Vyhláška č. 600/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

(v znení č. 181/2013 Z. z.)

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 15.07.2013
01.01.2010

600

01.01.2010

VYHLÁŠKA

01.01.2010

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2010

zo 17. decembra 2009

01.01.2010

o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

01.01.2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2010

§ 1

01.01.2010

(1) Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú uvedené v prílohe č. 1.

01.01.2010

(2) Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2010

§ 2

01.01.2010

(1) Osobitné finančné vzdelávanie pre príslušný sektor1) sa vykonáva vo finančnej inštitúcii2) alebo vo vzdelávacej ustanovizni.3)

01.01.2010

(2) Po ukončení osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.


01.01.2010

§ 3

01.01.2010

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

v z. František Palko v. r.


01.01.2010

Príloha č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

01.01.2010

OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

01.01.2010

A. Sektor poistenia alebo zaistenia

01.01.2010

1. právna úprava poisťovníctva,

01.01.2010

2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,

01.01.2010

3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,

01.01.2010

4. životné poistenie, základné princípy, druh,

01.01.2010

5. neživotné poistenie, základné princípy, produkty,

01.01.2010

6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,

01.01.2010

7. poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,

01.01.2010

8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,

01.01.2010

9. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,

01.01.2010

10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,

01.01.2010

11. základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia,

01.01.2010

12. zdaňovanie v oblasti poistenia,

01.01.2010

13. dohľad.

01.01.2010

B. Sektor kapitálového trhu

01.01.2010

1. právna úprava kapitálového trhu,

01.01.2010

2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,

01.01.2010

3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,

01.01.2010

4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,

01.01.2010

5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,

01.01.2010

6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,

01.01.2010

7. základy obchodovania s cennými papiermi,

01.01.2010

8. finančné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,

01.01.2010

9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,

01.01.2010

10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,

01.01.2010

11. sprostredkovanie investičných služieb,

01.01.2010

12. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie,

01.01.2010

13. zdaňovanie v oblasti investovania,

01.01.2010

14. dohľad.

15.07.2013

C. Sektor starobného dôchodkového sporenia

15.07.2013

1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,

15.07.2013

2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,

15.07.2013

3. starobné poistenie a invalidné poistenie,

15.07.2013

4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,

15.07.2013

5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

15.07.2013

6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,

15.07.2013

7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

15.07.2013

8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,

15.07.2013

9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,

15.07.2013

10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,

15.07.2013

11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,

15.07.2013

12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,

15.07.2013

13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

15.07.2013

D. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

01.01.2010

1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,

01.01.2010

2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,

01.01.2010

3. vznik, prerušenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,

01.01.2010

4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

01.01.2010

5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,

01.01.2010

6. doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy,

01.01.2010

7. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,

01.01.2010

8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,

01.01.2010

9. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,

01.01.2010

10. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,

01.01.2010

11. dohľad.

15.07.2013

E. Sektor prijímania vkladov

01.01.2010

1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,

01.01.2010

2. bankové produkty a stavebné sporenie,

01.01.2010

3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,

01.01.2010

4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,

01.01.2010

5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,

01.01.2010

6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,

01.01.2010

7. zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov,

01.01.2010

8. dohľad.

15.07.2013

F. Sektor poskytovania úverov

01.01.2010

1. právna úprava a teória poskytovania úverov,

01.01.2010

2. poskytovatelia úverov a úverový register,

01.01.2010

3. úverové produkty bánk a investičné nástroje bánk,

01.01.2010

4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,

01.01.2010

5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,

01.01.2010

6. úverové riziko,

01.01.2010

7. náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,

01.01.2010

8. zdaňovanie v oblasti poskytovania úverov,

01.01.2010

9. dohľad.

15.07.2013

G. Finančné poradenstvo

01.01.2010

1. právna úprava a základy finančného poradenstva,

01.01.2010

2. rizikový manažment,

01.01.2010

3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,

01.01.2010

4. zostavenie individuálneho finančného plánu,

01.01.2010

5. plánovanie obchodnej činnosti,

01.01.2010

6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,

01.01.2010

7. základné pojmy z účtovníctva,

01.01.2010

8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,

01.01.2010

9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,

01.01.2010

10. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.

15.07.2013

H. Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu

01.01.2010

1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,

01.01.2010

2. právna úprava finančného trhu,

01.01.2010

3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,

01.01.2010

4. základné znalosti o retailových finančných službách,

01.01.2010

5. zmluvy o finančných službách,

01.01.2010

6. sprostredkovanie finančných služieb a základné znalosti z oblasti podnikania,

01.01.2010

7. etika a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,

01.01.2010

8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu.

15.07.2013

Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až F a H.

15.07.2013

Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až H.

15.07.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

15.07.2013

MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

15.07.2013
Stupeň odbornej spôsobilostiSektor poistenia alebo zaisteniaSektor kapitálového trhuSektor starobného dôchodkového sporeniaSektor doplnkového dôchodkového sporeniaSektor prijímania vkladovSektor poskytovania úverov
Základný 5 5 5 5 5 5
Stredný 10 10 10 10 10 10
Vyšší 15 15 15 15 15 15
Najvyšší 20 20 20 20 20 20

Poznámky pod čiarou

15.07.2013

1) § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.

01.01.2010

2) § 4 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z.

01.01.2010

3) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.