Nariadenie vlády č. 206/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

Čiastka 82/2010
Platnosť od 15.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010

OBSAH

15.05.2010

206

15.05.2010

NARIADENIE VLÁDY

15.05.2010

Slovenskej republiky

15.05.2010

z 12. mája 2010,

15.05.2010

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

15.05.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


15.05.2010

Čl. I

15.05.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok sa mení takto:

15.05.2010

Príloha č. 1 znie:

15.05.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.

15.05.2010

Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení

15.05.2010
Kategória elektrozariadeníLimit*)
(%)
pre
zhodnotenie
elektroodpadu
pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov,
materiálov a látok
1.Veľké domáce spotrebiče8075
2.Malé domáce spotrebiče7050
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia7565
4.Spotrebná elektronika7565
5.a) Osvetľovacie zariadenia s výnimkou plynových výbojok7050
b) Plynové výbojky8080
6.Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7050
7.Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely7050
8. Zdravotnícke prístroje
(s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9.Prístroje na monitorovanie a kontrolu7050
10.Predajné automaty8075
15.05.2010

Poznámka

15.05.2010

*) Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.“.


15.05.2010

Čl. II

15.05.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010.


15.05.2010

Robert Fico v. r.