Opatrenie č. 164/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Účinnosť od 30.04.2010

OBSAH

30.04.2010

164

30.04.2010

OPATRENIE

30.04.2010

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.04.2010

zo 16. apríla 2010,

30.04.2010

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009

30.04.2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


30.04.2010

§ 1

30.04.2010

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 je 8 934 eur.


30.04.2010

§ 2

30.04.2010

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2010.


30.04.2010

Viera Tomanová v. r.