Nariadenie vlády č. 566/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

01.01.2010

566

01.01.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2010

Slovenskej republiky

01.01.2010

z 2. decembra 2009,

01.01.2010

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

01.01.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2010

Príloha č. 1 znie:

01.01.2010

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

01.01.2010

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

01.01.2010
Platový stupeňZapočítateľná doba
vykonávania duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3251,33276,34305,11337,68373,65413,02457,42
2od 3 do 6261,91288,58318,68352,04390,12431,62476,86
3od 6 do 9272,97300,43331,75366,48406,22450,22496,77
4od 9 do 12283,52312,31345,71380,83422,34468,86517,50
5od 12 do 15294,53324,54359,24396,11439,23486,62537,85
6od 15 do 18305,93336,43373,18410,93456,17504,81558,13
7od 18 do 21317,37348,66386,76426,53473,10522,56578,42
8od 21 do 24328,82360,53400,74442,17489,56540,78599,18
9od 24 do 27340,23373,18414,71457,85506,49559,40619,92
10od 27 do 30351,66385,92428,22473,49523,43578,05640,62
11nad 30363,48398,20442,17489,17540,35597,07662,64

01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.01.2010

Robert Fico v. r.