Zákon č. 66/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 29/2009
Platnosť od 28.02.2009
Účinnosť od 01.07.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009 okrem článkov I, II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2009 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.03.2009 - 30.06.2009