Zákon č. 151/2010 Z. z.Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 403/2010 Z. z., 325/2014 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo), 281/2015 Z. z.(nepriamo), 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2010
Platnosť od 10.04.2010
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem čl. VIII jedenásteho bodu § 26a a § 26b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a čl. XIV druhého bodu, štvrtého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu, desiateho bodu, jedenáste...

01.07.2010

151

01.07.2010

ZÁKON

01.07.2010

z 9. marca 2010

01.07.2010

o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2010

Čl. I

01.07.2010

PRVÁ ČASŤ

01.07.2010

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.07.2010

Predmet a pôsobnosť zákona

01.07.2010

§ 1

01.07.2010

Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy a pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s vykonávaním zahraničnej služby a ustanovuje

01.07.2010

a) princípy vykonávania zahraničnej služby,

01.07.2010

b) postavenie, zriaďovanie a zrušovanie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) a ich činnosť,

01.07.2010

c) diplomatické hodnosti,

01.07.2010

d) práva a povinnosti zamestnancov v zahraničnej službe,

01.01.2015

e) niektoré osobitosti vykonávania štátnej služby v služobnom úrade alebo práce vo verejnom záujme u zamestnávateľa, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.07.2010

§ 2

01.07.2010

Na právne vzťahy pri výkone zahraničnej služby sa použijú ustanovenia osobitných predpisov,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.07.2010

§ 3

01.07.2010

Princípy vykonávania zahraničnej služby

01.07.2010

Zahraničná služba, vrátane princípov podľa osobitného predpisu,2) je budovaná aj na princípe

01.07.2010

a) jednotnosti,

01.07.2010

b) profesijnej cti,

01.07.2010

c) kariérneho rastu,

01.07.2010

d) mobility.

01.07.2010

§ 4

01.07.2010

Vymedzenie základných pojmov

01.07.2010

(1) Zahraničná služba je štátna služba podľa osobitného predpisu2) alebo výkon práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,3) ak sú vykonávané na zastupiteľskom úrade.

01.07.2010

(2) Zamestnancom v zahraničnej službe je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na zastupiteľskom úrade alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme na zastupiteľskom úrade.

01.07.2010

(3) Služobným úradom sa na účely tohto zákona rozumie aj zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce vo verejnom záujme na zastupiteľský úrad.

01.07.2010

(4) Vedúcim služobného úradu sa na účely tohto zákona rozumie aj štatutárny orgán zamestnávateľa.

01.07.2010

§ 5

01.07.2010

Služobný úrad

01.07.2010

(1) Služobný úrad vedie písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru alebo zamestnaneckého pomeru zamestnanca v zahraničnej službe v osobnom spise zamestnanca v zahraničnej službe.

01.07.2010

(2) Služobný úrad vedie evidenciu zamestnancov v zahraničnej službe a ich manžela a dieťaťa,4) ktorí tohto zamestnanca nasledujú do miesta výkonu zahraničnej služby (ďalej len „sprevádzajúca osoba“), a na tento účel spracúva osobné údaje týchto osôb a dokumenty podľa osobitného predpisu5) najmä

01.07.2010

a) meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,

01.07.2010

b) dátum a miesto narodenia,

01.07.2010

c) adresu pobytu,

01.07.2010

d) štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,

01.07.2010

e) číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,

01.07.2010

f) rodné číslo,

01.07.2010

g) rodinný stav,

01.07.2010

h) vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,

01.07.2010

i) znalosť cudzieho jazyka,

01.07.2010

j) prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,

01.07.2010

k) diplomatickú hodnosť,

01.07.2010

l) oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,6)

01.07.2010

m) miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v Slovenskej informačnej službe alebo v Národnom bezpečnostnom úrade a dosiahnutú hodnosť,

01.07.2010

n) životopis,

01.07.2010

o) dokumenty, ktoré obsahujú alebo osvedčujú skutočnosti a údaje podľa písmen a) až m).

01.07.2010

DRUHÁ ČASŤ

01.07.2010

POSTAVENIE, ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ZASTUPITEĽSKÉHO ÚRADU

01.07.2010

§ 6

01.07.2010

Zastupiteľský úrad

01.07.2010

(1) Zastupiteľský úrad je organizačný útvar ministerstva, ktorý vykonáva diplomatické funkcie alebo konzulárne funkcie v zahraničí.

01.01.2015

(2) Zastupiteľský úrad, okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom, zriaďuje a zrušuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

01.07.2010

(3) Zastupiteľský úrad je

01.07.2010

a) diplomatická misia,

01.07.2010

b) stála misia pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení (ďalej len „stála misia“),

01.07.2010

c) konzulárny úrad alebo

01.07.2010

d) osobitná misia.

01.07.2010

Diplomatická misia a stála misia

01.07.2010

§ 7

01.07.2010

(1) Diplomatická misia je zastupiteľský úrad, ktorý plní v štáte, v ktorom je zriadený, alebo pre štáty, pre ktoré je zriadený (ďalej len „prijímajúci štát“), diplomatické funkcie podľa medzinárodnej zmluvy,7) ktorými sú najmä

01.07.2010

a) zastupovanie Slovenskej republiky v prijímajúcom štáte,

01.07.2010

b) ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v prijímajúcom štáte,

01.07.2010

c) vedenie rokovaní s vládou prijímajúceho štátu,

01.07.2010

d) zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o situácii a podmienkach v prijímajúcom štáte,

01.01.2015

e) sledovanie vývoja v oblasti európskych záležitostí, informovanie ministerstva a iných orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o európskych záležitostiach a zúčastňovanie sa na riešení európskych záležitostí v prijímajúcom štáte,

01.01.2015

f) podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a prijímajúcim štátom a rozvíjanie hospodárskych, kultúrnych, vedeckých a iných stykov,

01.01.2015

g) príprava a zabezpečenie priebehu oficiálnych návštev a rokovaní predstaviteľov verejnej moci Slovenskej republiky v prijímajúcom štáte,

01.01.2015

h) sledovanie a vyhodnocovanie plnenia medzinárodných zmlúv, ktorými sú Slovenská republika a prijímajúci štát viazané,

01.01.2015

i) pomoc pri poskytovaní a koordinácii humanitárnej pomoci tretím krajinám v súvislosti so vznikom krízových situácií spôsobených prírodnými katastrofami, teroristickými útokmi, vojenskými udalosťami a poskytovaní pomoci pri odstraňovaní ich následkov,

01.01.2015

j) poskytovanie súčinnosti pri presadzovaní hospodárskych záujmov Slovenskej republiky.

01.07.2010

(2) Diplomatická misia zabezpečuje aj pomoc pri príprave a realizácii rozvojových programov a rozvojových projektov podporovaných zo slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.8)

01.01.2015

(3) Diplomatická misia plní aj konzulárne funkcie podľa § 10a, ak minister nerozhodne, že diplomatická misia konzulárne funkcie nebude plniť.

01.01.2015

(4) Diplomatická misia vytvára v prijímajúcom štáte priaznivé podmienky pre rozvoj vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky, najmä na podporu exportných zámerov podnikateľských subjektov Slovenskej republiky na zahraničných trhoch.

01.01.2015

(5) Stála misia plní vo vzťahu k medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnému zoskupeniu, pri ktorých je zriadená, diplomatické funkcie, ktorými sú najmä

01.01.2015

a) zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,

01.01.2015

b) zastupovanie Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,

01.01.2015

c) ochrana záujmov Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,

01.01.2015

d) ochrana záujmov Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa konajú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,

01.01.2015

e) vedenie rokovaní s orgánmi a predstaviteľmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,

01.01.2015

f) vedenie rokovaní s predstaviteľmi členských štátov, ktorí zastupujú jednotlivé členské štáty v rámci medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,

01.01.2015

g) zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,

01.01.2015

h) zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, ktoré sa realizujú mimo rámca medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia,

01.01.2015

i) podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodným zoskupením,

01.01.2015

j) podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a štátmi, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia.

01.01.2015

(6) Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii (ďalej len „stále zastúpenie“) je stálou misiou, ktorá plní osobitné úlohy a funkcie. Stále zastúpenie okrem funkcií uvedených v odseku 5 najmä

01.01.2015

a) podieľa sa na príprave, prerokovávaní a schvaľovaní právnych aktov Európskej únie,

01.01.2015

b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a pri tvorbe politiky Slovenskej republiky voči Európskej únii,

01.01.2015

c) podieľa sa počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na koordinácii činnosti a agendy jednotlivých formácií Rady Európskej únie a predsedá príslušným pracovným skupinám a výborom.

01.01.2015

(7) Podrobnosti o pôsobnosti, zásadách fungovania a vzťahoch stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným štátnym orgánom Slovenskej republiky a k inštitúciám a orgánom Európskej únie ustanoví vláda v štatúte stáleho zastúpenia.

01.07.2010

§ 8

01.07.2010

(1) Vedúci diplomatickej misie je najvyšší zástupca Slovenskej republiky v prijímajúcom štáte.

01.07.2010

(2) Vedúci diplomatickej misie môže byť súčasne poverený aj vedením stálej misie; v takom prípade sa funkciou vedúceho stálej misie nepoveruje iná osoba.

01.07.2010

(3) Minister predkladá vláde návrh na poverenie a odvolanie vedúceho diplomatickej misie alebo vedúceho stálej misie z dôvodu predloženia tohto návrhu prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“).

01.07.2010

(4) Ak je to v záujme zabezpečenia efektívnosti výkonu zahraničnej služby, najmä ak ide o štáty, v ktorých nie je zriadená diplomatická misia, vedúci diplomatickej misie nemusí byť na dobu výkonu funkcie vyslaný do prijímajúceho štátu a môže vo vzťahu k tomuto štátu vykonávať svoju funkciu aj na ministerstve v Slovenskej republike; v takomto prípade ide o nerezidentného vedúceho diplomatickej misie, ktorý vykonáva na účely plnenia diplomatických funkcií zahraničné pracovné cesty do prijímajúceho štátu. Nerezidentnému vedúcemu diplomatickej misie podľa prvej vety nepatrí príplatok za riadenie ani zahraničný funkčný plat.

01.07.2010

(5) Podmienky výkonu funkcie nerezidentného vedúceho diplomatickej misie ustanoví služobný predpis ministerstva.

01.01.2015

(6) Ak nie je vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie prezidentom poverený, minister poverí vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie osobu, ktorá je zamestnancom v stálej štátnej službe.

01.01.2015

(7) Vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie predkladá pred nástupom na výkon funkcie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie návrh zamerania činnosti diplomatickej misie alebo stálej misie. Vedúci diplomatickej misie v členskom štáte Európskej únie alebo vedúci stáleho zastúpenia predkladá pred nástupom na výkon funkcie na prerokovanie návrh zamerania činnosti diplomatickej misie aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

01.07.2010

Konzulárny úrad

01.07.2010

§ 9

01.01.2015

(1) Konzulárny úrad plní v prijímajúcom štáte v konzulárnom obvode určenom podľa odseku 5 konzulárne funkcie podľa medzinárodnej zmluvy.9)

01.07.2010

(2) Konzulárny úrad je

01.07.2010

a) konzulárne zastupiteľstvo,

01.07.2010

b) vicekonzulát,

01.07.2010

c) konzulát alebo

01.07.2010

d) generálny konzulát.

01.07.2010

(3) Vedúceho konzulárneho úradu, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka podľa § 10, poveruje a odvoláva minister na základe výsledkov výberového konania podľa osobitného predpisu.10)

01.07.2010

(4) Vedúcim konzulárneho úradu je

01.07.2010

a) konzulárny zástupca na konzulárnom zastupiteľstve,

01.07.2010

b) vicekonzul na vicekonzuláte,

01.07.2010

c) konzul na konzuláte,

01.07.2010

d) generálny konzul na generálnom konzuláte.

01.07.2010

(5) Konzulárny obvod konzulárneho úradu je určený v rozhodnutí o zriadení konzulárneho úradu.

01.07.2010

§ 10

01.01.2015

Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom

01.07.2010

(1) Konzulárny úrad môže byť vedený aj honorárnym konzulárnym úradníkom.

01.01.2015

(2) Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom zriaďuje a zrušuje minister, ktorý honorárneho konzulárneho úradníka poveruje jeho vedením a zrušuje mu poverenie. Minister v poverení honorárneho konzulárneho úradníka určí rozsah konzulárnych funkcií, ktoré môže vykonávať. Pri výkone konzulárnych funkcií môže honorárny konzulárny úradník vyberať správne poplatky podľa osobitného predpisu.10a)

01.07.2010

(3) Honorárny konzulárny úradník nie je zamestnancom v zahraničnej službe a túto funkciu vykonáva na vlastné náklady vrátane nákladov na zabezpečenie činnosti konzulárneho úradu. Na honorárneho konzulárneho úradníka sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú, len ak to výslovne ustanovuje.

01.01.2015

(4) Honorárneho konzulárneho úradníka pri vykonávaní konzulárnych funkcií riadi, kontroluje a jeho činnosť koordinuje diplomatická misia.

01.01.2015

§ 10a

01.01.2015

Konzulárne funkcie

01.01.2015

(1) Diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne funkcie, ktorými sú najmä

01.01.2015

a) ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov, právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky a ochrana občanov členských štátov Európskej únie v prijímajúcom štáte12) v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom,

01.01.2015

b) podpora rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov a rozvíjanie priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou a prijímajúcim štátom,

01.01.2015

c) zisťovanie informácií a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o stave a vývoji obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života v prijímajúcom štáte,

01.01.2015

d) rozhodovanie o udeľovaní víz podľa osobitných predpisov,10b)

01.01.2015

e) prijímanie žiadostí o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10c)

01.01.2015

f) prijímanie žiadostí o vydanie cestovného dokladu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu podľa osobitných predpisov,10d)

01.01.2015

g) prijímanie žiadostí na úseku štátneho občianstva a matrík podľa osobitných predpisov,10e)

01.01.2015

h) činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môžu štátni občania Slovenskej republiky uzavrieť manželstvo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi10f) Slovenskej republiky a vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu,

01.01.2015

i) osvedčovanie verejných listín cudzích štátov na ich použitie v Slovenskej republike a osvedčovanie verejných listín Slovenskej republiky na ich použitie v cudzine podľa osobitných predpisov,10g)

01.01.2015

j) osvedčovanie pravosti podpisu na listine, osvedčovanie pravosti fotokópií listín, vyhotovovanie a osvedčovanie prekladov verejných listín v rozsahu nevyhnutnom na výkon konzulárnych funkcií, vyhotovovanie úradnej zápisnice na účely výkonu konzulárnych funkcií, úschova listín a výkon niektorých funkcií administratívnej povahy v rozsahu plnenia konzulárnych funkcií,10h)

01.01.2015

k) poskytovanie súčinnosti pri zabezpečení ochrany záujmov občanov Slovenskej republiky v dedičskom konaní na území prijímajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi,10i)

01.01.2015

l) poskytovanie súčinnosti príslušným štátnym orgánom Slovenskej republiky a orgánom prijímajúceho štátu pri zabezpečení ochrany záujmov maloletých občanov Slovenskej republiky a iných občanov Slovenskej republiky, ktorí nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, najmä ak ide o poručníctvo alebo opatrovníctvo, týkajúce sa týchto osôb, alebo ak ide o návrat alebo premiestnenie dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu bez sprievodu rodiča, príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, na územie Slovenskej republiky10j) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu,

01.01.2015

m) poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní zastupovania štátnych občanov Slovenskej republiky pred súdmi a inými orgánmi prijímajúceho štátu na ochranu ich práv a záujmov, ak vzhľadom na ich neprítomnosť alebo z iných dôvodov nie sú schopní včas sa ujať obhajovania svojich práv a záujmov,

01.01.2015

n) doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov alebo vybavovanie dožiadaní alebo poverení na vykonanie dôkazu pre štátne orgány Slovenskej republiky,

01.01.2015

o) iné zverené konzulárne funkcie,10k) ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu, alebo zverené konzulárne funkcie na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná.10l)

01.01.2015

(2) Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu po skytovať občanom Slovenskej republiky a Európskej únie v mimoriadnych prípadoch, v stave núdze a krízovej situácie v zahraničí12) finančnú pomoc formou

01.01.2015

a) pôžičky v núdzi,

01.01.2015

b) nenávratného finančného príspevku.

01.01.2015

(3) Podmienky a spôsob poskytovania finančnej pomoci podľa odseku 2 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.2015

Osobitná misia

01.07.2010

§ 11

01.07.2010

(1) Osobitná misia je zastupiteľský úrad dočasne zriadený v prijímajúcom štáte, vykonávajúci diplomatické funkcie podľa medzinárodnej zmluvy11) spočívajúce v zastupovaní Slovenskej republiky na účely rokovania o určitých otázkach alebo na vykonanie určitej úlohy v prijímajúcom štáte.

01.07.2010

(2) Vedúceho osobitnej misie poveruje a odvoláva minister zo zamestnancov v zahraničnej službe, ktorí sú v stálej štátnej službe a majú udelenú diplomatickú hodnosť. Ak minister poverí funkciou vedúceho osobitnej misie osobu, ktorá ku dňu poverenia nie je štátnym zamestnancom, táto počas vykonávania funkcie vykonáva zahraničnú službu v dočasnej štátnej službe. Ku dňu poverenia sa jej na čas vykonávania funkcie prepožičia diplomatická hodnosť.

01.07.2010

Spoločné ustanovenia k zastupiteľskému úradu

01.07.2010

§ 12

01.07.2010

(1) Zastupiteľský úrad vykonáva diplomatické funkcie a konzulárne funkcie spôsobom a v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

01.01.2015

(2) Zastupiteľský úrad poskytuje ochranu občanom členských štátov Európskej únie za podmienok a v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a právnych aktov Európskej únie.12)

01.01.2015

(3) Zastupiteľský úrad plní úlohy vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.12a)

01.01.2015

(4) Diplomatická misia má postavenie najvyššieho zastupiteľského úradu.

01.01.2015

(5) Zastupiteľský úrad podľa § 6 ods. 3 písm. b) až d) môže byť súčasťou diplomatickej misie ako jej organizačná zložka alebo môže byť v príslušnom prijímajúcom štáte zriadený ako samostatný zastupiteľský úrad.

01.07.2010

§ 13

01.07.2010

(1) Na základe dohody s iným štátom alebo s inými štátmi je možné zriadiť zastupiteľský úrad, ktorý je spoločným zastupiteľským úradom Slovenskej republiky a tohto štátu alebo týchto štátov.

01.07.2010

(2) Občania iných štátov môžu na základe dohody medzi Slovenskou republikou a štátom alebo štátmi podľa odseku 1 vykonávať činnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Tieto osoby môžu zastupovať Slovenskú republiku a konať v jej mene v rozsahu a spôsobom ustanoveným dohodou podľa odseku 1.

01.07.2010

(3) Ak je zamestnanec v štátnej službe alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaný na zastupiteľský úrad iného štátu alebo iných štátov, zastupuje tento iný štát alebo tieto iné štáty a koná v ich mene v rozsahu a spôsobom ustanoveným dohodou medzi Slovenskou republikou a týmto iným štátom alebo týmito inými štátmi.

01.07.2010

§ 14

01.07.2010

Minister môže na účely plnenia úloh zastupiteľského úradu zriadiť pracovisko zastupiteľského úradu aj mimo jeho sídla alebo územia prijímajúceho štátu.

01.07.2010

TRETIA ČASŤ

01.07.2010

VYKONÁVANIE ZAHRANIČNEJ SLUŽBY

01.07.2010

§ 15

01.07.2010

(1) Štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme je povinný pred začatím výkonu zahraničnej služby absolvovať prípravu podľa odseku 2. Ak sa sprevádzajúca osoba počas nasledovania zamestnanca v zahraničnej službe stane zamestnancom v zahraničnej službe, vedúci služobného úradu môže rozhodnúť, že táto osoba absolvuje prípravu podľa odseku 2 bezodkladne po tom, ako sa stane zamestnancom v zahraničnej službe.

01.07.2010

(2) Príprava pred začatím vykonávania zahraničnej služby je vzdelávaním podľa osobitného predpisu,13) ktoré zabezpečuje a hradí služobný úrad. Obsah prípravy pred začatím vykonávania zahraničnej služby ustanoví služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.

01.07.2010

(3) Ak vykonávajú manželia zahraničnú službu na tom istom zastupiteľskom úrade alebo každý na inom zastupiteľskom úrade v tom istom čase, dieťa takýchto zamestnancov môže byť sprevádzajúcou osobou len jedného z nich, a to aj na účely poskytovaných náhrad.14)

01.07.2010

(4) Štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme má pred začatím vykonávania zahraničnej služby nárok na služobné voľno alebo pracovné voľno, za ktoré mu patrí funkčný plat, na vybavenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí v súvislosti s dočasným vyslaním alebo výkonom práce vo verejnom záujme v zahraničí v rozsahu troch služobných dní alebo pracovných dní. Zamestnanec v zahraničnej službe má z dôvodov podľa prvej vety pred ukončením jej vykonávania nárok na služobné voľno alebo pracovné voľno v rozsahu troch služobných dní alebo pracovných dní, za ktoré mu patrí zahraničný funkčný plat.

01.07.2010

(5) Na zastupovanie vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom úrade sa nevzťahuje obmedzenie doby zastupovania podľa osobitného predpisu.15)

01.07.2010

§ 16

01.07.2010

Nasledovanie zamestnanca v zahraničnej službe

01.07.2010

(1) Služobný úrad zabezpečí, aby zamestnanca v zahraničnej službe, ktorý o to požiada, mohli nasledovať po dobu výkonu zahraničnej služby do miesta jej výkonu sprevádzajúce osoby.

01.07.2010

(2) Manželovi vedúceho zastupiteľského úradu, ktorý má vedúceho zastupiteľského úradu nasledovať do miesta výkonu zahraničnej služby, ministerstvo zabezpečí absolvovanie základnej prípravy v oblasti diplomatického protokolu a etikety.

01.07.2010

§ 17

01.07.2010

Diplomatické hodnosti a konzulárne triedy

01.07.2010

(1) Diplomatické hodnosti sú, v poradí od najnižšej

01.07.2010

a) atašé,

01.07.2010

b) tretí tajomník,

01.07.2010

c) druhý tajomník,

01.07.2010

d) prvý tajomník,

01.07.2010

e) radca,

01.07.2010

f) radca-minister,

01.07.2010

g) veľvyslanec.

01.07.2010

(2) Diplomatické hodnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sú nižším stupňom diplomatických hodností, diplomatické hodnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) sú stredným stupňom diplomatických hodností a diplomatické hodnosti podľa odseku 1 písm. e) až g) sú vyšším stupňom diplomatických hodností.

01.07.2010

(3) Konzulárne triedy sú, v poradí od najnižšej

01.07.2010

a) konzulárny zástupca,

01.07.2010

b) vicekonzul,

01.07.2010

c) konzul,

01.07.2010

d) generálny konzul.

01.07.2010

(4) Diplomatickú hodnosť udeľuje alebo prepožičiava minister. Na udelenie diplomatickej hodnosti alebo prepožičanie diplomatickej hodnosti nie je právny nárok okrem udelenia diplomatickej hodnosti veľvyslanec vedúcemu diplomatickej misie alebo vedúcemu stálej misie,16) ktorého poveril prezident výkonom funkcie.

01.07.2010

(5) Zamestnanca v zahraničnej službe zaraďuje do konzulárnej triedy vedúci služobného úradu ministerstva.

01.07.2010

(6) Podmienky a spôsob udeľovania diplomatických hodností a prepožičiavania diplomatických hodností, ako aj zaradenia do konzulárnej triedy ustanoví ministerstvo služobným predpisom.

01.07.2010

Práva a povinnosti zamestnanca v zahraničnej službe

01.07.2010

§ 18

01.07.2010

(1) Ak sú život alebo zdravie zamestnanca v zahraničnej službe alebo jeho sprevádzajúcich osôb ohrozené z dôvodu bezpečnostnej situácie v prijímajúcom štáte, majú právo na evakuáciu na územie Slovenskej republiky alebo na územie tretieho štátu.

01.07.2010

(2) Doba, počas ktorej je zamestnanec v zahraničnej službe evakuovaný z prijímajúceho štátu, sa považuje za čas vykonávania zahraničnej služby.

01.07.2010

(3) Bezpečnostné opatrenia a evakuáciu podľa odseku 1 zabezpečí služobný úrad.

01.07.2010

§ 19

01.07.2010

(1) Okrem povinností a obmedzení podľa osobitných predpisov17) zamestnanec v zahraničnej službe

01.07.2010

a) nesmie svojím konaním a prejavmi poškodiť dobré meno Slovenskej republiky,

01.07.2010

b) nesmie zneužiť výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo podľa právneho poriadku prijímajúceho štátu,

01.07.2010

c) nesmie zneužiť diplomatický pas alebo služobný pas,

01.07.2010

d) je počas vyslania na zastupiteľský úrad povinný dodržiavať protokolárne pravidlá platné v prijímajúcom štáte,

01.01.2015

e) je povinný dodržiavať povinnosti a obmedzenia, ktoré osobám pôsobiacim na zastupiteľskom úrade ukladajú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právny poriadok prijímajúceho štátu,

01.01.2015

f) je povinný oznámiť príslušnému vedúcemu štátnemu zamestnancovi, že opustí krajinu, do ktorej bol dočasne vyslaný, a je povinný oznámiť miesto plánovaného pobytu a dĺžku neprítomnosti v krajine dočasného vyslania.

01.07.2010

(2) Porušením povinnosti podľa odseku 1 písm. e) je také konanie zamestnanca v zahraničnej službe, ktoré závažným spôsobom porušuje právne predpisy prijímajúceho štátu, a to aj ak zamestnanec v zahraničnej službe nebol za takéto konanie v prijímajúcom štáte sankcionovaný z dôvodu požívania diplomatických výsad a imunít alebo konzulárnych výsad a imunít.

01.07.2010

§ 20

01.07.2010

Zamestnanec v zahraničnej službe zodpovedá za škodu spôsobenú z nedbanlivosti najviac do sumy štvornásobku zahraničného funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.

01.01.2015

§ 20a

01.01.2015

Funkcia a platová trieda

01.01.2015

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa osobitného predpisu20) patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa charakteristiky platových tried uvedených v prílohe č. 1.

01.01.2015

§ 20b

01.01.2015

Platové náležitosti

01.01.2015

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa osobitného predpisu20) patrí platová tarifa v príslušnej platovej triede pre príslušnú funkciu podľa prílohy č. 2. Na ďalšie súvisiace platové náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis.2)

01.07.2010

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.07.2010

ŠTÁTNA SLUŽBA A VÝKON PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA MINISTERSTVE

01.07.2010

§ 21

01.07.2010

Odborná skúška

01.07.2010

(1) V služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vykonáva štátny zamestnanec po absolvovaní adaptačného vzdelávania odbornú skúšku v sídle ministerstva v Slovenskej republike.

01.07.2010

(2) Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). Komisia má nepárny počet členov. Komisia sa uznáša o výsledku odbornej skúšky väčšinou hlasov všetkých jej členov. Uznesenie komisie, ktoré sa vyhotoví písomne, znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

01.07.2010

(3) Ak štátny zamestnanec nevyhovel požiadavkám odbornej skúšky, môže odbornú skúšku jedenkrát opakovať. O vykonanie opakovanej odbornej skúšky musí štátny zamestnanec písomne požiadať do piatich dní odo dňa doručenia oznámenia o prvom neúspešnom vykonaní odbornej skúšky; inak právo opakovať odbornú skúšku zanikne.

01.07.2010

(4) Výsledok odbornej skúšky služobný úrad písomne oznámi štátnemu zamestnancovi bezodkladne po jej vykonaní.

01.07.2010

(5) Okrem skončenia štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona podľa osobitného predpisu18) sa štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, skončí dňom márneho uplynutia lehoty podľa odseku 3 druhej vety alebo dňom doručenia oznámenia o neúspešnom vykonaní opakovanej skúšky podľa odseku 3.

01.07.2010

(6) Podrobnosti o obsahu odbornej skúšky ustanoví ministerstvo služobným predpisom.

01.07.2010

§ 22

01.07.2010

Štátnozamestnanecké miesto a pracovné miesto

01.07.2010

(1) Ministerstvo služobným predpisom ustanoví podľa prevažne vykonávanej činnosti, ktoré štátnozamestnanecké miesto v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, je

01.07.2010

a) diplomatické miesto, na ktorom štátny zamestnanec vykonáva prevažne diplomatickú činnosť alebo konzulárnu činnosť na ministerstve v Slovenskej republike alebo na zastupiteľskom úrade,

01.07.2010

b) administratívno-technické miesto, na ktorom štátny zamestnanec vykonáva prevažne činnosť administratívnej, rozpočtovej, finančnej a hospodárskej povahy, činnosť týkajúcu sa informačných technológií alebo ochrany utajovaných skutočností6) na ministerstve v Slovenskej republike alebo na zastupiteľskom úrade.

01.07.2010

(2) Ustanovenie odseku 1 sa na pracovné miesto a na zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme vzťahuje rovnako.

01.07.2010

(3) Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti19) nemôže byť určené na zastupiteľskom úrade.

01.01.2015

(4) Na výberovom konaní10) na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu a ktorého služobným úradom je ministerstvo, sa môže zúčastniť iba štátny zamestnanec v stálej štátnej službe v tomto služobnom úrade.

01.01.2015

(5) Voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ktoré nie je zriadené na zastupiteľskom úrade, možno obsadiť bez výberového konania štátnym zamestnancom, ktorý vykonával zahraničnú službu na štátnozamestnaneckom mieste vedúceho zamestnanca a od skončenia výkonu tejto služby neuplynulo viac ako 60 dní.

01.07.2010

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve

01.07.2010

§ 23

01.07.2010

Okrem zmeny štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu21) je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, aj

01.07.2010

a) vyslanie do orgánu verejnej moci iného štátu alebo do medzinárodnej organizácie podľa § 24,

01.07.2010

b) zaradenie mimo činnej štátnej služby z dôvodu pôsobenia v medzinárodnej organizácii podľa § 25 a

01.07.2010

c) zaradenie do funkcie veľvyslanca s osobitným poslaním podľa § 26.

01.07.2010

§ 24

01.07.2010

(1) Štátneho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci iného štátu alebo v medzinárodnej organizácii; na takéto vyslanie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o dočasnom vyslaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2015

(2) Doba vyslania podľa odseku 1 je viac ako šesť mesiacov a spravidla štyri roky. O dobe vyslania rozhoduje vedúci služobného úradu, ktorý ju môže opakovane predĺžiť.

01.07.2010

(3) Počas vyslania podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi plat v sume ako pri dočasnom vyslaní na zastupiteľský úrad a má tiež nárok na náhradu výdavkov súvisiacich s týmto vyslaním s výnimkou náhrady výdavkov, ktorú mu preukázateľne poskytol orgán verejnej moci iného štátu alebo medzinárodná organizácia, do ktorých bol vyslaný.

01.07.2010

§ 25

01.07.2010

(1) Odo dňa, keď štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, pôsobí so súhlasom ministerstva v medzinárodnej organizácii a za vykonávanie funkcie dostáva plat od medzinárodnej organizácie, zaradí ministerstvo tohto štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby.

01.07.2010

(2) Zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa vykoná po dobu nepresahujúcu dva roky; po uplynutí tejto doby je možné toto zaradenie opakovane predĺžiť, avšak vždy najviac o jeden rok. Ak je to v záujme Slovenskej republiky, zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa vykoná po dobu výkonu funkcie.

01.07.2010

(3) Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 nepatrí štátnemu zamestnancovi plat štátneho zamestnanca.

01.01.2015

§ 25a

01.01.2015

Ministerstvo môže zamestnanca po odpracovaní najmenej desať rokov v zahraničnej službe zaradiť na jeho žiadosť mimo činnej štátnej služby na pôsobenie v oblastiach súvisiacich s činnosťami ministerstva,21a) spravidla na tri roky. Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby nepatrí zamestnancovi plat štátneho zamestnanca. Vedúci služobného úradu môže zaradenie mimo činnej štátnej služby predĺžiť, vždy však najviac o jeden rok.

01.07.2010

§ 26

01.07.2010

(1) Na účely plnenia konkrétnej úlohy, ktorá je v záujme zahraničnej služby alebo v záujme Slovenskej republiky a ktorej plnenie vyžaduje vysokú odbornosť, profesionálne skúsenosti v oblasti diplomacie a koordináciu činností vo viacerých oblastiach, môže byť štátny zamestnanec v stálej štátnej službe v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ktorý má udelenú vyššiu diplomatickú hodnosť, zaradený s jeho súhlasom do funkcie veľvyslanec s osobitným poslaním.

01.07.2010

(2) Zaradenie do funkcie veľvyslanec s osobitným poslaním sa vykoná spravidla na určitú dobu a vždy spolu s určením úlohy a činností, ktoré má štátny zamestnanec v tejto funkcii vykonávať; zaradenie a zrušenie zaradenia do tejto funkcie vykonáva vedúci služobného úradu ministerstva po predchádzajúcom súhlase ministra.

01.07.2010

(3) Vykonávanie a skončenie výkonu funkcie veľvyslanca s osobitným poslaním nemá vplyv na udelenú diplomatickú hodnosť štátneho zamestnanca, ktorý túto funkciu vykonáva alebo vykonával.

01.07.2010

§ 27

01.07.2010

Hodnotenie a oceneniezamestnancov na ministerstve

01.07.2010

(1) Ministerstvo vykonáva hodnotenie kvality vykonávania štátnej služby a práce vo verejnom záujme a plnenia jednotlivých úloh v rámci tohto vykonávania, a to vo vzťahu k štátnym zamestnancom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, ktorých zamestnávateľom je ministerstvo.

01.07.2010

(2) Podrobnosti o periodicite a postupe pri hodnotení, ako aj o obsahu hodnotiacich kritérií a ich vplyvu na výsledok hodnotenia, ako aj ďalšie podrobnosti ustanoví ministerstvo služobným predpisom.

01.07.2010

(3) Okrem ocenenia konania pri mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu22) môže štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, alebo zamestnancovi vykonávajúcemu práce vo verejnom záujme, ktorého zamestnávateľom je ministerstvo, za mimoriadne výsledky pri plnení úloh alebo za dlhodobo vysoko kvalitné plnenie úloh pri vykonávaní štátnej služby alebo práce vo verejnom záujme minister

01.07.2010

a) udeliť ocenenie ministra,

01.07.2010

b) mimoriadne udeliť diplomatickú hodnosť o jednu diplomatickú hodnosť vyššiu, ako má táto osoba udelenú.

01.07.2010

(4) Podrobnosti o udelení ocenenia ministra a mimoriadnom udelení diplomatickej hodnosti ustanoví ministerstvo služobným predpisom.

01.07.2010

§ 28

01.07.2010

(1) V rámci prehlbovania kvalifikácie podľa osobitného predpisu23) ministerstvo zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe s cieľom zabezpečiť ich neustály profesionálny rast.

01.07.2010

(2) Vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe podľa odseku 1 zahŕňa najmenej

01.07.2010

a) adaptačné vzdelávanie24) zabezpečujúce prípravu novoprijatého štátneho zamestnanca na ministerstve, ktoré sa končí odbornou skúškou podľa § 21 a školenia po návrate z dočasného vyslania na zastupiteľský úrad,

01.07.2010

b) priebežné vzdelávanie13)

01.07.2010

1. vo vzdelávacích programoch na získanie určitého stupňa diplomatickej hodnosti,

01.07.2010

2. prehlbovaním kvalifikácie v druhu činností podľa skupín miest v zahraničnej službe podľa § 22 ods. 1,

01.07.2010

3. prípravu pred začatím vykonávania zahraničnej služby podľa § 15 ods. 2,

01.07.2010

c) špecifické vzdelávanie.25)

01.07.2010

(3) Vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu sa môže ukončiť skúškou, ktorej obsahom je overenie vedomostí a zručností, ktoré boli predmetom vzdelávania; podrobnosti o vzdelávaní ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.07.2010

(4) Ustanovenia odseku 2 písm. b) druhého a tretieho bodu a odseku 3 sa vzťahujú rovnako na zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorých zamestnávateľom je ministerstvo.

01.07.2010

PIATA ČASŤ

01.07.2010

PRECHODNÉ USTANOVENIA

01.07.2010

§ 29

01.07.2010

(1) Zastupiteľský úrad zriadený do dňa účinnosti tohto zákona je zastupiteľským úradom podľa tohto zákona.

01.07.2010

(2) Vedúci zastupiteľského úradu poverený alebo vymenovaný do dňa účinnosti tohto zákona je vedúcim zastupiteľského úradu podľa tohto zákona.

01.07.2010

(3) Štátny zamestnanec a zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorého miestom výkonu práce je ku dňu účinnosti tohto zákona zastupiteľský úrad, je zamestnancom v zahraničnej službe podľa tohto zákona.

01.07.2010

§ 30

01.07.2010

Diplomatická hodnosť udelená alebo prepožičaná do dňa účinnosti tohto zákona je diplomatická hodnosť udelená alebo prepožičaná podľa tohto zákona.

01.07.2010

§ 31

01.07.2010

Konania, ktorých predmetom sú právne vzťahy zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v zahraničnej službe začaté pred účinnosťou tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.07.2010

§ 32

01.07.2010

Na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu k 30. júnu 2010 v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, sa nevzťahuje § 21.


01.07.2010

Čl. III

01.07.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1999 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2010

1. V § 1 ods. 2 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu“.

01.07.2010

2. V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnými organizáciami“.

01.07.2010

3. V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a informácie potrebné na realizáciu jej zahraničnopolitických záujmov“.

01.07.2010

4. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.07.2010

(3) Ak je to potrebné na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa odsekov 1 a 2 a na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky, informačná služba vykonáva primerané bezpečnostné opatrenia.“.

01.07.2010

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

01.07.2010

5. V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy z dohôd o spolupráci s orgánmi a medzinárodnými organizáciami podľa § 1 ods. 3“.

01.07.2010

6. V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 až 6 a § 1 ods. 3“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.

01.07.2010

7. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2010

㤠13a

01.07.2010

Ochrana príslušníkov informačnej služby

01.07.2010

Informačná služba je oprávnená zabezpečovať ochranu svojich príslušníkov, ktorí na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí pri plnení úloh informačnej služby vykonávajú svoje práva a povinnosti v súlade so zákonom.“.

01.07.2010

Čl. IV

01.07.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 466/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

§ 70 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.07.2010

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.“.

01.07.2010

Čl. V

01.07.2010

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 60/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

01.07.2010

s) vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, vedúceho osobitnej misie alebo ak nasleduje manžela (manželku) vyslaného na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.“.

01.07.2010

Čl. VI

01.07.2010

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 465/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

01.07.2010

s) vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení, vedúceho osobitnej misie alebo ak nasleduje manžela (manželku) vyslaného na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.“.

01.07.2010

Čl. VII

01.07.2010

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z. a zákona č. 199/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník, ktorý je poverený funkciou vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení alebo vedúceho osobitnej misie, sa zaradí mimo činnej štátnej služby; počas zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby mu nepatrí služobný plat príslušníka.“.

01.07.2010

Čl. VIII

01.07.2010

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z. a zákona č. 475/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2010

1. V § 19 ods. 1 písmeno h) znie:

01.07.2010

h) výdavkov na zdravotné poistenie,“.

01.07.2010

2. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

01.07.2010

i) výdavkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,

01.07.2010

j) cestovných výdavkov na účel dovolenky.“.

01.07.2010

3. V § 19 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

01.07.2010

(9) V prípade smrti zamestnanca, manžela a dieťaťa zamestnávateľ postupuje podľa § 27.“.

01.07.2010

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

01.07.2010

4. V § 19 ods. 10 sa za slovo „mŕtveho“ vkladajú slová „alebo nezvestného“.

01.07.2010

5. V § 20 ods. 1 druhej vete sa slová „celú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk14a)“ nahrádzajú slovami „čiastkovú jednotku príslušnej meny prijímanú v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri výpočte náhrady v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,14a) ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, za ktorý mu patrí náhrada.“.

01.07.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.07.2010

14a) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2010

6. V § 20 ods. 3 prvá veta znie: „Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa odseku 1, ak manžel má na území Slovenskej republiky príjem zo závislej činnosti,14b) podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť14c) okrem príjmov z prenájmu nehnuteľností a z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti alebo ak manžel vykonáva uvedené činnosti v zahraničí; ak uvedené činnosti manžel začne vykonávať alebo skončí ich vykonávanie v priebehu mesiaca, zamestnancovi patrí náhrada v pomernej časti.“.

01.07.2010

7. V § 20 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.2010

8. § 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.07.2010

(5) Ak manžel uzavrie dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, náhrada podľa odseku 1 sa nekráti.“.

01.07.2010

9. V § 21 ods. 1 druhej vete sa slová „celú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk“ nahrádzajú slovami „čiastkovú jednotku príslušnej meny prijímanú v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri výpočte náhrady v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, za ktorý mu patrí náhrada.“.

01.07.2010

10. V § 26 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“.

01.01.2011

11. Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2011

㤠26a

01.01.2011

Náhrada výdavkov na zdravotné poistenie

01.01.2011

(1) Ak za manžela, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania, nie je platiteľom zdravotného poistenia štát18) z dôvodu, že manžel je zamestnancom19) a je zaradený mimo činnú štátnu službu alebo je mu poskytnuté pracovné voľno alebo služobné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ zamestnanca uhradí zamestnancovi poistné na zdravotné poistenie preukázateľne zaplatené touto osobou za obdobie dočasného vyslania spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Náhrada výdavkov na zdravotné poistenie sa poskytne mesačne vo výške 4 % minimálneho základu19a) vyplývajúceho zo zamestnania manžela za dané obdobie.

01.01.2011

(2) Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov podľa odseku 1, len ak príjem manžela, ktorý sa započítava do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, nepresiahne za príslušný kalendárny rok úhrn minimálnych základov manžela za všetky kalendárne mesiace daného kalendárneho roka.

01.01.2011

(3) Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov podľa odseku 1 len za obdobie, počas ktorého sa manžel zdržiava v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný. Náhrada výdavkov podľa odseku 1 sa poskytne aj za obdobie, keď sa manžel zdržiava mimo krajiny dočasného vyslania alebo krajiny, do ktorej je evakuovaný, najdlhšie však 100 dní v kalendárnom roku. Ak sa manžel zamestnanca počas dočasného vyslania nebude zdržiavať v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, viac ako 100 dní v kalendárnom roku, náhrada výdavkov podľa odseku 1 zamestnancovi za príslušný kalendárny rok nepatrí. Za neprítomnosť manžela v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, sa nepovažuje obdobie, keď manžel sprevádza zamestnanca na pracovnej ceste.

01.01.2011

(4) Ak manžel, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania začne alebo skončí nasledovanie zamestnanca v priebehu mesiaca, náhrada výdavkov podľa odseku 1 patrí zamestnancovi za daný mesiac vo výške pomernej časti zaplateného poistného na zdravotné poistenie zodpovedajúcej počtu dní nasledovania manžela v tomto mesiaci len vtedy, ak príjem manžela v danom mesiaci nepresiahol minimálny základ vyplývajúci zo zamestnania. Takto upravená náhrada sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

01.01.2011

(5) Zamestnancovi náhrada výdavkov podľa odseku 1 nepatrí, ak je manžel obdobne poistený podľa predpisov v krajine dočasného vyslania.

01.01.2011

(6) Náhrada výdavkov podľa odsekov 1 až 4 sa poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnanca; podrobnosti o spôsobe úhrady môže zamestnávateľ určiť vo vnútornom predpise.

01.01.2011

(7) Zdravotná poisťovňa na účely odseku 1 vydáva zdravotne poistenej osobe potvrdenie o zaplatení poistného za predchádzajúci kalendárny rok.

01.01.2011

§ 26b

01.01.2011

Náhrada výdavkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie

01.01.2011

(1) Ak manžel, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania, nie je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený alebo povinne poistený v nezamestnanosti a počas dočasného vyslania je dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou alebo dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,19b) alebo ak manžel, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania, je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,19ba) zamestnávateľ uhradí zamestnancovi poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie preukázateľne zaplatené touto osobou za obdobie dočasného vyslania zamestnanca spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Náhrada výdavkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie manžela sa poskytne mesačne najviac do sumy poistného na jednotlivé druhy poistenia a príspevku na starobné dôchodkové sporenie určených z vymeriavacieho základu, ktorým je jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu,19bb) ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné platilo.

01.01.2011

(2) Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov podľa odseku 1 len za obdobie, počas ktorého sa manžel zdržiava v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný. Náhrada výdavkov podľa odseku 1 sa poskytne aj za obdobie, keď sa manžel zdržiava mimo krajiny dočasného vyslania alebo krajiny, do ktorej je evakuovaný, najdlhšie však 100 dní v kalendárnom roku. Ak sa manžel zamestnanca počas dočasného vyslania nebude zdržiavať v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, viac ako 100 dní, náhrada výdavkov podľa odseku 1 v kalendárnom roku zamestnancovi za príslušný kalendárny rok nepatrí. Za neprítomnosť manžela v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, sa nepovažuje obdobie, keď manžel sprevádza zamestnanca na pracovnej ceste.

01.01.2011

(3) Ak manžel, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania, začne alebo skončí nasledovanie zamestnanca v priebehu mesiaca, náhrada výdavkov podľa odseku 1 za daný mesiac patrí zamestnancovi vo výške pomernej časti zaplateného poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ak je manžel sporiteľom, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity alebo poistného na poistenie v nezamestnanosti zodpovedajúcej počtu dní nasledovania zamestnanca v tomto mesiaci. Takto upravená náhrada sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

01.01.2011

(4) Zamestnancovi náhrada výdavkov podľa odseku 1 nepatrí, ak je manžel obdobne poistený podľa predpisov krajiny dočasného vyslania.

01.01.2011

(5) Náhrada výdavkov podľa odsekov 1 až 3 sa poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnanca; podrobnosti o spôsobe úhrady môže zamestnávateľ určiť vo vnútornom predpise.

01.01.2011

(6) Sociálna poisťovňa na účely odseku 1 vydáva dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a osobe dobrovoľne poistenej v nezamestnanosti potvrdenie o zaplatení poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie za predchádzajúci kalendárny rok.

01.07.2010

§ 26c

01.07.2010

Náhrada cestovných výdavkov na účel dovolenky

01.07.2010

(1) Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť do miesta dočasného vyslania na účel dovolenky, a to najmenej raz za dva roky.

01.07.2010

(2) Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cestu podľa odseku 1, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom.

01.07.2010

(3) Náhradu výdavkov podľa odsekov 1 a 2 je možné poskytnúť za cestu na účel dovolenky, ktorá sa uskutoční najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa dočasného vyslania.

01.07.2010

(4) Ak zamestnanec je povinný v roku, v ktorom čerpá dovolenku s poskytnutou náhradou podľa odsekov 1 a 2, absolvovať lekársku prehliadku alebo ak dieťa, ktoré ho nasleduje do miesta dočasného vyslania, má v tomto roku vykonať skúšku podľa osobitného predpisu,15) zamestnanec je povinný čerpanie takejto dovolenky naplánovať tak, aby bolo možné takúto lekársku prehliadku a skúšku vykonať v termíne čerpania takejto dovolenky.

01.07.2010

(5) Podrobnosti o poskytnutí náhrady výdavkov podľa odseku 1 môže zamestnávateľ určiť vo vnútornom predpise.“.

01.01.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19, 19a, 19b, 19ba a 19bb znejú:

01.01.2011

18) § 11 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

19) § 11 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 580/2004 Z. z.

01.01.2011

19a) § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

19b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

19ba) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

19bb) § 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2010

12. § 27 a 27a vrátane nadpisov znejú:

01.07.2010

㤠27

01.07.2010

Preprava telesných pozostatkov a osobných vecí

01.07.2010

(1) Zamestnávateľ zabezpečí a uhradí v prípade smrti zamestnanca prepravu telesných pozostatkov zomrelého a jeho osobných vecí na územie Slovenskej republiky.

01.07.2010

(2) V prípade smrti manžela a dieťaťa zamestnávateľ zabezpečí a uhradí prepravu telesných pozostatkov a ich osobných vecí na územie Slovenskej republiky.

01.07.2010

§ 27a

01.07.2010

Náhrada výdavkov a plnení spojených s úmrtím, vyhlásením za mŕtveho alebo nezvestného

01.07.2010

(1) Ak zamestnanec zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, zamestnávateľ zabezpečí a uhradí prepravu manžela a detí na územie Slovenskej republiky. Zamestnávateľ zabezpečí sťahovanie osobných vecí manžela a detí na územie Slovenskej republiky a uhradí výdavky za toto sťahovanie (§ 22).

01.07.2010

(2) Ak zamestnanec zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, patrí manželovi a deťom, najdlhšie po dobu dvoch mesiacov, náhrada výdavkov a plnení v rozsahu a za podmienok, v akom mal na ne zamestnanec, manžel a deti nárok v deň smrti zamestnanca alebo v deň vyhlásenia zamestnanca za mŕtveho.

01.07.2010

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje aj v prípade, ak je zamestnanec nezvestný po dobu dlhšiu ako 30 dní, pričom lehota podľa odseku 2 začína plynúť odo dňa, keď sa tento zamestnanec stane nezvestným na základe písomného oznámenia manžela, detí alebo inej osoby.“.

01.07.2010

13. V § 28 ods. 1 sa za slovo „späť“ vkladajú slová „do miesta dočasného vyslania“ a vypúšťa sa slovo „dovolenky,“.

01.07.2010

14. V § 29 odsek 1 znie:

01.07.2010

(1) Náhrada výdavkov a plnení podľa § 19 až 22, § 24 až 28, § 30, § 32a a § 33a okrem náhrad preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny sa zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) za podmienok ustanovených týmto zákonom, poskytujú aj za manžela a dieťa zamestnanca, ak majú pobyt3) na území Slovenskej republiky a ak nasledujú zamestnanca do miesta dočasného vyslania. Dieťaťom zamestnanca na účely tohto ustanovenia je vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tiež takéto dieťa manžela až do skončenia strednej školy,15) najdlhšie však do dovŕšenia 21 rokov veku, alebo zdravotne postihnuté či zdravotne ťažko postihnuté, a to bez ohľadu na jeho vek. Ak sa zamestnankyni alebo manželke zamestnanca narodí v krajine dočasného vyslania dieťa, toto dieťa je vyslaným dieťaťom zamestnanca odo dňa jeho narodenia.“.

01.07.2010

15. V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 až 28“ nahrádzajú slovami „§ 25, § 26, § 26c, § 27 až 28“ a nad slovom „Slovenska“ sa vypúšťa odkaz 19c vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19c.

01.07.2010

16. V § 32a odsek 2 znie:

01.07.2010

(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela vo výške 15 % zo mzdy, náhrada výdavkov spojených s pobytom dieťaťa vo výške 7,5 % zo mzdy a náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka v sume dvojnásobku mzdy v eurách alebo v cudzej mene. Náhrada v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor a náhrada v cudzej mene sa zaokrúhľuje na najbližšiu čiastkovú jednotku príslušnej meny prijímanú v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, nahor. Pri výpočte náhrady v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, za ktorý mu patrí náhrada.“.

01.07.2010

17. V § 33a ods. 4 sa za slovo „mŕtveho“ vkladajú slová „alebo nezvestného“.

01.07.2010

18. V § 36 ods. 5 druhej vete sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 19e.

01.07.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

01.07.2010

19e) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z.“.

01.07.2010

Čl. IX

01.07.2010

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z. a zákona č. 52/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2010

V § 138 ods. 2 sa na konci vety za slová „štátnozamestnaneckého pomeru“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „náhrada za sťažené životné podmienky“.

01.07.2010

Čl. X

01.07.2010

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 490/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

1. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

01.07.2010

㤠9b

01.07.2010

Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy zamestnancovi, ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme v zahraničí alebo ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine;13a) pracovné voľno sa poskytne na žiadosť zamestnanca na čas nasledovania manžela do zahraničia.“.

01.07.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.07.2010

13a) Napríklad § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2010

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 54 ods. 2 až 4 a odsek 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „§ 63 ods. 2 a 3 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

01.07.2010

3. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2010

㤠13c

01.07.2010

Jednorazové mimoriadne odškodnenie

01.07.2010

(1) Zamestnancovi, ktorého miesto výkonu práce bolo dohodnuté na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí a ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových udalostí a živelných udalostí v súvislosti s výkonom práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytne jednorazové mimoriadne odškodnenie v sume 3,6 násobku až 7,2 násobku jeho posledne priznaného zahraničného funkčného platu.15)

01.07.2010

(2) Ak zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 zomrie, poskytne sa pozostalému manželovi, ktorý s ním žije v domácnosti, jednorazové mimoriadne odškodnenie v sume deväťnásobku posledne priznaného zahraničného funkčného platu zamestnanca. Jednorazové mimoriadne odškodnenie sa poskytne aj každému nezaopatrenému dieťaťu zamestnanca s nárokom na sirotský dôchodok v sume trojnásobku posledne priznaného zahraničného funkčného platu zamestnanca.

01.07.2010

(3) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 a 2 sa poskytne v eurách.

01.07.2010

(4) Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odškodnenia určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.“.

01.07.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.07.2010

15) § 22 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2010

Čl. XI

01.07.2010

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z, zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 102/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2010

1. V § 4 ods. 2 sa za slovom „pracoviska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zamestnancovi, ktorému sa poskytuje plat podľa § 22 náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí“.

01.07.2010

2. V § 4 ods. 3 sa za slovo „situácie“ vkladá čiarka a slová „náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí“.

01.07.2010

3. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 7“.

01.07.2010

4. Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2010

㤠21b

01.07.2010

Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí

01.07.2010

(1) Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými podmienkami a ktorému sa poskytuje plat podľa § 22, patrí mesačne náhrada až do výšky 20 % z platovej tarify prvého platového stupňa šiestej platovej triedy základnej stupnice platových taríf vynásobenej objektivizovaným platovým koeficientom. Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

01.07.2010

(2) Sťaženými životnými podmienkami sú

01.07.2010

a) úroveň zdravotnej starostlivosti,

01.07.2010

b) klimatické podmienky,

01.07.2010

c) stupeň izolácie,

01.07.2010

d) dostupnosť základných potravín,

01.07.2010

e) ostatné miestne podmienky.

01.07.2010

(3) Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí v pomernej sume zodpovedajúcej dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

01.07.2010

(4) Náhrada podľa odsekov 1 a 3 patrí zamestnancovi odo dňa výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými podmienkami v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma náhrady podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

01.07.2010

(5) Náhrada podľa odsekov 1 a 3 sa zamestnancovi nekráti za poskytnuté pracovné voľno, za ktoré patrí zahraničný funkčný plat alebo náhrada zo zahraničného funkčného platu.

01.07.2010

(6) Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

01.07.2010

(7) Zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

01.07.2010

5. V § 22 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže poskytnúť návratný preddavok v cudzej mene.“.

01.07.2010

6. V § 22 odsek 6 znie:

01.07.2010

(6) Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať zahraničný funkčný plat a plat podľa § 4 ods. 1 písm. m) až t), náhradu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie a náhradu za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 4 ods. 2 a plnenia poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov33c) alebo ich časť v cudzej mene zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine, ktorá nie je súčasťou eurozóny. Na účely určenia sumy platu a plnení podľa prvej vety alebo ich časť sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,33d) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý mu patrí plat a plnenia podľa prvej vety. Na určenie sumy návratného preddavku podľa odseku 4 v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,33d) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, v ktorom sa tento návratný preddavok poskytne. Plat a plnenia podľa prvej vety a návratný preddavok v cudzej mene sa zaokrúhli nahor na najbližšiu čiastkovú jednotku príslušnej meny prijímanú v mieste výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí.“.

01.07.2010

7. § 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.07.2010

(9) Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí zamestnancovi zahraničný funkčný plat a náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa § 21b v rozsahu a za podmienok tak, ako počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akej krajiny je evakuovaný.“.

01.07.2010

8. V § 27 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príplatku podľa § 13b ods.1“.

01.07.2010

Čl. XII

01.07.2010

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2010

V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.07.2010

k) náhrada za sťažené životné podmienky.45a)“.

01.07.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

01.07.2010

45a) § 101a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.
§ 21b zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. z.“.


01.07.2010

Čl. XV

01.07.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem čl. VIII jedenásteho bodu § 26a a § 26b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a čl. XIV druhého bodu, štvrtého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu, desiateho bodu, jedenásteho bodu, dvanásteho bodu a dvadsiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


01.07.2010

Ivan Gašparovič v. r

01.07.2010

Pavol Paška v. r.

01.07.2010

Robert Fico v. r.


01.01.2015

Príloha č. 1 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

01.01.2015

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED

01.01.2015

1. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: referent

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa presných postupov a podrobných pokynov v zahraničí.

01.01.2015

2. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: samostatný referent

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi v zahraničí.

01.01.2015

Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu v zahraničí.

01.01.2015

Zabezpečovanie časti zverenej agendy, tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu, vyžadujúce koordinovanie činnosti v rámci organizačného útvaru v zahraničí.

01.01.2015

3. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: odborný referent

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov v zahraničí.

01.01.2015

Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností v zahraničí.

01.01.2015

Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu vyžadujúce koordinovanie činnosti v zahraničí.

01.01.2015

4. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: hlavný referent

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu v zahraničí.

01.01.2015

Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu v rámci viacerých organizačných útvarov v zahraničí.

01.01.2015

5. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Samostatná odborná činnosť spočívajúca najmä v hodnotiacej činnosti a v príprave podkladov na rozhodovanie pre výkon štátnej služby v zahraničí.

01.01.2015

Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v zahraničí.

01.01.2015

6. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: samostatný radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku v agende finančno-hospodárskej, v agende bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií alebo v agende administrácie a technickej podpory informačných a komunikačných technológií vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v zahraničí.

01.01.2015

7. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: odborný radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ministerstva vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

8. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: hlavný radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä vo výkonnej, analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej alebo v oblasti bezpečnostnej vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

9. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: štátny radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Tvorba štátnej politiky na vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: hlavný štátny radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií alebo v oblasti právnej a konzulárnej vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2015

Funkcia: generálny štátny radca

01.01.2015

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2015

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva vykonávaná v zahraničí.

01.01.2015

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva vykonávané v zahraničí.

01.01.2015

Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

01.01.2015

PLATOVÉ TARIFY (v eurách mesačne)

01.01.2015
Platová
trieda
FunkciaPlatová
tarifa
1.referent322, 50
2.samostatný referent348, 00
3.odborný referent377, 00
4.hlavný referent411, 00
5.radca490, 00
6.samostatný radca520, 50
7.odborný radca588, 50
8.hlavný radca631, 50
9.štátny radca719, 50
10.hlavný štátny radca820, 50
11.generálny štátny radca935, 50

Poznámky pod čiarou

01.07.2010

1) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

2) Zákon č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

3) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

4) § 29 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

5) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

01.07.2010

6) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

01.07.2010

8) Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

9) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

01.07.2010

10) § 22 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.01.2015

10a) § 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009) v platnom znení. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10c) Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10d) Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10f) § 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2015

10g) § 52 a 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10h) § 46, 58 a 66 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

10i) Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2007).

01.01.2015

10j) § 28 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

01.01.2015

10k) Napríklad § 12 ods. 9 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 43 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 342/2007 Z. z., § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2012 Z. z.

01.01.2015

10l) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 441/2008 Z. z.).

01.07.2010

11) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

01.01.2015

12) Čl. 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.

01.01.2015

12a) § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 287/2012 Z. z. Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

13) § 77 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z.
§ 154 ods. 3 Zákonníka práce.

01.07.2010

14) Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

15) § 36 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

16) § 6 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

17) § 8 až 11 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 59 až 65 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

18) § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

19) § 8 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

20) § 40 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

21) § 31 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.01.2015

21a) § 14 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2010

22) § 106 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

23) § 77 až 79 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

24) § 77 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z.

01.07.2010

25) § 77 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.