Zákon č. 250/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2010
Platnosť od 04.06.2010
Účinnosť od 17.07.2010

OBSAH

17.07.2010

250

17.07.2010

ZÁKON

17.07.2010

z 26. mája 2010,

17.07.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

17.07.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


17.07.2010

Čl. I

17.07.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

17.07.2010

1. V § 9 odsek 1 znie:

17.07.2010

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť

17.07.2010

a) prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,

17.07.2010

b) nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.“.

17.07.2010

2. § 9 sa dopĺňa odsekmi 16 až 22, ktoré znejú:

17.07.2010

(16) Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

17.07.2010

(17) K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva.

17.07.2010

(18) K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením.

17.07.2010

(19) Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja.

17.07.2010

(20) Obvodný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva podľa odseku 16 subjektom uvedeným v odseku 14.

17.07.2010

(21) Ak osobitný zákon13aa) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 zaniká štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky.

17.07.2010

(22) Ak osobitný zákon13ab) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.“.

17.07.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

17.07.2010

13aa) Napríklad čl. 74 ods. 2, čl. 103 ods. 1, čl. 134 ods. 3 a čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 192 ods. 1 písm. g) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, § 183 ods. 1 písm. g) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, § 70 ods. 1 písm. g) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.07.2010

13ab) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17.07.2010

3. V § 9b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

17.07.2010

d) neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 19.“.

17.07.2010

4. V § 9b ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) až d)“.


17.07.2010

Čl. II

17.07.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 17. júla 2010.


17.07.2010

Ivan Gašparovič v. r.

17.07.2010

Pavol Paška v. r.

17.07.2010

Robert Fico v. r.