Zákon č. 133/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 56/2010
Platnosť od 02.04.2010
Účinnosť od 01.06.2010
01.06.2010

133

01.06.2010

ZÁKON

01.06.2010

z 3. marca 2010,

01.06.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.06.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2010

Čl. I

01.06.2010

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 8/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2010

1. § 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

01.06.2010

(12) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou školou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa nachádza v mieste sídla všeobecnej nemocnice, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v iných zdravotníckych povolaniach.

01.06.2010

(13) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov podľa § 5 ods. 4 uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v mieste sídla nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár.“.

01.06.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b až 12d znejú:

01.06.2010

12b) § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

12c) § 2 ods. 13 písm. a) a ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.

01.06.2010

12d) § 2 ods. 13 písm. b) a ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.“.

01.06.2010

2. § 7a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.06.2010

(3) Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti

01.06.2010

a) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,12e) alebo

01.06.2010

b) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia12f) a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.“.

01.06.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

01.06.2010

12e) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

01.06.2010

12f) § 153 až 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2010

3. V § 10 ods. 1 sa za slovom „psychológ“ vypúšťa čiarka a slová „špeciálny psychológ“.

01.06.2010

4. V § 21 odsek 3 znie:

01.06.2010

(3) Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Účastníkom konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu zrušenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.“.

01.06.2010

5. V § 27 odsek 1 znie:

01.06.2010

(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie

01.06.2010

a) lekár,

01.06.2010

b) zubný lekár,

01.06.2010

c) farmaceut,

01.06.2010

d) sestra,

01.06.2010

e) pôrodná asistentka,

01.06.2010

f) fyzioterapeut,

01.06.2010

g) verejný zdravotník,

01.06.2010

h) zdravotnícky laborant,

01.06.2010

i) asistent výživy,

01.06.2010

j) dentálna hygienička,

01.06.2010

k) rádiologický technik,

01.06.2010

l) zdravotnícky záchranár,

01.06.2010

m) zubný technik,

01.06.2010

n) technik pre zdravotnícke pomôcky,

01.06.2010

o) optometrista,

01.06.2010

p) farmaceutický laborant,

01.06.2010

q) masér,

01.06.2010

r) očný optik,

01.06.2010

s) ortopedický technik,

01.06.2010

t) zdravotnícky asistent,

01.06.2010

u) sanitár.“.

01.06.2010

6. V § 27 ods. 2 sa za slovo „psychológ“ vkladá čiarka a slová „liečebný pedagóg, fyzik“.

01.06.2010

7. V § 31 ods. 1 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „10“.

01.06.2010

8. V § 34 ods. 1 a 3, § 34a a v § 73 ods. 5 písm. a) sa slovo „preškolenie“ nahrádza slovami „obnovenie vedomostí a zručností“.

01.06.2010

9. V § 34 odsek 2 znie:

01.06.2010

(2) O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, na základe ktorého zamestnávateľ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zasiela aj komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11).“.

01.06.2010

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 32a sa citácia „§ 29 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.06.2010

11. V § 40 ods. 5 úvodnej vete sa slová „Iná vzdelávacia ustanovizeň“ nahrádzajú slovami „Vzdelávacia ustanovizeň“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva“.

01.06.2010

12. V § 40 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „ustanovizne“ vkladajú slová „o akreditáciu“ a písmeno a) znie:

01.06.2010

a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne,“.

01.06.2010

13. V § 40 ods. 10 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. januára“.

01.06.2010

14. V § 40 ods. 12 sa znenie poslednej vety nahrádza týmto znením: „Ak tento zákon neustanovuje inak, osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov. Osvedčenie o akreditácii nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.“.

01.06.2010

15. V § 40 odsek 13 znie:

01.06.2010

(13) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná

01.06.2010

a) uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,

01.06.2010

b) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách f) a g),

01.06.2010

c) bezodkladne písomne predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na vyjadrenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,

01.06.2010

d) bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,

01.06.2010

e) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,

01.06.2010

f) oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen b) a e) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) (§ 62 ods. 2 až 11) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov aj Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,33)

01.06.2010

g) oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena b) na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo akreditovaný certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave, na účely splnenia podmienky podľa odseku 16,

01.06.2010

h) predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania študijný plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu.“.

01.06.2010

16. V § 40 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

01.06.2010

(14) Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 13 písm. c) vyžaduje vydanie nového osvedčenia o akreditácii, ktorým sa súčasne zruší pôvodné osvedčenie o akreditácii, ak ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o akreditácii. Ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii najneskôr do 90 dní od predloženia kompletných dokladov viažucich sa k zmene. Doba platnosti každého nového osvedčenia o akreditácii podľa prvej vety sa skracuje o dobu, počas ktorej boli v platnosti pôvodné osvedčenia o akreditácii.“.

01.06.2010

Doterajšie odseky 14 až 21 sa označujú ako odseky 15 až 22.

01.06.2010

17. V § 40 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a b)“.

01.06.2010

18. V § 40 odsek 17 znie:

01.06.2010

(17) Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

01.06.2010

a) požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,

01.06.2010

b) získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo

01.06.2010

c) poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 16.“.

01.06.2010

19. V § 40 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

01.06.2010

(18) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa odseku 17 písm. b) a c), môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, ktorým osvedčenie o akreditácii stratilo platnosť.“.

01.06.2010

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.

01.06.2010

20. V § 40 ods. 19 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza slovom „alebo“.

01.06.2010

21. V § 40 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

01.06.2010

(20) Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží túto lehotu, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne. Na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9.“.

01.06.2010

Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.

01.06.2010

22. V § 40 odseky 21 a 22 znejú:

01.06.2010

(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojej internetovej stránke; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.

01.06.2010

(22) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a študijných programov podľa osobitných predpisov.33a) Na rozhodovanie o akreditácii kurzov prvej pomoci a na rozhodovanie o akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 20.“.

01.06.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

01.06.2010

33a) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2010

23. V § 40 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý znie:

01.06.2010

(23) Žiadosť o akreditáciu kurzu prvej pomoci a žiadosť o akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci.“.

01.06.2010

Doterajšie odseky 23 a 24 sa označujú ako odseky 24 a 25.

01.06.2010

24. V § 40 odseky 24 a 25 znejú:

01.06.2010

(24) Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

01.06.2010

(25) Uskutočňovanie študijného programu, kurzu inštruktora prvej pomoci a kurzu prvej pomoci bez akreditácie podľa tohto zákona sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42 ods. 4).“.

01.06.2010

25. V § 41 odsek 5 znie:

01.06.2010

(5) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 3 dodatky, ktoré obsahujú informácie o obsahu a rozsahu štúdia.“.

01.06.2010

26. V § 42 odsek 3 znie:

01.06.2010

(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 11), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.“.

01.06.2010

27. V § 42 sa vypúšťa odsek 4.

01.06.2010

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

01.06.2010

28. V § 42 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zamestnávateľ“.

01.06.2010

29. V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a 4“.

01.06.2010

30. V § 42 odseky 7 až 9 znejú:

01.06.2010

(7) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11) hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

01.06.2010

a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7), aj jeho zamestnávateľovi,

01.06.2010

b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8), aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia,

01.06.2010

c) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu9), aj živnostenskému úradu, ktorý živnostenské oprávnenie vydal.

01.06.2010

(8) Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „nesplnil“, príslušná komora v hodnotení uloží zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky.

01.06.2010

(9) Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora príslušná na vedenie registra zruší registráciu zdravotníckeho pracovníka.“.

01.06.2010

31. § 42 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.06.2010

(10) Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je príjmom komory príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 11).“.

01.06.2010

32. § 47b vrátane nadpisu znie:

01.06.2010

㤠47b

01.06.2010

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

01.06.2010

(1) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, zdravotníckych asistentov a sanitárov.

01.06.2010

(2) Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.

01.06.2010

33. § 47f vrátane nadpisu znie:

01.06.2010

㤠47f

01.06.2010

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

01.06.2010

(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

01.06.2010

(2) Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.“.

01.06.2010

34. V § 47g ods. 2 sa za slovo „psychológa“ vkladá čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3“.

01.06.2010

35. V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.06.2010

e) riadne a včas platiť členský príspevok.“.

01.06.2010

36. V § 62 odsek 6 znie:

01.06.2010

(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára.“.

01.06.2010

37. V § 62 odsek 10 znie:

01.06.2010

(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika.“.

01.06.2010

38. V § 62 ods. 11 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3.“

01.06.2010

39. V § 63 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebežná aktualizácia vykonala.“.

01.06.2010

40. V § 63b ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto slovo: „alebo“.

01.06.2010

41. V § 63b sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.06.2010

c) neodstránil nedostatky uvedené v hodnotení sústavného vzdelávania v lehote podľa § 42 ods. 8.“.

01.06.2010

42. V § 68 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

01.06.2010

a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ,

01.06.2010

b) na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

01.06.2010

c) na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,“.

01.06.2010

43. V § 68 odsek 6 znie:

01.06.2010

(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér.“.

01.06.2010

44. V § 68 odsek 9 znie:

01.06.2010

(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.“.

01.06.2010

45. V § 73 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.06.2010

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.06.2010

46. V § 73 ods. 3 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.

01.06.2010

47. V § 73 ods. 4 písm. b) sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „d)“.

01.06.2010

48. V § 73 ods. 5 písm. a) sa písmeno „c)“ nahrádza písmenom „b)“.

01.06.2010

49. V § 73 ods. 6 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „a c)“.

01.06.2010

50. V § 79 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa písmeno „s),“.

01.06.2010

51. V § 79a ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slovo „užitia“ vkladajú slová „alkoholu alebo inej“.

01.06.2010

52. V § 80 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.06.2010

d) riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5),“.

01.06.2010

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

01.06.2010

53. V § 81 ods. 1 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „§ 47 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 47b ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“.

01.06.2010

54. V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

01.06.2010

55. V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

01.06.2010

56. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „t) a u)“ nahrádzajú slovami „s) až u)“.

01.06.2010

57. V § 82 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a d)“.

01.06.2010

58. V § 82 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.06.2010

(6) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

01.06.2010

a) do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie a kurz inštruktora prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),

01.06.2010

b) do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25).“.

01.06.2010

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.06.2010

59. V § 82 odsek 7 znie:

01.06.2010

(7) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 6 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.“.

01.06.2010

60. Za § 102g sa vkladá § 102h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2010

㤠102h

01.06.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010

01.06.2010

(1) Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za verejného zdravotníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(2) Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považujú za zdravotníckych laborantov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(3) Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za technika pre zdravotnícke pomôcky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(4) Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za rádiologického technika podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(5) Zdravotnícki pracovníci podľa odsekov 1 až 4 registrovaní podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(6) Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa odsekov 1 až 4 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(7) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorý používa označenie fakultná nemocnica, ale neuzatvoril zmluvu podľa § 7 ods. 13, môže naďalej používať označenie fakultná nemocnica, ak uzatvorí takúto zmluvu najneskôr však do 31. augusta 2011.

01.06.2010

(8) Konanie o dočasné pozastavenia povolenia a konanie o zrušenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

01.06.2010

(9) Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začaté do 31. mája 2010 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(10) Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

01.06.2010

(11) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pred 1. júnom 2010, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti do 31. decembra 2010.

01.06.2010

(12) Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepoužije.“.

01.06.2010

61. V prílohe č. 2 vysvetlivka k odkazu *) znie:

01.06.2010

„*) Uveďte príslušné zdravotnícke povolanie (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik).“.

01.06.2010

62. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 2 názov udeľujúceho orgánu znie: „Университет“.

01.06.2010

63. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov dokladu znie:

01.06.2010

1. Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

01.06.2010

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine

01.06.2010

3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine“.

01.06.2010

64. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 8 názov udeľujúceho orgánu znie:

01.06.2010

1. Universités

01.06.2010

2. Conseil de l'Ordre des médecins

01.06.2010

3. Universités“.

01.06.2010

65. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista“.

01.06.2010

66. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos“.

01.06.2010

67. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov udeľujúceho orgánu znie: „Postgraduate Medical Education and Training Board“.

01.06.2010

68. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 1 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion of training“.

01.06.2010

69. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie“.

01.06.2010

70. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 1.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Anesthésie-réanimation“.

01.06.2010

71. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 2.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kirurgi“.

01.06.2010

72. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 3.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Neurokirurgi“.

01.06.2010

73. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie- verloskunde“.

01.06.2010

74. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Акушерство и гинекология“.

01.06.2010

75. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gynakologi og obstetric“.

01.06.2010

76. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 4.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Obstetrie en Gynaecologie“.

01.06.2010

77. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 5.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin (do 1. januára 2004)“.

01.06.2010

78. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 6.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oftalmologi“.

01.06.2010

79. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oto-rhino-laryngologi“.

01.06.2010

80. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 7.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale“.

01.06.2010

81. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 8.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Pædiatri“.

01.06.2010

82. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 9.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: lungesygdomme“.

01.06.2010

83. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Urologi“.

01.06.2010

84. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 10.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Chirurgie urologique“.

01.06.2010

85. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 11.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Ortopédia és traumatológia“.

01.06.2010

86. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 12.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Patalogisk anatomi og cytology“.

01.06.2010

87. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 13.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Neurologi“.

01.06.2010

88. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie“.

01.06.2010

89. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 14.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)“.

01.06.2010

90. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 15.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Diagnostisk radiology“.

01.06.2010

91. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Klinisk Onkologi“.

01.06.2010

92. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 16.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oncologie option oncologie radiothérapique“.

01.06.2010

93. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 19.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Klinische Chemie (do 4. apríla 2000)“.

01.06.2010

94. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Клинична имунология“.

01.06.2010

95. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 20.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Allergologie (do 12. augusta 1996)“.

01.06.2010

96. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva“.

01.06.2010

97. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 21.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie“.

01.06.2010

98. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Thoraxkirurgi“.

01.06.2010

99. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 22.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Thoraxchirurgie“.

01.06.2010

100. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 23.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kinder- und Jugendchirurgie“.

01.06.2010

101. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Karkirurgi“.

01.06.2010

102. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 24.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Angologia/Cirurgia vascular“.

01.06.2010

103. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: kardiologi“.

01.06.2010

104. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 25.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Cardiologie et maladies vasculaires“.

01.06.2010

105. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“.

01.06.2010

106. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Висцерална хирургия“.

01.06.2010

107. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: gastroenterology og hepatologi“.

01.06.2010

108. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 26.10 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Maag-darm-leverziekten“.

01.06.2010

109. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 27.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: reumatologi“.

01.06.2010

110. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: hæmatologi“.

01.06.2010

111. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 28.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Hematológia“.

01.06.2010

112. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: endokrinologi“.

01.06.2010

113. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Endocrinologie - diabète - maladies métaboliques“.

01.06.2010

114. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 29.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Endocrinologia/Nutrição“.

01.06.2010

115. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.08 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Physiotherapy“.

01.06.2010

116. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Medicina física e de reabilitação“.

01.06.2010

117. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 30.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation“.

01.06.2010

118. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie“.

01.06.2010

119. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 32.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Dermato-venerologi“.

01.06.2010

120. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 33.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin“.

01.06.2010

121. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie“.

01.06.2010

122. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Pédopsychiatrie (do 1. januára 1991)“.

01.06.2010

123. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gyermek- és ifjúsági pszichiátria“.

01.06.2010

124. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Psiquiatria da infância e da adolescência“.

01.06.2010

125. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 34.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kinder- und Jugendpsychiatrie“.

01.06.2010

126. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.01 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Gériatrie/Geriatrie“.

01.06.2010

127. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: geriatric“.

01.06.2010

128. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 35.26 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Geriatric medicine“.

01.06.2010

129. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 36.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: nefrologi“.

01.06.2010

130. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Intern medicin: infektionsmedicin“.

01.06.2010

131. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 37.19 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Doenças infecciosas“.

01.06.2010

132. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 40.20 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Arbeitsmedizin“.

01.06.2010

133. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 41.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004)“.

01.06.2010

134. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 42.05 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004)“.

01.06.2010

135. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Oxyológia és sürgősségi orvostan“.

01.06.2010

136. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 44.26 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Emergency medicine“.

01.06.2010

137. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.02 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“.

01.06.2010

138. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľke č. 2 bode 45.15 názov špecializačného odboru v členskom štáte znie: „Szájsebészet (do 30. septembra 2007)“.

01.06.2010

139. V prílohe č. 3 časti A písm. b) sa bod 9 dopĺňa bodmi 9.6 a 9.7, ktoré znejú:

01.06.2010

„9.6. doklad vydaný v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004,

01.06.2010

9.7. doklad vydaný v Rakúsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 31. marcom 2004.“.

01.06.2010

140. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 1 názov dokladu znie: „Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel particulier de médecin généraliste“.

01.06.2010

141. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 8 názov dokladu znie: „Diplômes d'études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine“.

01.06.2010

142. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 názov dokladu znie: „Título de especialista em medicina geral e familiar“.

01.06.2010

143. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 19 profesijný titul znie: „Especialista em medicina geral e familiar“.

01.06.2010

144. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 23 profesijný titul znie: „Médico de familia“.

01.06.2010

145. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľke č. 3 bode 26 názov dokladu znie: „Certificate of completion of training in general practice“.

01.06.2010

146. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Ortodontia“.

01.06.2010

147. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)“.

01.06.2010

148. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov dokladu znie: „Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială“.

01.06.2010

149. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul Sănătăţii Publice“.

01.06.2010

150. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľke č. 1 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens i ortodonti“.

01.06.2010

151. V prílohe č. 3 časti B písm. aa) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:

01.06.2010

„1.8 4. júnom 2008 v Portugalsku,

01.06.2010

1.9 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.

01.06.2010

152. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Cirurgia Oral“.

01.06.2010

153. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 19 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)“.

01.06.2010

154. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov dokladu znie: „Título de Especialista em Cirurgia Oral“.

01.06.2010

155. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 21 názov udeľujúceho orgánu znie: „Ministerul Sănătăţii Publice“.

01.06.2010

156. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľke č. 2 bode 24 názov dokladu znie: „Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi“.

01.06.2010

157. V prílohe č. 3 časti B písm. ba) sa bod 1 dopĺňa bodmi 1.7 a 1.8, ktoré znejú:

01.06.2010

„1.7 4. júnom 2008 v Portugalsku,

01.06.2010

1.8 17. decembrom 2008 v Rumunsku;“.

01.06.2010

Čl. II

01.06.2010

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 270/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2010

1. V § 9 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „e)“.

01.06.2010

2. V § 27 ods. 16 písm. a) sa za slová „daného pacienta“ vkladajú slová „okrem sériovo vyrábaných, ktoré je potrebné upraviť tak, aby zodpovedali osobitným požiadavkám predpisujúceho lekára“.

01.06.2010

3. § 27 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:

01.06.2010

(28) Posudzovanie zhody zdravotníckej pomôcky je oprávnená vykonávať notifikovaná osoba, ktorá je autorizovaná na vykonávanie posudzovania zhody na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.

01.06.2010

(29) Notifikovaná osoba12a) je povinná informovať štátny ústav o všetkých vydaných, zmenených, doplnených, pozastavených, zrušených alebo zamietnutých certifikátoch vzťahujúcich sa na zdravotnícke pomôcky a ak o to požiadajú iné notifikované osoby, informuje ich o vydaných, pozastavených, zrušených alebo zamietnutých certifikátoch.“.

01.06.2010

4. V § 28 ods. 1 sa v prvej vete za slová „výkonu zdravotníckej pomôcky“ vkladajú slová „alebo každej nepresnosti v označení alebo v návode na použitie“.

01.06.2010

5. V § 35a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.

01.06.2010

6. V § 35a odsek 3 znie:

01.06.2010

(3) Zásielkovým výdajom je zaslanie lieku, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcky podľa odseku 2 na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Za zásielkový výdaj sa nepovažuje výdaj zdravotníckej pomôcky zaslaním zdravotníckej pomôcky na základe predloženého lekárskeho poukazu.“.

01.06.2010

7. V § 35a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „zdravotníckych pomôcok III. skupiny“.

01.06.2010

Čl. III

01.06.2010

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 496/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.06.2010

V § 2 ods. 14 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.3aa)“.

01.06.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

01.06.2010

3aa) § 7 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.“.

01.06.2010

Čl. IV

01.06.2010

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z. a zákona č. 132/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2010

1. V § 2 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ošetrovateľská starostlivosť sa môže poskytovať aj v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.2aa)“.

01.06.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

01.06.2010

2aa) § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.“.

01.06.2010

2. V § 7 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore vnútorné lekárstvo, lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast môže vykonávať aj lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore pediatria.“.

01.06.2010

3. V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu“.

01.06.2010

4. V § 25 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výberového“ vkladajú slová „alebo prieskumného“.

01.06.2010

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 38b sa citácia „§ 15 a 16 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 15, 16 a 84 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.


01.06.2010

Čl. V

01.06.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


01.06.2010

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2010

Pavol Paška v. r.

01.06.2010

Robert Fico v. r.