Vyhláška č. 75/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Čiastka 31/2009
Platnosť od 05.03.2009
Účinnosť od 15.03.2009
15.03.2009

75

15.03.2009

VYHLÁŠKA

15.03.2009

Národnej banky Slovenska

15.03.2009

z 24. februára 2009

15.03.2009

o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

15.03.2009

Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


15.03.2009

§ 1

15.03.2009

Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

15.03.2009

§ 2

15.03.2009

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.


15.03.2009

§ 3

15.03.2009

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.


15.03.2009

Ivan Šramko v. r.


15.03.2009

Príloha k vyhláške č. 75/2009 Z. z.

15.03.2009

Príloha 01

15.03.2009

Vysvetlivky na vypracúvanie informácie Dfo (DI) 14-98

15.03.2009

1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

15.03.2009

2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

15.03.2009

3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.

15.03.2009

4. V časti s názvom „NAV“

15.03.2009

a) v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta,

15.03.2009

b) v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest,

15.03.2009

c) v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.

15.03.2009

Použité skratky

15.03.2009
Skratka    Opis
Čís. r.číslo riadka
NAVčistá hodnota majetku