Zákon č. 77/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 33/2009
Platnosť od 06.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009
01.04.2009

77

01.04.2009

ZÁKON

01.04.2009

z 11. februára 2009,

01.04.2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

01.04.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2009

Čl. I

01.04.2009

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z. a zákona č. 393/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2009

1. V § 4 odsek 5 znie:

01.04.2009

(5) Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:

01.04.2009

a) policajt,1c)

01.04.2009

b) colník,1d)

01.04.2009

c) príslušník vojenskej polície,1e)

01.04.2009

d) príslušník spravodajských služieb.1ea)“.

01.04.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d, 1e a 1ea znejú:

01.04.2009

1d) § 28 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2009

1e) § 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.

01.04.2009

1ea) § 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.“.

01.04.2009

2. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení.“.

01.04.2009

3. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2009

(4) Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

01.04.2009

4. V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „na ochranu zdravia1g)“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva1g)“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

01.04.2009

1g) § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2009

5. V § 8 ods. 3 písm. h) sa slová „zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu,1i)“ nahrádzajú slovami „pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,“.

01.04.2009

6. V § 8 ods. 3 písm. j) sa slovo „doklad“ nahrádza slovami „čestné vyhlásenie“.

01.04.2009

7. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.04.2009

(4) K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), e), g), h) a j).“.

01.04.2009

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.04.2009

8. V § 9 odsek 2 znie:

01.04.2009

(2) Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.“.

01.04.2009

9. § 12 vrátane nadpisu znie:

01.04.2009

㤠12

01.04.2009

Dočasné pozastavenie povolenia

01.04.2009

(1) Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu, ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takom prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

01.04.2009

(2) Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak

01.04.2009

a) pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,

01.04.2009

b) vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané,

01.04.2009

c) v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda alebo

01.04.2009

d) môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí.

01.04.2009

(3) Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

01.04.2009

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.“.

01.04.2009

10. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.2009

(3) Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo povolenie zruší.“.

01.04.2009

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.04.2009

11. V § 13 odsek 4 znie:

01.04.2009

(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V rozhodnutí o zrušení povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.“.

01.04.2009

12. V § 14 písmeno k) znie:

01.04.2009

k) objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia

01.04.2009

1. podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

01.04.2009

2. podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,“.

01.04.2009

13. V § 15 odseky 3 a 4 znejú:

01.04.2009

(3) Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.

01.04.2009

(4) Držiteľ povolenia je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá je držiteľom povolenia, celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení za vopred dohodnutú cenu.“.

01.04.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5 a 5a znejú:

01.04.2009

4) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).

01.04.2009

5) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 270, 21. 10. 2003).

01.04.2009

5a) Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 3, čl. 56, čl. 136 a čl. 165 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín v platnom znení (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004).
Čl. 29 nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.

01.04.2009

14. § 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.04.2009

(6) Zakazuje sa vstupovať do porastu konopy a konopy siatej4) v čase jej kvitnutia. To neplatí, ak ide o držiteľa povolenia, jeho odborného zástupcu, poľnohospodára,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, a kontrolné orgány. Držiteľ povolenia a poľnohospodár,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, je povinný okamžite po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.“.

01.04.2009

15. § 16 vrátane nadpisu znie:

01.04.2009

㤠16

01.04.2009

Pestovanie maku siateho

01.04.2009

(1) Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.

01.04.2009

(2) Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu bezodkladne zapracovať do pôdy alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b).

01.04.2009

(3) Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok a prípravkov je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.

01.04.2009

(4) Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení alebo ju bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.

01.04.2009

(5) Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.

01.04.2009

(6) Zakazuje sa

01.04.2009

a) vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,

01.04.2009

b) narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.

01.04.2009

(7) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu

01.04.2009

a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,

01.04.2009

b) vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,

01.04.2009

c) vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.

01.04.2009

(8) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.“.

01.04.2009

16. V § 19 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na vývoz alebo dovoz odrôd konopy siatej4) sa povolenie nevyžaduje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5b)“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

01.04.2009

5b) Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007).“.

01.04.2009

17. V § 19 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

01.04.2009

18. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a adresa“.

01.04.2009

19. V § 20 ods. 3 štvrtej vete sa slová „vývozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si vývozca ponechá ako doklad uskutočneného vývozu“.

01.04.2009

20. V § 21 ods. 2 tretej vete sa slová „dovozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si dovozca ponechá ako doklad uskutočneného dovozu“.

01.04.2009

21. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2009

(3) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu určenú pre spracovateľskú organizáciu spôsobom, ktorý vylučuje jej zneužitie.“.

01.04.2009

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2009

23. § 34 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.04.2009

d) Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),

01.04.2009

e) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“).“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.04.2009

6a) § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.

01.04.2009

24. Za § 36a sa vkladajú § 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.04.2009

㤠36b

01.04.2009

Pôsobnosť platobnej agentúry

01.04.2009

Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej 30 % plôch osiatych konope.

01.04.2009

§ 36c

01.04.2009

Pôsobnosť kontrolného ústavu

01.04.2009

Kontrolný ústav dohliada

01.04.2009

a) nad zneškodňovaním

01.04.2009

1. porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,

01.04.2009

2. makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná zmluvnej spracovateľskej organizácii, alebo

01.04.2009

3. konopy siatej,4)

01.04.2009

b) nad pestovaním konopy siatej.6c)“.

01.04.2009

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

01.04.2009

6b) Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.

01.04.2009

6c) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.
Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.“.

01.04.2009

25. V § 39 ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 3, 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 až 8, § 23“.

01.04.2009

26. V § 39 odsek 3 znie:

01.04.2009

(3) Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. 3, § 14 písm. a) až f), j) až l), § 15 ods. 2 a § 28.“.

01.04.2009

27. V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)pentán-2-ol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.

01.04.2009

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.04.2009

1) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44; Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004).“.

01.04.2009

28. V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa)“ nahrádza riadkom, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.

01.04.2009

29. V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“.

01.04.2009

30. V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa na konci pripájajú tieto vety:

01.04.2009

„ – 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise,1) uvedeného v tejto skupine zodpovedá približne 7 kg rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.1) – 1 kg tinktúry (etanolového výluhu) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise,1) uvedenej v tejto skupine zodpovedá približne 100 g rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.1)“.

01.04.2009

31. V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa pred riadok, ktorý znie: „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán -2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán“.

01.04.2009

32. V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Ópium“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol“.

01.04.2009

33. V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien“ nahrádza riadkom, ktorý znie: „Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien“.

01.04.2009

Čl. II

01.04.2009

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2009

V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „omamných látok,“ vkladajú slová „psychotropných látok,“.


01.04.2009

Čl. III

01.04.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


01.04.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2009

Pavol Paška v. r.

01.04.2009

Robert Fico v. r.