Vyhláška č. 245/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Čiastka 98/2010
Platnosť od 04.06.2010
Účinnosť od 01.03.2016
15.06.2010

245

15.06.2010

VYHLÁŠKA

15.06.2010

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

15.06.2010

z 24. mája 2010

15.06.2010

o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

15.06.2010

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dráhach“) a podľa § 36 ods. 2 písm. d) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 zákona o doprave na dráhach ustanovuje:


15.06.2010

§ 1

15.06.2010

Predmet úpravy

15.06.2010

Táto vyhláška upravuje

15.06.2010

a) podrobnosti o odbornej príprave a o overovaní odbornej spôsobilosti uchádzačov a zamestnancov (ďalej len „osoba“), ktorí vykonávajú pracovné činnosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,

15.06.2010

b) podrobnosti o skúšobnej komisii a o druhu skúšok,

15.06.2010

c) požiadavky na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb,

15.01.2012

d) rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení a podrobnosti o získavaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

15.01.2012

e) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

f) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

g) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov.

15.06.2010

§ 2

15.06.2010

Podrobnosti o odbornej príprave na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

15.06.2010

(1) Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pozostáva z teoretickej prípravy a výcviku.

15.06.2010

(2) Teoretická príprava je zameraná na získanie odborných vedomostí potrebných na výkon práce určeného druhu, najmä na znalosť

15.06.2010

a) všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe,

15.06.2010

b) všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,1)

15.06.2010

c) všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní prvej pomoci,

01.04.2014

d) vnútorných predpisov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku z oblasti dopravnej prevádzky, prepravnej prevádzky, technickej prevádzky a technológie prevádzky,

15.06.2010

e) technických predpisov a technických noriem.

01.04.2014

(3) Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky a na získanie zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti. Jazdný výcvik na vedenie dráhového vozidla sa vykonáva jazdou na dráhovom vozidle na príslušnej dráhe. Výcvik na riadenie chodu a obsluhy lanovej dráhy sa vykonáva u prevádzkovateľa príslušného druhu lanovej dráhy. Činnosti osoby počas výcviku a jazdného výcviku sa vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne spôsobilá na výkon príslušnej pracovnej činnosti podľa tejto vyhlášky.

15.01.2012

(4) Odborná spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na železničných dráhach, električkových dráhach a trolejbusových dráhach, špeciálnych dráhach alebo na riadenie chodu lanovej dráhy sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Obsahové zameranie odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel je uvedené v prílohe č. 1. Rozdelenie hnacích železničných vozidiel na železničnej dráhe a špeciálnej dráhe je uvedené v prílohe č. 2.

15.06.2010

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti

15.06.2010

§ 3

15.06.2010

(1) Odbornú spôsobilosť overuje najmenej trojčlenná skúšobná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán vzdelávacieho zariadenia, formou

15.06.2010

a) odbornej skúšky,

15.06.2010

b) periodickej odbornej skúšky,

15.06.2010

c) mimoriadnej skúšky.

01.04.2014

(2) Osoby sú hodnotené zo skúšky klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel a výsledok sa eviduje v protokole o skúškach.

15.01.2012

(3) Pred začatím odbornej skúšky a praktickej časti odbornej skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť členovi skúšobnej komisie.

15.06.2010

(4) Predsedom skúšobnej komisie na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového vozidla pri praktickej časti odbornej skúšky je skúšobný komisár podľa § 26 zákona o dráhach.

15.06.2010

§ 4

01.04.2014

(1) Odborná skúška pozostáva z teoretickej časti a pri vybraných pracovných činnostiach aj z praktickej časti. Teoretická časť odbornej skúšky pozostáva z písomného testu a z ústnej skúšky. Písomný test predchádza ústnej skúške. Písomný test sa vykonáva písomne alebo elektronickou formou. Z teoretickej časti odbornej skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje protokol o skúške hodnotenej stupňom vyhovel alebo nevyhovel. V jednom kalendárnom dni nesmie odborná skúška trvať viac ako osem hodín.

15.06.2010

(2) Praktická časť odbornej skúšky sa vykonáva na určenom pracovisku podľa druhu pracovnej činnosti. Ak ide o vedenie dráhového vozidla alebo riadenie chodu lanovej dráhy, praktická časť skúšky sa vykonáva na dráhovom vozidle alebo na lanovej dráhe.

01.04.2014

(3) Ak osoba na odbornej skúške nevyhovela, predseda skúšobnej komisie poučí osobu o podmienkach vykonania opravnej skúšky. Opravnú skúšku možno vykonať najviac dvakrát, pričom každá opravná skúška sa môže vykonať najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa konania neúspešnej skúšky. Opravná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej osoba nevyhovela. Ak osoba neprospeje na opravnej skúške ani na druhýkrát, získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno vykonať iba po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy v stanovenom rozsahu.

01.04.2014

(4) Osobe, ktorá vyhovela na odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných dní osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

15.01.2012

(5) Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej skúšky a získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti oboznámi s prevádzkovými pomermi na príslušnej dráhe. Činnosti osoby počas zácviku sa vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa tejto vyhlášky.

15.01.2012

§ 4a

15.01.2012

(1) Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach je uvedený v prílohe č. 3a. Vzor preukazu na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3b. Vzor preukazu na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3c.

15.01.2012

(2) Preukaz na vedenie dráhového vozidla obsahuje

15.01.2012

a) identifikačné údaje žiadateľa, a to meno, priezvisko a dátum narodenia,

15.01.2012

b) farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 35 x 35 mm,

15.01.2012

c) evidenčné číslo,

15.01.2012

d) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky bezpečnostného orgánu,

15.01.2012

e) druh a typ dráhového vozidla, ktoré môže žiadateľ na základe preukázanej odbornej spôsobilosti viesť a riadiť,

15.01.2012

f) úradné záznamy.

15.06.2010

§ 5

15.06.2010

(1) Periodickou odbornou skúškou sa rozumie opätovné overenie úrovne odborných teoretických vedomostí osoby, ktorá vykonáva pracovné činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť.

01.04.2014

(2) Periodickej odbornej skúške sa osoba podľa odseku l podrobí v rozsahu určenom pre teoretickú časť odbornej skúšky najmenej raz za tri roky. Periodická odborná skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.

01.04.2014

(3) Osobe, ktorá vyhovela na periodickej odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných dní osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak osoba nevyhovela, postupuje sa podľa § 4 ods. 3.

15.06.2010

(4) Pravidelné školenie sa realizuje minimálne dvakrát ročne s rozložením na šesťmesačné obdobia pre osoby, ktoré musia splniť predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 4 zákona o dráhach. Záznam o školení sa zapíše do osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

01.04.2014

(5) Mimoriadna skúška sa vykoná až po mimoriadnom preškolení, ktoré organizuje vzdelávacie zariadenie alebo poverená právnická osoba na žiadosť zamestnávateľa overovanej osoby. Mimoriadna skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.

01.04.2014

(6) Osobe, ktorá vyhovela na mimoriadnej skúške, zapíše vzdelávacie zariadenie záznam do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“; ak osoba nevyhovela, postupuje sa podľa § 4 ods. 3.

15.01.2012

Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov

15.01.2012

§ 5a

15.01.2012

Odborná príprava žiadateľov na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poverenom vzdelávacom zariadení v trvaní minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na železničných dráhach alebo minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na špeciálnych dráhach a mestských dráhach a je zameraná na znalosť

15.01.2012

a) predpisov o doprave na dráhach a predpisov súvisiacich s vedením dráhového vozidla podľa druhu dráhy,

15.01.2012

b) príslušných technických špecifikácií interoperability podľa § 65 zákona o dráhach; vzťahuje sa na skúšobného komisára na vykonávanie pracovných činností na železničnej dráhe,

15.01.2012

c) konštrukcie dráhových vozidiel, funkcie a princípu fungovania rozhodujúcich konštrukčných celkov jednotlivých typov dráhových vozidiel,

15.01.2012

d) podmienok vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel.

15.01.2012

§ 5b

15.01.2012

(1) Osobitnú odbornú spôsobilosť uchádzačov overuje skúšobná komisia ustanovená ministerstvom formou

15.01.2012

a) skúšky, ak žiadateľ nadobúda osobitnú odbornú spôsobilosť,

15.01.2012

b) preskúšaním, ak sa žiadateľovi predlžuje platnosť osvedčenia skúšobného komisára.

15.01.2012

(2) Skúšobná komisia sa skladá minimálne z piatich členov, z ktorých jeden je predseda a jeden tajomník, ktorí sú zamestnancami ministerstva a odborníkmi v oblasti dopravy.

01.04.2014

(3) Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky; preskúšanie sa vykonáva formou ústnej skúšky. Predmetom overenia je znalosť podľa § 5a.

01.04.2014

(4) Skúška alebo preskúšanie sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O výsledku skúšky alebo preskúšania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda komisie a jej členovia. Predseda komisie oboznámi všetkých žiadateľov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.

15.01.2012

(5) Skúšku alebo preskúšanie možno opakovať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 60 dní odo dňa vykonania skúšky alebo preskúšania. Skúšku a preskúšanie možno opakovať len raz na základe písomnej žiadosti.

15.06.2010

§ 6

15.06.2010

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla alebo na vedenie vozidla na špeciálnej dráhe

15.06.2010

(1) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B sú:

15.06.2010

a) na železničnej dráhe

15.01.2012

1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B,

15.06.2010

3. výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom železničnom vozidle motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hodín,

15.06.2010

4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 720 hodín,

15.06.2010

5. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,

01.03.2016

b) na železničnej dráhe, ak ide o osobu odborne spôsobilú na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej trakcie alebo elektrickej trakcie inej trakčnej prúdovej sústavy:

15.06.2010

1. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B,

15.06.2010

2. výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,

15.06.2010

3. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu motorového alebo elektrického hnacieho železničného vozidla príslušnej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 288 hodín,

15.06.2010

4. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

01.03.2016

(2) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie železničného vozidla parnej trakcie na železničnej dráhe sú:

15.06.2010

a) prax najmenej dva roky vo vedení dráhového vozidla motorovej alebo elektrickej trakcie,

15.01.2012

b) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu;1a) platí len na výkon práce na elektrifikovaných tratiach,

15.06.2010

c) doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy parného kotla podľa osobitného predpisu,

15.06.2010

d) absolvovanie teoretickej prípravy a teoretickej časti odbornej skúšky podľa odseku 1,

15.06.2010

e) výcvik na pracovisku dráhového podniku na parnom hnacom železničnom vozidle v trvaní minimálne 160 hodín,

15.06.2010

f) jazdný výcvik na vedenie a obsluhu parného hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 144 hodín,

15.06.2010

g) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(3) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie na železničnej dráhe podľa prílohy č. 1 pre kategóriu A sú:

15.06.2010

a)

15.01.2012

1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

3. výcvik na pracovisku dráhového podniku na elektrickom hnacom vozidle príslušnej trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hodín,

15.06.2010

4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu elektrického hnacieho vozidla príslušnej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 360 hodín,

15.06.2010

b) ak je už osoba odborne spôsobilá na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej alebo elektrickej trakcie inej trakčnej prúdovej sústavy:

15.01.2012

1. odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

2. absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

3. výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom vozidle zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,

15.06.2010

4. jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 288 hodín,

15.06.2010

5. absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(4) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B, ak je osoba odborne spôsobilá pre kategóriu A, sú:

15.06.2010

a) absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 v rozsahu hodín, ktoré tvoria rozdiel medzi požiadavkami pre kategóriu A a kategóriu B, a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

b) jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 360 hodín.

15.06.2010

(5) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie vozidla železničnej údržby s vlastným pohonom (ďalej len „traťový stroj“) príslušnej skupiny podľa prílohy č. 2 na železničnej dráhe sú:

15.06.2010

a) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,

15.06.2010

b) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 4 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

c) výcvik na pracovisku dráhového podniku alebo manažéra infraštruktúry na traťovom stroji príslušnej skupiny v trvaní minimálne 160 hodín,

15.06.2010

d) jazdný výcvik na vedenie a obsluhu traťového stroja príslušnej skupiny pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 144 hodín,

15.06.2010

e) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(6) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na špeciálnej dráhe sú:

01.03.2016

a) absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 deviateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky alebo absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 desiateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B,

15.06.2010

b) výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie typu vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,

15.06.2010

c) jazdný výcvik na vedenie a obsluhu typu vozidla pod dohľadom osoby odbornej spôsobilej v trvaní minimálne 40 hodín.

01.04.2014

(7) Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla rovnakého druhu trakcie, ale iného radu hnacích železničných vozidiel sú

01.04.2014

a) absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie príslušného železničného vozidla v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

01.04.2014

b) preukázateľné overenie nadobudnutia znalostí podľa písmena a).

01.04.2014

(8) Na účely tejto vyhlášky sa radom hnacieho železničného vozidla rozumie skupina vozidiel rovnakej konštrukcie označená rovnakým identifikačným kódom, z ktorej sa jednotlivé kusy odlišujú len svojím inventárnym číslom.

15.06.2010

§ 7

15.06.2010

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky a trolejbusu

01.04.2014

(1) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky na električkovej dráhe sú:

15.01.2012

a) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

b) vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny B podľa osobitného predpisu,2)

15.01.2012

c) absolvovanie teoretickej prípravy a výcvik na vedenie dráhového vozidla podľa prílohy č. 1 bodu 5 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

d) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

01.04.2014

(2) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe sú:

15.01.2012

a) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

01.04.2014

b) vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny D2),

15.01.2012

c) absolvovanie teoretickej prípravy a jazdného výcviku na vedenie trolejbusu v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 5 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

d) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(3) Požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu iného typu a doplnenie odbornej spôsobilosti odbornou skúškou sú:

15.06.2010

a) absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie, údržby a vedenia príslušného dráhového vozidla na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe v trvaní minimálne osem hodín a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

b) jazdný výcvik na vedenie a obsluhu príslušného druhu dráhového vozidla pod dohľadom odborne spôsobilej osoby na električkovej dráhe alebo trolejbusovej dráhe v trvaní minimálne šesť hodín,

15.06.2010

c) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(4) Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“.

15.06.2010

§ 8

15.06.2010

Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy

15.01.2012

(1) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe sú:

15.01.2012

a) úplne stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravného zamerania,

15.01.2012

b) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

c) odborná prax na lanovej dráhe minimálne päť rokov pri strednom odbornom vzdelaní alebo tri roky pri vysokoškolskom vzdelaní elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravného zamerania,

15.01.2012

d) absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 6 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky.

15.06.2010

(2) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie a obsluhu lanovej dráhy sú:

15.01.2012

a) úplné stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravného zamerania,

15.01.2012

b) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.01.2012

c) odborná prax pri montáži, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov a v riadení chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov,

15.01.2012

d) absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 7 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.01.2012

e) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)

15.06.2010

(3) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie chodu lanovej dráhy sú:

15.01.2012

a) stredné odborné vzdelanie v učebnom alebo študijnom odbore elektrotechnického, strojníckeho alebo dopravného zamerania,

15.01.2012

b) odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)

15.06.2010

c) odborná prax pri montáži zariadení lanovej dráhy, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov,

15.01.2012

d) absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 8 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.01.2012

e) výcvik na riadenie chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne 150 hodín,

15.01.2012

f) absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,

15.01.2012

g) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)

15.06.2010

(4) Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na riadenie chodu ďalšieho druhu a typu lanovej dráhy sú:

15.06.2010

a) absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu pokynov výrobcu z konštrukcie, obsluhy a riadenia chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne 16 hodín a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,

15.06.2010

b) výcvik na riadenie chodu príslušného druhu a typu lanovej dráhy minimálne 60 hodín a absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.

15.06.2010

(5) Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 4 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“.

15.06.2010

§ 9

15.06.2010

Praktickú časť odbornej skúšky z riadenia chodu lanovej dráhy organizuje a zabezpečuje zamestnávateľ overovanej osoby po skončení výcviku. Overenie z riadenia chodu príslušného druhu a typu lanovej dráhy sa vykoná za účasti osoby odborne spôsobilej na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe. Doklad o vykonaní praktickej skúšky vyhotoví prevádzkovateľ lanovej dráhy, u ktorého bola skúška vykonaná.

15.06.2010

§ 10

15.06.2010

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb

15.06.2010

(1) Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť sa vzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe, alebo na činnosti súvisiace s poskytovaním dopravných služieb.

01.03.2016

(2) Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť podľa odseku l sa nevzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorých predmetom je odvrátenie živelnej pohromy, nehody alebo mimoriadnej prevádzkovej situácie alebo zmiernenie jej bezprostredných následkov v súvislosti s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe, ak ide o činnosti, ktoré sa vykonávajú najviac počas siedmich kalendárnych dní. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť sa nevzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú odbornú prax najviac počas 30 po sebe nasledujúcich pracovných dní a na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti bez priameho vplyvu na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybujú alebo pracujú pod dozorom. Pracovné činnosti podľa druhej vety sa môžu vykonávať na železničnej dráhe iba pod dozorom osoby zdravotne spôsobilej a psychicky spôsobilej s minimálnymi požiadavkami podľa zmyslovej skupiny 3 uvedenej v prílohe č. 5.

01.03.2016

(3) Na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a colníkov, ktorí pri výkone štátnej služby vstupujú bez dozoru do priestoru železničných dráh alebo do obvodu železničných dráh, sa vzťahujú osobitné predpisy.3)

15.06.2010

§ 11

15.06.2010

Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení

15.06.2010

(1) Lekárskou preventívnou prehliadkou a psychologickým vyšetrením sa zisťuje zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť posudzovanej osoby v rozsahu:

15.01.2012

a) na železničnej dráhe podľa prílohy č. 4, podľa požiadaviek na posudzovanie zmyslových skupín podľa prílohy č. 5 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 6,

15.06.2010

b) na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe podľa prílohy č. 7 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 8.

01.03.2016

(2) Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 3, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.

15.06.2010

(3) Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti uvedených v prílohe č. 9.

15.06.2010

§ 12

15.06.2010

Druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení

15.06.2010

Lekárske preventívne prehliadky a psychologické vyšetrenia sú:

01.04.2014

a) vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb pred vznikom pracovného pomeru a pri zmene pracovného zaradenia, ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť; ak ide o vstupnú lekársku preventívnu prehliadku a vstupné psychologické vyšetrenie u osôb pred vznikom pracovného pomeru, ktoré majú platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti s vyššími alebo rovnakými požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť, namiesto vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky a vstupného psychologického vyšetrenia sa vykoná periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie tak, aby sa zachovala periodicita podľa písmen b) a c),

15.06.2010

b) periodická lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb

01.03.2016

1. na železničnej dráhe

01.03.2016

1.1 vo veku do 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za tri roky,

01.03.2016

1.2 vo veku nad 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za rok,

01.03.2016

1.3 vo veku do 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za päť rokov,

01.03.2016

1.4 vo veku nad 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za tri roky,

01.03.2016

1.5 vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za rok,

01.03.2016

1.6 vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za päť rokov,

01.03.2016

1.7 vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za tri roky,

01.03.2016

1.8 vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za rok,

15.06.2010

2. na lanovej dráhe a špeciálnej dráhe

15.06.2010

2.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,

15.06.2010

2.2. vo veku od 50 do 60 rokov raz za dva roky,

15.06.2010

2.3. vo veku nad 60 rokov raz za rok,

15.06.2010

c) periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe

15.06.2010

1.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,

15.06.2010

1.2. vo veku od 50 do 55 rokov raz za dva roky,

15.06.2010

1.3. vo veku nad 55 rokov raz za rok,

15.01.2012

d) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú v prípadoch uvedených v § 33 ods. 3 zákona o dráhach,

15.01.2012

e) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva v prípadoch uvedených v prílohe č. 2 bode 3.1. štvrtej až šiestej vete k zákonu o doprave na dráhach.

15.06.2010

f) odborná psychologická starostlivosť, ktorú zabezpečí zamestnávateľ osobe, ktorá počas výkonu pracovnej činnosti bola ovplyvnená nehodou; osoba môže starostlivosť odmietnuť,

15.06.2010

g) preventívne psychologické poradenstvo, ktoré sa poskytne vodičom na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe každých päť rokov.

15.06.2010

§ 13

15.06.2010

Podrobnosti o získavaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti a posudkov o psychickej spôsobilosti

15.06.2010

(1) Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na dráhach na základe žiadosti zamestnávateľa. Vzor tlačiva lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na železničnej dráhe je uvedený v prílohe č. 10. Vzor tlačiva lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe je uvedený v prílohe č. 11. Posudzujúci lekár oboznámi posudzovanú osobu s výsledkom lekárskej preventívnej prehliadky a výsledok zaznamená do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.4)

15.06.2010

(2) Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na žiadosť zamestnávateľa u osôb zaradených do zmyslových skupín 1 a 2 na železničnej dráhe a u vodičov na vedenie dráhových vozidiel na električkových dráhach, trolejbusových dráhach a špeciálnych dráhach. Vzor tlačiva posudku o psychickej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 12. Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie a s posudkom o psychickej spôsobilosti oboznámi posudzovanú osobu.

15.06.2010

(3) Ak vodič električky alebo vodič trolejbusu spĺňa požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu len s korekčnými okuliarmi, posudzujúci lekár to uvedie v lekárskom posudku.

15.01.2012

§ 13a

15.01.2012

Podrobnosti o poverovaní právnických osôb

15.01.2012

(1) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä

15.01.2012

a) žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

d) čestné vyhlásenie, že na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,

15.01.2012

e) doklad o zamestnávaní posudzujúcich lekárov na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,

01.04.2014

f) certifikát systému manažérstva kvality ISO,

01.04.2014

g) doklad o poučení posudzujúcich lekárov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich lekárov, ktorí posudzujú zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.

15.01.2012

(2) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä

15.01.2012

a) žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie psychickej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

d) doklad o zamestnávaní posudzujúcich psychológov na posudzovanie psychickej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky a licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

e) doklad o tom, že má špeciálne prístrojové vybavenie na zisťovanie reakcií a koordinácie pohybov,

01.04.2014

f) certifikát systému manažérstva kvality ISO,

01.04.2014

g) doklad o poučení posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich psychológov, ktorí posudzujú psychickú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.

15.01.2012

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá žiada o poverenie na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

a) predloží žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) predloží certifikát systému manažérstva kvality ISO,

15.01.2012

d) predloží doklad o tom, že má vyhovujúce technické a technologické vybavenie na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

e) predloží vypracovaný vnútorný systém kontroly realizácie vzdelávania,

15.01.2012

f) predloží vypracovaný skúšobný poriadok na získanie a overovanie odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

g) predloží základné učebné osnovy na získanie odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti na dráhe a pracovné činnosti v doprave na dráhe,

15.01.2012

h) predloží doklad o zamestnávaní osôb, ktoré budú realizovať vzdelávanie vrátane ich kvalifikácie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rozsahu vykonávaného vzdelávania,

15.01.2012

i) predloží ďalšie informácie súvisiace s dokladmi predloženými podľa písmen a) až h),

15.01.2012

j) zabezpečí proces certifikácie rušňovodičov podľa tretej časti zákona o doprave na dráhach.

01.03.2016

§ 13b

01.03.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016

01.03.2016

Vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické a mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vykonané podľa predpisov účinných do 1. marca 2016 zostávajú v platnosti.


15.06.2010

§ 14

15.06.2010

Účinnosť

15.06.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


15.06.2010

v z. Milan Mojš v. r.


01.03.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

01.03.2016

OBSAHOVÉ ZAMERANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

01.03.2016

Obsahové zameranie odbornej prípravy je rozdelené podľa druhu dráhového vozidla takto:

01.03.2016

1. Požiadavky na odborné znalosti na železničnej dráhe sú uvedené v tabuľke č. 1.

01.03.2016

2. U rušňovodiča s preukazom rušňovodiča a harmonizovaným doplnkovým osvedčením iného členského štátu sa vykoná odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti zo znalosti infraštruktúry a z jazykovej skúšky. Jazyková príprava a skúška sa vykoná podľa vnútorného predpisu prevádzkovateľa dráhy a v poverenom vzdelávacom zariadení.

01.03.2016

3. Minimálny rozsah výučby a absolvovanie určených vyučovacích hodín na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla.

01.03.2016

4. Na železničnej dráhe sa odborná spôsobilosť na pracovnú činnosť vedenia hnacieho železničného vozidla okrem druhu trakcie označuje aj kategóriami A a B, ktoré sú podkladom na vydanie harmonizovaného doplnkové osvedčenia podľa zákona o doprave na dráhach,

01.03.2016

a) kategória A platí pre osoby, ktoré vedú posunovacie rušne, pracovné vlaky, vozidlá železničnej údržby alebo všetky ostatné hnacie železničné vozidlá, ktoré sa používajú na posun,

01.03.2016

b) kategória B platí pre osoby, ktoré vedú hnacie železničné vozidlá osobnej a nákladnej dopravy.

01.03.2016

Tabuľka č. l

01.03.2016
Odborná znalosťKategória
B
rušňovodič
(počet vyučovacích hodín)
Kategória
A
rušňovodič pri posune
(počet vyučovacích hodín)
l. Všeobecnoprávne predpisy
1.1 Zákon o dráhach, zákon o doprave na dráhach, organizácia času v doprave podľa osobitného predpisu.5)64
1.2 Požiadavky na prácu rušňovodiča: analýza pracovnej činnosti rušňovodiča, faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce, nehody, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy, záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu podľa osobitného predpisu. 1212
1.3 Základy zo znalostí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne zabezpečenie pracoviska podľa osobitného predpisu.5)22
1.4 Poskytovania prvej pomoci.88
1.5 Technická špecifikácia interoperability, subsystém prevádzka a riadenie dopravy.2 0
1.6 Rozdelenie koľajových vozidiel a železničných prevádzkových režimov. 22
Písomný test zo znalostí všeobecnoprávnych predpisov.
2. Elektrotechnika
2.1 Základné zásady elektrotechniky a elektrotechnológie pre uchádzačov bez elektrotechnického vzdelania.8888
Písomný test zo znalostí elektrotechniky.
3. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – elektrická trakcia
3.1 Trakčná mechanika, technológia jazdy. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4.1212
3.2 Základy elektrickej trakcie, energetika elektrickej trakcie, pevné trakčné zariadenia, stroje a prístroje elektrických vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4.44
3.3 Elektronika hnacieho železničného vozidla, pulzné meniče, regulačná elektronika hnacieho vozidla, elektronické prvky.88
3.4 Brzdové a tlakovzdušné zariadenia elektrických hnacích dráhových vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4.3232
3.5 Konštrukcia vykurovania dráhových vozidiel.
Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4.
88
3.6 Prevádzka, údržba a diagnostika elektrických hnacích dráhových vozidiel.88
3.7 Opis konštrukcie a obsluhy elektrického železničného dráhového vozidla na každý rad hnacieho železničného vozidla.3030
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – elektrická trakcia.
4. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – motorová trakcia
4.1 Trakčná mechanika, technológia jazdy. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 3.1212
4.2 Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. Palivo, mazivo a chladiace kvapaliny spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel.1818
4.3 Mechanický prenos výkonu.44
4.4 Hydraulické prenosy výkonu. 88
4.5 Elektrický prenos výkonu.88
4.6 Stroje a prístroje motorových hnacích železničných vozidiel. 88
4.7 Brzdové a tlakovzdušné zariadenia hnacích železničných vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 3.3232
4.8 Prevádzka, údržba a diagnostika hnacích železničných vozidiel. 88
4.9 Popis a obsluha zabezpečovacích, komunikačných a informačných systémov.1010
4.10 Konštrukcia riadiacich a prípojných vozňov. Konštrukcia vykurovania železničných vozidiel.1212
4.11 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s mechanickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho dráhového vozidla.88
4.12 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s hydraulickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho dráhového vozidla.1212
4.13 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s elektrickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho železničného vozidla.15 15
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – motorová trakcia.
5. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – parná trakcia
5.1 Vývoj parnej trakcie. 77
5.2 Mechanika vozby v parnej trakcii. 77
5.3 Parný stroj. 88
5.4 Podvozok parného železničného vozidla. 1616
5.5 Brzdové zariadenie železničného vozidla.1616
5.6 Ostatné zariadenia parného železničného vozidla.44
5.7 Prevádzka a údržba dráhového vozidla.2222
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – parná trakcia.
6. Konštrukcia a obsluha vozidiel železničnej údržby
6.1 Všeobecné pojmy.22
6.2 Spaľovacie motory. 1010
6.3 Mechanické časti strojov. 1010
6.4 Hydraulické časti strojov.1010
6.5 Elektrické časti strojov, určené technické zariadenia.1010
6.6 Brzdy – všeobecne, špeciálne k brzdovému systému skupiny strojov.3232
6.7 Smernice prevádzky, údržby a opráv traťových strojov.88
Písomný test z konštrukcie a obsluhy vozidiel železničnej údržby.
7. Znalosti železničnej infraštruktúry
7.1 Súčasti infraštruktúry, najmä traťové značky, prechodový prierez, traťová rýchlosť, prechodnosť vozidiel, sklonové a smerové pomery, rozchod trate, stanice a zastávky, oznamovacie zariadenia, úrovňové križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami, podmienky prevádzkyschopnosti železničnej dráhy.4030
7.2 Pravidlá prevádzkovania dráhy, najmä dopravne, stanovištia, koľaje, výhybky, obsluha výhybiek, zabezpečovacie zariadenia, návestná sústava, návesti, zábrzdná vzdialenosť.4040
7.3 Pravidlá prevádzkovania dopravy na dráhe, najmä sprevádzanie vlaku, zostavovanie a brzdenie vlaku, skúšky brzdy, výpočet brzdiacich hodnôt, preprava nebezpečného tovaru, označovanie vlaku, určenie prevádzkového režimu a najvyššej rýchlosti vlaku na základe charakteristiky trate.4010
7.4 Riadenie dopravy na dráhe – jazdy vlakov a posun, výluky traťových koľají, jazda vozidiel na vylúčenú koľaj, posun medzi dopravňami, grafikon, cestovný poriadok, tabuľky traťových pomerov, operatívne riadenie dopravy na dráhe, nehody a mimoriadne udalosti.5820
Písomný test zo znalostí železničnej infraštruktúry.
8. Vedenie a riadenie hnacích železničných vozidiel
8.1 Technologické postupy a prevádzkové predpisy dráhového podniku.stanoví prevádzkovateľstanoví prevádzkovateľ
01.03.2016
5.Električkové dráhy a trolejbusové dráhy
a)vodič jedného typu električky (električkového vlaku)počet vyučovacích hodín
1.pravidlá cestnej premávky15
2.pravidlá dopravnej prevádzky15
3.prepravné podmienky5
4.pravidlá technickej prevádzky5
5.náuka o vozidle, technických zariadeniach a údržbe20
6.základné pojmy z elektrotechniky a energetiky5
7.psychológia práce vodiča v električkovej doprave10
8.poskytovanie prvej pomoci8
9.obsluha prijímača rádiostanice4
10.jazdný výcvik45
11.zácvik50
b)vodič ďalšieho typu električky (električkového vlaku)počet vyučovacích hodín
1.náuka o vozidle4
2.náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla4
3.jazdný výcvik6
4.zácvik5
c)vodič jedného typu trolejbusupočet vyučovacích hodín
1.pravidlá cestnej premávky11
2.pravidlá dopravnej prevádzky15
3.prepravné podmienky5
4.pravidlá technickej prevádzky5
5.náuka o vozidle10
6.náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla4
7.výklad pojmov elektrotechniky a energetiky15
8.psychológia práce vodiča v trolejbusovej doprave10
9.poskytovanie prvej pomoci8
10.obsluha prijímača rádiostanice4
11.jazdný výcvik30
12.zácvik60
d)vodič ďalšieho typu trolejbusupočet vyučovacích hodín
1.náuka o vozidle4
2.náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla4
3.jazdný výcvik6
4.zácvik5

6. Riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe
počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy4
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy4
4.prepravný poriadok lanových dráh1
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh1
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu1
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci2
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe16

7. Riadenie a obsluha lanovej dráhy
počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy8
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy8
4.prepravný poriadok lanových dráh1
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh1
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu8
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe16

8. Riadenie chodu lanovej dráhy
počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy20
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy30
4.prepravný poriadok lanových dráh4
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh4
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy2
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu16
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe12

9. Špeciálne dráhy
počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy8
3.pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel6
4.prepravný poriadok špeciálnej dráhy4
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy4
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke špeciálnej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na určené technické zariadenia2
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy2
12. znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy8
01.03.2016
10. Špeciálne dráhy – pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B
počet vyučovacích hodín
1.prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy, všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy2
2.pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel, technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy2
3.prepravný poriadok špeciálnej dráhy, cestovný poriadok, informačné systémy2
4.znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy2
01.04.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

01.04.2014

ROZDELENIE HNACÍCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE A ŠPECIÁLNEJ DRÁHE

01.04.2014

Podľa druhu trakcie sa odborná príprava rozdeľuje pre osoby, ktoré vedú:

01.04.2014

a) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, jednosmernej prúdovej sústavy,

01.04.2014

b) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, striedavej prúdovej sústavy,

01.04.2014

c) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, viacsystémovej prúdovej sústavy,

01.04.2014

d) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s mechanickým prenosom výkonu,

01.04.2014

e) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s hydraulickým prenosom výkonu,

01.04.2014

f) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s elektrickým prenosom výkonu,

01.04.2014

g) hnacie železničné vozidlá parnej trakcie,

01.04.2014

h) vozidlá železničnej údržby rozdelené na skupiny,

01.04.2014
SkupinaOznačenie reprezentujúce vozidlá železničnej údržby (traťové stroje)
1.Strojné čističky štrkového lôžka a ich modifikácie (celoprofilové, výhybkové, za hlavami podvalov). Stroje na zemné práce, opravné práce na zemnom telese a ich modifikácie (napr. SZP 600, 750 a pod.). Stroje na pokládku káblov a ich modifikácie. Stroje na likvidáciu vegetácie a ich modifikácie.
2.Stroje s narážacím a ťahadlovým ústrojenstvom normalizovanej stavby
Montážne vozne na kontrolu a údržbu trakčného vedenia (MVTV). Motorové vozíky. Motorové univerzálne vozíky a ich modifikácie (napr. MV 80, MUV 90, DGku5 a pod.). Stroje, koľajové pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. KP 900, SSP 110 SW a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie. Stroje na zváranie koľajníc a ich modifikácie (napr. PRSM 3, 4 a pod.). Samostatné pojazdné agregáty a ich modifikácie (napr. PA 300, 600 a pod.). Diagnostická súprava železničného spodku. Diagnostická súprava železničnej infraštruktúry a jej modifikácie. Dynamické stabilizátory, zhutňovače a ich modifikácie (napr. ZŠ 800, DGS 62N a pod.).
3.Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek a ich modifikácie (napr. ASP, ASPV, PRM a pod.).
Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek kombajnového typu a ich modifikácie.
4.Motorové vozíky a špeciálne traťové stroje bez narážacieho a ťahadlového ústrojenstva normalizovanej stavby
Motorový univerzálny vozík a jeho modifikácie (napr. MUV 69, 74 a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie (napr. KSF 70, SF DELTA – BEILHACK a pod.). Stroje, pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. PUŠL 71 a pod.). Motorové uťahovačky, stroje na prácu s upevňovadlami a ich modifikácie (napr. DZ 500 a pod.). Stroje na výmenu podvalov, vŕtanie, nakladanie a ich modifikácie (napr. SVP-60, 74, UNO a pod.). Stroje na koľajovom i cestnom podvozku súčasne (dvojcestné traťové stroje) a ich modifikácie.
5.Stroje na trhanie a kladenie koľajových polí a výhybiek všetkých typov, výmenu železničného zvršku a ich modifikácie (napr. UK, PKP a pod.). Koľajové žeriavy všetkých typov a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy koľajového roštu a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy podvalového podložia a ich modifikácie. Obnovovacie stroje a ich modifikácie. Stroje na výkon brúsenia, hobľovania, frézovania koľajníc a ich modifikácie.
01.04.2014

i) vozidlá špeciálnej dráhy.

15.06.2010

Príloha č. 3 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

Vzor
OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

15.06.2010

Rozmer 105 mm x 72 mm

15.06.2010

Farba: CMYK - 100, 0, 0, 0

15.06.2010

Farba: RGB - 0, 147, 221

15.06.2010

Predná strana

15.06.2010

Obrázok 01

15.06.2010

Zadná strana

15.06.2010

Obrázok 02

15.01.2012

Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU

15.01.2012

na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach vydaného podľa § 25 ods. 3 zákona o dráhach

15.01.2012

Rozmer: 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba: kód RGB – 143, 84, 68

15.01.2012

Proti falšovaniu sa preukaz doplní o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 01

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 02

15.01.2012

Príloha č. 3b k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU

15.01.2012

na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy

15.01.2012

Rozmer 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba CMYK – 0, 60, 80, 0

15.01.2012

Farba RGB – 231, 120, 68

15.01.2012

Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 03

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 04

15.01.2012

Príloha č. 3c k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU

15.01.2012

na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy

15.01.2012

Rozmer 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba CMYK – 40, 0, 100, 0

15.01.2012

Farba RGB – 132, 194, 37

15.01.2012

Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 05

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 06

15.06.2010

Príloha č. 4 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

ROZSAH LEKÁRSKEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY A PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA

15.06.2010

1. Minimálny rozsah lekárskej preventívnej prehliadky zahŕňa

15.06.2010

a) anamnestické údaje,

15.06.2010

b) základné vyšetrenie,

01.04.2014

c) laboratórne vyšetrenie – pri vstupnej, periodickej a mimoriadnej lekárskej prehliadke je súčasťou vyšetrenia biochemický skríning, glykémia, kreatinín, hepatálne skúšky, cholesterol, triglyceridy, moč, chemický a krvný obraz,

01.03.2016

d) vyšetrenie zmyslových orgánov.

15.06.2010

2. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky pri vybraných činnostiach sa rozširuje o

01.03.2016

a) kľudové elektrokardiografické vyšetrenie u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3

15.06.2010

1. pri vstupnej prehliadke,

01.03.2016

2. pri všetkých lekárskych preventívnych prehliadkach nad 40 rokov veku posudzovanej osoby,

15.06.2010

b) elektroencefalografické vyšetrenie ako súčasť neurologického vyšetrenia sa vykoná

15.06.2010

1. u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslovej skupiny 1 pri vstupnej lekárskej prehliadke alebo pred začatím výcviku na vybranú činnosť,

15.06.2010

2. pri mimoriadnej lekárskej prehliadke po prekonanom úraze hlavy alebo po ochorení vyžadujúcom neurologickú liečbu,

15.06.2010

c) audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa vykoná

01.03.2016

1. pri vstupnej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3 ,

15.06.2010

2. u posudzovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť na rizikovom pracovisku s rizikom hluku,

15.06.2010

3. u posudzovanej osoby podľa potreby a pri podozrení na ochorenie alebo poruchu sluchu,

01.03.2016

d) audiometrické vyšetrenie ako súčasť otorinolaryngologického vyšetrenia sa ďalej vykoná pri periodických lekárskych prehliadkach u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3,

15.06.2010

e) očné vyšetrenie sa vykoná

01.03.2016

1. pri vstupnej a periodickej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3,

15.06.2010

2. u osôb, ktoré majú vykonávať činnosti zaradené do zmyslovej skupiny 1, musí byť vyšetrenie farbocitu pri vstupnej prehliadke vykonané aj anomaloskopom,

01.03.2016

3. u elektromontérov trakčného vedenia a u osôb pracujúcich vo výškach nad šesť metrov sa vyšetrí zorné pole, binokulárne a hĺbkové videnie,

01.03.2016

4. vyšetrenie vnútroočného tlaku sa vykoná pri vstupnej lekárskej a periodickej lekárskej prehliadke u posudzovanej osoby zaradenej do zmyslových skupín 1 až 3,

15.06.2010

f) psychiatrické vyšetrenie ako súčasť vstupnej prehliadky sa vykoná, ak je v anamnéze predchádzajúca psychiatrická liečba, častá medikácia psychofarmák, akékoľvek prejavy sociálnej maladaptácie,

15.06.2010

g) psychiatrické vyšetrenie v rámci periodickej lekárskej prehliadky sa vykoná, ak to vyžaduje zdravotný stav alebo na návrh lekára.

15.06.2010

3. Na hodnotenie zdravotnej spôsobilosti sa môžu použiť závery vyšetrení, ktoré sú k dispozícii v zdravotnej dokumentácii odborných lekárskych vyšetrení, a tiež výsledky laboratórnych vyšetrení lekára, ktorý vykonal preventívnu lekársku prehliadku ako prvý, ktorý má podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinnosť poskytnúť tieto výsledky ďalšiemu lekárovi.

01.03.2016

4. Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslových skupín 1 až 3, pri práci používať korekčné okuliare alebo kontaktné šošovky, okrem činností, pri ktorých posudzovaná osoba vykonáva práce pri posune, práce na montáži, údržbe a oprave trakčného vedenia, ako aj posudzovaná osoba, ktorá pracuje vo výške nad šesť metrov, posudzovaná osoba nosí pri sebe aj náhradné okuliare. Posudzujúci lekár uvedie túto skutočnosť v lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.

01.03.2016

5. Ak posudzujúci lekár povolí posudzovanej osobe, ktorá vykonáva činnosti zaradené do zmyslových skupín 2 a 3, používanie načúvacieho prístroja, uvedie túto skutočnosť v lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti.

15.06.2010

6. Minimálny rozsah vstupného psychologického vyšetrenia

15.06.2010

a) zhodnotenie aktuálneho stavu posudzovanej osoby pred začiatkom psychologického vyšetrenia a oboznámenie posudzovaného s účelom a priebehom vyšetrenia,

15.06.2010

b) analýza anamnestických údajov,

15.06.2010

c) pozorovanie počas psychologického vyšetrenia,

15.06.2010

d) diagnostika psychických procesov, funkcií, schopností,

15.06.2010

e) diagnostika osobnostných vlastností, odolnosti voči psychickej záťaži, motivácia,

15.06.2010

f) riadený rozhovor s posudzovanou osobou,

15.06.2010

g) komplexný rozbor, analýza a interpretácia výsledkov psychologického vyšetrenia,

15.06.2010

h) predikcia úspešnosti vo vzťahu ku kritériám na výkon pracovnej činnosti.

01.03.2016

Príloha č. 5 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

01.03.2016

POŽIADAVKY NA ZARADENIE OSÔB DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN PRI LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH

01.03.2016

ROZDELENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA POŽIADAVIEK NA ZMYSLOVÉ SCHOPNOSTI NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE

01.03.2016

1. Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá na železničnej dráhe.

01.03.2016

2. Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla. Ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť návestnými znakmi návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.

01.03.2016

3. Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.

01.03.2016

VSTUPNÉ PREHLIADKY

01.03.2016

Zmyslová skupina 1

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.

01.03.2016

Sluch: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.3 zákona o doprave na dráhach.

01.03.2016

Zmyslová skupina 2

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)

01.03.2016

Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)

01.03.2016

Zmyslová skupina 3

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)

01.03.2016

Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)

01.03.2016

PERIODICKÉ A MIMORIADNE PREHLIADKY

01.03.2016

Zmyslová skupina 1

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.2 zákona o doprave na dráhach.

01.03.2016

Sluch: Podľa prílohy č. 2 bodu 1.3 zákona o doprave na dráhach.

01.03.2016

Zmyslová skupina 2

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)

01.03.2016

Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)

01.03.2016

Zmyslová skupina 3

01.03.2016

Zraková ostrosť a farbocit: Podľa osobitného predpisu.6)

01.03.2016

Sluch: Podľa osobitného predpisu.7)

15.01.2012

Príloha č. 6 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

KONTRAINDIKÁCIE NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN 1 AŽ 3

15.01.2012

1. Infekčné a parazitárne ochorenia

15.01.2012

a) až do vymiznutia prejavov aktivity ochorenia,

15.01.2012

b) následné stavy reziduálneho orgánového postihnutia, ak obmedzujú telesnú alebo duševnú výkonnosť a ak preukázateľne vedú k zmene pracovnej výkonnosti,

15.01.2012

c) lues – aktívne formy,

15.01.2012

d) TBC – do dvoch rokov po skončení liečby,

15.01.2012

e) vírusové hepatitídy do úplnej úpravy všetkých klinických a laboratórnych nálezov,

15.01.2012

f) bacilonosičstvo salmonel.

15.01.2012

2. Novotvary a prekancerózy

15.01.2012

a) všetky formy zhubných nádorov, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

b) pri nezhubných nádoroch tie, ktoré veľkosťou alebo lokalizáciou vyvolávajú poruchy funkcie orgánov alebo sťažujú telesný pohyb – do ich odstránenia.

15.01.2012

3. Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, výživy a premeny látok a poruchy imunity,

15.01.2012

a) ktoré vyžadujú sústavnú kontrolu a liečbu a ktoré spôsobili poruchy vývoja s obmedzením telesnej alebo duševnej výkonnosti,

15.01.2012

b) diabetes mellitus vyžadujúci liečbu diétou a inzulínom; pri pozitívnej rodinnej anamnéze na diabetes mellitus treba vykonať glukózotolerančný test pri vstupnej lekárskej prehliadke zmyslovej skupiny l,

15.01.2012

c) poruchy výživy, látkovej premeny a poruchy imunity – formy sprevádzané poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami znižujúcimi fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu.

15.01.2012

4. Choroby krvi a krvotvorných orgánov, ktoré vyžadujú sústavnú liečbu a preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

5. Duševné poruchy a poruchy správania

15.01.2012

a) psychózy schizofrénne, afektívne, organické,

15.01.2012

b) zníženie rozumových schopností (oligofrénia, demencia), intelekt – všeobecné rozumové schopnosti pod úrovňou podpriemeru populácie,

15.01.2012

c) závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok okrem osôb, u ktorých je preukázateľné dodržiavanie abstinencie najmenej dva roky a liečebného režimu odporučeného psychiatrom; sú pod pravidelnou kontrolou psychiatra a sú bez následných organických a funkčných zmien obmedzujúcich výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

d) výrazná neurotická symptomatológia, hlavne s orgánovými prejavmi, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) poruchy osobnosti (paranoidná, antisociálna a emočne nestabilná) nestabilizované, narušujúce spoločenskú adaptáciu.

15.01.2012

6. Choroby nervovej sústavy

15.01.2012

a) chronické formy alebo následné stavy po ochoreniach CNS so závažnou a trvalou poruchou funkcie CNS (záchvaty kŕčov, poruchy vedomia, rovnováhy alebo paretické stavy),

15.01.2012

b) epilepsia všetkých foriem vrátane izolovanej bioelektrickej aktivity bez ohľadu na frekvenciu záchvatov a všetky záchvatovité ochorenia,

15.01.2012

c) narkolepsia, hypersomnia,

15.01.2012

d) stavy po úrazoch lebky a mozgu s následnými poruchami hybnosti alebo s poruchami fatických a psychických funkcií, alebo s poruchami citlivosti a mimovoľnými pohybmi,

15.01.2012

e) stavy po úrazoch a operácii chrbtice s poškodením miechy a následnými poruchami, napr. hybnosti, citlivosti, sfinkterovými poruchami a poruchami trofiky,

15.01.2012

f) vertiginózne a iné ochorenia vestibulárneho ústrojenstva.

15.01.2012

7. Choroby ušné

15.01.2012

a) choroby ucha a VIII. hlavového nervu sprevádzané progredujúcou nedoslýchavosťou a závratom,

15.01.2012

b) stavy pol roka po chirurgickej liečbe chorôb ucha s pretrvávajúcou väčšou nedoslýchavosťou, ako povoľujú kritériá zaradenia do jednotlivých zmyslových skupín a so závratom.

15.01.2012

8. Choroby očné

15.01.2012

a) anomálne postavenie viečok, ktoré ovplyvňuje ich ochrannú funkciu a zrakovú ostrosť,

15.01.2012

b) chronické zápaly spojiviek a choroby slzných ciest ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

c) chronické zápalové a degeneratívne ochorenia rohovky,

15.01.2012

d) zápalové a degeneratívne ochorenia cievnatky a sietnice ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

e) ochorenia šošovky, sklovca ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

f) neliečený glaukóm; ak je ochorenie liečené a pravidelne sledované (dokázané príslušnou dokumentáciou pri preventívnej prehliadke), tak kontraindikáciou sú zmeny v zornom poli obmedzujúce výkon pracovnej činnosti a bezpečnosť zamestnanca,

15.01.2012

g) ochorenia zrakového nervu obmedzujúce výkon pracovnej činnosti a bezpečnosť zamestnanca,

15.01.2012

h) porucha rovnováhy očných svalov – strabizmus, aj pri normálnej zrakovej ostrosti, nystagmus.

15.01.2012

9. Choroby obehovej sústavy

15.01.2012

a) všetky stavy po prekonanej reumatickej horúčke, ak sú prítomné známky aktivity procesu alebo chlopňového postihnutia, ktoré je hemodynamicky významné,

15.01.2012

b) hemodynamicky významné formy chlopňových chýb a vrodených chýb srdca,

15.01.2012

c) stavy po ochorení srdcového svalu alebo osrdcovníka pri takej poruche funkcie, ktorá obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

d) arteriálna esenciálna hypertenzia v III. štádiu (WHO),

15.01.2012

e) sekundárna hypertenzia,

15.01.2012

f) ischemická choroba srdca, f. s. II-IV/NYHA, a ischemická choroba dolných končatín vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti; u uchádzačov nad štyridsať rokov veku s rizikovými faktormi (pozitívna rodinná anamnéza, fajčenie, obezita, porucha metabolizmu lipidov, sklon k hypertenzii) je potrebné interné vyšetrenie,

15.01.2012

g) závažné poruchy srdcového rytmu,

15.01.2012

h) Raynaudova choroba a Burgerova choroba,

15.01.2012

i) trombózy, embólie, posttrombotický syndróm dolných končatín vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

j) varixy dolných končatín väčšieho rozsahu alebo stupňa so známkami insuficiencie hlbokých žíl, opakujúce sa povrchové zápaly žíl, vredy predkolenia,

15.01.2012

k) žilové varixy konečníka, ktoré pôsobia časté ťažkosti – do ich odstránenia,

15.01.2012

l) postihnutie lymfatických ciest s rozsiahlymi edémami.

15.01.2012

10. Choroby dýchacej sústavy

15.01.2012

a) chronické choroby nosa a prinosových dutín trvale obmedzujúce dýchanie cez nosovú dutinu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti; stavy pol roka po chirurgickej liečbe nosa a prinosových dutín s pretrvávajúcou poruchou ventilačnej funkcie nosa; trvalé zmeny hlasového orgánu obmedzujúce komunikáciu a respiráciu,

15.01.2012

b) chronické a astmatoidné bronchitídy a astma, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) všetky ochorenia vedúce k trvalému obmedzeniu kardiopulmonálnej funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie (napr. pneumokoniózy, fibrózy, bronchiektázie, rozsiahle adhézie, závažné deformácie hrudníka).

15.01.2012

11. Choroby tráviacej sústavy

15.01.2012

a) závažné ochorenia orgánov dutiny ústnej znemožňujúce príjem potravy alebo inak narušujúce funkciu orgánov dutiny ústnej,

15.01.2012

b) ochorenia pažeráka narušujúce jeho správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) vredová choroba žalúdka a dvanástnika (v akútnom štádiu),

15.01.2012

d) postresekčný syndróm,

15.01.2012

e) brušné prietrže vyvolávajúce poruchy funkcie alebo znemožňujúce výkon pracovnej činnosti do operatívneho odstránenia vzhľadom na budúcu fyzickú záťaž,

15.01.2012

f) chronické zápalové ochorenia tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

g) chronický zápal, toxické poškodenie a cirhóza pečene akejkoľvek formy a štádia vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

h) žlčníkové kamene alebo kamene žlčových ciest vyvolávajúce koliky alebo iné komplikácie – do ich odstránenia, opakujúce sa zápaly žlčníka alebo žlčových ciest s postihnutím pečene alebo pankreasu,

15.01.2012

i) chronický zápal pankreasu, ktorý vyžaduje sústavnú kontrolu stavu a liečbu a ktorý obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

j) iné ochorenia zažívacej trubice, pobrušnice, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu narušujúce správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

12. Choroby kože a podkožného väziva, dermatitídy alebo ekzémy, rozsiahle, chronické alebo recidivujúce formy vzdorujúce liečbe, postihujúce najmä exponované miesta tváre alebo horných končatín alebo vedúce k závažnému postihnutiu funkcie pohybového aparátu.

15.01.2012

13. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

15.01.2012

a) reumatoidná artritída a jej varianty, systémové choroby spojiva, všetky štádiá a ostatné formy séronegatívnych artritíd a spondylartritíd vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

b) ostatné zápalové alebo degeneratívne reumatické choroby s postihnutím zhybov a chrbtice, mimokĺbne reumatizmy a nereumatické choroby, ktoré pre bolesť a zníženú hybnosť obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) osteomyelitis s exacerbáciami v anamnéze,

15.01.2012

d) artropatie a ostatné chronické ochorenia vedúce k obmedzeniu funkcie pohybového a podporného aparátu tak, že obmedzujú bezpečný výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) recidivujúce vertebrogénne ťažkosti vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

14. Choroby močovej a pohlavnej sústavy

15.01.2012

a) stavy po akútnom zápale obličiek s reziduálnou poruchou funkcie,

15.01.2012

b) chronický zápal obličiek akejkoľvek formy a štádia, ktorý preukázateľne obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) obličkové kamene a kamene močových ciest s reziduálnymi príznakmi,

15.01.2012

d) recidivujúce alebo chronické zápaly močových ciest a mužských pohlavných orgánov, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) ochorenia ženských pohlavných orgánov vyžadujúce sústavnú starostlivosť a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

f) klimakterický syndróm s vasomotorickými prejavmi a psychickými poruchami.

15.01.2012

15. Vrodené chyby, poúrazové, pooperačné a iné následné stavy

15.01.2012

a) vrodené chyby, deformácie a abnormality, ak nie sú chirurgicky korigované,

15.01.2012

b) chronická rečová porucha,

15.01.2012

c) stavy po poraneniach, otravách a iných následkoch vonkajších príčin, ak nedošlo k zhojeniu a stav sa nedá považovať za vyliečený,

15.01.2012

d) stavy po strate končatiny alebo jej časti s protetickou náhradou alebo bez nej.

15.01.2012

16. Antropometrické parametre posudzovanej osoby, ktorá riadi hnacie dráhové vozidlo na koľajach, musia zodpovedať požiadavkám bezpečného používania dráhových vozidiel podľa Rozhodnutia komisie 2006/920/ES z 11. 8. 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 359, 18. 12. 2006).

15.01.2012

17. Ak je potrebné spresniť diagnostický záver alebo hraničný nález, posudzujúci lekár si vyžiada príslušné odborné lekárske vyšetrenie.

15.06.2010

Príloha č. 7 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

ROZSAH LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK NA POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSÔB NA VEDENIE ELEKTRIČIEK, TROLEJBUSOV A DRÁHOVÝCH VOZIDIEL NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE A RIADENIE CHODU LANOVEJ DRÁHY

15.06.2010

1. Pri vstupných a periodických lekárskych prehliadkach sa vyžaduje

15.06.2010

a) základné klinické vyšetrenie,

15.06.2010

b) vyšetrenie moču chemicky,

15.06.2010

c) hematologicky a biochemický skríning.

15.06.2010

2. Pre zdravotnú spôsobilosť posudzovanej osoby oprávnenú viesť električku alebo trolejbus pri vstupných lekárskych prehliadkach sa vyžaduje

15.06.2010

a) minimálna telesná výška: 160 cm. U posudzovanej osoby viesť električku alebo trolejbus sa výnimka z minimálnej telesnej výšky nepovoľuje.

15.06.2010

b) ostrosť zraku 6/6 (5/5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/9 (5/7,5) s korekciou každým okom osobitne za predpokladu, že binokulárne videnie dosiahne ostrosť zraku 6/6 (5/5). U krátkozrakých je povolená korekcia maximálne 4 D, u ďalekozrakých maximálne 4 D. Jednookosť nie je povolená. Pri zistení nižšej ostrosti zraku ako požadovanej sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,

15.06.2010

c) farbocit vyšetrovať pomocou tabuliek na vyšetrenie farbocitu. Pri podozrení na poruchu farbocitu sa vyžiada odborné očné vyšetrenie,

15.01.2012

d) zorné pole: vyžadujú sa normálne hodnoty (horizontálne zvonku 90o, dovnútra 50o, vertikálne nahor 50o, nadol 60o). Na zistenie zorného poľa sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,

15.06.2010

e) adaptácia na svetlo a tmu: nevyšetruje sa, iba anamnesticky sa zisťuje možnosť šeroslepoty. Pri podozrení šeroslepoty sa vyžiada odborné očné vyšetrenie,

15.06.2010

f) sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti dva metre. Ak je na jednom uchu sluch horší, vyžaduje sa členený šepot na lepšie počujúcom uchu zo vzdialenosti tri metre. Ak zistená hodnota sluchu je nižšia ako požadovaná hodnota, vyžaduje sa odborné ušné vyšetrenie.

15.06.2010

3. Pre zdravotnú spôsobilosť vodičov električiek a trolejbusov pri periodických lekárskych prehliadkach sa vyžaduje

15.06.2010

a) ostrosť zraku: 6/9 (5/7,5) s korekciou obojstranne. Povolená je ostrosť zraku 6/12 (5/10) s korekciou každým okom osobitne za predpokladu, že binokulárne videnie dosiahne ostrosť zraku najmenej 6/9 (5/7,5). U krátkozrakých je povolená korekcia najviac 6 D, u ďalekozrakých najviac 6 D. Jednookosť nie je povolená. Pri zistení nižšej ostrosti zraku ako požadovanej sa vyžaduje odborné očné vyšetrenie,

15.01.2012

b) sluch: vyžaduje sa členený šepot každým uchom zo vzdialenosti jedného metra. Ak je na jednom uchu sluch horší, vyžaduje sa členený šepot na lepšie počujúcom uchu zo vzdialenosti dva metre. Ak zistená hodnota sluchu je nižšia ako požadovaná hodnota, vyžaduje sa odborné ušné vyšetrenie,

15.06.2010

c) pre posudzovanie farbocitu, zorného poľa a adaptácie na svetlo a tmu sa uplatnia požiadavky uvedené v bode 2. písm. c) až e).

15.06.2010

4. Na celkové hodnotenie zdravotného stavu použije posudzujúci lekár závery vyšetrení, ktoré má k dispozícii v zdravotnej dokumentácii, ako aj závery odborných lekárskych vyšetrení a tiež výsledky laboratórnych vyšetrení lekára, ktorý vykonal lekársku preventívnu prehliadku ako prvý, ktorý má podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinnosť poskytnúť tieto výsledky ďalšiemu lekárovi.

15.06.2010

5. Body 1 až 5 tejto prílohy sa vzťahujú aj na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje lanová dráha a špeciálna dráha a organizuje doprava na týchto dráhach.

15.06.2010

Príloha č. 8 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

KONTRAINDIKÁCIE VYLUČUJÚCE SPÔSOBILOSŤ VIESŤ ELEKTRIČKU, TROLEJBUS A DRÁHOVÉ VOZIDLO NA LANOVEJ DRÁHE A RIADIŤ CHOD LANOVEJ DRÁHY

15.01.2012

Kontraindikácie, ktoré vylučujú spôsobilosť viesť električku, trolejbus, dráhové vozidlo na špeciálnej dráhe a riadiť chod lanovej dráhy, sú

15.06.2010

a) duševné choroby a poruchy: schizofrénia, cyklofrénia maniodepresívna psychóza, mentálna retardácia, porucha senzomotorickej koordinácie, poruchy emocionality v zmysle nevyváženosti a nezdržanlivosti, trvalé psychické zmeny na podklade somatických ochorení, involučné psychózy, trvalé psychické zmeny po chronických otravách. Ak má posudzujúci lekár podozrenie na duševnú poruchu, musí si vyžiadať psychiatrické vyšetrenie,

15.06.2010

b) záchvatové stavy a zvýšená pohotovosť k ich vzniku, pri zistení uvedených ochorení alebo pri vzniku podozrenia na tieto stavy musí sa vyžiadať odborné neurologické vyšetrenie vrátane encepfalografického,

15.06.2010

c) stavy po úrazoch centrálneho nervového systému s trvalým poškodením,

15.06.2010

d) závislosť na alkohole a návykových látkach,

15.06.2010

e) choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu vozidla,

15.01.2012

f) cukrovka (diabetes mellitus) - pri zistení cukrovky treba vyžiadať posudok lekára diabetologickej ambulancie. Posudzujúci lekár zhodnotí zdravotný stav podľa nálezu lekára diabetologickej ambulancie. Pravidelné kontrolné lekárske prehliadky treba vykonať najmenej raz ročne,

15.06.2010

g) ťažšie ochorenia srdca a ciev obmedzujúce bezpečné vedenie vozidla: akútne prejavy nestabilnej ischemickej srdcovej choroby (angína pectoris, intermediárny koronárny syndróm, infarkt myokardu a komplikované stavy po srdcovom infarkte), arteriálna esenciálna hypertenzia v III. štádiu, obliterujúce endarteritídy, poruchy srdcového rytmu, ktoré vedú k synkopám,

15.06.2010

h) ostatné endokrinologické ochorenia v ťažších formách: tyreotoxikóza, najmä s psychickými zmenami, choroby hypofózy, nadobličiek a prištítnych teliesok v ťažších formách,

15.06.2010

i) obmedzenie pohybu očí pre poruchu okohybných svalov alebo pre jazvovité zrasty očného bulbu s očnými viečkami, obojstranná ptóza horných viečok väčšieho rozsahu, šeroslepota v ťažších formách,

15.06.2010

j) obmedzená pohybová funkcia končatín znemožňujúca bezpečné vedenie vozidla: následkom ochorenia, telesnej vady, zranenia, amputácie alebo operácie, choroby svalov a periférnych nervov v ťažkých formách. Patria sem aj hyperkinézy (dyskinetický syndróm) a spasticita v ťažších formách,

15.06.2010

k) ochorenia tráviacej sústavy, ktoré obmedzujú telesnú výkonnosť vodiča (vredová choroba žalúdka a dvanástnika, chronické zápalové ochorenia tenkého a hrubého čreva, chronický zápal pečene, cirhóza, opakujúce sa zápaly žlčníka a žlčových ciest s postihnutím pečene a pankreasu, chronický zápal pankreasu),

15.06.2010

l) trvalé poruchy krčného, šijového svalstva a driekového svalstva, ktoré znižujú pohyblivosť hlavy a chrbtice viac ako o polovicu normálnych hodnôt,

15.06.2010

m) prietrže väčšieho rozsahu,

15.06.2010

n) ťažšie gynekologické ochorenia, ťažšie formy dysmenorhoe, ťažká forma prolapsu maternice,

15.06.2010

o) chronický zápal priedušiek v ťažšej forme,

15.06.2010

p) deformácie hrudníka alebo chrbtice ťažších foriem spojené s väčšími dychovými ťažkosťami,

15.06.2010

q) choroby iných orgánov alebo ústrojov, ktoré obmedzujú zdravotnú schopnosť na vedenie vozidla.

15.06.2010

Poznámka: V prípade potreby spresniť diagnostický záver alebo pri hraničnom náleze si posudzujúci lekár vyžiada príslušné odborné lekárske vyšetrenie.

15.06.2010

Príloha č. 9 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

15.06.2010

Minimálne požiadavky a úroveň psychických schopností osôb, ktoré zodpovedajú za bezpečný výkon každej pracovnej činnosti na železničnej dráhe, električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe a špeciálnej dráhe, sú:

15.06.2010

(1) Poznávacie schopnosti

15.06.2010

a) pozornosť – rozsah, koncentrácia, distribúcia, selektivita,

15.06.2010

b) pamäť, krátkodobá vizuálna,

15.06.2010

c) schopnosť vnímania, diskriminácia senzorických podnetov a komplexnej dopravnej situácie,

15.06.2010

d) usudzovanie, logické myslenie a priestorové vzťahy,

15.06.2010

e) komunikácia.

15.06.2010

(2) Psychomotorické schopnosti, ktorými sú reakčná pohotovosť, rýchlosť, presnosť reakcie a tempo, senzomotorická koordinácia.

15.06.2010

(3) Správanie a integrovanosť osobnosti

15.06.2010

a) emocionálne sebaovládanie a stabilita, sebakontrola, zrelosť,

15.06.2010

b) svedomitosť, zodpovednosť a nezávislosť,

15.06.2010

c) spoľahlivosť v konaní, predvídanie dôsledkov svojho správania.

15.06.2010

(4) Odolnosť voči psychickej záťaži, ktorými sú krátkodobé, resp. dlhodobé udržanie aktivácie a racionálna regulácia. Motivácia, vôľové vlastnosti a kooperatívne zameranie.

15.01.2012

(5) Minimálne kritériá sa rozširujú podľa druhu psychologického vyšetrenia uvedeného v § 12 a podľa kvantifikovaných požiadaviek konkrétnej pracovnej činnosti.

15.06.2010

Príloha č. 10 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

LEKÁRSKY POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
/železničná dráha/

15.01.2012

Príloha 10

15.06.2010

Príloha č. 11 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

Lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti
/električková dráha, trolejbusová dráha , lanová dráha a špeciálna dráha/

15.06.2010

Príloha 11

15.06.2010

Príloha č. 12 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.06.2010

Posudok
o psychickej spôsobilosti

15.06.2010

Príloha 12

Poznámky pod čiarou

15.06.2010

1) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

15.01.2012

1a) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

15.06.2010

2) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.01.2012

2a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

15.06.2010

3) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

15.06.2010

4) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.06.2010

5) Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.2016

6) Príloha I bod 4.7.3.2. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 345, 15. 12. 2012) v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/995 (Ú. v. EÚ L 165, 30. 6. 2015).

01.03.2016

7) Príloha I bod 4.7.3.3. rozhodnutia Komisie 2012/757/EÚ v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2015/995.