Vyhláška č. 252/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Čiastka 101/2010
Platnosť od 05.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010
15.06.2010

252

15.06.2010

VYHLÁŠKA

15.06.2010

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

15.06.2010

zo 17. mája 2010,

15.06.2010

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

15.06.2010

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje:


15.06.2010

§ 1

15.06.2010

Priebežná správa o povodňovej situácii

15.06.2010

(1) Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.

15.06.2010

(2) Textová časť priebežnej správy obsahuje

15.06.2010

a) nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 priebežná správa vzťahuje,

15.06.2010

b) opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity,

15.06.2010

c) prehľad opatrení vykonaných

15.06.2010

1. podľa povodňového plánu,

15.06.2010

2. nad rámec povodňového plánu,

15.06.2010

d) opis

15.06.2010

1. problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami,

15.06.2010

2. opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,

15.06.2010

e) požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,

15.06.2010

f) informácie o úrazoch alebo haváriách.

15.06.2010

(3) Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku a vlastník a správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku vyplňujú tabuľky 1, 2, 5, 7 až 9 prílohy č. 1.

15.06.2010

(4) Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené v inundačnom území vyplňuje tabuľky 7 až 9 prílohy č. 1.

15.06.2010

(5) Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vyplňuje tabuľky 3, 4, 7 až 9 prílohy č. 1.

15.06.2010

(6) Obce, obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady v sídle kraja vyplňujú tabuľky podľa prílohy č. 2.

15.06.2010

(7) Priebežná správa sa vyhotovuje počas

15.06.2010

a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín,

15.06.2010

b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a k 18.00 hodine podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín,

15.06.2010

c) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných vôd so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín.

15.06.2010

(8) Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne

15.06.2010

a) správca drobného vodného toku a vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov počas

15.06.2010

1. II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny,

15.06.2010

2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a do18.30 hodiny,

15.06.2010

b) obec do 07.00 hodiny a do 19.00 hodiny počas

15.06.2010

1. III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia,

15.06.2010

2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu,

15.06.2010

c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu životného prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu počas

15.06.2010

1. II. stupňa povodňovej aktivity do 07.30 hodiny,

15.06.2010

2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 07.30 hodiny a do 19.30 hodiny,

15.06.2010

d) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny,

15.06.2010

e) obvodný úrad počas mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu životného prostredia do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny,

15.06.2010

f) krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny,

15.06.2010

g) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného prostredia počas mimoriadnej situácie do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny.

15.06.2010

(9) Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

15.06.2010

(10) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje jednu priebežnú správu alebo niekoľko priebežných správ zostavených podľa výskytu povodní v jednotlivých čiastkových povodiach2) alebo v navzájom nadväzujúcich alebo susediacich povodňových úsekoch.

15.06.2010

§ 2

15.06.2010

Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

15.06.2010

(1) Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku, vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, vypracúvajú správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a výdavkoch vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác ako súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach (ďalej len „súhrnná správa“).

15.06.2010

(2) Súhrnnú správu tvorí textová časť a tabuľková časť. Súhrnná správa sa vyhotovuje písomne.

15.06.2010

(3) Zhotoviteľ súhrnnej správy ju predloží s názvom „Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach“ a uvedie svoj názov, sídlo a obdobie, na ktoré sa súhrnná správa vzťahuje, vymedzené dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

(4) Textová časť súhrnnej správy obsahuje

15.06.2010

a) opis

15.06.2010

1. priebehu povodne,

15.06.2010

2. vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami,

15.06.2010

3. problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na ochranu pred povodňami,

15.06.2010

b) informácie o úrazoch alebo haváriách,

15.06.2010

c) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, ktorých realizácia

15.06.2010

1. je v kompetencii zhotoviteľa súhrnnej správy,

15.06.2010

2. vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred povodňami.

15.06.2010

(5) Subjekty podľa § 1 ods. 3 až 5 vyhotovujú v súhrnnej správe tabuľky 5 až 9 prílohy č. 1. Subjekty podľa § 1 ods. 6 vyhotovujú v súhrnnej správe tabuľky podľa prílohy č. 2.

15.06.2010

(6) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje jednu súhrnnú správu za celé obdobie vymedzené dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

(7) Obec uvedie v súhrnnej správe celkové údaje za územie obce, vrátane údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňových plánov záchranných prác, ktoré sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

15.06.2010

(8) Obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja predkladá do súhrnnej správy vypracovávanej obvodným úradom životného prostredia a krajským úradom životného prostredia textovú časť, ktorú tvoria vlastné poznatky a poznatky základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov Policajného zboru. Prílohou textovej časti sú tabuľky 3 až 5 prílohy č. 2.

15.06.2010

(9) Vyšší územný celok v súhrnnej správe uvedie

15.06.2010

a) vyhodnotenie priebehu vykonávania hliadkovej služby a účinnosti opatrení vykonaných na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva počas povodne,

15.06.2010

b) prehľad opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na predchádzanie povodňovým škodám,

15.06.2010

c) vyhodnotenie povodňových škôd.

15.06.2010

(10) Obvodný úrad životného prostredia a krajský úrad životného prostredia uvedie v súhrnnej správe vlastné poznatky a celkové údaje za územie vo svojej pôsobnosti.


15.06.2010

§ 3

15.06.2010

Účinnosť

15.06.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


15.06.2010

Jozef Medveď v. r.


15.06.2010

Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

15.06.2010

Tabuľka 1

15.06.2010

Vodné stavy na vodomerných a vodočetných staniciach dňa ...................

15.06.2010
Čiastkové povodieVodný tok a stanicaOkres /
kraj+)
Vodné stavy
pre SPA
[cm]
Vodné stavy
dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
   I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
           
           
            
15.06.2010

+) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované.3)

15.06.2010

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

Tabuľka 2

15.06.2010

Stavy hladín a prietoky na vodných stavbách dňa ...................

15.06.2010
Čiastkové povodieVodný tok (vodná stavba)Okres /
kraj+)
Hladiny
(prietoky)
pre SPA
[cm]
Vodné stavy
dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
   I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
           
           
           
15.06.2010

+) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované podľa osobitného predpsisu.3)

15.06.2010

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

Tabuľka 3

15.06.2010

Vodný stav na vodomernej/vodočetnej stanici v lokalite .....................................+) dňa ............

15.06.2010
Čiastkové povodieVodný tok a stanicaVodné stavy pre stupne PA
[cm]
Vodné stavy dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++) o 06:00
[cm]
  I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
          
15.06.2010

+) Vodomerná/vodočetná stanica uvedená v povodňovom pláne zabezpečovacích prác pre stavbu.

15.06.2010

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

Tabuľka 4

15.06.2010

Stavy hladiny na pomocnej vodočetnej late na mieste stavby ..............................+) dňa ............

15.06.2010
Názov vodného toku Hladiny
pre stupne PA
[cm]
Vodné stavy dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
 I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
         
15.06.2010

+) Názov stavby.

15.06.2010

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

15.06.2010

Tabuľka 5

15.06.2010

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity+)

15.06.2010
Čiastkové povodieVodný tok
(vodná stavba)
Povodňový
úsek
Okres/
kraj
Stupeň
povodňovej
aktivity
VyhlásenýOdvolaný
     dňahod.kýmdňahod.
          
          
          
15.06.2010

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 6

15.06.2010

Následky spôsobené povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách

15.06.2010

v správe ............................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Následky spôsobené povodňouNázov vodného toku, vodnej stavby
a stručný opis poškodenia
Dĺžka
alebo počet
Poškodené brehové opevnenie [m]  
Poškodené objekty v koryte, napríklad
stupne, prahy a pod.
  
Poškodené ochranné hrádze
a protipovodňové línie [m]
  
Poškodené poldre  
Poškodené priehrady a hate  
Poškodenie iných vodohospodárskych
objektov
  
15.06.2010

+) Názov správcu vodného toku alebo vodnej stavby.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 7

15.06.2010

Osoby vykonávajúce opatrenia na ochranu pred povodňou

15.06.2010

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Prehľad osôb vykonávajúcich opatrenia na ochranu pred povodňouPočet
Zamestnanci správcu vodohospodársky významných vodných tokov 
Zamestnanci správcov drobných vodných tokov 
Zamestnanci ostatných subjektov vykonávajúcich povodňové zabezpečovacie práce 
Fyzické osoby 
Spolu 
15.06.2010

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 8

15.06.2010

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

15.06.2010

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Druhy strojov a zariadeníPočet
  
  
  
15.06.2010

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 9

15.06.2010

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

15.06.2010

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Druh materiáluMerná jednotkaMnožstvo
   
   
   
15.06.2010

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Príloha č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

15.06.2010

Tabuľka 1

15.06.2010

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +)

15.06.2010
Čiastkové povodieVodný tok, vodná
stavba
Povodňový
úsek
Okres/
kraj++)
Stupeň
povodňovej
aktivity
VyhlásenýOdvolaný
     dňahod.kýmdňahod.
          
          
          
15.06.2010

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

++) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované.3)

15.06.2010

Tabuľka 2

15.06.2010

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie+)

15.06.2010
ÚzemieMimoriadna situácia
 vyhlásenáodvolaná
 dňahod.kýmdňahod.
      
      
15.06.2010

+) Tabuľka sa zaraďuje
a) do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa povodňovej aktivity,
b) do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

15.06.2010

Tabuľka 3

15.06.2010

Prehľad pracovných síl počas povodne na území ................................+) počas .......................++)

15.06.2010
Pracovné silyPočet osôb
Fyzické osoby 
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami 
Členovia povodňových komisií 
Členovia krízových štábov 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek 
Príslušníci Policajného zboru 
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému 
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky 
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce 
Iné pracovné sily 
Spolu 
15.06.2010

+) Názov obce, obvodu alebo kraja.

15.06.2010

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

15.06.2010

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 4

15.06.2010

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

15.06.2010

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Druhy strojov a zariadeníPočet
  
  
  
15.06.2010

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 5

15.06.2010

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

15.06.2010

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

15.06.2010
Druh materiáluMerná jednotkaMnožstvo
   
   
   
15.06.2010

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

15.06.2010

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

15.06.2010

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 6

15.06.2010

Povodňou postihnuté obce na území ...................................................+) počas .......................++)

15.06.2010
Názov obceRozsah zaplaveného územia [ha]
 IntravilánPoľnohospodárska
pôda
Lesná pôdaSpolu
     
     
     
Spolu    
15.06.2010

+) Názov obvodu alebo kraja.

15.06.2010

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

15.06.2010

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

15.06.2010

Tabuľka 7

15.06.2010

Následky spôsobené povodňou na území ............................................+) počas .......................++)

15.06.2010
Následky spôsobené povodňouPočet
alebo dĺžka
Postihnutí obyvateliacelkom 
z tohoosoby bez prístrešiacelkom 
z toho deti 
evakuované osoby 
zachránené osoby 
zranené osoby 
usmrtené osoby 
nezvestné osoby 
Zaplavené bytové budovycelkom 
z tohobytové domy 
rodinné domy 
ostatné budovy na bývanie 
Zaplavené nebytové budovycelkom 
z tohopriemyselné budovy a sklady, nádrže a silá 
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne
a maštale
 
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami 
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia 
ostatné nebytové budovy 
Poškodené inžinierske stavbycelkom 
z tohoželezničné, lanové a iné dráhy 
diaľnice a rýchlostné komunikácie [m] 
cesty I. triedy [m] 
cesty II. triedy a cesty III. triedy [m] 
miestne a účelové komunikácie [m] 
lesná dopravná sieť [m] 
chodníky [m] 
mosty 
diaľkové ropovody a plynovody 
miestne rozvody plynu 
diaľkové a miestne rozvody vody 
diaľkové a miestne rozvody pary 
vodné zdroje a úpravne vody 
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
diaľkové a miestne rozvody elektriny 
lesné sklady 
ostatné inžinierske stavby 
Evakuované hospodárske zvieratá 
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá 
Uhynuté hospodárske zvieratá 
Uhynutá hydina a drobné zvieratá 
Hmotnosť evakuovaného materiálu (t) 
Zaplavené dopravné prostriedky 
Odplavené drevo 
15.06.2010

+) Názov obvodu alebo kraja.

15.06.2010

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

15.06.2010

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Poznámky pod čiarou

15.06.2010

1) § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení zákona č. 442/2007 Z. z.

15.06.2010

2) § 11 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

15.06.2010

3) § 124 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 36 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.