169

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. apríla 2010

o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 16c ods. 3, § 23 ods. 26 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška vymedzuje podrobnosti o

a) vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii časť I a údajoch v ňom uvádzaných,

b) vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania, spôsobe vedenia ich evidencie, spôsobe a lehotách ich inventarizácie, postupe a lehotách ich odovzdávania na skartáciu, postupe pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení,

c) činnosti okresného úradu pri odňatí osvedčenia o evidencii časti I a časti II z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a o informovaní tohto členského štátu o odňatí osvedčenia o evidencii.

§ 2

Osvedčenie o evidencii časť I

(1) Osvedčenie o evidencii časť I je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Údaje uložené na karte sú čitateľné prostredníctvom snímacích zariadení. Mikroprocesorová čipová karta spĺňa z hľadiska fyzikálnych bezpečnostných znakov, technických charakteristík a dát technické požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Predná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:

a) vpravo od čipu

1. slová „Európska únia“,

2. slová „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,

3. slová „OSVEDČENIE O EVIDENCII“,

4. slová „Časť I“,

5. sériu a číslo osvedčenia,

6. názov orgánu vydávajúceho osvedčenie,

b) informácie špecifické pre konkrétne osvedčenie

1. A. evidenčné číslo,

2. B. dátum prvej evidencie,

3. I. dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,

4. C.1.1 priezvisko alebo obchodné meno držiteľa vozidla,

5. C.1.2 meno držiteľa vozidla,

6. C.1.3 trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa vozidla,

7. C.4 údaj, či držiteľ vozidla je alebo nie je vlastníkom vozidla,

c) nad čipom v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami a nápis „SK“ vnútri kruhu,

d) pod čipom v ľavom dolnom rohu symbol reprezentujúci koleso,

e) označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.

(3) Zadná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:

1. D.1 Značka,

2. D.2 Typ /variant/ verzia,

3. D.3 Obchodný názov,

4. E Identifikačné číslo vozidla VIN,

5. F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť,

6. G Prevádzková hmotnosť,

7. H Doba platnosti, ak nie je neobmedzená,

8. J Kategória vozidla,

9. K Číslo typového schválenia ES,

10. O1/O2 Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla brzdeného a nebrzdeného,

11. P.1 Zdvihový objem valcov,

12. P.2 Najväčší výkon motora,

13. P.3 Druh paliva / zdroj energie,

14. Q Pomer výkon / hmotnosť (len pri kategórii L),

15. R Farba vozidla,

16. S.1 Počet miest na sedenie,

17. S.2 Počet miest na státie,

18. T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.

(4) Údaje podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 sa do osvedčenia o evidencii časť I zapisujú z osvedčenia o evidencii časť II.

(5). Dátové údaje sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Základná farba karty je zelená.

(6) Materiál použitý pre osvedčenie o evidencii časť I musí byť vyrobený tak, aby bol chránený proti falšovaniu použitím najmenej troch z týchto techník:

a) mikrotlač,

b) gilošovaná tlač,

c) dúhovo sfarbená tlač,

d) laserové gravírovanie,

e) ultrafialový fluorescenčný atrament,

f) atramenty meniace farbu – podľa uhlu pohľadu,

g) atramenty meniace farbu – podľa teploty,

h) špeciálny hologram,

i) variabilné laserové obrázky,

j) optické variabilné obrázky.

(7) Ako základ sa uprednostňujú techniky uvedené v odseku 6 písm. b), f), h), pretože umožňujú orgánom činným v trestnom konaní kontrolovať platnosť bez osobitných špeciálnych prostriedkov.

(8) Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časť I je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Osvedčenie o evidencii časť II

(1) Osvedčenie o evidencii časť II je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač.

(2) Osvedčenie o evidencii časť II sa skladá z piatich oddielov:

a) titulná strana,

b) technické informácie o vozidle,

c) základné údaje o evidencii vozidla,

d) potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,

e) ďalšie úradné záznamy.

(3) Čistopis osvedčenia o evidencii časť II je pri výrobe označený sériou, ktorá sa skladá z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich číslic; čistopisy pridelené osobám oprávneným vydávať osvedčenia o evidencii časť II podľa

a) § 23 ods. 14 písm. a) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom T, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,

b) § 23 ods. 14 písm. b) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom N, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,

c) § 23 ods. 14 písm. c) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom P, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo.

(4) Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časť II je uvedený v prílohe č. 3.

(5) V osvedčení o evidencii časti II sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:

a) základné údaje o evidencii vozidla:

1. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

2. dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,

3. identifikačné číslo vozidla VIN,

4. evidenčné číslo vozidla,

5. platnosť do,

6. vlastník vozidla, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

7. trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka,

8. držiteľ osvedčenia o evidencii, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

9. trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa,

10. zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii,

11. záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu,

b) vozidlo:

1. druh,

2. kategória,

3. identifikačné číslo vozidla VIN,

4. značka,

5. obchodný názov,

6. typ, variant, verzia,

7. výrobca vozidla (podvozku),

8. číslo typového schválenia ES,

9. dátum typového schválenia ES,

c) motor a prevodovka:

1. výrobca motora,

2. identifikačné číslo motora (typ),

3. zdvihový objem valcov,

4. katalyzátor,

5. najväčší výkon motora/otáčky,

6. druh paliva – zdroj energie,

7. výkon/hmotnosť (kategória L),

8. prevodovka – počet stupňov,

d) karoséria (nadstavba):

1. druh (typ),

2. farba,

3. výrobca,

4. výrobné číslo,

5. počet miest na sedenie, z toho núdzových,

6. počet miest na státie,

7. počet lôžok,

8. zaťaženie strechy,

9. objem skrine – cisterny,

10. objem palivovej nádrže,

e) rozmery a hmotnosti:

1. celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,

2. rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,

3. prevádzková hmotnosť,

4. najväčšia prípustná celková hmotnosť,

5. najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4,

6. najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,

7. najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,

f) brzdy:

1. ES alebo EHK,

2. prevádzková,

3. parkovacia,

4. odľahčovacia,

5. núdzová,

6. protiblokovacie zariadenie ABS,

g) nápravy:

1. druh kolies,

2. počet náprav, z toho poháňaných,

3. rázvor,

4. rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,

5. rozmer ráfikov na náprave,

6. najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,

h) spájacie zariadenia:

1. trieda,

2. značka,

3. typ,

4. schvaľovacia značka,

5. najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,

i) emisie zvuku:

1. ES alebo EHK,

2. hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,

j) emisie a spotreba:

1. emisie ES alebo EHK,

2. dymivosť ES alebo EHK,

3. CO,

4. HC,

5. NOx,

6. HC+NOx,

7. častice – platí len pre vznetové motory,

8. korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,

9. CO2,

10. spotreba paliva,

k) ďalšie úradné záznamy,

l) motorové – prípojné vozidlo:

1. je zhodné s typom podľa typového schválenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznaní typového schválenia ES,

2. je zhodné s typom schváleným ministerstvom na prevádzku na pozemných komunikáciách,

3. je schválené rozhodnutím okresného úradu,

m) nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia ministerstva o schválení typu nadstavby vozidla.

(6) Osvedčenie o evidencii časť II obsahuje povinné aj nepovinné harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 4, ktoré sa uvádzajú za poradovým číslom príslušnej položky tučným písmom, a zároveň obsahuje označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.

(7) Podrobnosti o údajoch v odseku 5 sú uvedené v prílohe č. 5.

(8) Osvedčenie o evidencii časť II sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného

a) osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení ES vozidla, uznaní typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II sa doplnia podľa informačného dokumentu, ktorý je prílohou typového schválenia,

b) základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.

(9) Do osvedčenia o evidencii časti II sa zapisujú údaje podľa

a) odseku 5 písm. a) prvého až tretieho bodu a piateho až deviateho bodu, podľa odseku 5 písm. b) až j) a písm. l) až m) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,

b) odseku 5 písm. a) štvrtého bodu laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 12 b,

c) odseku 5 písm. k) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b,

d) odseku 5 písm. a) desiateho a jedenásteho bodu aj ručne.

§ 4

Technické osvedčenie vozidla

(1) Technické osvedčenie vozidla je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač; tieto techniky môžu byť doplnené ďalšími doplňujúcimi bezpečnostnými znakmi.

(2) Technické osvedčenie vozidla sa skladá zo štyroch oddielov:

a) titulná strana,

b) technické informácie o vozidle,

c) potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,

d) ďalšie úradné záznamy.

(3) Séria a číslo osvedčenia, ktorým je technické osvedčenie vozidla označené pri výrobe, sa skladá zo série zloženej z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich znakov; rozdelenie sérií je nasledujúce:

a) SA, SB, SF a SG, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 14 písm. a) zákona,

b) SC, SD, SH a SJ, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 14 písm. b) zákona.

(4) Vzor čistopisu technického osvedčenia vozidla je uvedený v prílohe č. 6.

(5) Technické osvedčenie vozidla sa po vyplnení údajov zloží na formát A7.

(6) V technickom osvedčení vozidla sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:

a) vozidlo:

1. druh,

2. kategória,

3. identifikačné číslo vozidla VIN,

4. značka,

5. obchodný názov,

6. typ, variant, verzia,

7. výrobca vozidla (podvozku),

8. číslo typového schválenia ES,

9. dátum typového schválenia ES,

b) motor a prevodovka:

1. výrobca motora,

2. identifikačné číslo motora (typ),

3. zdvihový objem valcov,

4. katalyzátor,

5. najväčší výkon motora/otáčky,

6. druh paliva – zdroj energie,

7. prevodovka – počet stupňov,

c) karoséria (nadstavba):

1. druh (typ),

2. farba,

3. výrobca,

4. výrobné číslo,

5. počet miest na sedenie, z toho núdzových,

6. počet miest na státie,

7. počet lôžok,

8. zaťaženie strechy,

9. objem skrine – cisterny,

10. objem palivovej nádrže,

d) rozmery a hmotnosti:

1. celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,

2. rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,

3. prevádzková hmotnosť,

4. najväčšia prípustná celková hmotnosť,

5. najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4,

6. najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,

7. najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,

e) brzdy:

1. ES alebo EHK,

2. prevádzková,

3. parkovacia,

4. odľahčovacia,

5. núdzová,

6. protiblokovacie zariadenie ABS,

f) nápravy:

1. druh kolies,

2. počet náprav, z toho poháňaných,

3. rázvor,

4. rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,

5. rozmer ráfikov na náprave,

6. najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,

g) spájacie zariadenia:

1. trieda,

2. značka,

3. typ,

4. schvaľovacia značka,

5. najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,

h) emisie zvuku:

1. ES alebo EHK,

2. hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,

i) emisie a spotreba:

1. emisie ES alebo EHK,

2. dymivosť ES alebo EHK,

3. CO,

4. HC,

5. NOx,

6. HC+NOx,

7. častice – platí len pre vznetové motory,

8. korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,

9. CO2,

10. spotreba paliva,

j) ďalšie úradné záznamy,

k) motorové – prípojné vozidlo:

1. je zhodné s typom podľa typového schválenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznaní typového schválenia ES,

2. je zhodné s typom schváleným ministerstvom na prevádzku na pozemných komunikáciách,

3. je schválené rozhodnutím okresného úradu,

l) nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia ministerstva o schválení typu nadstavby vozidla.

(7) Podrobnosti o údajoch v odseku 6 sú uvedené v prílohe č. 5.

(8) Technické osvedčenie vozidla sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného

a) osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení vozidla ES, uznaní typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II sa doplnia podľa informačného dokumentu, ktorý je prílohou typového schválenia,

b) základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.

(9) Do technického osvedčenia vozidla sa zapisujú údaje podľa

a) odseku 6 písm. a) až i) a písm. k) až l) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,

b) odseku 6 písm. j) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b.

§ 5

Harmonizované osvedčenie o evidencii

(1) Osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydané inými členskými štátmi je uznávané na identifikáciu vozidla v medzinárodnej cestnej doprave alebo na opätovnú evidenciu v Slovenskej republike.

(2) Harmonizovaným osvedčením o evidencii podľa § 16a ods. 27 zákona je osvedčenie o evidencii podľa odseku 1, ktoré obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 4; vždy obsahuje údaje uvedené v časti A bodoch 1 a 2 a časti B bodoch 1 a 2 prílohy č. 4.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na dovoz jednotlivého vozidla z iného zmluvného štátu Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

§ 6

Postup pri odňatí osvedčenia o evidencii

(1) Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapísané v evidencii vozidiel iného členského štátu, príslušný okresný úrad na účely podľa § 16a zákona vyžaduje predloženie osvedčenia o evidencii časti I, ako aj časti II, ak bola časť II vydaná. Okresný úrad odníme časť alebo časti osvedčenia o evidencii, ktoré uchováva po dobu najmenej šesť mesiacov, a do dvoch mesiacov informuje o odňatí príslušný orgán členského štátu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu vráti okresný úrad odňaté osvedčenie o evidencii tomuto orgánu do šiestich mesiacov od jeho odňatia.

(2) Ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 pozostáva z časti I a časti II a časť II chýba, môže príslušný okresný úrad rozhodnúť o vydaní osvedčenia o evidencii časti II podľa § 16a zákona, ale len po doručení potvrdenia v písomnej alebo elektronickej forme od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo predtým evidované, o tom, že žiadateľ je oprávnený opätovne vozidlo zapísať do evidencie v Slovenskej republike.

(3) Ministerstvo je podľa § 99 písm. c) zákona kontaktným miestom medzi okresným úradom a príslušným orgánom členského štátu na účely zasielania a získavania informácií podľa odsekov 1 a 2.

§ 7

Vedenie evidencie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla

(1) O príjme a výdaji tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla vedú osoby oprávnené vydávať osvedčenia podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona autentizovanú knihu príjmu a výdaja tlačív (ďalej len „kniha”). V knihe sa uvádza:

a) počet prijatých tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a poradových čísel, dátum príjmu, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala,

b) počet vydaných tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a poradových čísel, dátum výdaja, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala a vydala.

(2) Ak osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla a zapisovať do nich údaje, ich aj zapíšu, v knihe podľa odseku 1 písm. b) uvedú aj identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikačné číslo výrobcu vozidla a údaj o tom, či tlačivo bolo vystavené na základe schváleného a platného základného technického opisu vozidla alebo platného osvedčenia o zhode COC.

(3) Po vypísaní knihy a jej uzatvorení sa kniha archivuje desať rokov spolu s dokladom o odovzdaní poškodených, zničených alebo nesprávne vypísaných tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla podľa odseku 5. Na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor podľa § 102 zákona osoby oprávnené vydávať osvedčenia podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona predložia knihu na kontrolu.

(4) Spolu s knihou sa archivuje aj fotokópia vystaveného osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla.

(5) Poškodené alebo nesprávne vypísané tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla sa z obidvoch strán tlačiva preškrtnú, na tlačivo sa z obidvoch strán napíše slovo „STORNO“ a odstrihne sa roh na titulnej strane tlačiva tak, aby séria a poradové číslo tlačiva zostalo čitateľné.

(6) Kniha podľa odseku 1 sa vedie osobitne pre osvedčenia o evidencii časť II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.

(7) Osoby oprávnené vyrábať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 24 zákona postupujú pri vedení evidencie a pri archivácii podľa odsekov 1, 3, 5 a 6.

(8) Osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla chránia ich tlačivá pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel ich skladujú a zapisujú údaje do nich vo svojom sídle alebo na prevádzke zapísanej v príslušnom registri na území Slovenskej republiky, ktoré sú zabezpečené pred krádežou. Tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla sa uskladňujú v ohňovzdornej skrini, pričom prístup k nim majú iba osoby oprávnené na manipuláciu s tlačivami. Ak sídlo alebo prevádzka nie sú zabezpečené pred krádežou, osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla sa uskladňujú v bezpečnostných trezoroch.

§ 8

Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív osvedčení o evidencii časť II a tlačív technických osvedčení vozidla sa vykonáva u osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona a technické osvedčenia vozidla vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedenom v knihe.

(2) Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla alebo ním určený zamestnanec. O výsledku inventarizácie fyzická osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom a archivuje ho spolu s knihou podľa § 7.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení vozidla, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Inventarizácia sa vykonáva osobitne pre osvedčenia o evidencii časť II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.

(5) Poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá spolu so zápisom podľa odseku 3 odovzdá štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu na skartáciu.

(6) Ak osoba oprávnená vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla zistí, že tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla stratila alebo jej boli odcudzené, štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív príslušnému orgánu Policajného zboru a bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív ministerstvu, ktoré ich vyhlási za neplatné.

§ 8a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2013

Osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydávané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2013 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2014.

§ 8b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016

Tlačivá osvedčenia o evidencii časť II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 14. marca 2016 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2019.

§ 9

Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 190/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 606/2007 Z. z.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Ľubomír Vážny v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASTI I

1. Formát čipovej karty

(1) Čipová karta sa vyhotoví v súlade s technickými normami uvedenými v časti 5.

(2) Fyzická bezpečnosť dokumentov je ohrozená

a) zhotovením falošných kariet – vytvorením nového objektu, ktorý vykazuje veľkú podobnosť s dokumentom buď tak, že je zhotovený ako nový, alebo je kópiou pôvodného dokumentu,

b) podstatnou zmenou: zmenou vlastností pôvodného dokumentu, napríklad zmenou niektorých údajov vytlačených na dokumente.

2. Uloženie údajov a ochrana

(1) Na čipovej karte sa ukladajú:

a) povinne údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodov 1 a 2,

b) nepovinne údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodu 3,

c) nepovinne doplňujúce údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodu 4,

d) overovacie údaje zhodnovernenia evidenčných dát.

(2) Údaje uvedené v bode 1 písm. a) a b) sa ukladajú v dvoch súboroch s transparentnou štruktúrou.1) Údaje uvedené v bode 1 písm. c) sa ukladajú v ľubovoľnom formáte. Pre tieto súbory nie sú žiadne obmedzenia z hľadiska ich čítania. Zápisový prístup k týmto súborom je obmedzený vydávajúcim orgánom, ktorý čipovú kartu vystavuje. Zápisový prístup je povolený len po asymetrickej hodnovernosti s výmenou relačného kľúča na ochranu relácie medzi evidenčnou kartou vozidla a bezpečnostným modulom. Preto sa pred procesom zhodnovernenia vymenia osvedčenia overujúce kartu.2) Osvedčenia overujúce kartu obsahujú zodpovedajúce verejné kľúče, ktoré sa musia vyvolať a použiť v procese zhodnovernenia. Tieto osvedčenia podpisujú národné orgány a obsahujú predmet zhodnovernenia3) držiteľa osvedčenia, aby sa mohol na kartu uložiť zakódovaný druh prístupového oprávnenia. Toto druhovo špecifické prístupové oprávnenie sa vzťahuje k národnému orgánu. Zodpovedajúce verejné kľúče národného orgánu sú na karte uložené ako základný verejný kľúč. Za špecifikáciu súborov a príkazov potrebných pre proces zhodnovernenia a proces zapisovania sú zodpovedné členské štáty. Stupeň zabezpečenia sa schváli na základe spoločných kritérií hodnotenia podľa EAL4+. Rozšírenia sú nasledujúce:

1. AVA_MSU.3 Analýzy a testy pre nestále stavy;

2. AVA_VLA.4 Vysoká odolnosť.

(3) Vydávajúci orgán vypočíta svoj elektronický podpis pre všetky dáta súboru obsahujúceho údaje uvedené v bode 1 písm. a) alebo b) a uloží ich v zodpovedajúcom súbore. Tieto podpisy umožňujú overiť hodnovernosť uložených údajov. Na karty sa uložia tieto údaje:

a) elektronický podpis evidenčných dát podľa bodu 1 písm. a),

b) elektronický podpis evidenčných dát podľa bodu 1 písm. b).

(4) Na overenie týchto elektronických dát na karte sa uložia osvedčenia vystavujúceho orgánu, ktorý vypočítal podpisy k dátam uvedeným v bode 1 písm. a) a b). Elektronické podpisy a osvedčenia musia byť čitateľné bez obmedzenia. Prístup k zapisovaniu do elektronických podpisov a osvedčení je obmedzený na príslušné národné orgány.

3. Rozhrania

Pre rozhrania sa používajú vonkajšie kontakty. Kombinácia vonkajších kontaktov s transpondérmi je nepovinná.

4. Kapacita pamäte karty

Karta musí mať dostatočnú kapacitu na uloženie údajov uvedených v časti 2.

5. Normy

Čipové karty a použité čítacie zariadenia musia zodpovedať príslušným požiadavkám.4)

6. Technické charakteristiky protokolov procesu

(1) Formátom5) je ID-1. Karta podporuje protokol procesu T = 1.6) Dodatočne môžu byť podporované iné protokoly procesu, napr. T = 0, USB alebo bezkontaktové protokoly.

(2) Na prenos bitu sa uplatňuje „direct convention“:6)

a) Napájacie napätie, programovacie napätie; karta pracuje s Vcc = 3V (+/0,3 V) alebo s Vcc = 5 V (+/0,5 V). Karta nevyžaduje programovacie napätie pri kontakte C6.

b) Odpoveď na resetovanie; bit pre veľkosť informačného poľa karty v ATR sa prezentuje v znaku TA3. Táto hodnota je najmenej „80h“ (= 128 bitov).

c) Voľba parametra protokolu; podpora voľby parametra protokolu (PPS)6) je povinná. Používa sa pre voľbu T = 1, ak je dodatočne na karte k dispozícii T = 0 a na dohodnutie parametrov Fi/Di na dosiahnutie vyšších prenosových rýchlostí.

d) Protokol procesu T = 1 Podpora zreťazenia je povinná. Povolené sú tieto zjednodušenia:

1. NAD Byte: nepoužitý,

2. S-Block ABORT: nepoužitý,

3. S-Block VPP chyba stavu: nepoužitý.

(3) Veľkosť informačného poľa zariadenia (IFSD) IFD ukáže ihneď po ATR; t. j. IFD prenesie S-blok IFS požiadavku po ATR a karta vyšle späť S-blok IFS. Odporúčaná hodnota pre IFSD je 254 bitov.

7. Rozsah teplôt

Osvedčenie o evidencii vo formáte čipovej karty musí správne fungovať za všetkých klimatických podmienok a v teplotnom rozsahu.5) Karty musia správne fungovať v rozsahu vlhkosti od 10 % do 90 %.

8. Fyzická životnosť

Ak sa karta používa v súlade s environmentálnymi a elektrickými špecifikáciami, musí riadne fungovať počas obdobia desiatich rokov. Materiál karty sa musí zvoliť tak, aby bola táto životnosť zabezpečená.

9. Elektrické charakteristiky

Počas prevádzky musia karty zodpovedať z hľadiska elektromagnetickej kompatibility osobitnému predpisu7) a musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom.

10. Štruktúra súboru

V tabuľke č. 1 sú povinné základné súbory (EF) aplikácie DF1) DF. Registration. Všetky tieto súbory majú transparentnú štruktúru. Prístupové požiadavky sú popísané v časti 2.

Tabuľka č. 1

Názov súboruIdentifikátor súboruOpis
EF.Registration_A„D001“Evidenčné údaje podľa prílohy č. 4
EF.Signature_A„E001“Elektronický podpis pre úplný dátový
obsah EF.Registration_A
EF.C.IA_A.DS„C001“X.509v3 osvedčenie vystavujúceho orgánu,
ktorý vypočítal podpisy pre EF. Signature_A
EF.Registration_B„D001“Evidenčné údaje podľa prílohy č. 4
EF.Signature B„E001“Elektronický podpis pre úplný dátový obsah
EF.Registration_B
EF.C.IA_B.DS„C001“X.509v3 osvedčenie vystavujúceho orgánu,
ktorý vypočítal podpisy pre EF. Signature_B

11. Štruktúra dát

(1) Uložené osvedčenia sú vo formáte X.509v3.8) Elektronické podpisy sú uložené transparentne.

(2) Evidenčné údaje sú uložené ako BER-TLV dátové objekty1) v zodpovedajúcich základných súboroch. Hodnotové polia sú kódované ako ASCII-znak,9) hodnoty „C0“-„FF“ sú definované normami.10), 11), 12) Formát dát je RRRRMMDD.

(3) V tabuľke č. 2 sú identifikačné znaky dátových objektov zodpovedajúce evidenčným dátam podľa prílohy č. 4 časti A bodov 1 a 2 spolu s doplňujúcimi údajmi tejto prílohy časti 1. Pokiaľ nie je stanovené inak, dátové objekty uvedené v tabuľke č. 2 sú povinné. Nepovinné dátové objekty sa môžu vynechať. Stĺpec „Znaky“ udáva úroveň vkladania do seba. V tabuľke č. 3 sú Identifikačné znaky dátových objektov zodpovedajúce evidenčným dátam podľa prílohy č. 4 časti A bodu 3. Dátové objekty uvedené v tabuľke č. 3 sú nepovinné.

Tabuľka č. 2

ZnakOpis
„78“   Orgán prideľujúci kompatibilný znak, vložený objekt „4F“1),13)
 „4F“  Identifikátor aplikácie1)
„71“   Medziodborová šablóna1),13) zodpovedajúca povinným údajom osvedčenia o evidencii časť 1
 „80“  Verzia definície znaku
 „9F33“  Názov členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii časť 1
 „9F34“  Iné (napríklad predchádzajúce národné) označenie
ekvivalentného dokumentu (nepovinné)
 „9F35“  Názov príslušného orgánu
 „9F36“  Názov orgánu vystavujúceho osvedčenie o evidencii (nepovinné)
 „9F37“  Použitá množina znakov: „00“10), 11), 12)
 „9F38“  Jednoznačné poradové číslo dokumentu používané v členskom štáte
 „81“  Evidenčné číslo
 „82“  Dátum prvej evidencie
 „A1“  Osobné údaje, vložené objekty „A2“ a „86“
  „A2“ Držiteľ osvedčenia o evidencii, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
   „83“Priezvisko alebo obchodné meno
   „84“Iné mená alebo iniciály (nepovinné)
   „85“Adresa v členskom štáte
  „86“ „00“: je majiteľ vozidla
„01“: nie je majiteľ vozidla
„02“: nie je označený ako majiteľ vozidla
 „A3“  Vozidlo, vložené objekty „87“, „88“ a „89“
  „87“ Značka vozidla
  „88“ Typ vozidla
  „89“ Obchodné označenie vozidla
 „8A“  Identifikačné číslo vozidla
 „A4“  Hmotnosť, vložené „8B“
  „8B“ Najväčšia prípustná hmotnosť naloženého vozidla
 „8C“  Hmotnosť vozidla v prevádzke s karosériou
 „8D“  Obdobie platnosti
 „8E“  Dátum evidencie, na ktorú sa osvedčenie vzťahuje
 „8F“  Typové schvaľovacie číslo
 „A5“  Motor, vložené objekty „90“, „91“ a „92“
  „90“ Zdvihový objem motora
  „91“ Najväčší čistý výkon motora
  „92“ Motor: druh paliva
 „93“  Pomer výkon/hmotnosť
 „A6“  Miesta na sedenie, vložené objekty „94“ a „95“
  „94“ Počet miest na sedenie
  „95“ Počet miest na státie

Tabuľka č. 3

ZnakOpis
„78“   Orgán prideľujúci kompatibilný znak, vložený objekt „4F“1), 13)
 „4F“  Identifikátor aplikácie1)
„72“   Medziodborová šablóna1), 13) zodpovedajúca nepovinným údajom osvedčenia o evidencii časť 1, vložené všetky nasledujúce objekty
 „80“  Verzia definície znaku
 „A1“  Osobné údaje, vložené objekty „A7“, „A8“ a „A9“
  „A7“ Vlastník vozidla, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
   ... 
  „A8“ Druhý vlastník vozidla, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
   ... 
  „A9“ Osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného práva, ako je vlastnícke právo, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
   ... 
 „A4“  Hmotnosť, vložené „96“ a „97“
  „96“ Najväčšia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke
  „97“ Najväčšia technicky prípustná hmotnosť celého vozidla v prevádzke
 „98“  Kategória vozidla
 „99“  Počet náprav
 „9A“  Rázvor
 „AD“  Rozloženie najväčšej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy, vložené objekty „9F1F“, „9F20“, „9F21“, „9F22“ a „9F23“
  „9F1F“ Náprava 1
  „9F20“ Náprava 2
  „9F21“ Náprava 3
  „9F22“ Náprava 4
  „9F23“ Náprava 5
 „AE“  Najväčšia technicky prípustná prípojná hmotnosť prípojného vozidla, vložené objekty „9B“ a „9C“
  „9B“ Brzdená
  „9C“ Nebrzdená
 „A5“  Motor, vložené objekty „9D“ a „9E“
  „9D“ Menovité otáčky
  „9E“ Identifikačné číslo motora
 „9F24“  Farba vozidla
 „9F25“  Najväčšia rýchlosť
 „AF“  Hladina hluku, vložené objekty „DF26“, „DF27“ a „DF28“
  „9F26“ Stojace vozidlo
  „9F27“ Otáčky motora
  „9F28“ Za jazdy
 „B0“  Výfukové emisie, vložené objekty
„9F29“, „9F2A“, „9F2B“, „9F2C“, „9F2D“, „9F2E“, „9F2F“, „9F30“ a „9F31“
  „9F29“ CO
  „9F2A“ HC
  „9F2B“ NOx
  „9F2C“ HC + NOx
  „9F2D“ Častice zo vznetových motorov
  „9F2E“ Korigovaný súčiniteľ absorpcie pre vznetové motory
  „9F2F“ CO2
  „9F30“ Kombinovaná spotreba paliva
  „9F31“ Údaj o environmentálnej kategórii ES typového schválenia
 „9F32“  Objem palivových nádrží

12. Čítanie evidenčných dát

Čítanie evidenčných dát:

a) voľba aplikácie: aplikácia „Registrácia vozidla“ sa môže zvoliť pomocou SELECT DF1) so svojím identifikátorom aplikácie (AID). Hodnota AID sa vyžiada z laboratória vybraného Európskou komisiou,

b) čítanie dát zo súborov: súbory zodpovedajúce časti 2 bodu 1 písm. a) až d) sa zvolia pomocou SELECT1) s príkazovými parametrami P1 nastavenými na „02“, P2 nastavenými na „04“ a príkazovým dátovým poľom obsahujúcim identifikátor súboru. Späť odoslaná šablóna FCP obsahuje veľkosť súboru, ktorá môže byť užitočná na čítanie týchto súborov. Tieto súbory sú čitateľné s READ BINARY,1) pričom chýba príkazové dátové pole a Le je nastavená na dĺžku očakávaných dát, s použitím krátkej Le,

c) overovanie hodnovernosti dát: na overenie hodnovernosti uložených evidenčných dát sa môže využiť zodpovedajúci elektronický podpis. Okrem evidenčných dát sa môže z karty čítať aj zodpovedajúci elektronický podpis. Osvedčenia obsahujú verejný kľúč a totožnosť príslušného orgánu. Overenie podpisu sa môže vykonať iným systémom, ako je evidenčná karta.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ I

Predná strana

obrázok 01

Zadná strana

obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ II

Predná strana

obrázok 1

Zadná strana

obrázok 2

Príloha č. 4 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

HARMONIZOVANÉ OSVEDČENIE O EVIDENCII

Harmonizované osvedčenie o evidencii sa môže skladať buď z jednej časti, alebo z dvoch častí označených ako „časť I“ a „časť II“.

A. Harmonizované osvedčenie o evidencii časť I

(1) Prvá strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje

a) názov vystavujúceho členského štátu,

b) rozlišovaciu značku vystavujúceho členského štátu:

B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Česká republika

DK: Dánsko

D: Nemecko

EST: Estónsko

GR: Grécko

E: Španielsko

F: Francúzsko

HR: Chorvátsko

IRL: Írsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: Lotyšsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Maďarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakúsko

PL: Poľsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Fínsko

S: Švédsko

UK: Spojené kráľovstvo,

c) názov príslušného orgánu,

d) slová „osvedčenie o evidencii časť I“, alebo ak sa osvedčenie o evidencii skladá len z jednej časti, slová „osvedčenie o evidencii“ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii; tieto slová sa v osvedčení o evidencii s primeraným odstupom uvedú aj malým písmom v úradných jazykoch Európskej únie; osvedčenie o evidencii skladajúce sa len z časti I bude obsahovať slová „osvedčenie o evidencii“ a v texte nebude žiadny odkaz na „časť I“,

e) slová „Európska únia“ vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii časť I,

f) číslo dokumentu.

(2) Osvedčenie o evidencii časť I obsahuje údaje, ktorým predchádzajú zodpovedajúce harmonizované kódy Európskej únie:

a) (A) evidenčné číslo,

b) (B) dátum prvej evidencie vozidla,

c) (C) osobné údaje,

d) (C.1) držiteľ osvedčenia o evidencii:

e) (C1.1) priezvisko alebo obchodné meno,

f) (C1.2) iné meno alebo iniciály,

g) (C1.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

h) (C.4) ak osvedčenie o evidencii neobsahuje údaje špecifikované v kóde C.2 bodu 3, osvedčenie o evidencii obsahuje odkaz na skutočnosť, že držiteľ osvedčenia o evidencii

– je majiteľom vozidla,

– nie je majiteľom vozidla,

– nie je v osvedčení o evidencii uvedený ako majiteľ vozidla,

i) (D) vozidlo,

j) (D.1) značka,

k) (D.2) typ, variant – ak je k dispozícii, verzia – ak je k dispozícii,

l) (D.3) obchodný názov,

m) (E) identifikačné číslo vozidla VIN,

n) (F) hmotnosť:

o) (F.1) najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla okrem motocyklov,

p) (G) prevádzková hmotnosť vozidla so spojovacím zariadením pri ťažnom vozidle kategórie inej ako M1,

q) (H) obdobie platnosti, ak nie je neobmedzené,

r) (I) dátum evidencie, na ktorú sa toto osvedčenie o evidencii vzťahuje,

s) (K) číslo typového schválenia – ak je k dispozícii,

t) (P) motor:

u) (P.1) zdvihový objem valcov (cm3),

v) (P.2) najväčší výkon motora (kW) – ak je k dispozícii,

w) (P.3) druh paliva alebo zdroj energie,

x) (Q) výkon/hmotnosť (kW/kg) – len pri motocykloch,

y) (S) počet miest na sedenie:

z) (S.1) počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča,

aa) (S.2) počet miest na státie – ak je to potrebné.

(3) Osvedčenie o evidencii časť I okrem toho môže obsahovať údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Európskej únie:

a) (C) osobné údaje:

b) (C.2) vlastník vozidla – opakovať podľa počtu majiteľov vozidla:

c) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo iniciály,

e) (C.2.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného ako vlastníckeho práva; držiteľ osvedčenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo iniciály,

i) (C.3.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) ak zmena v osobných údajoch uvedených v kóde C.1 bodu 2, v kódoch C.2 a/alebo C.3 tohto bodu nemá za následok vystavenie nového osvedčenia o evidencii, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto bodom môžu byť zahrnuté pod kódmi C.5, C.6, C.7 alebo C.8; tie sa potom rozčlenia v súlade s odkazmi v kódoch C.1 bodu 2, kódoch C.2 a C.3 tohto bodu a kóde C.4 bodu 2,

k) (F) hmotnosť:

l) (F.2) najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla v prevádzke v členskom štáte evidencie,

m) (F.3) najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy v prevádzke v členskom štáte evidencie,

n) (J) kategória vozidla,

o) (L) počet náprav,

p) (M) rázvor kolies (mm),

q) (N) pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, rozloženie najväčšej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy:

r) (N.1) náprava 1 (kg),

s) (N.2) prípadne náprava 2 (kg),

t) (N.3) prípadne náprava 3 (kg),

u) (N.4) prípadne náprava 4 (kg),

v) (N.5) prípadne náprava 5 (kg),

w) (O) najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla:

x) (O.1) brzdená (kg),

y) (O.2) nebrzdená (kg),

z) (P) motor:

aa) (P.4) menovité otáčky (min-1),

bb) (P.5) identifikačné číslo motora (typ),

cc) (R) farba vozidla,

dd) (T) najväčšia rýchlosť vozidla (km/h),

ee) (U) hladina hluku:

ff) (U.1) stojaceho vozidla [dB (A)],

gg) (U.2) pri otáčkach motora (min-1),

hh) (U.3) za jazdy [dB (A)],

ii) (V) výfukové emisie:

jj) (V.1) CO (g/km alebo g/kWh),

kk) (V.2) HC (g/km alebo g/kWh),

ll) (V.3) NOx (g/km alebo g/kWh),

mm) (V.4) HC + NOx (g/km),

nn) (V.5) častice z dieselových motorov (g/km alebo g/kWh),

oo) (V.6) korigovaný súčiniteľ absorpcie pre dieselové motory (min-1),

pp) (V.7) CO2 (g/km),

qq) (V.8) kombinovaná spotreba paliva (l/100 km),

rr) (V.9) údaj o environmentálnej kategórii ES typového schválenia,

ss) (W) objem palivovej nádrže alebo palivových nádrží (litre).

(4) Osvedčenie o evidencii časť I môže obsahovať ďalšie doplňujúce informácie.

B. Harmonizované osvedčenie o evidencii časť II

(1) Prvá strana osvedčenia o evidencii časť II obsahuje

a) názov vystavujúceho členského štátu,

b) rozlišovaciu značku vystavujúceho členského štátu:

B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Česká republika

DK: Dánsko

D: Nemecko

EST: Estónsko

GR: Grécko

E: Španielsko

F: Francúzsko

HR: Chorvátsko

IRL: Írsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: Lotyšsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Maďarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakúsko

PL: Poľsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Fínsko

S: Švédsko

UK: Spojené kráľovstvo,

c) názov príslušného orgánu,

d) slová „osvedčenie o evidencii časť II“ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii; tieto slová sa v osvedčení o evidencii s primeraným odstupom uvedú aj malým písmom v úradných jazykoch Európskej únie,

e) slová „Európska únia“ vytlačené v jazyku alebo jazykoch členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii časť II,

f) číslo dokumentu.

(2) Osvedčenie o evidencii časť II obsahuje údaje, ktorým predchádzajú zodpovedajúce harmonizované kódy Európskej únie:

a) (A) evidenčné číslo,

b) (B) dátum prvej evidencie vozidla,

c) (D) vozidlo,

d) (D.1) značka,

e) (D.2) typ, variant – ak je k dispozícii, verzia – ak je k dispozícii,

f) (D.3) obchodný názov,

g) (E) identifikačné číslo vozidla VIN,

h) (K) číslo typového schválenia – ak je k dispozícii.

(3) Osvedčenie o evidencii časť II okrem toho môže obsahovať údaje, pred ktorými sú uvedené príslušné harmonizované kódy Európskej únie:

a) (C) osobné údaje:

b) (C.2) vlastník vozidla,

c) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo iniciály,

e) (C.2.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného ako vlastníckeho práva; držiteľ osvedčenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo iniciály,

i) (C.3.3) adresa v členskom štáte evidencie v čase vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6) ak zmena v osobných údajoch uvedených v kódoch C.2 a/alebo C.3 tohto bodu nemá za následok vystavenie nového osvedčenia o evidencii časť II, nové osobné údaje zodpovedajúce týmto bodom môžu byť zahrnuté pod kódmi (C.5) alebo (C.6), tie sa potom rozčlenia v súlade s kódom C.2 a C.3 tohto bodu,

k) (J) kategória vozidla.

(4) Osvedčenie o evidencii časť II môže obsahovať ďalšie doplňujúce informácie.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

PODROBNOSTI O ÚDAJOCH UVÁDZANÝCH V OSVEDČENÍ O EVIDENCII ČASŤ II A V TECHNICKOM OSVEDČENÍ VOZIDLA

(1) 1 Druh – ide o zaradenie vozidla do skupiny z hľadiska jeho účelu použitia; ako druh vozidla sa uvádza text z číselníka druhu vozidla, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke. Základné rozdelenie je nasledujúce:

a) bicykel s pohonným systémom – pedálový bicykel vybavený pomocným pohonom so základným cieľom pomôcť pri šliapaní do pedálov, pričom výkon pomocného pohonu sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km • h-1 a maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 1 000 W; trojkolesový alebo štvorkolesový bicykel s pohonným systémom je rovnako považovaný za bicykel s pohonným systémom; za bicykel s pohonným systémom sa nepovažuje pedálový bicykel, ktorý je vybavený pomocným elektrickým motorom s maximálnym trvalým menovitým výkonom 250 W alebo menej, ktorého výkon sa preruší, keď cyklista prestane šliapať do pedálov, a postupne sa znižuje a nakoniec sa preruší skôr, ako vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km • h-1,

b) malý motocykel – dvojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km • h-1 a zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri spaľovacom motore alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW pri elektrickom motore; malý motocykel sa podľa druhu karosérie ďalej člení na

1. mokik – malý motocykel so stúpadlami a nožným spustením motora,

2. moped – malý motocykel so šliapadlami na dopravu len jednej osoby,

3. motocykel – malý motocykel s oporou pre kolená vodiča a bez šliapadiel a s pevnými stúpadlami,

4. skúter – malý motocykel bez opory pre kolená vodiča pri jazde a s priestorom pre nohy v nosnej časti vozidla, bez stúpadiel, ale obyčajne s ochranou dopravovaných osôb spredu a zospodu,

c) malý motocykel s postranným vozíkom – trojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km • h-1 a zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihovom motore alebo najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW pri inom spaľovacom motore alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW pri elektrickom motore,

d) malá trojkolka – motorové vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km • h-1 a zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihovom motore alebo najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW pri inom spaľovacom motore alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW pri elektrickom motore; malá trojkolka sa podľa druhu karosérie člení na malú trojkolku na prepravu osôb a na malú trojkolku na pracovné účely,

e) motocykel – dvojkolesové motorové vozidlo vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km • h-1; motocykel sa podľa druhu karosérie ďalej člení na

1. moped – motocykel so šliapadlami na dopravu len jednej osoby,

2. motocykel – motocykel s oporou pre kolená vodiča a bez šliapadiel a s pevnými stúpadlami,

3. skúter – motocykel bez opory pre kolená vodiča pri jazde a s priestorom pre nohy v nosnej časti vozidla, bez stúpadiel, ale obyčajne s ochranou dopravovaných osôb spredu a zospodu,

f) motocykel s postranným vozíkom – trojkolesové motorové vozidlo vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km • h-1;

g) trojkolka – motorové vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km • h-1; trojkolka sa podľa druhu karosérie člení na trojkolku na prepravu osôb a na úžitkovú trojkolku,

h) ľahká štvorkolka – motorové vozidlo so štyrmi kolesami, ktorého hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií pri elektrických vozidlách, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km • h-1 a ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW pri iných spaľovacích motoroch alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon neprevyšuje 4 kW pri elektrickom motore; ľahká štvorkolka sa podľa druhu karosérie člení na ľahkú cestnú štvorkolku, ľahkú štvorkolku na prepravu osôb a na ľahkú štvorkolku na pracovné účely,

i) štvorkolka – štvorkolesové motorové vozidlo so štyrmi kolesami iné ako v písmene h), ktorého hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 450 kg u štvorkoliek na prepravu osôb a 600 kg u štvorkoliek na prepravu tovaru; štvorkolka sa podľa druhu karosérie ďalej člení na:

1. ťažká cestná štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa druhého a tretieho bodu; štvorkolka určená len na prepravu osôb a maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 15 kW; ťažká cestná štvorkolka sa ďalej člení na

1a. A1 ťažká cestná štvorkolka – má maximálne dve obkročné miesta na sedenie vrátane miesta pre vodiča a riadidlá,

1b. A2 ťažká cestná štvorkolka – má maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča a zároveň nespĺňa kritériá podľa bodu 1a,

2. ťažká terénna štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa tretieho bodu; svetlá výška nie je menšia ako 180 mm; ťažká terénna štvorkolka sa ďalej člení na

2a. ťažká terénna štvorkolka – má maximálne dve obkročné miesta na sedenie, je vybavená riadidlami, maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla nie je väčšia ako 90 km • h-1 a pomer rázvoru k svetlej výške nie je väčší ako šesť,

2b. side-by-side buggy – štvorkolka iná ako v bode 2a, má maximálne tri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča, z ktorých dve sú umiestnené vedľa seba, maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie je väčší ako 15 kW a pomer rázvoru k svetlej výške nie je väčší ako osem,

3. ťažká štvorkolka – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa druhého bodu; štvorkolka má maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon nie väčší ako 15 kW, maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozidla nie väčšiu ako 90 km • h-1 a má uzavretý priestor pre vodiča a spolujazdcov, ktorý je prístupný maximálne z troch strán; ťažká štvorkolka sa ďalej člení na

3a. ťažká štvorkolka na prepravu osôb – štvorkolka nespĺňajúca kritériá podľa bodu 3b; štvorkolka má maximálne štyri sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča,

3b. ťažká štvorkolka na pracovné účely – štvorkolka má maximálne dve sedadlá, ktoré nie sú určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča a štvorkolka je výhradne konštruovaná na prepravu tovaru s otvorenou alebo uzavretou v podstate rovnou a vodorovnou ložnou plochou, ktorá spĺňa tieto kritériá:

- dĺžkaložnej plochy × šírkaložnej plochy ≥ 0,3× dĺžkavozidla × šírkavozidla, alebo

- zodpovedajúci priestor ložnej plochy podľa vyššie uvedenej definície určený na montáž strojov a zariadení, a

- ložný priestor jednoznačne oddelený pevnou priečkou od priestoru určeného pre osoby vo vozidle, a

- ložný priestor s minimálnym objemom reprezentovaným kockou so stranou 600 mm,

j) osobné vozidlo – motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča; osobné vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení

1. sedan (AA) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Karoséria: uzatvorená s alebo bez centrálneho stĺpika na bočných oknách,

– Strecha: pevná a tuhá strecha, časť strechy však môže byť otvárateľná,

– Rozmiestnenie: 4 alebo viac sedadiel najmenej v 2 radoch,

– Dvere: 2 alebo 4 bočných dverí, môže byť aj zadné otváranie,

– Okná: 4 bočné okná,

2. hatchback (AB) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Sedan so skosenou zadnou časťou vozidla s dverami v zadnej časti vozidla,

3. kombi (AC) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Karoséria: uzatvorená, tvar zadnej časti je konštruovaný tak, aby poskytol čo najväčší vnútorný objem,

– Strecha: pevná a tuhá strecha, časť strechy môže byť otvárateľná,

– Rozmiestnenie: 4 alebo viac sedadiel najmenej v 2 radoch, rad alebo rady sedadiel môžu mať dopredu
sklápacie operadlá alebo ich možno odstrániť, aby sa zväčšil ložný priestor,

– Dvere: 2 alebo 4 bočných dverí a zadné otváranie,

– Okná: 4 alebo viacej bočných okien,

4. kupé (AD) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Karoséria: uzavretá, obyčajne s obmedzeným zadným priestorom,

– Strecha: pevná a tuhá strecha, časť strechy môže byť otvárateľná,

– Rozmiestnenie: 2 alebo viac sedadiel najmenej v 1 rade,

– Dvere: 2 bočných dverí, môže byť aj zadné otváranie,

– Okná: 2 alebo viac bočných okien,

5. kabriolet (AE) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Karoséria: otvárateľná,

– Strecha: strecha je poddajná alebo tuhá, má najmenej 2 polohy: v 1. polohe zakrýva karosériu; v 2. polohe
je stiahnutá,

– Rozmiestnenie: 2 alebo viac sedadiel najmenej v 1 rade,

– Dvere: 2 alebo 4 bočných dverí,

– Okná: 2 alebo viac bočných okien,

6. viacúčelová (AF) – je osobné vozidlo s nasledujúcimi charakteristikami:

– Motorové vozidlo iné ako vozidlá uvedené v bodoch 1 až 5 a 7 určené na prepravu osôb a ich batožiny v jedinom
vnútornom priestore; ak však takéto vozidlo spĺňa obidve z nasledujúcich podmienok:

(i) počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako šesť.

„miesto na sedenie“ sa považuje za existujúce, ak je vozidlo vybavené „prístupnými“ ukotveniami sedadiel;

„prístupné“ znamená také ukotvenia, ktoré sa môžu používať. Aby sa zabránilo „prístupu“ k ukotveniam, výrobca fyzicky zamedzí ich použitiu, napríklad navarením krycej platne alebo namontovaním podobného trvalého pevného zariadenia, ktoré nie je možné odstrániť použitím bežne dostupných nástrojov;

(ii) ,

kde:

P = najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla v kg,

M = prevádzková hmotnosť vozidla v kg,

N = počet miest na sedenie okrem sedadla pre vodiča.

Toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie M1.

7. úžitkové kombi (AG)

– je motorové vozidlo určené na prepravu osôb a ich batožiny, pričom priestor na batožinu musí byť úplne oddelený od priestoru pre cestujúcich. Referenčný bod miesta na sedenie vodiča sa musí nachádzať aspoň 750 mm nad nosným povrchom vozidla.

k) autobus – motorové vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou a rozmiestnením určené na prepravu osôb a batožiny a ktoré má viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta pre vodiča; môže mať jedno alebo dve podlažia a môže ťahať aj príves; autobus môže byť vo vyhotovení

1. triedy I – vozidlo s kapacitou väčšou ako 22 cestujúcich, okrem vodiča, ktoré je konštruované s plochami pre stojacich cestujúcich tak, aby boli možné časté pohyby cestujúcich; podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení jednopodlažnom, dvojpodlažnom, kĺbovom jednopodlažnom, kĺbovom dvojpodlažnom, jednopodlažnom so zníženou podlahou, dvojpodlažnom so zníženou podlahou, kĺbovom jednopodlažnom so zníženou podlahou, kĺbovom dvojpodlažnom so zníženou podlahou, jednopodlažnom s otvorenou strechou, dvojpodlažnom s otvorenou strechou,

2. triedy II – vozidlo s kapacitou väčšou ako 22 cestujúcich, okrem vodiča, ktoré je konštruované v zásade na prepravu sediacich cestujúcich a navrhnuté tak, aby umožňovali prepravu stojacich cestujúcich v chodbičke alebo na ploche, ktorá nemá väčší priestor, ako je priestor určený pre dve dvojité sedadlá; podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení jednopodlažnom, dvojpodlažnom, kĺbovom jednopodlažnom, kĺbovom dvojpodlažnom, jednopodlažnom so zníženou podlahou, dvojpodlažnom so zníženou podlahou, kĺbovom jednopodlažnom so zníženou podlahou, kĺbovom dvojpodlažnom so zníženou podlahou, jednopodlažnom s otvorenou strechou, dvojpodlažnom s otvorenou strechou,

3. triedy III – vozidlo s kapacitou väčšou ako 22 cestujúcich, okrem vodiča, ktoré je konštruované výhradne na prepravu sediacich cestujúcich; podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení jednopodlažnom, dvojpodlažnom, kĺbovom jednopodlažnom, kĺbovom dvojpodlažnom,

4. triedy A – vozidlo s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich, okrem vodiča, ktoré je navrhnuté na prepravu stojacich cestujúcich; vozidlo tejto triedy má sedadlá a musí mať zabezpečenia pre stojacich cestujúcich; podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení jednopodlažnom, jednopodlažnom so zníženou podlahou, jednopodlažnom s otvorenou strechou,

5. triedy B – vozidlo s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich, okrem vodiča, ktoré nie je navrhnuté na prepravu stojacich cestujúcich; vozidlo tejto triedy nemá žiadne zabezpečenia pre stojacich cestujúcich; podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení jednopodlažnom, jednopodlažnom s otvorenou strechou.

Pod pojmom „poschodový autobus“ sa rozumie vozidlo, kde priestory určené pre cestujúcich sú usporiadané najmenej v jednej časti v dvoch prekrývajúcich sa podlažiach a na hornom podlaží sa nenachádzajú žiadne priestory pre stojacich cestujúcich.

Pod pojmom „kĺbový autobus“ sa rozumie vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií, ktoré sú vzájomne spojené pomocou kĺbov; oddiely pre cestujúcich každej sekcie sú vzájomne spojené tak, že cestujúci sa môžu voľne pohybovať medzi nimi; tuhé sekcie sú spojené trvale tak, že ich je možné oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý si vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba v dielni.

Pod pojmom „poschodový kĺbový autobus“ sa rozumie vozidlo, ktoré pozostáva z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené; oddiely pre cestujúcich každej sekcie sú vzájomne prepojené aspoň na jednom podlaží tak, aby sa medzi nimi mohli cestujúci voľne pohybovať; tuhé sekcie sú spojené trvalo tak, že ich je možné oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý si vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba v dielni.

Pod pojmom „nízkopodlažný autobus“ sa rozumie vozidlo triedy I, II alebo A, v ktorom najmenej 35 % plochy, ktorá je k dispozícii stojacim cestujúcim alebo v jeho prednej sekcii pri kĺbových vozidlách, alebo na jeho spodnom podlaží, pri poschodových vozidlách tvorí plocha bez schodov a s prístupom najmenej k jedným obslužným dverám.

l) mestský autobus – autobus, ktorý je konštruovaný a vybavený na mestské a prímestské použitie; autobus tejto triedy má sedadlá a miesta určené pre stojacich cestujúcich a umožňuje pohyb cestujúcim zodpovedajúci častým zastávkam,

m) medzimestský autobus – autobus konštruovaný a vybavený na medzimestskú dopravu; toto vozidlo nemá miesto špeciálne určené pre stojacich cestujúcich, ale môže prepravovať stojacich cestujúcich na krátke vzdialenosti v uličke,

n) diaľkový autobus – autobus konštruovaný a vybavený na diaľkové trasy; toto vozidlo má príslušný komfort pre sediacich cestujúcich a neprepravuje stojacich cestujúcich,

o) nákladné vozidlo – motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru; nákladné vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení

1. pick up – nákladné vozidlo s otvoreným nákladným priestorom s uzavretou kabínou pre obsluhu; ložnú plochu môže kryť plachta natiahnutá cez odnímateľné oblúky, s laminátovou alebo s kovovou konštrukciou, ohraničená pevnými stenami zvyčajne v strednej výške,

2. sklápacia – nákladné vozidlo, ktoré je svojím vyhotovením určené najmä na prepravu sypkého nákladu, má sklápaciu ložnú plochu, uzatvorenú kabínu a je v týchto druhoch vyhotovenia – so sklápaním na stranu, so sklápaním dozadu alebo so sklápaním na stranu a dozadu,

3. skriňová – nákladné vozidlo, ktoré má skriňovú karosériu, ide o jednoduchú skriňu bez akéhokoľvek účelového určenia, samostatná kabína pre vodiča a samostatná oddelená skriňa (BA, BE),

4. skriňová dodávková – kabína pre vodiča a plocha určená na náklad tvoria nedeliteľný konštrukčný celok, pričom plocha určená na náklad je oddelená od priestoru pre posádku priehradkou (BB),

5. skriňová izotermická – nákladné vozidlo, ktoré má skriňovú karosériu, ide o jednoduchú skriňu bez akéhokoľvek účelového určenia, samostatná kabína pre vodiča a samostatná oddelená skriňa vybavená tepelnou izoláciou (BA) alebo kabína pre vodiča a plocha určená na náklad tvoria nedeliteľný konštrukčný celok, pričom plocha určená na náklad je oddelená od priestoru pre posádku priehradkou a plocha určená na náklad je vybavená tepelnou izoláciou (BB),

6. skriňová chladiarenská – nákladné vozidlo, ktoré má skriňovú karosériu, ide o jednoduchú skriňu bez akéhokoľvek účelového určenia, samostatná kabína pre vodiča a samostatná oddelená skriňa vybavená tepelnou izoláciou s chladiarenským zariadením (BA, BE) alebo kabína pre vodiča a plocha určená na náklad tvoria nedeliteľný konštrukčný celok, pričom plocha určená na náklad je oddelená od priestoru pre posádku priehradkou a plocha určená na náklad je vybavená tepelnou izoláciou s chladiarenským zariadením (BB),

7. skriňová mraziarenská – nákladné vozidlo, ktoré má skriňovú karosériu, ide o jednoduchú skriňu bez akéhokoľvek účelového určenia, samostatná kabína pre vodiča a samostatná oddelená skriňa vybavená tepelnou izoláciou s mraziarenským zariadením (BA, BE) alebo kabína pre vodiča a plocha určená na náklad tvoria nedeliteľný konštrukčný celok, pričom plocha určená na náklad je oddelená od priestoru pre posádku priehradkou a plocha určená na náklad je vybavená tepelnou izoláciou s mraziarenským zariadením (BB),

8. skriňová furgon – kabína pre vodiča a plocha určená na náklad tvoria jeden nedeliteľný konštrukčný celok, medzi kabínou pre vodiča a ložnou plochou skrine je v priehradke prielez v mieste za sedadlom spolujazdca alebo medzi sedadlom vodiča alebo spolujazdca, v prieleze musia byť dvere, šírka prielezu musí byť najmenej 60 cm a výška najmenej 130 cm,

9. valníková – nákladné vozidlo je svojím vyhotovením určené najmä na prepravu nákladu, má valníkovú karosériu, uzatvorenú kabínu pre vodiča a spolujazdcov,

10. valníková s plachtou – nákladné vozidlo je svojím vyhotovením určené najmä na prepravu nákladu, má valníkovú karosériu, uzatvorenú kabínu pre vodiča a spolujazdcov, ložnú plochu môže kryť plachta natiahnutá cez odnímateľnú nosnú konštrukciu,

p) nákladné vozidlo – ťahač návesu (BC) – motorové vozidlo určené svojou konštrukciou a vybavením hlavne na ťahanie návesov,

q) nákladné vozidlo – ťahač prívesu (BD) – motorové vozidlo určené svojou konštrukciou a vybavením hlavne na ťahanie prívesov, môže byť vybavené pomocnou ložnou plochou, prípadne plošinou,

r) nákladné vozidlo špeciálne – motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru, na prepravu určitých druhov tovaru alebo skupín tovarov, pri ktorých preprave sú potrebné zvláštne úpravy; nákladné vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: cisternová ADR, cisternová na cement, cisternová na mlieko, cisternová na múku, cisternová na vodu, fekálna, hákový nakladač na prepravu kontajnerov, klanicová na prepravu dreva, na prepravu betónu, na prepravu betónu s čerpadlom, na prepravu sypkých hmôt, na prepravu kontajnerov, na prepravu lodí, na prepravu odpadu, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na prepravu skla, nosič výmenných nadstavieb, oplenová, oplenová s klanicami, reťazový nakladač na prepravu kontajnerov, sacio kanalizačná, sacio vákuový nakladač a podobne,

s) špeciálne vozidlo – motorové vozidlo svojou konštrukciou a vybavením určené na vykonávanie špeciálnej funkcie, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie a/alebo vybavenie; nie je určené na prepravnú činnosť; špeciálne vozidlo podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení

1. obytný automobil (SA) – vozidlo na špeciálne účely kategórie M, konštruované tak, aby umožňovalo ubytovanie osôb a obsahuje najmenej túto výbavu:

– sedadlá a stôl,

– zariadenie na spanie, ktoré môže, okrem iného, slúžiť cez deň na sedenie,

– zariadenie na varenie a

– zariadenia na uskladnenie batožiny a iných predmetov.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

2. pancierová (SB) – vozidlá určené na ochranu prepravovaných osôb a/alebo tovaru, s pancierovými platňami, ktoré sú nepriestrelné,

3. sanitná (SC) – motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré sú na tento účel primerane vybavené, pričom môžu byť členené ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby ZZS, resp. PCHR, vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci RZP, vozidlo lekárskej služby VLS, vozidlo na špeciálnu zdravotnícku potrebu SZP,

4. pohrebná (SD) – motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, ktoré sú na tento účel primerane vybavené,

5. samohybný žeriav (SF) – vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je zariadené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena je rovný alebo vyšší ako 400 kNm,

6. vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku (SH) – motorové vozidlo kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedalo potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku,

7. ostatné vozidlá na špeciálne účely (SG), najmä autorýpadlo, karoséria cisternová na polievanie, čerpadlo betónu, drvič kameňa, elektrocentrála, karoséria hasičská, karoséria hasičská s rebríkom, kompresor, karoséria laboratórna, karoséria montážna, pojazdná dielňa, pojazdná knižnica, pojazdná kuchyňa, pojazdná lanovka, pojazdná predajňa, karoséria policajná, karoséria rozhlasová, karoséria sýpacia, karoséria technicko-zásahová, karoséria televízna, vrtná súprava, karoséria vyprosťovacia, vysprávková súprava, karoséria záchranárska, zdvíhacia plošina a podobne,

t) prípojné vozidlo – vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré je určené a konštruované tak, aby sa mohlo pripojiť za motorové vozidlo; prípojné vozidlá sa rozdeľujú na:

1. náves (DA) – prípojné vozidlo, ktoré je určené na pripojenie k návesovému ťahaču alebo ku klanicovej náprave a vertikálne zaťaženie pôsobí najmä na ťažné vozidlo alebo na klanicovú nápravu;

2. ojový príves (DB) – prípojné vozidlo s najmenej dvoma nápravami, z ktorých aspoň jedna je riaditeľná a je vybavená vlečným zariadením, ktoré sa môže pohybovať vertikálne voči prívesu a neprenáša žiadne podstatné statické vertikálne zaťaženie na ťažné vozidlo (menej než 100 daN); keď je náves pripojený ku klanicovej náprave, považuje sa za ojový príves;

3. príves so stredovou nápravou (DC) – znamená pevný ojový príves, ktorého náprava alebo nápravy sú umiestnené blízko ťažiska vozidla, keď je rovnomerne zaťažené tak, že len malé statické vertikálne zaťaženie nepresahujúce 10 % zaťaženia zodpovedajúceho najväčšej hmotnosti prívesu alebo zaťaženie 1 000 daN sa prenáša na ťažné vozidlo;

4. príves s pevným ojom (DE) – prípojné vozidlo s jednou nápravou alebo skupinou náprav s ojami, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu prenáša na ťažné vozidlo statické zaťaženie nepresahujúce 4 000 daN a ktoré nespĺňa vymedzenie prívesu so stredovou nápravou, pričom zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nesmie pozostávať z návesového čapu a točnice;

u) náves nákladný – prípojné vozidlo používané len na prepravu nákladu, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani hnacie nápravy; náves nákladný podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení plošinovom, sklápacom, skriňovom, skriňovo chladiarenskom, skriňovo izotermickom, skriňovo izotermickom, skriňovo mraziarenskom, valníkovom, valníkovom s plachtou,

v) náves nákladný špeciálny – prípojné vozidlo, svojou konštrukciou a vybavením je určené len na prepravu určitých druhov alebo skupín nákladov, pri ktorých preprave je potrebná zvláštna úprava; náves nákladný špeciálny podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: cisternová ADR, cisternová na cement, cisternová na mlieko, cisternová na múku, cisternová na vodu, cisternová na tekuté potraviny, cisternová na sypké materiály a substráty, fekálna, klanicová na prepravu dreva, na odvoz odpadu, na prepravu betónu, na prepravu dreva, na prepravu kŕmnych zmesí, na prepravu lietadiel, na prepravu lodí, na prepravu skla, na prepravu sypkých hmôt, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, nosič výmenných nadstavieb, oplenová, oplenová s klanicami, sacio kanalizačná, na prepravu nadmerného nákladu (SK) a podobne,

w) náves špeciálny – prípojné vozidlo, svojou konštrukciou a vybavením je určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani vlastné hnacie nápravy; náves špeciálny nie je určený na prepravnú činnosť; náves špeciálny podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: čerpadlo betónu, drvič kameňa, drvič drevnej hmoty, elektrocentrála, hasičská, kompresor, laboratórny, mobilné WC, pojazdné čerpadlo, pojazdná dielňa, pojazdná kuchyňa, pojazdná predajňa, pontónová, štiepkovač dreva, vrtná súprava, zábavné zariadenie, zdvíhacia plošina a podobne,

x) príves nákladný – prípojné vozidlo používané len na prepravu nákladu, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani hnacie nápravy; príves nákladný podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení plošinovom, sklápacom, skriňovom, skriňovo chladiarenskom, skriňovo izotermickom, skriňovo mraziarenskom, valníkovom, valníkovom s plachtou, prívesný vozík – prípojné vozidlo upravené na pripojenie za motocykel a určené výlučne na prepravu batožiny, postranný vozík – prípojné vozidlo s jedným kolesom na jednej strane a na druhej strane upravené na pripevnenie na bok motocykla, určené na premávku na pozemných komunikáciách, používané na prepravu jednej sediacej osoby a batožiny alebo nákladu,

y) príves nákladný špeciálny – prípojné vozidlo, svojou konštrukciou a vybavením je určené len na prepravu určitých druhov alebo skupín nákladov, pri ktorých preprave je potrebná zvláštna úprava; príves nákladný špeciálny podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: cisternová ADR, cisternová na cement, cisternová na mlieko, cisternová na múku, cisternová na vodu, cisternová na tekuté potraviny, cisternová na sypké materiály a substráty, fekálna, klanicová na prepravu dreva, na odvoz odpadu, na prepravu betónu, na prepravu dreva, na prepravu kŕmnych zmesí, na prepravu lietadiel, na prepravu lodí, na prepravu skla, na prepravu sypkých hmôt, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, nosič výmenných nadstavieb, oplenová, oplenová s klanicami, reťazový nakladač, sacio kanalizačná, na prepravu nadmerného nákladu (SK) a podobne,

z) príves obytný (SE) – prípojné vozidlo – príves – svojou konštrukciou a vybavením určené na mobilné ubytovanie osôb,

aa) náves obytný (SE) – prípojné vozidlo – náves – svojou konštrukciou a vybavením určené na mobilné ubytovanie osôb,

bb) príves špeciálny – prípojné vozidlo, svojou konštrukciou a vybavením je určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani vlastné hnacie nápravy; príves špeciálny nie je určený na prepravnú činnosť; príves špeciálny podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: čerpadlo betónu, drvič kameňa, drvič drevnej hmoty, elektrocentrála, hasičská, kompresor, laboratórny, mobilné WC, pojazdné čerpadlo, pojazdná dielňa, pojazdná kuchyňa, pojazdná predajňa, pontónová, štiepkovač dreva, vrtná súprava, zábavné zariadenie, zdvíhacia plošina a podobne,

cc) príves pod náves (SJ) – prípojné vozidlo vybavené točnicou na podopretie návesu s cieľom zmeniť náves na príves,

dd) traktor kolesový poľnohospodársky – každý motorový, kolesový poľnohospodársky traktor s najmenej dvoma nápravami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km • h-1, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktorý je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie poľnohospodárskych prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve a môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich; môže byť vo vyhotovení s bezpečnostnou kabínou alebo ochranným rámom,

ee) traktor kolesový lesný – každý motorový, kolesový lesný traktor s najmenej dvoma nápravami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km • h-1, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktorý je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie lesných prác alebo na ťahanie lesných prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v lesnom hospodárstve a môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich; môže byť vo vyhotovení s bezpečnostnou kabínou alebo ochranným rámom,

ff) traktor pásový poľnohospodársky – každý motorový, pásový poľnohospodársky traktor s najmenej dvoma nápravami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km • h-1, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktorý je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie poľnohospodárskych alebo na ťahanie poľnohospodárskych prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve a môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich; môže byť vo vyhotovení s bezpečnostnou kabínou alebo ochranným rámom,

gg) traktor pásový lesný – každý motorový, pásový lesný traktor s najmenej dvoma nápravami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km • h-1, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktorý je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie lesných prác alebo na ťahanie lesných prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v lesnom hospodárstve a môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich; môže byť vo vyhotovení s bezpečnostnou kabínou alebo ochranným rámom,

hh) prípojné vozidlo za traktor – každé poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlo určené hlavne na to, aby bolo ťahané traktorom, a na nesenie nákladu alebo na spracovanie materiálu, ak pomer medzi celkovou technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla sa rovná alebo väčší než 3,0; prípojné vozidlá za traktor sa rozdeľujú na návesy, ojové prívesy, prívesy so stredovou nápravou a prívesy s pevným ojom obdobne ako prípojné vozidlá v písmene t),

ii) náves nákladný za traktor – prípojné vozidlo za traktor používané len na prepravu nákladu, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani hnacie nápravy; náves nákladný za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení plošinovom, sklápacom, skriňovom, valníkovom, valníkovom s plachtou,

jj) náves nákladný špeciálny za traktor – prípojné vozidlo za traktor, svojou konštrukciou a vybavením je určené len na prepravu určitých druhov alebo skupín nákladov, pri ktorých preprave je potrebná zvláštna úprava; náves nákladný špeciálny za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: cisternová na vodu, fekálna, fekálny aplikátor, klanicová, na prepravu a miešanie krmiva, na prepravu hnoja, na prepravu hnoja s rozmetadlom, na prepravu krmiva, na odvoz odpadu, na prepravu sejačky, na prepravu zmesí, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na prepravu zmesí, na zberanie sena, nosič výmenných nadstavieb, oplenová s klanicami, sacio kanalizačná a podobne,

kk) náves špeciálny za traktor – prípojné vozidlo za traktor, svojou konštrukciou a vybavením je určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani vlastné hnacie nápravy; náves špeciálny za traktor nie je určený na prepravnú činnosť; náves špeciálny za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: drvič dreva, drvič kameňa, čistička obilnín, elektrocentrála, kompresor, pojazdná kuchyňa, pontónová, štiepkovač dreva, vežový žeriav, vrtná súprava, zdvíhacia plošina a podobne,

ll) príves nákladný za traktor – prípojné vozidlo za traktor používané len na prepravu nákladu, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani hnacie nápravy; príves nákladný za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení plošinovom, sklápacom, skriňovom, valníkovom, valníkovom s plachtou,

mm) príves nákladný špeciálny za traktor – prípojné vozidlo za traktor, svojou konštrukciou a vybavením je určené len na prepravu určitých druhov alebo skupín nákladov, pri ktorých preprave je potrebná zvláštna úprava; príves nákladný špeciálny za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: cisternová na vodu, fekálna, fekálny aplikátor, klanicová, na prepravu a miešanie krmiva, na prepravu hnoja, na prepravu hnoja s rozmetadlom, na prepravu krmiva, na odvoz odpadu, na prepravu sejačky, na prepravu zmesí, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na prepravu zmesí, na zberanie sena, nosič výmenných nadstavieb, oplenová s klanicami, saco kanalizačná a podobne,

nn) príves špeciálny za traktor – prípojné vozidlo za traktor, svojou konštrukciou a vybavením je určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov, nemá vlastný zdroj pohonu a zvyčajne nemá ani vlastné hnacie nápravy; príves špeciálny za traktor nie je určený na prepravnú činnosť; príves špeciálny za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: drvič dreva, drvič kameňa, čistička obilnín, elektrocentrála, kompresor, pojazdná kuchyňa, pontónová, štiepkovač dreva, vežový žeriav, vrtná súprava, zdvíhacia plošina a podobne,

oo) ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor – každé vozidlo používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve projektované na to, aby bolo ťahané traktorom, a mení alebo dopĺňa jeho funkcie, pričom trvalo zahŕňa nástroj alebo je projektované na spracovanie materiálov; môže byť vybavené nákladnou plošinou projektovanou a konštruovanou pre nástroje a zariadenia potrebné na uvedené účely a na dočasné uloženie akéhokoľvek materiálu vyrobeného alebo potrebného počas práce, pričom pomer medzi celkovou technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je nižší ako 3,0;
ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: baliaci stroj, drvič zŕn, fekálny aplikátor, hrebeňové brány, kombinovaný kyprič, kombinovaný podmietač, kombinovaný sejací stroj, lis na slamu, mrvič balíkov, mulčovač, nakladač repy, na miešanie hnojív, na nakladanie a čistenie repy, na zber kameňov, navijak na inštaláciu káblov, obracač krmovín, obracač a zhrnovač, orezávač repy, pásový zavlažovač, plečka, plnič silážnych vakov, pluh jednostranný, pluh obojstranný, podmietač, postrekovač, prútové brány, radličkový kultivátor s prihnojovaním, radličkový kyprič, rezačka, rosič, rotačné brány, rotačný aplikátor, rotačný kyprič, rozhadzovač priemyselných hnojív, sádzač, samozberací voz, sejací stroj, sejačka univerzálna, sejačka na presnú sejbu, silážovací stroj, smyk, stroj na zber cibuľovej zeleniny, stroj na zber koreňovej zeleniny, stroj na zber ovocia, tanierové brány, valce cambridge, valce crosskill, valce hladké, vibračné brány, vyorávač zemiakov, vyrezávač siláže, zberací lis, zberací voz, zberač hrozna, zhrňovač krmovín, zvinovací lis, žací miagač, žací stroj bubnový, žací stroj listový a podobne,

pp) pracovný stroj samohybný – zvláštne vozidlo určené aj na premávku na pozemných komunikáciách, svojou konštrukciou a vybavením je určené iba na vykonávanie určitých pracovných činností a má vlastný zdroj pohonu; nie je určený na prepravu nákladu, pracovný stroj samohybný podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: fekálny aplikátor, fréza na krajnice, grejder, kolesové rýpadlo, kolesový nakladač, kompaktný nakladač, komunálny čistiaci stroj, kŕmny a miešací voz, na ťažbu dreva, nakladač, nakladač repy, nosič náradia, nosič pracovných adaptérov, obilný kombajn, orezávač, orezávač repy, pneumatikový valec, postrekovač, rozhadzovač organických hnojív, rozhadzovač priemyselných hnojív, rýpadlo, rýpadlo – nakladač, sádzač, šmykom riadený nakladač, stroj na vodorovné značenie, teleskopický manipulátor, vyorávač repy, vysadzovač zemiakov, vysokozdvižný vozík, vyvážacia súprava na drevo, zametací stroj, zberacia mlátačka, zberacia rezačka, zberač hrozna, zemný pech, žací miagač, žací stroj čapový, žací stroj listový a podobne,

qq) pracovný stroj nesený – vozidlo (závesné pracovné zariadenie bez vlastného zdroja pohonu), v dopravnej polohe nie je v priamom styku s pozemnou komunikáciou a nie je určené na prepravnú činnosť; je určené na vykonávanie špecifických prác alebo činností a možno ho namontovať len na vozidlo na to určené a prispôsobené; pracovný stroj nesený podľa druhu karosérie môže byť vo vyhotovení: baliaci stroj, čelný nakladač, drvič dreva, hrebeňové brány, kombinovaný hĺbkový kyprič, kombinovaný kyprič, lesný lanový systém, mulčovač, navijak na približovanie dreva, obracač krmovín, pásový zavlažovač, plečka, pluh jednostranný, pluh obojstranný, podmietač, postrekovač, prútové brány, radličkový kyprič, rezačka, rosič, rotačný kyprič, rozhadzovač priemyselných hnojív, rozmetadlo priemyselných hnojív, sádzač, sejací stroj, sejačka bezorebná, sejačka na presnú sejbu, sejačka pneumatická, sejačka univerzálna, silážovací stroj, smyk, tanierové brány, tanierový kyprič, valce cambridge, valce crosskill, valcový drvič pôdy, vibračné brány, vysadzovač zemiakov, zametací stroj, zberací lis, zhrňovač krmovín, žací miagač, žací stroj bubnový, žací stroj čapový, žací stroj diskový, žací stroj listový a podobne,

rr) snežný skúter – zvláštne motorové vozidlo, ktoré sa riadi pomocou lyží a pohybuje pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré môže byť len vo výnimočných prípadoch prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách; snežný skúter je určený prevažne na prepravu jednej osoby a nákladu, pričom môže byť prispôsobený na ťahanie saní určených výlučne na prepravu nákladu; na snežnom skútri môže byť prepravovaná osoba, ak je snežný skúter vybavený zodpovedajúcim sedadlom pre spolujazdca.

(2) 2 J Kategória – ide o rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky; ako kategória vozidla sa uvádza text z číselníka kategória vozidla, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; označenie kategórie vozidla sa určuje podľa prílohy č. 1 k zákonu.

(3) 3 E VIN – ide o identifikačné číslo vozidla VIN – Vehicle Identification Number, ktoré znamená kombináciu znakov na identifikáciu pridelenú vozidlu výrobcom; identifikačné číslo vozidla VIN sa vyznačuje bez medzier a oddeľovacích znakov, napríklad „TMBPF16Y823499907“; účelom je zabezpečiť, aby mohlo byť každé vozidlo zreteľne identifikovateľné výrobcom po dobu 30 rokov bez toho, aby bolo potrebné odvolávať sa na ďalšie údaje; v identifikačnom čísle vozidla VIN nie je prípustné použitie písmen I, O a Q, pomlčiek, hviezdičiek a ostatných špeciálnych znakov.

(4) 4 D.1 Značka – ide o označenie výrobcu vozidla, napríklad „ŠKODA“; ako značka vozidla sa uvádza text z číselníka značka vozidla, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; ak značka vozidla a jej rozsah v počte znakov je dlhý, uvedie sa jej skrátený názov a v ďalších úradných záznamoch sa uvedie plný názov značky vozidla, napríklad „*4:..................“.

(5) 5 D.3 Obchodný názov – ide o označenie vozidla výrobcom, napríklad „FABIA“; pokiaľ nie je výrobcom stanovený, neuvádza sa.

(6) 6 D.2 Typ – ide o výrobcom stanovené číselné alebo kombinované číslicovo/písmenové označenie vozidla znamenajúce vozidlo alebo skupinu vozidiel, t. j. variantov, ktoré je dané úplným názvom výrobcu, značkou, výrobným a obchodným označením a prípadne i modelovým rokom, podstatnými konštrukčnými znakmi, ktorým je informácia o ráme alebo podlahových častiach a druhu motora, napríklad spaľovací alebo elektrický; typ vozidla môže zahŕňať rôzne varianty typu a verzie variantu typu vozidla.

(7) 7 variant – ide o výrobcom stanovené číselné alebo kombinované číslicovo/písmenové označenie vozidla znamenajúce vozidlo alebo skupinu vozidiel, t. j. verzií rovnakého typu; variant typu vozidla môže zahŕňať rôzne verzie variantu typu vozidla; pokiaľ nie je výrobcom stanovený, neuvádza sa.

(8) 8 verzia – ide o výrobcom stanovené číselné alebo kombinované číslicovo/písmenové označenie vozidla znamenajúce vozidlo toho istého typu a variantu, v ktorom však môže byť zabudované akékoľvek zariadenie, vybavenie, komponenty alebo systémy; pokiaľ nie je výrobcom stanovená, neuvádza sa.

(9) 9 Výrobca vozidla (podvozku) – charakterizuje výrobcu, ktorý zodpovedá identifikačnému číslu vozidla VIN; ako výrobca vozidla (podvozku) sa uvádza text z číselníka výrobca, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; zvyčajne sa uvádza plný názov výrobcu, čiarka a akronym štátu, kde má výrobca sídlo; neuvádza sa mesto, kde má výrobca sídlo; trojmiestny akronym štátu je uvedený v osobitnom predpise;14) ak výrobca a jej rozsah v počte znakov je dlhý, uvedie sa jeho skrátený názov spolu s akronymom štátu a v ďalších úradných záznamoch sa uvedie jeho plný názov výrobcu, napríklad „*9: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., ITA“.

(10) 10 K Číslo typového schválenia ES – uvádza sa číslo typového schválenia ES vozidla pri vozidlách, ktorým bolo udelené typové schválenie ES vozidla, napríklad „e1*92/61*0001*03“ pre vozidlo kategórie L, „e4*2002/24*1805*01“ pre vozidlo kategórie L, „e4*168/2013*10690*05“ pre vozidlo kategórie L „e2*2001/116*0280*03“ pre vozidlo kategórie M1, „e9*2007/46*0002*00“ pre vozidlo kategórie M, N alebo O, „e27*2003/37*0001*00“ pre vozidlo kategórie T1, T2 alebo T3, „e4*167/2013*10690*05“ pre vozidlo kategórie T, C, R alebo S a podobne.

(11) 11 Dátum typového schválenia ES – uvádza sa dátum, kedy vozidlu bolo udelené typové schválenie ES vozidla alebo jeho prípadné rozšírenie; uvádza sa vždy, keď vozidlu bolo udelené typové schválenie ES.

(12) 12 Výrobca motora – charakterizuje výrobcu motora; ako výrobca motora sa uvádza text z číselníka výrobca, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; zvyčajne sa uvádza plný názov výrobcu, čiarka a akronym štátu, kde má výrobca sídlo; neuvádza sa mesto, kde má výrobca sídlo; trojmiestny akronym štátu je uvedený v osobitnom predpise;14) ak výrobca je väčší, uvedie sa jeho skrátený názov spolu s akronymom štátu a v ďalších úradných záznamoch sa uvedie jeho plný názov výrobcu, napríklad „*12: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., ITA“.

(13) 13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ) – ide o výrobcom stanovené označenie identifikačného čísla motora – spravidla označenie typu motora, napríklad „AKL“; identifikačné číslo motora „F4D A2“ nie je zhodné s identifikačným číslom motora „F4D A3“, aj keď ide o motor so zhodným zdvihovým objemom aj výkonom; výrobné číslo motora sa v tejto položke nevyznačuje.

(14) 14 P.1 Zdvihový objem valcov – znamená zdvihový objem motora v „cm3“; napríklad „3797,4“, pričom ak je za desatinnou čiarkou 0, vyznačí sa iba celé číslo.

(15) 15 Katalyzátor – ide o označenie motora vozidla a jeho prípadným vybavením katalyzátorom; ako katalyzátor sa uvádza text z číselníka katalyzátor, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(16) 16-17 P.2/P.4 Najväčší výkon motora / otáčky – znamená najväčšiu hodnotu čistého výkonu v „kW“ meraného pri plnom zaťažení motora pri meraných otáčkach „min-1“; napríklad „13797,45“, pričom ak je za desatinnou čiarkou 0, vyznačí sa.

(17) 18 P.3 Druh paliva / zdroj energie – ide o označenie druhu paliva alebo zdroja energie; ako druh paliva alebo zdroj energie sa uvádza text z číselníka druh paliva alebo zdroj energie, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(18) 19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L) – znamená pomer výkonu a prevádzkovej hmotnosti vozidla kategórie L v „kW.kg-1“; napríklad „0,185“, pričom ak je za desatinnou čiarkou 0, vyznačí sa.

(19) 20 Prevodovka / počet stupňov – ide o označenie spôsobu ovládania prevodovky a počtu prevodových stupňov dopredu; ako spôsob ovládania prevodovky sa uvádza text z číselníka prevodovka, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; ak vozidlo nie je vybavené prevodovkou, nevyznačí sa žiadny údaj.

(20) 21 Druh (typ) – ide o zaradenie karosérie (nadstavby) do skupiny z hľadiska jej účelu použitia; ako druh karosérie (nadstavby) sa uvádza text z číselníka druh karosérie, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(21) 22 R Farba – ide o označenie prevládajúcej farby vozidla, tak ako to označil výrobca vozidla; ako farba vozidla sa uvádza text z číselníka farba, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(22) 23 Výrobca – charakterizuje výrobcu, ktorý vyrobil karosériu (nadstavbu); ako výrobca karosérie (nadstavby) sa uvádza text z číselníka výrobca, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke; zvyčajne sa uvádza plný názov výrobcu, čiarka a akronym štátu, kde má výrobca sídlo; neuvádza sa mesto, kde má výrobca sídlo; trojmiestny akronym štátu je uvedený v osobitnom predpise;14) ak výrobca a jej rozsah v počte znakov je dlhý, uvedie sa jeho skrátený názov spolu s akronymom štátu a v ďalších úradných záznamoch sa uvedie jeho plný názov výrobcu, napríklad „*23: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., ITA“,

(23) 24 Výrobné číslo – uvádza sa výrobné číslo karosérie (nadstavby), ak je odlišné od identifikačného čísla vozidla VIN; v tejto položke sa zapisuje výrobné číslo od výrobcu nadstavby.

(24) 25.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových – uvádza sa celkový počet kotevných úchytov sedadiel bez ohľadu na to, či sú sedadlá skutočne vo vozidle namontované, vrátane núdzových sedadiel daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla; v počte sedadiel je vždy zahrnuté aj sedadlo vodiča, prípadne pri autobusoch aj sedadlo pre sprievodcu; veľkosť poľa nesmie byť väčšia ako trojmiestne celé číslo; údaje sa vyznačujú v uvedenom poradí navzájom oddelené znakom „/“, napríklad „45/1“ – pre 45 miest celkom a z toho je 1 miesto núdzové; ak vozidlo nemá núdzové miesto na sedenie, 0 sa vytlačí vždy, napríklad „5/0“; ak autobus je vybavený miestami pre osoby s telesným postihnutím na invalidnom vozíku, uvedie sa to tiež v ďalších úradných záznamoch, napríklad „*25.1 : 2 miesta pre osoby s telesným postihnutím na invalidnom vozíku“.

„Miesto na sedenie“ sa považuje za existujúce, ak je vozidlo vybavené prístupnými ukotveniami sedadiel. „Prístupné“ znamená také ukotvenia, ktoré sa môžu používať. Aby sa zabránilo „prístupu“ k ukotveniam, čiže aby „miesto na sedenie“ neexistovalo, musí výrobca fyzicky zamedziť ich použitiu, napríklad navarením krycej platne alebo namontovaním podobného trvalého pevného zariadenia, ktoré nie je možné odstrániť použitím bežne dostupných nástrojov.

(25) 25.2 Počet miest na státie – uvádza sa celkový počet miest na státie pri autobusoch triedy I, II a A daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla; autobusy triedy III a B nesmú mať miesta na státie; veľkosť poľa nesmie byť väčšia ako trojmiestne celé číslo.

(26) 25.3 Počet lôžok – uvádza sa celkový počet lôžok daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla; veľkosť poľa nesmie byť väčšia ako trojmiestne celé číslo.

(27) 26 Zaťaženie strechy – uvádza sa celkové zaťaženie strechy v kg dané výrobcom, ktoré závisí od konštrukcie vozidla; veľkosť poľa nesmie byť väčšia ako päťmiestne celé číslo.

(28) 27 Objem skrine – cisterny – znamená objem skrine alebo cisterny vozidla v „m3“ daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla; napríklad „10000,1“, pričom ak je za desatinnou čiarkou 0, vyznačí sa iba celé číslo.

(29) 28 W Objem palivovej nádrže – znamená objem palivovej nádrže vozidla v „l“ daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla; ak má vozidlo aj prídavné nádrže, zapisuje sa ich súčet; veľkosť poľa je štyri miesta a jedno desatinné miesto, napríklad „1500,1“, pričom ak je za desatinnou čiarkou 0, vyznačí sa iba celé číslo.

(30) 29 Celkové rozmery dĺžka, šírka, výška – znamenajú rozmery vozidla v „mm“ dané výrobcom, ktoré závisia od konštrukcie vozidla, napríklad „5424“.

(31) 30 Rozmery ložnej plochy dĺžka, šírka – znamená rozmery ložnej plochy v „mm“, merané horizontálne v pozdĺžnej rovine vozidla, napríklad „1820“.

(32) 31 G Prevádzková hmotnosť – znamená hmotnosť vozidla v „kg“ stanovenú výrobcom v prevádzkovom stave, napríklad „8125“. Pohotovostná a užitočná hmotnosť vozidla sa neuvádza.

(33) 32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť – znamená najväčšiu hmotnosť vozidla v „kg“ stanovenú výrobcom závisiacu od jeho konštrukcie a výkonu, napríklad „18000“.

(34) 33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4 – znamená hmotnosť v „kg“ zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu povrchu vozovky vyvinutému nápravou, ktorú na základe konštrukcie vozidla a nápravy stanoví výrobca vozidla; údaje sa vyznačujú v poradí od prvej po poslednú nápravu navzájom oddelené znakom „/“, napríklad „7500/9500/9500“; ak vozidlo má viac ako štyri nápravy, najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu piatu až poslednú sa uvedie v ďalších úradných záznamoch, napríklad „*33.5 : 9000, *33.6 : 9000“.

(35) 34 F.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy – znamená najväčšiu hmotnosť v „kg“ ťahaných vozidiel v jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla a prípojného, resp. prípojných vozidiel stanovených výrobcom, napríklad „40000“.

(36) 35 Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla O.1 brzdeného, O.2 nebrzdeného – znamená najväčšiu hmotnosť v „kg“ ťahaného, resp. ťahaných, brzdeného, resp. brzdených a nebrzdeného, resp. nebrzdených vozidla, resp. vozidiel stanovenú výrobcom, napríklad „750“; ak pri vozidle táto položka nie je vyplnená, vozidlo nie určené na ťahanie prípojných vozidiel.

(37) 36 Brzdy ES/EHK – znamená údaj, ktorý plní vozidlo v čase jeho schválenia z hľadiska bŕzd; ako brzdy ES/EHK sa uvádza text z číselníka predpisy brzdy, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(38) 37 Brzdy 1 Prevádzková, 2 Parkovacia, 3 Odľahčovacia, 4 Núdzová, 5 ABS – znamená údaj o konštrukcii vozidla z hľadiska bŕzd a jeho vybavením príslušným druhom brzdového zariadenia; vyznačuje sa text „ÁNO“ alebo „NIE“ v zodpovedajúcej časti položky.

(39) 38 Druh kolies – znamená údaj o druhu kolies na vozidle; ako druh kolies sa uvádza text z číselníka druh kolies, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(40) 39 L počet náprav, z toho poháňaných – znamená údaj o počte náprav, napríklad „3“; textom „ÁNO“ alebo „NIE“ v poliach rubriky príslušných jednotlivým nápravám sa vyznačuje, či ide o poháňanú nápravu, napríklad pri trojnápravovom automobile s poháňanou druhou a treťou nápravou sa vyznačí „1. NIE 2. ÁNO 3. ÁNO 4. NIE“; ak vozidlo má viac ako štyri nápravy, poháňané nápravy ďalších náprav sa vyznačia v ďalších úradných záznamoch, napríklad „*39.5: ÁNO, *39.6: NIE“.

(41) 40 M Rázvor – znamená rázvor vozidla v „mm“ daný výrobcom, ktorý závisí od konštrukcie vozidla, to znamená vzdialenosť medzi nápravami; pri troj- a viacnápravových vozidlách sa vyznačujú všetky čiastkové rázvory v poradí od prednej nápravy vozidla, navzájom oddelené znakom „+“, napríklad „5000 + 1320“ pre trojnápravové vozidlo alebo „1700 + 2500 + 1700“ pre štvornápravové vozidlo; pri návesoch a prívesoch sa vyznačuje tiež vzdialenosť od čapu alebo závesu k prvej náprave so symbolom „T“ pre vzdialenosť čapu návesu od prvej nápravy a „Z“ pre vzdialenosť od závesu k prvej náprave, napríklad „T 3500 + 1200 + 1200“ pre náves s návesovým čapom, „Z 1800“ pre jednonápravový príves alebo „Z 3000 + 1310“ pre dvojnápravový príves alebo pre dvojnápravový náves so závesom.

(42) 41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená – znamená označenie rozmerov a druhu pneumatík, kategórie rýchlosti a indexy nosnosti postupne pre jednotlivé nápravy, napríklad „165 R 13 82 T“ alebo „10.00 R20 146/143 K“; ak sú pre vozidlo povolené len pneumatiky určitej značky a typu alebo vyhotovenia, vyznačí sa tento údaj za údaj rozmeru, napríklad „295/80 R 22.5 152/148 M MICHELIN XZA“; ak je na vozidle povolená pneumatika iba zosilnenej konštrukcie, vyznačí sa text „REINFORCED“; zdvojená montáž pneumatík sa vyznačuje v štvorici polí vpravo od popisu rubriky poradovým číslom nápravy a textom „ÁNO“ alebo „NIE“, napríklad pri trojnápravovom vozidle so zdvojenou montážou na druhej a tretej náprave sa vyznačí „1. NIE 2. ÁNO 3. ÁNO 4. NIE“; ak na vozidlo výrobca vozidla určil alternatívne pneumatiky, samotné alternatívy sa uvedú v oddiele ďalšie úradné záznamy.

(43) 42 Rozmer ráfikov na náprave – znamená označenie rozmerov ráfikov postupne pre jednotlivé nápravy, pri ráfikoch so zálisom sa uvádza i jeho veľkosť, napríklad „4 1/2 J x 13 H ET 25 LS“, „5 J x 14 H2“, „22.5 x 8.25“, „5.50 x 16 DC“ alebo „7.5 – 20“.

(44) 43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla – pri motorových vozidlách sa spravidla uvádza najväčšia konštrukčná rýchlosť v „km • h-1“ stanovená výrobcom a schválená schvaľujúcim orgánom, „napríklad „217“; pokiaľ je vozidlo vybavené obmedzovačom rýchlosti, pripojí sa za údaj o rýchlosti nastavený obmedzovačom slovami „S OBMEDZOVAČOM“; pri prípojných vozidlách sa uvádza údaj stanovený výrobcom a schválený schvaľujúcim orgánom, najviac však 110 km • h-1; vyššiu hodnotu je možné pripustiť, iba ak je tak stanovené pri schválení vozidla a pri dodržaní zvláštnych technických požiadaviek stanovených pri schválení.

(45) 44.1 Trieda – znamená klasifikáciu spájacieho zariadenia podľa typu a rozdielov medzi štandardnými spájacími zariadeniami a neštandardnými spájacími zariadeniami; ako trieda spájacieho zariadenia sa uvádza text z číselníka trieda spájacieho zariadenia, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(46) 44.2 Značka – ide o označenie výrobcu spájacieho zariadenia, napríklad „ROCKINGER“.

(47) 44.3 Typ – ide o výrobcom stanovené označenie spájacieho zariadenia znamenajúce spájacie zariadenie, ktoré je dané triedou spájacieho zariadenia, značkou výrobcu, vonkajším tvarom alebo hlavnými rozmermi alebo inými základnými rozdielmi v konštrukcii a charakteristickými hodnotami D, S, V a U, napríklad „56E“.

(48) 45 Schvaľovacia značka – ide o značku typového schválenia ES spájacieho zariadenia, napríklad „e1 00-1234“, homologizačnú značku spájacieho zariadenia, napríklad „E8 00-1234“ alebo značku typového schválenia spájacieho zariadenia, napríklad „27MD N-12345“.

(49) 46 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica – znamená hmotnosť v „kg“ zodpovedajúcu najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a/alebo spájacieho zariadenia a stanovenú výrobcom, napríklad „horný záves: 2000, spodný záves: 2500 točnica: -“ pri vozidle so systémom čap-oko trieda C50-X, „horný záves: 100, spodný záves: – točnica: -“ pri vozidle s guľou ISO 50 trieda A50 alebo „horný záves: – spodný záves: – točnica: 12000“ pri ťahači návesu a pri návese.

Ak má vozidlo viac spájacích zariadení, ďalšie spájacie zariadenie sa uvedie v oddiele ďalšie úradné záznamy, napríklad 44.1/44.2/44.3/45/46.2: A50-X/GALIA/E580/e27 00-1234/120.

(50) 47 Emisie zvuku ES/EHK – znamená údaj, ktorý plní vozidlo v čase jeho schválenia z hľadiska emisií zvuku – hluku; ako emisie zvuku ES/EHK sa uvádza text z číselníka predpisy zvuk, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(51) 48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla U.1 stojaceho, U.2 pri otáčkach, U.3 za jazdy – znamená hodnotu hladiny vonkajšieho zvuku vozidla v „dB(A)“.

(52) 49 V.9 Emisie ES/EHK – znamená údaj, ktorý plní vozidlo v čase jeho schválenia z hľadiska emisií; ako emisie sa uvádza text z číselníka predpisy emisie, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(53) 50 Dymivosť ES/EHK – znamená údaj, ktorý plní vozidlo v čase jeho schválenia z hľadiska dymivosti; ako dymivosť sa uvádza text z číselníka predpisy dymivosť, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(54) 50.1 V.1 CO – znamená emisie výfukového plynu oxidu uhoľnatého v „g.km-1“ alebo „g.kWh-1“.

(55) 50.2 V.2 HC – znamená emisie výfukového plynu uhľovodíkov v „g.km-1“ alebo „g.kWh-1“.

(56) 50.3 V.3 NOx – znamená emisie výfukového plynu oxidov dusíka vyjadrené v ekvivalente oxidu dusičitého „NO2“ v „g.km-1“ alebo „g.kWh-1“.

(57) 50.4 V.4 HC+NOx – znamená emisie výfukového plynu HC+NOx v „g.km-1“.

(58) 50.5 V.5 Častice – znamená ľubovoľnú látku zachytenú na určenom filtračnom médiu po zriedení výfukového plynu čistým prefiltrovaným vzduchom v „g.km-1“ alebo „g.kWh-1“.

(59) 50.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie – znamená koeficient absorpcie svetla plynov emitovaných motorom pri stálej rýchlosti pri meraní pri vznetových motoroch v „m-1“; uvádza sa hodnota stanovená pri schválení, ktorá sa zároveň uvádza na štítku umiestnenom na vozidle.

(60) 50.7 V.7 CO2 – znamená hmotnostné emisie CO2 merané v kombinovanom cykle v „g.km-1“.

(61) 50.8 V.8 Spotreba paliva – znamená spotrebu paliva meranú v kombinovanom cykle v „l.100 km-1“, napríklad „12,5“.

(62) Ďalšie úradné záznamy – uvádzajú sa najmä údaje o zvláštnej výbave vozidla, doplnkovej farbe vozidla, alternatívnych údajoch vozidla, povolených výnimkách, údajoch o schválení a informatívnych údajoch.

(62.1) Zvláštna výbava vozidla – ide o doplnkové informácie o vozidle, v prvých štyroch riadkoch sa vymenuje a zapisuje, iba ak je zvláštna výbava súčasťou vozidla; ako zvláštna výbava vozidla sa uvádza text z číselníka zvláštna výbava vozidla, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke.

(62.2) Druh doplnkovej farby vozidla – ak sa na vozidle nachádza aj iná doplnková farba na niektorej časti vozidla oproti tej, ktorá na vozidle prevláda a je uvedená v položke 22 R Farba, uvedie sa druh doplnkovej farby; ako druh doplnkovej farby sa uvádza text z číselníka druh doplnkovej farby, ktorý ministerstvo zverejňuje na svojej webovej stránke, a aktuálna farba.

(62.3) Alternatívne údaje vozidla – uvádzajú sa zväčša alternatívne údaje položiek 1 až 51; najčastejším príkladom sú alternatívny rozmer a druh pneumatík.

(62.4) Povolené výnimky – uvádzajú sa všetky povolené výnimky podľa § 111 zákona, napríklad Povolené výnimky ministerstva: – na nadstavbe sú ostré hrany a výčnelky, povolenie dopredaja vozidiel v rámci limitov končiacich sérií a pod.

(62.5) Údaje o schválení a informatívne údaje – uvádzajú sa rôzne údaje týkajúce sa schválenia vozidla alebo rôzne údaje týkajúce sa špecifických informácií o vozidle.

(63) B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) – prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii; ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla; ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla; ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

(64) I Dátum prvej evidencie v Slovenskej republike – prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii.

(65) A Evidenčné číslo vozidla – každé vozidlo, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, musí mať pridelené evidenčné číslo podľa osobitného predpisu.15)

(66) H Platnosť do – vyznačuje sa platnosť osvedčenia o evidencii, ak na to existujú dôvody podľa osobitného predpisu16), napríklad obmedzenie platnosti pri odhlásení vozidla z evidencie vozidiel pre vozidlo určené do cudziny.

(67) C 2.1 Vlastník vozidla, dátum narodenia / IČO – vlastníkom vozidla je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba alebo jej organizačná zložka, ktorá je podľa dokladov o nadobudnutí vlastníctva vozidla majiteľom vozidla a ktorú na základe týchto dokladov zapíše orgán Policajného zboru ako vlastníka vozidla do osvedčenia o evidencii.

(68) C 2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka

– trvalým pobytom je adresa fyzickej osoby, kde sa obvykle zdržiava a ktorá je zapísaná v občianskom preukaze fyzickej osoby,

– sídlom je adresa, ktorá je ako sídlo, miesto podnikania alebo adresa prevádzkarne zapísaná v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri.17)

(69) C 1.1 Držiteľ osvedčenia, dátum narodenia / IČO – držiteľom vozidla je fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba alebo jej organizačná zložka, zapísaná v dokladoch vozidla príslušným orgánom Policajného zboru.

(70) C 1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa – obdobne ako v položke C 2.3.

(71) C 5 Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii – zapisuje sa fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, a to výlučne príslušným orgánom Policajného zboru.

(72) C 6 Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu – zapisujú sa záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu, a to výlučne príslušným orgánom Policajného zboru.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

VZOR TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Predná strana

obrázok 3

Zadná strana

obrázok 4

Príloha č. 7 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení smernice Komisie 2003/127/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) ISO/IEC 7816-4 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 4: Štruktúra, bezpečnosť a príkazy pre výmenu.

2) ISO/IEC 7816-8 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 8: Príkazy pre bezpečnostné operácie.

3) ISO/IEC 7816-9 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 9: Príkazy pre správu kariet.

4) ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti, ISO 7816-1 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi. Časť 1: Fyzikálne vlastnosti, ISO/IEC 7816-2 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 2: Karty s kontaktmi. Rozmery a umiestnenie kontaktov, ISO/IEC 7816-3 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 3: Karty s kontaktmi. Elektrické rozhranie a protokoly prenosu, ISO/IEC 7816-4 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 4: Štruktúra, bezpečnosť a príkazy pre výmenu, EN ISO/IEC 7816-5 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a kontaktmi. Časť 5: Systém číslovania a registračný postup identifikátorov aplikácií, ISO/IEC 7816-6 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 6: Medziodborové dátové prvky pre rozhranie, ISO/IEC 7816-8 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 8: Príkazy pre bezpečnostné operácie, ISO/IEC 7816-9 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 9: Príkazy pre správu kariet.

5) ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.

6) ISO/IEC 7816-3 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 3: Karty s kontaktmi. Elektrické rozhranie a protokoly prenosu.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

8) ISO/IEC 9594-8 Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov. Verejný kľúč a atribúty certifikačného rámca.

9) ISO/IEC 8824-1 Informačné technológie. Jazyk ASN.1 (Zápis abstraktnej syntaxe č. 1) Vymedzenie základnej notácie.

10) ISO/IEC 8859-1 Informačné technológie. Množiny grafických znakov kódované jednou 8-bitovou slabikou. Časť 1: Latinská abeceda č. 1.

11) ISO/ IEC 8859-7 Informačné technológie. Množiny grafických znakov kódované jednou 8-bitovou slabikou. Časť 7: Latinská abeceda/grécka abeceda.

12) ISO/IEC 8859-5 Informačné technológie. Množiny grafických znakov kódované jednou 8-bitovou slabikou. Časť 5: Latinská abeceda/Cyrilika.

13) ISO/IEC 7816-6 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 6: Medziodborové dátové prvky pre rozhranie.

14) Príloha k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.

15) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 8/2009 Z. z.

17) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.