Zákon č. 594/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z.)

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2010.

15.01.2010

594

15.01.2010

ZÁKON

15.01.2010

z 1. decembra 2009,

15.01.2010

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.01.2010

Čl. II

15.01.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.01.2010

1. V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

15.01.2010

(2) Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.“.

15.01.2010

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15.01.2010

2. V § 34 sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)“.

15.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

15.01.2010

13) Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.01.2010

3. V § 69c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

15.01.2010

(4) Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré poskytol žiadateľ na preukázanie oprávnenosti svojej žiadosti podľa odsekov 1 a 2.“.

15.01.2010

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

15.01.2010

4. V § 77b ods. 1 písm. c) sa za slovo „ministra“ vkladajú slová „alebo prezidenta Policajného zboru“.

15.01.2010

5. V § 77c ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej republiky spoločnej operácie,28jb) môže vykonávať oprávnenia a povinnosti policajta za podmienok podľa osobitného predpisu.28jc)“.

15.01.2010

Poznámky pod čiarou k odkazom 28jb a 28jc znejú:

15.01.2010

28jb) Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).

15.01.2010

28jc) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).“.

05.04.2010

Čl. III

05.04.2010

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení takto:

05.04.2010

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 písm. b) sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „30 eur.“.

05.04.2010

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).“.

05.04.2010

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 240 znie:

05.04.2010

„Položka 240

05.04.2010

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) ....60 eur,

05.04.2010

b) žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov ......................... 35 eur,

05.04.2010

c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d) ............. 33 eur,

05.04.2010

d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike ..................... 9,50 eur.

05.04.2010

Oslobodenie:

05.04.2010

1. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)

05.04.2010

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)

05.04.2010

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.

05.04.2010

Splnomocnenie:

05.04.2010

1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)

05.04.2010

2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.

05.04.2010

3. Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b)

05.04.2010

4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)“.

05.04.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

05.04.2010

16c) § 2 písm. m) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.

15.01.2010

Čl. IV

15.01.2010

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 463/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.01.2010

1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnania“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis22ab) neustanovuje inak“.

15.01.2010

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:

15.01.2010

22ab) § 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.

15.01.2010

2. V § 22 ods. 7 písmeno o) znie:

15.01.2010

o) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) vykonávaním činností na území Slovenskej republiky,“.

15.01.2010

3. V § 22 ods. 7 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:

15.01.2010

p) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) na území Slovenskej republiky zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia,

15.01.2010

r) ktorý je členom štatutárneho orgánu družstva, ktoré má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,“.

15.01.2010

Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená s) a t).


15.01.2010

Čl. V

15.01.2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 474/2005 Z. z., zákonom č. 558/2005 Z. z., zákonom č. 693/2006 Z. z., zákonom č. 342/2007 Z. z., zákonom č. 643/2007 Z. z., zákonom č. 233/2008 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., zákonom č. 451/2008 Z. z. a týmto zákonom.

15.01.2010

Čl. VI

15.01.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2010.


15.01.2010

Ivan Gašparovič v. r.

15.01.2010

Pavol Paška v. r.

15.01.2010

Robert Fico v. r.