Zákon č. 569/2009 Z. z.Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Čiastka 194/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 15.01.2010

OBSAH

15.01.2010

569

15.01.2010

ZÁKON

15.01.2010

z 1. decembra 2009

15.01.2010

o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

15.01.2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.01.2010

§ 1

15.01.2010

Názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ sa mení a znie: „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.

15.01.2010

§ 2

15.01.2010

Ak sa v iných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch uvádza názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“, po účinnosti tohto zákona sa považuje za názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.


15.01.2010

§ 3

15.01.2010

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010.


15.01.2010

Ivan Gašparovič v. r.

15.01.2010

Pavol Paška v. r.

15.01.2010

Robert Fico v. r.