Nariadenie vlády č. 209/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2010
Platnosť od 19.05.2010
Účinnosť od 01.07.2010
01.07.2010

209

01.07.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2010

Slovenskej republiky

01.07.2010

zo 14. apríla 2010,

01.07.2010

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov

01.07.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


01.07.2010

§ 1

01.07.2010

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2003 Z. z.


01.07.2010

§ 2

01.07.2010

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

01.07.2010

§ 3

01.07.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


01.07.2010

Robert Fico v. r.


01.07.2010

Príloha k nariadeniu vlády č. 209/2010 Z. z.

01.07.2010

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.07.2010

Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 191, 23. 7. 2009).