Zákon č. 82/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2009
Platnosť od 12.03.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem 92. bodu § 161 ods. 15 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

01.04.2009

82

01.04.2009

ZÁKON

01.04.2009

z 12. februára 2009,

01.04.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2009

Čl. I

01.04.2009

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2009

1. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

01.04.2009

(1) Zbor

01.04.2009

a) plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,1)

01.04.2009

b) vykonáva štátny požiarny dozor,

01.04.2009

c) plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,

01.04.2009

d) poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,

01.04.2009

e) vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,

01.04.2009

f) zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,2)

01.04.2009

g) plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,

01.04.2009

h) plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru.

01.04.2009

(2) Zbor sa podieľa

01.04.2009

a) na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

01.04.2009

b) na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci,

01.04.2009

c) na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,

01.04.2009

d) v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi3) aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami,

01.04.2009

e) na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.04.2009

3) § 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
§ 35 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
§ 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.“.

01.04.2009

2. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ako osobitné zariadenie zboru“.

01.04.2009

3. V § 4 ods. 10 sa vypúšťajú slová „osobitného zariadenia“ a slová „prezident zboru po dohode s mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ sa nahrádzajú slovami „minister na návrh prezidenta zboru“.

01.04.2009

4. § 7 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

01.04.2009

(5) Príslušník je oprávnený na mieste zásahu vypnúť alebo odstaviť prívod energií do vyhradených technických zariadení v rozsahu oprávnenia, ktoré získal podľa osobitného predpisu,7c) na účely vykonania zásahu, ktorý neznesie odklad, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby alebo ak hrozí značná škoda na majetku.

01.04.2009

(6) Činnosť podľa odseku 5 sa považuje za činnosť vykonávanú v služobnom pomere; pri jej vykonávaní je nevyhnutné zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

01.04.2009

7c) § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2009

5. § 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2009

(4) Po vykonaní činnosti podľa § 7 ods. 5 v rámci zásahu je príslušník povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o svojej činnosti zodpovednú osobu vlastníka, správcu alebo užívateľa vyhradeného technického zariadenia, na ktorom bola v súvislosti so zásahom vykonávaná činnosť.“.

01.04.2009

6. V § 13 ods. 1 písm. b) sa slovo „zriadených“ nahrádza slovom „riadených“.

01.04.2009

7. V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.04.2009

(4) Ak je príslušník preložený na vykonávanie služobných činností na iný útvar ministerstva alebo na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy podľa § 47 ods. 1 písm. e), jeho nadriadeným môže byť príslušník, ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby, príslušník v štátnej službe,10b) predstavený10c) alebo vedúci zamestnanec.10d)“.

01.04.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d znejú:

01.04.2009

10b) § 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
10c) § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10d) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

01.04.2009

8. V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

01.04.2009

„V priebehu kalendárneho roka úpravu v počte príslušníkov v štátnej službe alebo v objeme finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky.“.

01.04.2009

9. V § 15 ods. 3 sa slová „prezident zboru“ nahrádzajú slovami „na návrh prezidenta zboru minister“.

01.04.2009

10. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

01.04.2009

11. V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „trvalý“.

01.04.2009

12. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

01.04.2009

13. V § 17 odseky 6 a 7 znejú:

01.04.2009

(6) Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či uchádzač o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „uchádzač“) spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať o jeho osobe tieto údaje:

01.04.2009

a) meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,

01.04.2009

b) dátum a miesto narodenia,

01.04.2009

c) adresu pobytu,

01.04.2009

d) štátne občianstvo,

01.04.2009

e) číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,

01.04.2009

f) vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl,

01.04.2009

g) jazykové vedomosti,

01.04.2009

h) prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením a pracovnými činnosťami,

01.04.2009

i) miesto a čas povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, Národnom bezpečnostnom úrade a Slovenskej informačnej službe, dosiahnutú hodnosť,

01.04.2009

j) všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,

01.04.2009

k) zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,

01.04.2009

l) závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti.

01.04.2009

(7) Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o príslušníkovi podľa odseku 6 po celý čas trvania služobného pomeru a na účely tohto zákona aj po skončení služobného pomeru.“.

01.04.2009

14. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie“.

01.04.2009

15. § 20 vrátane nadpisu znie:

01.04.2009

㤠20

01.04.2009

Prijímacie konanie

01.04.2009

(1) Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti uchádzača.

01.04.2009

(2) Vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník je povinný vykonať s uchádzačom informatívny pohovor, počas ktorého ho oboznámi so základnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo služobného pomeru, najmä s podmienkami štátnej služby a s platovými a inými náležitosťami. Z informatívneho pohovoru sa vyhotovuje písomný záznam.

01.04.2009

(3) V prijímacom konaní uchádzač predloží

01.04.2009

a) písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru,

01.04.2009

b) vyplnený dotazník,

01.04.2009

c) životopis,

01.04.2009

d) osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedčené odpisy alebo osvedčené fotokópie týchto osobných dokladov,

01.04.2009

e) vojenskú knižku alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

01.04.2009

f) potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti podľa odseku 6.

01.04.2009

(4) Uchádzač, ktorý žiada o opätovné prijatie do služobného pomeru, je povinný predložiť aj doklad o započítaných rokoch podľa § 161 ods. 15 a 16; to neplatí, ak v predchádzajúcom služobnom pomere vykonával štátnu službu v tej istej zložke.

01.04.2009

(5) Uchádzača možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného zamestnania alebo z predchádzajúcich zamestnaní; možno ho tiež požiadať o predloženie ďalších dokladov potrebných na overenie jeho spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby v zbore.

01.04.2009

(6) Na posúdenie spôsobilosti uchádzača na vykonávanie funkcie v zbore sa uchádzač musí podrobiť lekárskemu vyšetreniu, previerke fyzickej zdatnosti a psychologickému vyšetreniu. Ak uchádzač jednej z podmienok nevyhovel, prijímacie konanie s ním sa považuje za skončené.

01.04.2009

(7) Prijímacie konanie sa končí

01.04.2009

a) vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru,

01.04.2009

b) zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru z dôvodu, že v služobnom úrade nie je voľné miesto, ktorého sa týka žiadosť o prijatie do služobného pomeru,

01.04.2009

c) späťvzatím žiadosti o prijatie do služobného pomeru,

01.04.2009

d) zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru bez zdôvodnenia, alebo

01.04.2009

e) úmrtím uchádzača.

01.04.2009

(8) Uchádzač, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, musí byť o výsledku prijímacieho konania písomne vyrozumený do 30 dní od skončenia prijímacieho konania, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o prijatie do služobného pomeru.

01.04.2009

(9) Služobný úrad eviduje uchádzača, ktorý splnil podmienky na prijatie do služobného pomeru a jeho výsledky lekárskeho vyšetrenia, previerky fyzickej zdatnosti a psychologického vyšetrenia po dobu jedného roka. Evidovaného uchádzača o prijatie do služobného pomeru možno vymenovať na voľné funkčné miesto s tým, že možno využiť jeho výsledky lekárskeho vyšetrenia, previerky fyzickej zdatnosti a psychologického vyšetrenia.

01.04.2009

(10) Podrobnosti o prijímacom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.04.2009

16. V § 21 ods. 2 sa slová „prednostne obsadí“ nahrádzajú slovami „môže obsadiť aj bez prijímacieho konania“.

01.04.2009

17. V § 21 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „trvalého“.

01.04.2009

18. V § 21 odsek 6 znie:

01.04.2009

(6) Príslušníkovi Horskej záchrannej služby podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii vykonávať podľa prílohy č. 1a, patrí funkcia v 1. až 9. platovej triede takto:

01.04.2009
funkcia platová trieda
mladší záchranár1
záchranár2
starší záchranár, operátor
operačného strediska tiesňového volania
3
záchranár expert, odborný referent4
záchranár špecialista5
náčelník6
manažér7
starší manažér8
vrchný manažér9.“.
01.04.2009

19. V § 21 sa vypúšťa odsek 8.

01.04.2009

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.04.2009

20. V § 23 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „prvom až treťom bode“.

01.04.2009

21. V § 30 odsek 2 znie:

01.04.2009

(2) Do dočasnej štátnej služby možno vymenovať uchádzača na zastupovanie príslušníka počas pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, neplateného služobného voľna alebo ak sa ním obsadzuje voľné miesto podľa odseku 1.“.

01.04.2009

22. V § 31 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o prijatie do služobného pomeru“.

01.04.2009

23. V § 34 ods. 5 sa slová „tohto osobitného zariadenia zboru“ nahrádzajú slovami „Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.

01.04.2009

24. V § 35 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyššie odborné vzdelanie“.

01.04.2009

25. V § 35 ods. 3 prvej vete sa za slovo „príslušník“ vkladajú slová „vyššie odborné vzdelanie alebo“.

01.04.2009

26. V § 37 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyššie odborné vzdelanie“ a za slová „majora, ak má“ sa vkladajú slová „vyššie odborné vzdelanie alebo“.

01.04.2009

27. V § 37 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyššie odborné vzdelanie“.

01.04.2009

28. V § 37 ods. 2 písm. b) sa za slová „ak dosiahol“ vkladajú slová „vyššie odborné vzdelanie alebo“.

01.04.2009

29. § 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2009

(3) Ak si príslušník v práporčíckej hodnosti zvýši stupeň vzdelania, má nárok na vymenovanie do hodnosti podporučíka, ak je takáto hodnosť pre funkciu, ktorú vykonáva, plánovaná.“.

01.04.2009

30. V § 40 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to ešte pred vyslaním príslušníka Hasičského a záchranného zboru na špecializovanú prípravu,“.

01.04.2009

31. V § 40 ods. 7 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorú v čase služobného hodnotenia vykonáva.“.

01.04.2009

32. V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.04.2009

e) preložiť na vykonávanie služobných činností aj na iný útvar ministerstva alebo na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy.“.

01.04.2009

33. V § 47 ods. 2 úvodnej vete sa slová „písm. b) alebo písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) alebo e)“.

01.04.2009

34. V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe výberového konania“.

01.04.2009

35. V § 49 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.

01.04.2009

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 7.

01.04.2009

36. V § 49 odseky 3 a 4 znejú:

01.04.2009

(3) Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a je zaradený v zariadení zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako

01.04.2009

a) veliteľ družstva,

01.04.2009

b) veliteľ čaty,

01.04.2009

c) veliteľ zmeny,

01.04.2009

d) veliteľ hasičskej stanice,

01.04.2009

e) vedúci oddelenia,

01.04.2009

f) zástupca riaditeľa zariadenia, zástupca veliteľa zariadenia,

01.04.2009

g) riaditeľ zariadenia, veliteľ zariadenia.

01.04.2009

(4) Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je krajské riaditeľstvo zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako

01.04.2009

a) veliteľ družstva,

01.04.2009

b) veliteľ zmeny,

01.04.2009

c) veliteľ hasičskej stanice,

01.04.2009

d) vedúci pracoviska podľa § 13 ods. 1 písm. c),

01.04.2009

e) vedúci oddelenia,

01.04.2009

f) riaditeľ okresného riaditeľstva,

01.04.2009

g) riaditeľ krajského riaditeľstva.“.

01.04.2009

37. V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.04.2009

(5) Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je vymenovaný za nadriadeného ako

01.04.2009

a) veliteľ družstva,

01.04.2009

b) veliteľ čaty,

01.04.2009

c) veliteľ zmeny,

01.04.2009

d) veliteľ hasičskej stanice,

01.04.2009

e) vedúci oddelenia,

01.04.2009

f) zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

01.04.2009

g) veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.04.2009

38. V § 49 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v čase neprítomnosti príslušníka zastupujúceho nadriadeného, ktorý dlhšie ako tri týždne zastupuje iného nadriadeného.“.

01.04.2009

39. V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.04.2009

(2) Príslušník, ktorý bol podľa tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môže byť z tejto funkcie odvolaný ministrom, a to aj bez uvedenia dôvodu.“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.04.2009

40. V § 52 ods. 9 sa slová „§ 69 ods. 3 písm. a), b), d), e), m) až s), u) a v)“ nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 3 písm. a), b), d), e), m) až t), v) a x)“.

01.04.2009

41. V § 58 ods. 4 sa vypúšťa slovo „trvalého“.

01.04.2009

42. V § 59 ods. 1 písm. a) sa slová „ § 60 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 1 až 3“.

01.04.2009

43. V § 60 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „trvalý“.

01.04.2009

44. V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.04.2009

(2) Služobný úrad môže skončiť služobný pomer odvolaním z funkcie, ak príslušník spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu17aaaa) a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.17aaa)“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.04.2009

45. V § 60 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

01.04.2009

46. V § 60 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“.

01.04.2009

47. V § 69 ods. 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:

01.04.2009

r) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz,“.

01.04.2009

Doterajšie písmená r) až y) sa označujú ako písmená s) až z).

01.04.2009

48. V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa odseku 5 písm. e) sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany,17b) ak tieto činnosti vykonáva príslušník pre potreby služobného úradu.“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

01.04.2009

17b) § 4 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z.“.

01.04.2009

49. V § 85 ods. 2 a § 93 ods. 1 sa slová „v kolektívnej dohode“ nahrádzajú slovami „v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa“.

01.04.2009

50.V § 86 ods. 1 sa slová „celého kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „štyroch mesiacov“.

01.04.2009

51.V § 91 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.04.2009

52. V § 91 ods. 2 prvá veta znie: „Štátna služba nadčas sa môže písomne nariadiť v naliehavom záujme štátnej služby, a to aj na dni služobného pokoja; ak ju nie je možné vopred písomne nariadiť, nariadi sa ústne a po jej skončení sa bezodkladne o tom urobí písomný záznam.“.

01.04.2009

53.V § 92 odseky 1 a 2 znejú:

01.04.2009

(1) Služobný úrad určuje príslušníkovi služobnú pohotovosť v štátnej službe v mieste vykonávania štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na vykonávanie štátnej služby podľa § 86 ods. 2 v rámci rozvrhnutia služobného času.

01.04.2009

(2) Na zabezpečenie nevyhnutných úloh môže služobný úrad v odôvodnených prípadoch nariadiť príslušníkovi služobnú pohotovosť mimo rozvrhnutia služobného času

01.04.2009

a) v mieste vykonávania štátnej služby,

01.04.2009

b) v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,

01.04.2009

c) s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

01.04.2009

54. V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.2009

(3) Služobnú pohotovosť v štátnej službe nemožno príslušníkovi nariadiť počas dovolenky.“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.04.2009

55. V § 97 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.04.2009

4. zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod na zaradenie mimo činnej štátnej služby,“.

01.04.2009

56. V § 97 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

01.04.2009

k) vykonávania funkcie národného experta Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie,

01.04.2009

l) vykonávania uvoľneného funkcionára príslušného odborového orgánu podľa § 160 ods. 2.“.

01.04.2009

57. V § 98 ods. 3 sa za slovom „voľno“ vypúšťa čiarka a slová „najmenej však v rozsahu piatich služobných dní v kalendárnom roku“.

01.04.2009

58. V § 98 ods. 8 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.04.2009

c) päť služobných dní na prípravu a vykonanie absolventskej skúšky,“.

01.04.2009

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

01.04.2009

59. V § 98 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

01.04.2009

60. V § 98 ods. 10 sa slová „§ 60 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 60 ods. 3.“.

01.04.2009

61. § 102 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

01.04.2009

„Osobitné podmienky na vykonávanie štátnej služby príslušníčok

01.04.2009

§ 102

01.04.2009

(1) Príslušníčka nesmie vykonávať štátnu službu, ktorá škodí jej zdraviu.

01.04.2009

(2) Tehotná príslušníčka nesmie byť vymenovaná do funkcie ani preradená alebo preložená na výkon štátnej služby, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotnosť zo zdravotných dôvodov, ktoré spočívajú v jej osobe; to platí primerane o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.

01.04.2009

(3) Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam, tehotným príslušníčkam, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.04.2009

62. Za § 102 sa vkladajú § 102aa až 102aj, ktoré vrátane nadpisov nad paragrafmi a nadpisov znejú:

01.04.2009

㤠102aa

01.04.2009

(1) Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky nesmie vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže byť nariadená služobná pohotovosť len s jej písomným súhlasom.

01.04.2009

(2) Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa môže vysielať na služobné cesty mimo miesta vykonávania štátnej služby alebo jej pobytu s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.

01.04.2009

§ 102ab

01.04.2009

(1) Tehotnú príslušníčku a príslušníčku starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok až do dosiahnutia veku dieťaťa osem rokov možno vysielať na služobné cesty mimo miesta vykonávania štátnej služby alebo jej pobytu, preložiť alebo preveliť do iného miesta vykonávania štátnej služby alebo k inému služobnému úradu len s jej písomným súhlasom.

01.04.2009

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú príslušníčku starajúcu sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

01.04.2009

§ 102ac

01.04.2009

(1) Vedúci služobného úradu je povinný pri vymenovaní do funkcie prihliadať aj na povinnosti príslušníčky starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov.

01.04.2009

(2) Vedúci služobného úradu určí príslušníčke starajúcej sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej príslušníčke na jej žiadosť kratší služobný čas v týždni alebo ho inak upraví, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.

01.04.2009

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

01.04.2009

§ 102ad

01.04.2009

(1) V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu 28 týždňov; ak príslušníčka porodila zároveň dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú príslušníčku, patrí jej rodičovská dovolenka po dobu 37 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj príslušníkovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

01.04.2009

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne príslušníčke, príslušníkovi alebo príslušníčke a príslušníkovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, poskytne sa príslušníčke alebo príslušníkovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do siedmich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý príslušník alebo príslušníčka žiada, najmenej však na jeden mesiac.

01.04.2009

(3) Na materskú dovolenku príslušníčka nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

01.04.2009

(4) Ak príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa jej nástupu až do uplynutia doby uvedenej v odseku 1. Ak však príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej rodičovská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov alebo 31 týždňov, ak ide o príslušníčku, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, alebo o osamelú príslušníčku.

01.04.2009

(5) Materská dovolenka príslušníčky v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.

01.04.2009

§ 102ae

01.04.2009

(1) Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj príslušníčka alebo príslušník, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

01.04.2009

(2) Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje príslušníčke alebo príslušníkovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak príslušníčka alebo príslušník prevzal dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú príslušníčku alebo osamelého príslušníka v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne osem mesiacov. Rodičovská dovolenka sa poskytuje až do dňa, kým dieťa dosiahne tri roky veku, alebo kým dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť dosiahne sedem rokov veku.

01.04.2009

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka v osobitných prípadoch

01.04.2009

§ 102af

01.04.2009

(1) Ak dieťa bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a príslušníčka alebo príslušník zatiaľ nastúpi výkon štátnej služby, preruší sa týmto nástupom materská alebo rodičovská dovolenka; u príslušníčky sa tak môže stať najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa príslušníčke alebo príslušníkovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa zo zariadenia opäť do svojej starostlivosti a prestal z tohto dôvodu vykonávať štátnu službu, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa, a ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu, osobitne náročnú starostlivosť, do siedmich rokov veku dieťaťa.

01.04.2009

(2) Príslušníčke alebo príslušníkovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj príslušníčke alebo príslušníkovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

01.04.2009

(3) Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

01.04.2009

(4) Ak dieťa zomrie v dobe, keď je príslušníčka na materskej dovolenke alebo príslušníčka a príslušník na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok veku.

01.04.2009

§ 102ag

01.04.2009

Ak príslušníčka alebo príslušník požiada nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne na skončenie materskej alebo rodičovskej dovolenky, je nadriadený povinný žiadosti vyhovieť. Ak príslušníčka alebo príslušník nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne nadriadený nevyčerpanú dovolenku po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

01.04.2009

§ 102ah

01.04.2009

Prestávky na dojčenie

01.04.2009

(1) Príslušníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, je nadriadený povinný poskytnúť okrem prestávok na jedenie a oddych osobitné prestávky na dojčenie.

01.04.2009

(2) Príslušníčke, ktorá vykonáva štátnu službu po celý určený základný čas služby v týždni, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka za denný služobný čas; tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci zmeny.

01.04.2009

(3) Ak príslušníčka vykonáva štátnu službu s kratším časom služby v týždni, ale aspoň polovicu určeného základného času služby v týždni, patrí jej jedna polhodinová prestávka, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku.

01.04.2009

(4) Prestávky na dojčenie sa započítavajú ako doba výkonu štátnej služby a patrí za ne služobný plat.

01.04.2009

§ 102ai

01.04.2009

Ustanovenia § 102aa až 102ac sa vzťahujú aj na osamelých príslušníkov trvale sa starajúcich aspoň o jedno dieťa.

01.04.2009

§ 102aj

01.04.2009

(1) Za tehotnú príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúcemu služobného úradu predložila o tehotenstve lekárske potvrdenie.

01.04.2009

(2) Za dojčiacu príslušníčku sa na účely tohto zákona považuje príslušníčka, ktorá vedúceho služobného úradu písomne informovala o tejto skutočnosti.

01.04.2009

(3) Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené príslušníčky, slobodní, ovdovení alebo rozvedení príslušníci, alebo príslušníčky a príslušníci osamelí z iných vážnych dôvodov.“.

01.04.2009

63. V § 103 odsek 1 znie:

01.04.2009

(1) Príslušníkovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky:

01.04.2009

a) tarifný plat,

01.04.2009

b) príplatok za riadenie,

01.04.2009

c) príplatok za zastupovanie,

01.04.2009

d) osobný príplatok,

01.04.2009

e) hodnostný príplatok,

01.04.2009

f) plat za štátnu službu nadčas,

01.04.2009

g) príplatok za zmennosť,

01.04.2009

h) príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením života a zdravia,

01.04.2009

i) odmena,

01.04.2009

j) doplatok k služobnému platu podľa § 209e.“.

01.04.2009

64. V § 103 ods. 2 sa slová „v odseku 1 písm. a) až e) a j)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až e) a g)“.

01.04.2009

65. V § 103 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a) až e), g), h) a j)“.

01.04.2009

66. V § 107 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.04.2009

i) zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby podľa § 52, ak sa preukáže, že nebol dôvod na zaradenie mimo činnej štátnej služby.“.

01.04.2009

67. V § 110 ods. 1, 3 a 4 sa slová „podľa § 49 ods. 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 49 ods. 7“.

01.04.2009

68. V § 111 ods. 3 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „minister môže v osobitných prípadoch tento limit zvýšiť až do výšky 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, podľa ktorej sa príslušníkovi poskytuje tarifný plat.“.

01.04.2009

69. V § 112 odsek 1 znie:

01.04.2009

(1) Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti:

01.04.2009
hodnosť hodnostný príplatok
v eurách mesačne
rotmajster   2,00
nadrotmajster  8,50
podpráporčík – podporučík18,50
práporčík – poručík25,00
nadpráporčík – nadporučík32,00
kapitán38,50
major45,00
podplukovník51,50
plukovník58,50
generál65,50.“.
01.04.2009

70. § 113 až 115 sa vypúšťajú.

01.04.2009

71. V § 116 sa vypúšťa odsek 3.

01.04.2009

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

01.04.2009

72. V § 117 sa slová „1,7 % až 14,1 %“ nahrádzajú slovami „20 % až 50 %“.

01.04.2009

73. V § 118 ods. 6 sa vypúšťa slovo „začatú“.

01.04.2009

74. V § 120 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

01.04.2009

75. V § 122 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

01.04.2009

(1) Ak je príslušníkovi podľa § 92 ods. 1 určená služobná pohotovosť, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti peňažná náhrada 15 % zo sumy, ktorou je príslušná časť jeho služobného platu, a 30 % z tejto sumy, ak ide o deň služobného pokoja.“.

01.04.2009

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

01.04.2009

76. V § 122 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „§ 92“ vkladajú slová „ods. 2“.

01.04.2009

77. V § 122 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „trvalého pobytu alebo prechodného“.

01.04.2009

78. V § 122 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „mimo miesta vykonávania jeho štátnej služby“.

01.04.2009

79. V § 122 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

01.04.2009

80. V § 122 ods. 4 sa slová „§ 92 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 5“.

01.04.2009

81. V § 128 ods. 3 sa slová „podľa § 49 ods. 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 49 ods. 7“.

01.04.2009

82. V § 131 ods. 2 sa slová „kolektívna dohoda“ nahrádzajú slovami „kolektívna zmluva vyššieho stupňa“.

01.04.2009

83. Za § 134a sa vkladajú § 134aa až 134ak, ktoré vrátane nadpisov nad paragrafmi a nadpisov znejú:

01.04.2009

„Všeobecná zodpovednosť príslušníka

01.04.2009

§ 134aa

01.04.2009

(1) Príslušník zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením svojich povinností pri vykonávaní štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním. Služobný úrad je povinný preukázať príslušníkovi zavinenie s výnimkou prípadov podľa § 134ad.

01.04.2009

(2) Predpokladom na vznik zodpovednosti príslušníka za škodu služobnému úradu je

01.04.2009

a) vznik škody,

01.04.2009

b) porušenie povinností pri vykonávaní štátnej služby a plnení služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,

01.04.2009

c) príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,

01.04.2009

d) zavinenie.

01.04.2009

§ 134ab

01.04.2009

Príslušník, ktorý pod vplyvom duševnej poruchy spôsobí škodu, zodpovedá za ňu, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie, alebo posúdiť jeho následky.

01.04.2009

§ 134ac

01.04.2009

Zodpovednosť za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody

01.04.2009

Príslušník, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode, nesplnil si ohlasovaciu povinnosť alebo úmyselne konal proti dobrým mravom, zodpovedá za škodu spôsobenú služobnému úradu v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku služobného platu, ktorý patril príslušníkovi v čase porušenia služobnej povinnosti podľa prvej vety.

01.04.2009

§ 134ad

01.04.2009

Osobitná zodpovednosť

01.04.2009

(1) Ak služobný úrad písomne zverí príslušníkovi hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je príslušník povinný vyúčtovať alebo vrátiť, zodpovedá za vzniknutý schodok alebo za stratu zverených predmetov.

01.04.2009

(2) Príslušník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že k schodku alebo k strate zverených predmetov došlo celkom alebo čiastočne bez jeho zavinenia.

01.04.2009

(3) Ak je príslušník preradený na inú funkciu v tom istom mieste vykonávania štátnej služby, preložený, preložený a preradený na inú funkciu alebo prevelený do iného miesta vykonávania štátnej služby alebo do iného služobného úradu, služobný úrad písomne prevezme hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu a iné hodnoty, ktoré je príslušník povinný vyúčtovať alebo vrátiť služobnému úradu.

01.04.2009

(4) Zoznam funkcií a činností, pre ktoré sa vyžaduje písomné zverenie hotovosti, cenín, tovarov, zásob materiálu alebo iných hodnôt, ktoré je príslušník povinný vyúčtovať alebo vrátiť, a podrobnosti o vykonávaní inventúr ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.04.2009

Rozsah a spôsob náhrady škody

01.04.2009

§ 134ae

01.04.2009

(1) Príslušník, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak poškodenú vec na základe dohody neuvedie do pôvodného stavu.

01.04.2009

(2) Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie u príslušníka presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku služobného platu, ktorý mu patril v čase porušenia služobnej povinnosti, z ktorej škoda vznikla.

01.04.2009

(3) Obmedzenie podľa odseku 2 neplatí, ak škoda bola spôsobená

01.04.2009

a) vznikom schodku alebo stratou zverených predmetov podľa § 134ad ods. 1, alebo

01.04.2009

b) pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

01.04.2009

(4) Ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa odseku 3 písm. b), možno požadovať aj náhradu inej škody.

01.04.2009

§ 134af

01.04.2009

(1) Ak škoda bola spôsobená aj služobným úradom, je príslušník povinný nahradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

01.04.2009

(2) Ak za škodu zodpovedá niekoľko príslušníkov, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia; ak niektorý z nich spôsobil škodu úmyselne alebo podľa § 134ae ods. 3 písm. b), zodpovedá za celú úmyselne spôsobenú škodu.

01.04.2009

§ 134ag

01.04.2009

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny tejto veci v čase jej poškodenia alebo straty.

01.04.2009

§ 134ah

01.04.2009

(1) Ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti, náhradu škody možno určiť nižšou sumou, než je skutočná škoda alebo než je trojnásobok služobného platu príslušníka, ktorý mu patril v čase porušenia služobnej povinnosti, z ktorej škoda vznikla. Výška náhrady škody však musí byť najmenej jedna tretina skutočnej škody, a ak škoda presahuje trojnásobok služobného platu príslušníka, ktorý mu patril v čase porušenia služobnej povinnosti, z ktorej škoda vznikla, najmenej jeden služobný plat príslušníka, ktorý mu patril v čase porušenia služobnej povinnosti, z ktorej škoda vznikla. Ak ide o škodu spôsobenú podľa § 134ae ods. 3, náhradu škody nižšou sumou môže určiť len odvolací orgán, alebo ak ide o škodu spôsobenú trestným činom, aj súd.

01.04.2009

(2) Pri určovaní výšky náhrady škody sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností príslušníka, na spoločenský význam škody, na to, ako k nej došlo, a na osobné pomery príslušníka.

01.04.2009

(3) Náhradu škody nemožno znížiť, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo podľa § 134ae ods. 3 písm. b).

01.04.2009

§ 134ai

01.04.2009

(1) Služobný úrad je povinný vyžadovať od príslušníka náhradu škody, za ktorú príslušník zodpovedá. O náhrade škody spôsobenej služobnému úradu rozhoduje vedúci služobného úradu. Výšku požadovanej náhrady škody určuje vedúci služobného úradu.

01.04.2009

(2) Ak škoda bola spôsobená trestným činom, o povinnosti príslušníka uhradiť škodu rozhodne vedúci služobného úradu, len ak o nej nerozhodol súd.

01.04.2009

(3) Ak škodu spôsobí vedúci služobného úradu sám alebo spoločne s podriadeným príslušníkom, o výške náhrady škody rozhoduje ten, kto vedúceho služobného úradu vymenoval.

01.04.2009

§ 134aj

01.04.2009

Všeobecná zodpovednosť služobného úradu

01.04.2009

(1) Ak bola príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená škoda porušením právnej povinnosti, zodpovedá za ňu služobný úrad.

01.04.2009

(2) Služobný úrad zodpovedá príslušníkovi tiež za škodu, ktorú mu spôsobil nadriadený porušením právnej povinnosti v rámci plnenia služobných úloh.

01.04.2009

(3) Ak bolo príslušníkovi pri vykonávaní štátnej služby spôsobené poškodenie zdravia inou osobou, patrí mu náhrada za bolesť v dvojnásobnej výške.

01.04.2009

(4) V rovnakom rozsahu patrí náhrada za bolesť i príslušníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené poškodenie zdravia pre vykonávanie štátnej služby.

01.04.2009

§ 134ak

01.04.2009

Zodpovednosť služobného úradu za vecnú škodu

01.04.2009

(1) Ak príslušník utrpel vecnú škodu pri vykonávaní služobných činností, zodpovedá za ňu služobný úrad.

01.04.2009

(2) Príslušník, ktorý pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku utrpel vecnú škodu, má nárok voči služobnému úradu na jej náhradu, ako aj na náhradu účelne vynaložených nákladov, ak tento stav sám nevyvolal a počínal si pri tom spôsobom primeraným okolnostiam.“.

01.04.2009

84. § 135 znie:

01.04.2009

㤠135

01.04.2009

Ak príslušník uhradil aspoň 70 % určenej náhrady škody a ak preukáže v štátnej službe mimoriadne výsledky, môže vedúci služobného úradu upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody; to sa nevzťahuje na škody, ktoré príslušník spôsobil úmyselne alebo podľa § 134ae ods. 3.“.

01.04.2009

85. § 136 vrátane nadpisu znie:

01.04.2009

㤠136

01.04.2009

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti za škodu

01.04.2009

(1) Pri zodpovednosti služobného úradu za škodu rozhoduje o náhrade škody vedúci služobného úradu. Ak sa preukáže, že škodu zavinil aj poškodený príslušník, zodpovednosť služobného úradu sa pomerne obmedzí.

01.04.2009

(2) Služobný úrad je povinný nahradiť príslušníkovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak na základe dohody s príslušníkom poškodenú vec neuviedol do pôvodného stavu.

01.04.2009

(3) Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, platí pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenie o služobných úrazoch s obmedzením, že jednorazové mimoriadne odškodnenie a jednorazové odškodnenie pozostalým nepatrí.

01.04.2009

(4) Ak služobný úrad poškodenému uhradil škodu, má nárok na úhradu škody voči tomu, kto poškodenému za takúto škodu zodpovedá podľa osobitného predpisu,25) a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpovednosti voči poškodenému, ak sa vopred nedohodlo inak.

01.04.2009

(5) Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok na úhradu voči všetkým zamestnávateľom, u ktorých postihnutý príslušník pracoval alebo vykonával štátnu službu za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý, a to v rozsahu zodpovedajúcom času, počas ktorého pracoval alebo vykonával štátnu službu u týchto zamestnávateľov.“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

01.04.2009

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z.“.

01.04.2009

86. V § 137 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

01.04.2009

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

01.04.2009

87. V § 137 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „zriaďovania výberovej komisie,“.

01.04.2009

88. V § 150 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a odmien podľa § 120“.

01.04.2009

89. V § 150 písm. a) šiestom bode sa slová „podľa § 92 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 92 ods. 5“.

01.04.2009

90. V § 159 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

01.04.2009

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

01.04.2009

91. Poznámka pod čiarou k odkazu 27a sa dopĺňa citáciou „§ 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

01.01.2010

92. V § 161 sa odsek 15 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2010

e) výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare a závodnom hasičskom útvare.“.

01.04.2009

93. V § 180 ods. 3 sa vypúšťa slovo „trvalého“.

01.04.2009

94. § 189 až 191 vrátane nadpisov znejú:

01.04.2009

㤠189

01.04.2009

Kolektívne zmluvy

01.04.2009

(1) Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času sa uzatvárajú kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy. Pri uzatváraní kolektívnych zmlúv sa postupuje podľa osobitného predpisu,33) ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.04.2009

(2) Rokovať o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a uzatvárať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa môžu

01.04.2009

a) za príslušníkov zástupcovia príslušného vyššieho odborového orgánu, ktorých oprávnenie vyplýva zo stanov alebo z vnútorných predpisov vyššej odborovej organizácie,

01.04.2009

b) ministerstvo.

01.04.2009

§ 190

01.04.2009

Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

01.04.2009

(1) Kolektívne vyjednávanie sa začína predložením písomného návrhu na uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. Druhá zmluvná strana je povinná začať vyjednávanie do 30 dní po predložení písomného návrhu.

01.04.2009

(2) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokovať a poskytovať si potrebnú súčinnosť.

01.04.2009

(3) Podmienky vykonávania štátnej služby podľa § 189 ods. 1 upravené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zahrnie vláda do návrhu zákona o štátnom rozpočte.

01.04.2009

§ 191

01.04.2009

Kolektívny spor

01.04.2009

(1) Kolektívny spor podľa tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

01.04.2009

(2) Kolektívny spor riešia zmluvné strany predovšetkým zmierovacím konaním.

01.04.2009

(3) Zmluvné strany si môžu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa určiť po vzájomnej dohode zmierovateľa.

01.04.2009

(4) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa po konaní pred zmierovateľom, zmluvné strany určia zmierovací výbor, ktorý sa skladá zo šiestich členov, z ktorých po troch navrhnú ministerstvo a vyššia odborová organizácia. Závery zmierovacieho výboru sú pre obidve zmluvné strany záväzné.“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

01.04.2009

95. § 192 sa vypúšťa.

01.04.2009

96. § 193 znie:

01.04.2009

㤠193

01.04.2009

Na služobný pomer príslušníkov sa použijú primerane ustanovenia § 39, § 85 a 86, § 88 až 90, § 95, 98, 105, § 109 až 117, § 137 a 138, § 142 a 143, § 145 až 152 ods. 1 a 2, § 177 a 178, § 222, 230 a § 232 až 240 Zákonníka práce.“.

01.04.2009

97. § 193a znie:

01.04.2009

㤠193a

01.04.2009

Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 7 časť vety pred bodkočiarkou, § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 až 4, § 26 a 27, § 29 ods. 4, § 32 a 33, § 41 ods. 1 druhá veta, § 49 ods. 2 až 5, § 73 ods. 2, § 92 ods. 5, § 96 ods. 1, § 99 písm. d), § 101, § 103 ods. 5 časť vety za druhou spojkou, § 122 ods. 4, § 138 písm. b) až d), § 194 až 198a, § 200 až 209 sa na príslušníka Horskej záchrannej služby nevzťahujú.“.

01.04.2009

98. Za § 209d sa vkladajú § 209e a 209f, ktoré znejú:

01.04.2009

㤠209e

01.04.2009

(1) Ak výberové konanie začalo alebo bolo vyhlásené pred 1. aprílom 2009, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

01.04.2009

(2) Príslušník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý do 31. marca 2009 nedosiahol hodnosť podporučíka, povýši sa k 1. aprílu 2009 do hodnosti podporučíka.

01.04.2009

(3) Ak dňom 1. apríla 2009 dôjde k zníženiu služobného platu príslušníka podľa § 103 ods. 1 písm. a) až e) a j) oproti sume, ktorá je súčtom posledného priznaného služobného platu podľa § 103 ods. 1 písm. a) až e) a g), poskytne sa príslušníkovi doplatok k služobnému platu v sume vzniknutého rozdielu. Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený rozdiel neodstráni, pričom sa z doplatku odpočítava suma valorizácie v nasledujúcich rokoch, najdlhšie však do skončenia vykonávania funkcie, ktorú vykonával do 31. marca 2009.

01.04.2009

§ 209f

01.04.2009

(1) Bývalý príslušník, manželka, manžel alebo nezaopatrené dieťa po zomretom príslušníkovi (ďalej len “poberateľ„), ktorý poberá príplatok za štátnu službu k dôchodku formou bezhotovostnej platby na osobný účet poberateľa príplatku za štátnu službu k dôchodku, je povinný do 30. júna a do 31. decembra bežného kalendárneho roka písomne oznámiť ministerstvu, či príplatok za štátnu službu k dôchodku je poukazovaný včas a v priznanej sume. Poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku oznámi každú zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na sumu a výplatu príplatku za štátnu službu k dôchodku.

01.04.2009

(2) Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku nezašle ministerstvu písomné oznámenie do 30. júna a do 31. decembra bežného kalendárneho roka, príplatok za štátnu službu k dôchodku v nasledujúcom kalendárnom mesiaci ministerstvo zašle hotovostnou formou na adresu poberateľa príplatku za štátnu službu k dôchodku do vlastných rúk. Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku neprevezme príplatok za štátnu službu k dôchodku, ministerstvo vyplácanie príplatku za štátnu službu k dôchodku zastaví.

01.04.2009

(3) Ak je poberateľom príplatku za štátnu službu k dôchodku nezaopatrené dieťa, je poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku povinný po ukončení povinnej školskej dochádzky do 30. septembra bežného kalendárneho roka zaslať ministerstvu potvrdenie o návšteve školy.“.

01.04.2009

99. V prílohe č. 1 v 1. platovej triede sa vypúšťajú slová „a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu“.

01.04.2009

100. V prílohe č. 1 v 2. platovej triede sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.

01.04.2009

101. V prílohe č. 1a v 6. platovej triede sa slová „špecializovaná odborná spôsobilosť“ nahrádzajú slovami „osobitný kvalifikačný predpoklad“.

01.04.2009

102. Príloha č. 2 znie:

01.04.2009

„Príloha č. 2 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

01.04.2009

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

01.04.2009

(v eurách mesačne)

01.04.2009
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
 1do 2468,50491,50518,00554,50594,50629,50672,50715,50758,50
 2od 2 do 4497,00521,50550,00588,50631,00668,00713,50759,50805,00
 3od 4 do 6525,50551,50581,50622,50667,00706,50754,50803,00851,50
 4od 6 do 9554,50581,50613,00656,00703,50744,50795,50846,50898,00
 5od 9 do 12583,00611,50644,50690,00739,50783,00836,50890,00944,00
 6od 12 do 15611,50641,50676,00724,00775,50821,00877,50934,00990,00
 7od 15 do 18640,00671,50707,50757,50812,00859,50918,50977,501 036,50
 8od 18 do 21668,50701,50739,50791,50848,50898,00959,501 021,501 082,50
 9od 21 do 24697,00731,50771,00825,00884,50936,501 000,501 065,001 129,00
10od 24 do 28725,50761,50802,50859,00920,50975,001 041,501 108,50 1 175,50
11od 28 do 32754,00791,50834,00893,00957,001 013,001 082,501 152,001 221,50
12nad 32782,50821,50865,50926,50993,501 051,501 123,501 196,001 268,00
01.04.2009

“.

01.04.2009

103. Príloha č. 3 znie:

01.04.2009

„Príloha č. 3 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

01.04.2009

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE NADRIADENÝM  V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

01.04.2009
1. Ministerstvo – Prezídium Hasičského a záchranného zboru
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
1.1 vedúci oddelenia9 – 40
1.2 riaditeľ odboru15 – 50
1.3 viceprezident zboru20 – 70
1.4 prezident zboru30 – 80
 
2. Ministerstvo – Zariadenie Hasičského a záchranného zboru
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
2.1 veliteľ družstva5 – 20
2.2 veliteľ čaty8 – 30
2.3 veliteľ zmeny8 – 30
2.4 veliteľ hasičskej stanice8 – 30
2.5 vedúci oddelenia8 – 30
2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia9 – 40
2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia15 – 50
 
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo pracovisko Hasičského a záchranného zboru
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
3.1 veliteľ družstva5 – 20
3.2 veliteľ zmeny8 – 30
3.3 veliteľ hasičskej stanice8 – 30
3.4 vedúci pracoviska9 – 40
3.5 vedúci oddelenia9 – 40
3.6 riaditeľ15 – 50
 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
4.1 veliteľ družstva5 – 20
4.2 veliteľ zmeny8 – 30
4.3 veliteľ hasičskej stanice8 – 30
4.4 vedúci oddelenia8 – 30
4.5 riaditeľ10 – 40
 
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
2.1 veliteľ družstva5 – 20
2.2 veliteľ čaty8 – 30
2.3 veliteľ zmeny8 – 30
2.4 veliteľ hasičskej stanice8 – 30
2.5 vedúci oddelenia8 – 30
2.6 zástupca veliteľa9 – 40
2.7 veliteľ15 – 50
 
6. Horská záchranná služba
      NadriadeníPercentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
5.1 riaditeľ strediska10 – 30
5.2 vedúci oddelenia15 – 20
5.3 zástupca riaditeľa20 – 40
5.4 riaditeľ30 – 60.“.
01.04.2009

104. V prílohe č. 4 sa vypúšťa šiesty a siedmy bod.

01.04.2009

Doterajší ôsmy bod sa označuje ako šiesty bod.

01.04.2009

105. Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

01.04.2009

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).“.

01.04.2009

106. Slová „kolektívna dohoda“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kolektívna zmluva vyššieho stupňa“ v príslušnom tvare.

01.04.2009

Čl. II

01.04.2009

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z. a zákona č. 70/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2009

V § 33 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

01.04.2009

10. Odvolaním z funkcie, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok a dovŕšil vek 55 rokov, alebo ak spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.3f)“.


01.04.2009

Čl. III

01.04.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem 92. bodu § 161 ods. 15 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.04.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2009

Pavol Paška v. r.

01.04.2009

Robert Fico v. r.