

b) evakuačné trasy

15.06.2010

c) vyznačenie polohy vodomerných staníc a vodočetných staníc

15.06.2010

d) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami.

15.06.2010

2. Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v územnom obvode kraja sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 100 000, 1 : 200 000 alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.

15.06.2010

Príloha č. 4 k vyhláške č. 261/2010 Z. z.

15.06.2010

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

15.06.2010

A. Textová časť

15.06.2010

Textová časť povodňového plánu záchranných prác obce obsahuje

15.06.2010

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

15.06.2010

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

15.06.2010

1. Obecná povodňová komisiai) – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia

15.06.2010

2. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia

15.06.2010

3. Obvodný úrad životného prostredia v ....................................................................................................

15.06.2010

4. Obvodná povodňová komisia

15.06.2010

5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

15.06.2010

6. Obvodný úrad v ....................................................................................................................................

15.06.2010

7. Krízový štáb obvodného úradu

15.06.2010

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ...........................................................................

15.06.2010

9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

15.06.2010

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v .................................................................................................

15.06.2010

11. Podľa potreby

15.06.2010

a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

15.06.2010

b) obecné (mestské) hasičské zbory

15.06.2010

c) závodné hasičské útvary

15.06.2010

d) závodné hasičské zbory

15.06.2010

e) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

15.06.2010

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

15.06.2010

1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.

15.06.2010

2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou.

15.06.2010

3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.

15.06.2010

4. Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.

15.06.2010

IV. Povodňové záchranné práce obce

15.06.2010

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou.

15.06.2010

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.

15.06.2010

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.

15.06.2010

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou priplavených predmetov).

15.06.2010

5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.

15.06.2010

6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov.

15.06.2010

7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch.

15.06.2010

8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou.

15.06.2010

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody.

15.06.2010

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

15.06.2010

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Tabuľka obsahuje najmä tieto údaje:

15.06.2010
Druh
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Poskytovateľ
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Osoba
zodpovedná
za
poskytnutie
dopravného
prostriedku,
stroja,
zariadenia
Číslo
telefónu
na
pracovisku
Číslo
mobilu
Číslo
telefónu
domov
Číslo faxuE-mailová adresa
        
        
        
15.06.2010

2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie).

15.06.2010

3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác.

15.06.2010

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov.

15.06.2010

5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác.

15.06.2010

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

15.06.2010

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

15.06.2010

Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov obsahuje tieto údaje:

15.06.2010

1. Názov subjektu.

15.06.2010

2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.

15.06.2010

3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia.

15.06.2010

VII. Pomocná dokumentácia

15.06.2010

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami.

15.06.2010

2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

15.06.2010

VIII. Prílohy

15.06.2010

Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác.

15.06.2010

B. Grafická časť

15.06.2010

Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje

15.06.2010

a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,

15.06.2010

b) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,

15.06.2010

c) evakuačné trasy,

15.06.2010

d) objekty určené na núdzové ubytovanie,

15.06.2010

e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,

15.06.2010

f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,

15.06.2010

g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,

15.06.2010

h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,

15.06.2010

i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

15.06.2010

Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme.

15.06.2010

Povodňové plány právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

15.06.2010

Súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracovávané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.

15.06.2010

Povodňový plán právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje najmä:

15.06.2010

1. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

15.06.2010

2. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

15.06.2010

1. Obecný úrad

15.06.2010

2. Obecná povodňová komisia / krízový štáb obce

15.06.2010

3. Obvodný úrad životného prostredia v ...........................................................................................................

15.06.2010

4. Obvodný úrad v ..........................................................................................................................................

15.06.2010

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v .............................................................................

15.06.2010

6. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

15.06.2010

7. Podľa potreby

15.06.2010

a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

15.06.2010

b) obecný (mestský) hasičský zbor.

15.06.2010

3. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

15.06.2010

Zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác.

15.06.2010

4. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác

15.06.2010

1. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, ich adresy, čísla telefónu a spôsoby vyrozumenia.

15.06.2010

2. Mená zástupcov v prípade neprítomnosti osôb uvedených v bode 1.

Poznámky pod čiarou

15.06.2010

1) Napríklad § 6 až 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov, § 12 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2007 Z. z., § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.

15.06.2010

2) § 51 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

15.06.2010

3) § 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.

15.06.2010

4) § 66 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

15.06.2010

i) Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje krízový štáb obce, podľa § 27 ods. 16 zákona, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu.